شاخص یاب

مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.6 0.9 0.8 0.7 0.5
نرخ بیکاری 3.00 4.2 4.1 3.9 4.2 4.5
نرخ تورم 1.20 1.9 2.7 3.9 4.6 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6 6 6
موازنه تجاری -266.60 -210 -210 -213 -265 -197
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 38.7 39.4 39.4 39.4 40.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 17.02
16.92 16.99 17.06 17.13 17.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
0.6 0.9 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
3.4 3.1 3.7 3.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 8.13
8.5 9.3 9.3 9.3 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11406473.00
9405047 7925804 11828513 11782887 9929416
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165.16
2230 2370 2370 2370 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5189.97
5190 5220 5220 5220 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266.10
145838737 145415607 146261867 145697694 153969830
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.00
4.2 4.1 3.9 4.2 4.5
افراد بیکار 40.90
38.99 44.6 40.46 39.75 40.2
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
41.25 40.73 46.45 45.73 41.81
دستمزد 5906.50
6500 5800 6038 5907 7000
دستمزد در تولید 6020.00
6000 5250 5894 5894 6300
جمعیت 3.55
3.54 3.54 3.54 3.54 3.52
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58.5 58 58 59
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63.5 63 63 64
نرخ بیکاری جوانان 7.80
9.33 8.43 8 9.33 8.1
افراد شاغل 1343.40
1187 1156 1336 1306 1190
نرخ اشتغال 45.00
39.97 38.91 44.88 44 40.18
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.9 2.7 3.9 4.6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2398.87
2445 2472 2513 2500 2721
اندازه اصل تورم 3.00
2.88 2.77 2.71 2.68 2.64
قیمت تولید 129.60
131 131 131 131 134
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.2 0.1 0.3 0.4 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
0.8 1.2 1.1 1.1 1.2
تورم مواد غذایی 2.30
6.5 6.6 6.7 6.8 8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 6 6 6
عرضه پول M0 19818.96
20324 20275 20424 20297 20425
عرضه پول M3 80157.47
81502 82516 83149 83541 84223
نرخ بهره سپرده 3.50
3.5 3.5 3 3 3
عرضه پول M1 36037.54
36745 37074 37214 37275 37320
عرضه پول M2 56152.77
57325 58151 58639 58949 59456
نرخ وام 9.50
9.5 9.5 9 9 9
ذخایر ارزی 3006917.22
3016488 3025224 3023853 3027369 3025658
نسبت ذخیره نقدی 42.50
43.98 44.53 44.72 44.78 44.82
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -266.60
-210 -210 -213 -265 -197
صادرات 207.30
275 255 198 214 308
واردات 473.90
485 465 411 480 505
حساب جاری -282.10
-182 -194 -194 -184 -168
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60
-7.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6
گردش سرمایه -244.15
-188 -211 -219 -205 -207
شاخص تروریسم 0.47
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
ورود توریست 44145.00
37100 37000 37100 37100 37100
حواله 211.78
214 202 214 219 213
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.66
31.61 63.55 41.28 49.28 46.68
بدهی خارجی 7079.14
7007 6891 6839 6757 6511
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40
38.7 39.4 39.4 39.4 40.2
بودجه دولت -0.80
-1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
درآمدهای دولت 45946.90
48722 49416 50109 50803 59822
مخارج نظامی 28.40
28.67 28.13 27.58 27.04 26.11
هزینه های دولت 48462.60
50110 49965 50256 50062 52904
ارزش بودجه دولت -1144.80
-2487 -2487 -2487 -2487 -2487
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 7.00
0.8 -1.1 -1.5 1.7 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.10
0.59 0.85 0.95 1.03 1.12
تولید صنعتی 5.20
3.44 2.75 2.6 2.44 2.21
استخراج معدن 15.30
6.56 6.87 6.89 6.89 6.89
تولید فولاد 50.00
46.06 43.5 42.19 41.55 40.93
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
آسانی کسب و کار 47.00
51 52 53 54 70
تغییرات موجودی انبار 137072.50
-24531 -99169 -106083 483563 155178
شاخص رقابتی 55.53
56.03 56.03 56.03 56.03 58.53
رتبه رقابتی 88.00
88 88 88 88 88
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.60
1.05 1.02 1.02 1.02 1.02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.20
7.63 7.64 7.64 7.64 7.64
هزینه های مصرف کننده 37022842.00
35626016 35259821 38392687 38244596 37612309
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00
29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 2.44
3.73 -1.54 14.8 12.25 9.17
بارش 3.13
35.64 30.62 43.1 43.1 43.43