شاخص یاب

مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.7 0.6 1.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 3.00 3.2 4.2 3.8 3.1 4.5
نرخ تورم 3.20 2.4 2.1 3.8 4.1 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
موازنه تجاری -269.50 -212 -210 -210 -213 -197
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 38.7 38.7 39.4 39.4 40.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 16.81
16.72 16.79 16.86 16.93 17.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
0.7 0.6 1.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
4.4 3.7 3.2 3.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 8.13
8.5 8.5 9.3 9.3 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11406473.00
9875334 9432334 7933492 11839919 9958225
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165.16
2230 2230 2370 2370 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5189.97
5190 5190 5220 5220 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266.10
130860980 146261867 145556651 132913729 154416551
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.00
3.2 4.2 3.8 3.1 4.5
افراد بیکار 40.90
40.16 38.99 44.6 40.46 40.2
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
45.37 41.25 40.73 46.45 41.81
دستمزد 5906.50
6100 6500 5800 6038 7000
دستمزد در تولید 6020.00
5500 6000 5250 5894 6300
جمعیت 3.55
3.54 3.54 3.54 3.54 3.52
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58.5 58 59
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63.5 63 64
نرخ بیکاری جوانان 7.80
10.91 10.67 9.97 10.31 10.23
افراد شاغل 1343.40
1306 1187 1156 1336 1190
نرخ اشتغال 45.00
43.9 39.97 38.91 44.88 40.18
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
2.4 2.1 3.8 4.1 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2386.26
2390 2450 2498 2518 2699
اندازه اصل تورم 3.10
3.52 3.46 3.41 3.39 3.37
قیمت تولید 129.10
129 131 131 131 134
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.45 0.43 0.43 0.43 0.43
تغییر قیمت تولید کننده -0.40
-0.4 0.8 1.2 1.1 1.2
تورم مواد غذایی 7.00
6.25 6.91 7.28 7.45 7.54
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6.5 6 6
عرضه پول M0 19427.09
19243 19515 19396 19540 19538
عرضه پول M3 79149.49
79038 79755 80162 80421 80876
نرخ بهره سپرده 3.50
3.5 3.5 3.5 3 3
عرضه پول M1 35529.62
35270 35688 35848 35915 35965
عرضه پول M2 55276.15
55325 55997 56403 56660 57076
نرخ وام 9.50
9.5 9.5 9.5 9 9
ذخایر ارزی 2970885.79
2893003 2903453 2906707 2907977 2908757
نسبت ذخیره نقدی 42.50
40 43.98 44.53 44.72 44.82
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -269.50
-212 -210 -210 -213 -197
صادرات 218.90
236 275 255 198 308
واردات 488.40
448 485 465 411 505
حساب جاری -189.96
-147 -144 -144 -141 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-6 -6 -5.7 -5.7 -5.2
گردش سرمایه 110.33
88.23 87.99 86.67 86.59 86.43
شاخص تروریسم 0.47
0.56 0.65 0.69 0.72 0.91
ورود توریست 44145.00
36300 37100 37000 37100 37100
حواله 211.78
219 214 202 214 213
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.67
70.06 68.22 75.82 71.5 71.62
بدهی خارجی 7204.68
7607 7785 7942 8079 8613
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40
38.7 38.7 39.4 39.4 40.2
بودجه دولت -1.80
-1.2 -1.2 -1.67 -1.66 -0.7
درآمدهای دولت 45946.90
48150 48722 49416 50109 59822
مخارج نظامی 28.40
28.87 28.67 28.13 27.58 26.11
هزینه های دولت 48462.60
49529 50256 50013 50304 53058
ارزش بودجه دولت -1144.80
-2487 -2487 -2487 -2487 -2487
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 1.50
7.7 0.8 -1.1 -1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.60
2.35 1.79 1.1 1.1 1.12
تولید صنعتی -1.20
5.46 4.43 3.62 3.16 2.4
استخراج معدن 34.80
7.21 7.56 7.7 7.76 7.79
تولید فولاد 60.00
51.03 45.94 43.27 41.96 40.71
شاخص فساد مالی 31.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 122.00
112 111 112 112 115
آسانی کسب و کار 44.00
46 48 47 46 47
تغییرات موجودی انبار 137072.50
1089012 4073 -18999 -217228 118528
شاخص رقابتی 3.99
3.92 3.92 3.9 3.89 4.02
رتبه رقابتی 89.00
90 90 81 78 90
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90
1.16 0.98 1 1 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
4.38 4.04 3.72 3.48 2.79
هزینه های مصرف کننده 37022842.00
39336649 35729380 35294020 38429710 37721436
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00
29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00
23.02 23.02 22.99 22.97 22.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
5.99 5.99 6 6 6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 2.44
19.12 3.73 -1.54 14.8 9.17
بارش 3.13
50.9 35.64 30.62 43.1 43.43