مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ بیکاری 3.50 4 6.2 4.1 3.2 4.5
نرخ تورم 7.60 6.7 6.5 6.2 6 3.6
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7 5
موازنه تجاری -221.70 -211 -208 -205 -203 -191
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.2 38.7 38.7 38.7 40.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 17.29 17.33 17.15 16.98 16.8 14.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 2.2 2 2.1 2.6
تولید ناخالص داخلی 6.75 7.17 6.67 6.65 6.62 10.98
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7449164.00 8396851 7010738 7420077 7955317 7884707
تولید ناخالص داخلی سرانه 2062.68 2150 2230 2230 2230 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944.34 5000 5025 5049 5073 5219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946.50 133770919 135565949 137360979 139156009 157390315
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.50 4 6.2 4.1 3.2 4.5
افراد بیکار 45.70 48.27 64.52 53.74 48.2 56.05
نرخ مشارکت نیروی کار 44.10 40.84 40.71 43.69 43.98 42.15
دستمزد 5636.70 5663 5513 5633 5528 5508
دستمزد در تولید 5288.40 5211 5110 5156 5139 5116
جمعیت 3.55 3.55 3.57 3.58 3.58 3.52
سن بازنشستگی زنان 57.60 57.04 57.02 57.01 57 57
سن بازنشستگی مردان 62.60 62.04 62.02 62.01 62 62
نرخ بیکاری جوانان 10.10 11.13 11.56 11.2 11.45 11.93
افراد شاغل 1270.30 1166 1142 1259 1285 1207
نرخ اشتغال 42.60 39.19 38.32 42.09 43.02 40.65
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 7.60 6.7 6.5 6.2 6 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2313.00 2295 2288 2284 2282 2265
اندازه اصل تورم 5.00 5.3 5.54 5.72 5.85 6.15
قیمت تولید 129.80 135 137 137 129 154
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 2.8 3.5 3.76 3.86 3.92
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3.6 3.2 3 2.5 2
تورم مواد غذایی 9.50 10.15 9.74 9.22 8.86 8.49
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7 5
عرضه پول M0 18283.43 18331 18284 18242 18199 17824
عرضه پول M3 74735.12 75773 76118 76197 76159 75063
نرخ بهره سپرده 4.50 4 4 3.75 3.75 2.5
نرخ وام 10.50 10.25 10.25 10 10 8.5
عرضه پول M1 31469.43 32070 32140 32092 32018 31298
عرضه پول M2 49468.67 49789 49812 49732 49615 48408
ذخایر ارزی 2619298.96 2708318 2713574 2697358 2676021 2483640
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -221.70 -211 -208 -205 -203 -191
صادرات 208.00 191 182 180 177 159
واردات 429.70 401 392 385 380 349
حساب جاری -189.63 -113 -118 -119 -112 -93.44
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -6.4 -6 -6 -6 -5.2
گردش سرمایه 101.78 53.09 59.3 71.98 70.84 69.03
شاخص تروریسم 0.02 0.41 0.49 0.57 0.65 1.14
ورود توریست 41125.00 33100 26300 37500 33600 32500
حواله 203.34 196 188 196 199 184
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.40 37.48 37.95 39.19 39.97 42.96
بدهی خارجی 6688.60 6737 6758 6752 6754 6508
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.2 38.7 38.7 38.7 40.2
بودجه دولت -1.80 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
درآمدهای دولت 43660.70 45368 45600 45832 46065 44323
مخارج نظامی 28.60 27.04 26.74 26.44 26.13 21.05
هزینه های دولت 46393.90 48323 48631 48939 49247 49233
ارزش بودجه دولت -2733.20 -1891 -1841 -1791 -1741 -1290
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 6.40 3.08 2.31 1.88 1.64 1.34
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.20 1.78 1.09 1.13 1.08 1.12
تولید صنعتی 7.90 1.8 1.92 1.78 1.75 1.69
تولید فولاد 30.00 37.47 40.95 43.55 45.49 50.79
استخراج معدن 28.20 9.06 8.76 8.67 8.64 8.63
شاخص فساد مالی 30.00 30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 123.00 112 109 107 104 104
آسانی کسب و کار 44.00 37 39 41 43 56
تغییرات موجودی انبار 756564.30 -95831 394764 340518 443991 301570
شاخص رقابتی 3.99 3.92 3.92 3.92 3.92 3.89
رتبه رقابتی 89.00 90 90 90 90 90
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.93 1.03 1.03 1.03 1.03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 0.28 1.17 1.85 2.38 4.04
هزینه های مصرف کننده 30385225.00 30953169 27072302 29587594 32389099 30882331
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 8.25 8.25 8.25 8.25 5.78
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18.23 18.27 18.32 18.37 18.45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29.09 29.11 29.13 29.14 29.19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23.38 23.48 23.58 23.68 24.88
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 5.7 5.63 5.56 5.48 4.58