مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.7 0.6 1.5 0.5
نرخ بیکاری 3.30 4.1 3.2 4.2 3.4 4.5
نرخ تورم 3.70 5.5 4.3 3.5 5.5 5
نرخ بهره 6.50 6 6 5.5 5.25 4.25
موازنه تجاری -282.10 -212 -212 -210 -210 -197
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 38.7 38.7 38.7 39.4 40.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 16.78
16.57 16.77 16.97 17.17 18.01
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
0.6 0.7 0.6 1.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.1 4.4 3.7 3.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 6.75
6.65 6.72 8.46 9.32 10.98
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9095790.00
7639341 9875334 9432334 6870845 9958225
تولید ناخالص داخلی سرانه 2062.68
2230 2230 2230 2370 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944.34
5006 5003 5000 5219 5261
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266.10
131310406 130860980 146261867 132146763 154416551
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
4.1 3.2 4.2 3.4 4.5
افراد بیکار 40.30
43.48 43.61 43.59 43.59 43.59
نرخ مشارکت نیروی کار 40.56
42.69 43.04 42.92 42.96 42.95
دستمزد 5906.50
6000 6100 6500 5800 7000
دستمزد در تولید 5438.10
5400 5500 6000 5250 6300
جمعیت 3.55
3.55 3.55 3.55 3.55 3.52
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58.5 59
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63.5 64
نرخ بیکاری جوانان 11.80
10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
افراد شاغل 1169.90
1231 1240 1237 1238 1238
نرخ اشتغال 39.21
41.94 42.36 39.65 39.03 40.7
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.70
5.5 4.3 3.5 5.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2417.95
2472 2435 2484 2584 2738
اندازه اصل تورم 3.50
4.77 5.02 5.27 5.47 6.01
قیمت تولید 129.40
131 132 133 131 139
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.48 0.46 0.46 0.46 0.46
تغییر قیمت تولید کننده 1.00
3 2.5 2.4 0.73 2
تورم مواد غذایی 6.80
9 8.82 8.87 8.86 8.86
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.50
6 6 5.5 5.25 4.25
عرضه پول M0 18483.30
18422 18247 18395 18243 18391
عرضه پول M3 77243.50
77462 77408 77428 77449 77494
نرخ بهره سپرده 3.50
3 3 2.5 5.63 1.5
عرضه پول M1 33501.44
33313 33278 33241 33227 33218
عرضه پول M2 53137.43
53337 53432 53528 53579 53656
نرخ وام 9.50
9 9 8.5 11.63 7.5
ذخایر ارزی 2860277.48
2718835 2523688 2376108 2362423 2744187
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -282.10
-212 -212 -210 -210 -197
صادرات 242.20
185 236 275 255 308
واردات 524.30
397 448 485 465 505
حساب جاری -86.21
-130 -125 -120 -121 -118
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-6 -6 -6 -5.7 -5.2
گردش سرمایه 110.33
88.49 88.23 87.99 86.67 86.43
شاخص تروریسم 0.47
0.47 0.56 0.65 0.69 0.91
ورود توریست 27128.00
33000 33300 33300 33300 33300
حواله 211.78
212 219 214 202 213
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.09
46.18 46.18 46.18 46.18 46.18
بدهی خارجی 6973.70
6650 6650 6650 6650 6650
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40
38.7 38.7 38.7 39.4 40.2
بودجه دولت -1.80
-1.2 -1.2 -1.2 -1.67 -0.7
درآمدهای دولت 45946.90
46534 46931 47328 47427 46059
مخارج نظامی 28.40
25.58 27.02 28.45 28.5 26.25
هزینه های دولت 48462.60
49698 49529 52668 50013 55604
ارزش بودجه دولت -1144.80
-2487 -2487 -2487 -2487 -2487
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 10.20
8.01 1.67 3.99 5.08 4.21
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.70
2.06 2.21 1.32 1.24 1.17
تولید صنعتی 5.10
7.57 6.14 5.58 5.68 5.81
استخراج معدن 48.10
-3.56 18.21 17.56 14.79 -4.99
تولید فولاد 60.00
48.55 43.09 40.24 38.86 37.6
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
آسانی کسب و کار 44.00
44 44 44 44 44
تغییرات موجودی انبار -1323661.90
-88808 717696 278085 517709 433066
شاخص رقابتی 3.99
3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
رتبه رقابتی 89.00
94 94 94 94 94
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.70
1.01 0.82 0.83 0.83 0.83
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
2.24 1.8 1.59 1.46 1.08
هزینه های مصرف کننده 34454561.00
31160960 39336649 35729380 26576592 37721436
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00
29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 2.44
14.58 19.12 3.73 -1.54 9.17
بارش 3.13
52.86 50.9 35.64 30.62 43.43