شاخص یاب

مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.7 0.6 1.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 4.10 3.2 4.2 3.8 3.1 4.5
نرخ تورم 3.20 2.8 3.2 3 2.8 2.5
نرخ بهره 6.50 6 5.5 5.25 5.25 4.25
موازنه تجاری -282.40 -212 -210 -210 -213 -197
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 38.7 38.7 39.4 39.4 40.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 16.64
16.94 17.15 17.35 17.57 18.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80
0.7 0.6 1.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
4.4 3.7 3.2 3.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 8.13
8.5 8.5 9.3 9.3 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7687492.00
9875334 9432334 7933492 7732619 9958225
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165.16
2230 2230 2370 2370 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5189.97
5190 5190 5220 5220 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266.10
130860980 146261867 145556651 132913729 154416551
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
3.2 4.2 3.8 3.1 4.5
افراد بیکار 48.30
38.23 37.71 43.46 37.19 38.38
نرخ مشارکت نیروی کار 39.30
43.26 40.13 39.35 42.67 40.12
دستمزد 5906.50
6100 6500 5800 6038 7000
دستمزد در تولید 5438.10
5500 6000 5250 5566 6300
جمعیت 3.55
3.54 3.54 3.54 3.54 3.52
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58.5 58 59
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63.5 63 64
نرخ بیکاری جوانان 10.40
10.91 10.67 9.97 10.31 10.23
افراد شاغل 1124.60
1256 1166 1136 1247 1169
نرخ اشتغال 37.70
42.12 39.08 38.06 41.79 39.19
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
2.8 3.2 3 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2418.66
2400 2476 2479 2486 2602
اندازه اصل تورم 3.70
3.52 3.46 3.41 3.39 3.37
قیمت تولید 129.10
131 133 130 134 139
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.45 0.43 0.43 0.43 0.43
تغییر قیمت تولید کننده 0.30
2.5 2.4 0.05 3.43 2
تورم مواد غذایی 5.10
6.25 6.91 7.28 7.45 7.54
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6 5.5 5.25 5.25 4.25
عرضه پول M0 18296.50
18310 18460 18309 18459 18456
عرضه پول M3 77427.71
77581 77634 77684 77724 77774
نرخ بهره سپرده 3.50
3 2.5 5.63 5.13 1.5
عرضه پول M1 33554.16
33445 33426 33422 33421 33420
عرضه پول M2 53523.89
54067 54309 54450 54536 54668
نرخ وام 9.50
9 8.5 11.63 11.13 7.5
ذخایر ارزی 2834196.38
2814480 2808262 2808987 2806685 2807014
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -282.40
-212 -210 -210 -213 -197
صادرات 223.00
236 275 255 198 308
واردات 505.40
448 485 465 411 505
حساب جاری -86.21
-125 -120 -121 -121 -118
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-6 -6 -5.7 -5.7 -5.2
گردش سرمایه 110.33
88.23 87.99 86.67 86.59 86.43
شاخص تروریسم 0.47
0.56 0.65 0.69 0.72 0.91
ورود توریست 27128.00
33300 33300 33300 33300 33300
حواله 211.78
219 214 202 214 213
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.09
49.88 50.3 49.28 48.36 44.44
بدهی خارجی 6973.70
7341 7465 7543 7626 8033
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40
38.7 38.7 39.4 39.4 40.2
بودجه دولت -1.80
-1.2 -1.2 -1.67 -1.66 -0.7
درآمدهای دولت 45946.90
48150 48722 49416 50109 59822
مخارج نظامی 28.40
28.87 28.67 28.13 27.58 26.11
هزینه های دولت 48462.60
49529 50256 50013 50304 53058
ارزش بودجه دولت -1144.80
-2487 -2487 -2487 -2487 -2487
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 10.00
5.8 4.21 3.26 2.69 1.84
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.30
2.35 1.79 1.1 1.1 1.12
تولید صنعتی 8.10
5.46 4.43 3.62 3.16 2.4
استخراج معدن 19.20
7.21 7.56 7.7 7.76 7.79
تولید فولاد 60.00
46.47 42.67 40.81 39.9 39.06
شاخص فساد مالی 31.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 122.00
112 111 112 112 115
آسانی کسب و کار 44.00
46 48 47 46 47
تغییرات موجودی انبار -629973.90
1089012 4073 -18999 -217228 118528
شاخص رقابتی 3.99
3.92 3.92 3.9 3.89 4.02
رتبه رقابتی 89.00
90 90 81 78 90
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.70
0.82 0.83 0.83 0.83 0.83
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
1.8 1.59 1.46 1.36 1.08
هزینه های مصرف کننده 34199632.00
39336649 35729380 35294020 31541441 37721436
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00
29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00
23.02 23.02 22.99 22.97 22.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
5.99 5.99 6 6 6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 2.44
19.12 3.73 -1.54 14.8 9.17
بارش 3.13
50.9 35.64 30.62 43.1 43.43