شاخص یاب

مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 17.03 17.15 17.22 17.29 17.36 17.5