مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 3.40 6.2 4.1 3.2 4.2 4.5
نرخ تورم 6.50 6.5 5.5 4.3 3.5 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 5.5 4.25
موازنه تجاری -238.30 -212 -206 -203 -201 -190
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.7 38.7 38.7 38.7 40.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 16.65
17.12 17.3 17.47 17.65 18.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60
0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
2.2 2 2.1 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 6.75
6.47 6.55 6.62 8.46 10.98
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9662564.00
7137957 7442700 9097277 8535621 8195532
تولید ناخالص داخلی سرانه 2062.68
2230 2230 2230 2230 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944.34
5009 5006 5003 5000 5261
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946.50
125618832 128336194 131053557 133770919 157390315
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.40
6.2 4.1 3.2 4.2 4.5
افراد بیکار 44.60
64.74 53.98 49.48 51.83 58.98
نرخ مشارکت نیروی کار 43.90
40.75 43.64 43.69 41.21 42.24
دستمزد 5809.10
5971 6009 5991 6000 5892
دستمزد در تولید 5579.70
5377 5355 5391 5405 5347
جمعیت 3.55
3.58 3.57 3.57 3.57 3.52
سن بازنشستگی زنان 57.60
57 57 57 57 57
سن بازنشستگی مردان 62.60
62 62 62 62 62
نرخ بیکاری جوانان 10.10
11.56 11.2 11.45 11.4 12.16
افراد شاغل 1264.10
1145 1255 1263 1171 1203
نرخ اشتغال 42.40
38.41 41.97 42.31 39.4 40.54
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.50
6.5 5.5 4.3 3.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2409.68
2422 2430 2432 2432 2414
اندازه اصل تورم 5.20
5.25 5.4 5.58 5.72 6.11
قیمت تولید 129.80
137 137 129 142 154
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.44 0.48 0.48 0.48 0.48
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
3.2 3 2.5 2.4 2
تورم مواد غذایی 8.40
7.25 7.15 7.53 7.89 8.36
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6 6 5.5 4.25
عرضه پول M0 19052.58
19295 19269 19227 19186 18707
عرضه پول M3 77055.88
78570 79244 79476 79507 78120
نرخ بهره سپرده 3.50
3.5 3 3 2.5 1.5
عرضه پول M1 34593.03
35883 36237 36268 36210 35151
عرضه پول M2 52989.28
55458 56386 56652 56663 55022
نرخ وام 9.50
9.5 9 9 8.5 7.5
ذخایر ارزی 2888924.11
2950363 2970085 2957975 2937396 2675927
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -238.30
-212 -206 -203 -201 -190
صادرات 233.20
244 230 224 220 181
واردات 471.50
450 439 430 422 364
حساب جاری -195.12
-142 -141 -137 -129 -97.31
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-6 -6 -6 -6 -5.2
گردش سرمایه 117.89
66.66 75.9 82.14 74.53 70.76
شاخص تروریسم 0.47
0.51 0.61 0.7 0.79 0.99
ورود توریست 41796.00
26600 37300 40200 35200 35200
حواله 213.37
188 196 198 191 179
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.95
37.11 37.34 38.34 38.68 42.03
بدهی خارجی 6742.97
7070 7200 7311 7405 7605
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
38.7 38.7 38.7 38.7 40.2
بودجه دولت -1.80
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
درآمدهای دولت 43660.70
45116 45200 45284 45368 42645
مخارج نظامی 28.60
23.9 24.95 25.99 27.04 19.86
هزینه های دولت 46393.90
48402 48376 48349 48323 48007
ارزش بودجه دولت -2733.20
-1645 -1727 -1809 -1891 -1389
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -3.00
0.64 0.9 1.09 1.2 1.33
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
2.46 1.45 1.39 1.31 1.26
تولید صنعتی -1.40
2.88 1.79 1.97 1.9 1.88
استخراج معدن -24.20
3.37 6.58 7.38 7.65 7.79
تولید فولاد 55.00
51.9 51.76 51.74 51.73 51.69
شاخص فساد مالی 30.00
31 31 31 30 30
رتبه فساد مالی 123.00
103 106 109 112 100
آسانی کسب و کار 44.00
44 47 50 53 71
تغییرات موجودی انبار 1866616.40
469977 79578 827041 181064 314605
شاخص رقابتی 3.99
3.92 3.92 3.92 3.92 4.02
رتبه رقابتی 89.00
90 90 90 90 90
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.20
0.99 1.08 1.05 1.05 1.05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.20
-1.04 0 0.81 1.46 3.72
هزینه های مصرف کننده 38489119.00
26697119 29866063 36587299 33446481 33543936
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
9 9 9 9 7
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00
29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00
23.3 23.3 23.3 23.3 23.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
5.77 5.77 5.77 5.77 5.23
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 2.44
-1.54 14.58 19.12 3.73 9.17
بارش 3.13
30.56 52.86 50.9 35.64 43.43