مولدووا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 6.30 3 4 6.2 4.1 4.5
نرخ تورم 7.30 6.8 5.4 4.2 3.8 2.7
نرخ بهره 8.00 8 8 7.75 7.75 5
موازنه تجاری -217.70 -216 -215 -215 -215 -215
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.2 38.2 38.7 38.7 40.2
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 17.83 18.22 18.4 18.58 18.76 20.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.9 2.5 2.2 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 6.75 6.7 7.17 6.62 6.47 10.98
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6657396.00 8653349 8531765 6965146 7450159 8242769
تولید ناخالص داخلی سرانه 2062.68 2051 2065 2067 2070 2048
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4944.34 4953 4907 4915 4924 4857
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127238946.50 131293205 133543397 135848021 138152645 160460265
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.30 3 4 6.2 4.1 4.5
افراد بیکار 75.80 44.87 49.42 70.26 59.39 54.21
نرخ مشارکت نیروی کار 40.30 44.38 39.99 40.56 44.91 40.38
دستمزد 5218.90 5434 5460 5454 5455 5455
دستمزد در تولید 4850.80 5142 5109 5115 5116 5116
جمعیت 3.55 3.55 3.55 3.54 3.54 3.52
سن بازنشستگی زنان 57.60 57 57 57.45 57.6 57.6
سن بازنشستگی مردان 62.60 62 62 62.45 62.6 62.6
نرخ بیکاری جوانان 12.70 11.52 12.86 11.65 11.13 11.78
افراد شاغل 1125.70 1286 1148 1138 1286 1158
نرخ اشتغال 37.70 43.06 38.48 38.08 42.96 38.82
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 7.30 6.8 5.4 4.2 3.8 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2321.78 2316 2340 2364 2388 2628
اندازه اصل تورم 5.00 5.2 5.29 5.37 5.4 5.45
قیمت تولید 129.40 133 135 137 137 154
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.31 0.48 0.46 0.46 0.46
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.7 2.6 2.5 2.5 2
تورم مواد غذایی 8.90 8.95 8.56 8.21 7.98 7.75
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 8.00 8 8 7.75 7.75 5
عرضه پول M0 17567.37 16883 17048 16901 17050 17047
عرضه پول M3 73370.80 71860 72467 72728 72913 73224
نرخ بهره سپرده 5.00 5.04 4.94 4.92 4.91 4.9
نرخ وام 11.00 11.01 10.91 10.88 10.86 10.86
عرضه پول M1 29964.54 28883 29051 29107 29130 29143
عرضه پول M2 48961.40 48588 49123 49390 49552 49768
ذخایر ارزی 2455551.94 2514533 2556138 2571469 2577177 2580526
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -217.70 -216 -215 -215 -215 -215
صادرات 171.10 174 172 172 172 172
واردات 388.80 385 384 384 384 384
حساب جاری -111.90 -81.06 -78.88 -84.02 -82.63 -83.18
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -6.4 -6.4 -6 -6 -5.2
گردش سرمایه 45.86 56.94 44.96 55.76 60.13 70.77
شاخص تروریسم 0.02 0.29 0.29 0.32 0.36 0.61
ورود توریست 41125.00 35960 34241 29988 36037 34748
حواله 172.03 188 191 175 181 184
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.40 37.52 30.53 32.89 31.65 32.28
بدهی خارجی 6688.60 6750 6751 6804 6810 6986
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38.2 38.2 38.7 38.7 40.2
بودجه دولت -1.80 -1.66 -1.68 -1.67 -1.66 -1.34
درآمدهای دولت 43660.70 45284 45368 45600 45832 44323
مخارج نظامی 28.60 27.02 28.45 28.5 28.56 26.41
هزینه های دولت 46393.90 48349 48323 48631 48939 49233
ارزش بودجه دولت -2733.20 -1809 -1891 -1841 -1791 -1290
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -0.20 0.89 1.01 1.14 1.21 1.32
تولیدات صنعتی (ماهانه) 16.20 1.89 1.77 1.08 1.11 1.09
تولید صنعتی 7.90 2.58 1.61 1.71 1.55 1.42
تولید فولاد 30.00 28.35 27.22 26.69 26.46 26.28
استخراج معدن 28.20 10.02 8.86 8.5 8.39 8.33
شاخص فساد مالی 30.00 32 32 33 33 33
رتبه فساد مالی 123.00 111 113 111 109 112
آسانی کسب و کار 44.00 38 37 39 41 56
تغییرات موجودی انبار 830459.10 535800 -349851 295644 -130098 42865
شاخص رقابتی 3.86 3.86 3.86 3.87 3.88 3.94
رتبه رقابتی 100.00 90 90 90 90 90
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.10 0.61 7.36 4.48 2.88 3.82
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.90 -4.96 -4.99 -4.97 -4.97 -4.97
هزینه های مصرف کننده 25750967.00 28173844 28204553 28208211 28208646 28208705
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 14.93 17.86 17.39 16.92 17.18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23.13 23.12 23.14 23.17 23.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6.01 6.01 6.01 6.01