شاخص یاب

مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5
نرخ بیکاری 3.20 3.4 3.2 3.4 3.2 3.5
نرخ تورم 4.65 4.4 4 3.5 3.3 3.1
نرخ بهره 7.75 7.75 8 8 8 8.25
موازنه تجاری -1587.00 1600 1000 2000 -400 2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46 46 47 47 47
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 19.02
20.03 20.6 21.2 21.81 24.43
بازار سهام 48908.24
45793 44565 43370 42207 37860
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.71
7.85 8.06 8.28 8.51 9.49
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
1.4 1.5 1.4 1.6 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
2 2.2 2.3 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 1149.92
1170 1170 1220 1220 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18500051.00
18254805 18696155 18925552 18576309 19585195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3849959.74
3754915 3811705 3938509 3816396 3992960
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16
9780 9780 10000 10000 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47
17760 17760 18100 18100 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 564856.27
488710 711122 577848 613775 744938
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294645.00
1286015 1360673 1324422 1284450 1425376
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2868082.00
2924420 2956507 2934048 2932431 3097095
تولید ناخالص داخلی از معادن 914464.00
915231 920522 935497 974578 964294
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 700814.40
687645 740592 716933 731895 775808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11305021.43
11342506 12086922 11565037 11663135 12661679
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1162121.00
1165031 1209749 1188850 1190610 1267275
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 249595.00
287974 271658 255336 277599 284576
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.4 3.2 3.4 3.2 3.5
افراد شاغل 52876916.00
53400000 53600000 53738477 53948922 55000000
افراد بیکار 1713857.00
1787022 2050000 1689603 1704971 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10
59.1 59.3 59.3 59.2 59.7
هزینه های کار 77.60
81.59 102 81.88 81.91 105
بهره وری 108.30
108 111 108 108 115
دستمزد 353.83
352 356 382 373 397
دستمزد در تولید 2.20
2.5 3 2.3 2.4 3
حداقل دستمزد 88.36
88.36 88.36 95.45 95.45 102
جمعیت 123.52
124 124 125 125 126
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700.00
16200 16200 17000 17000 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560.00
5000 5000 5600 5600 5800
هزینه زندگی خانواده 8260.00
8360 8360 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4470.00
4500 4500 4600 4600 4550
نرخ اشتغال 96.78
97.5 97.7 98 98.2 98.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.65
4.4 4 3.5 3.3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.39
-0.1 0.2 0.1 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.28
134 136 137 137 144
قیمت مصرف کننده اصلی 127.39
129 131 132 132 142
اندازه اصل تورم 3.62
4.4 4.3 4.2 3.63 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125.14
127 128 131 132 143
قیمت تولید 126.71
123 123 121 121 124
قیمت صادرات 112.10
110 111 112 110 114
قیمت واردات 232.15
227 227 228 235 228
تورم مواد غذایی 3.24
4.5 4 4.6 4.8 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.66
104 108 108 108 115
انتظارات تورم 3.83
3.76 3.74 3.75 3.75 3.75
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.75
7.75 8 8 8 8.25
نرخ بهره بین بانکی 7.93
7.93 8.18 8.18 8.18 8.43
عرضه پول M0 1534342.00
1528907 1500000 1528751 1528818 1590000
عرضه پول M1 4154128582.00
4160863026 3675931375 4159921752 4159885546 3810154560
عرضه پول M2 8481294130.00
8371305598 8355880987 8353473060 8354572460 8354482557
عرضه پول M3 9605648136.00
9483806968 9484347866 9482609748 9482598153 9482644079
ذخایر ارزی 178410.00
178000 180000 178700 178900 190000
ترازنامه بانک 5994605.20
6331091 6447422 6563084 6678081 7792536
وام به بخش خصوصی 2352487758.00
2581438750 2658326900 2734369545 2809575177 3517701352
نرخ بهره سپرده 2.70
2.7 2.95 2.95 2.95 3.2
ترازنامه بانک مرکزی 3569633881.00
3565646095 3593185903 3592016413 3589928183 3590017908
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1587.00
1600 1000 2000 -400 2000
صادرات 39177.09
39000 38500 38000 37500 40000
واردات 40763.85
37400 37500 36000 37900 38000
حساب جاری -6940.80
900 1200 800 1000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60
-3 -3 -2.9 -2.9 -2.8
بدهی خارجی 453548.00
440000 437000 442000 438000 445500
رابطه مبادله 48.29
48.46 48.9 49.12 47.05 50
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502.40
6700 7000 7400 7500 7700
حواله 7035.50
7560 7657 7296 7640 7784
درآمد گردشگری 1686629.85
1818840 2120000 1815741 1816299 2300000
ورود توریست 1783.60
1900 1750 1860 1970 3360
ذخایر طلا 120.10
120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1888.00
1909 2070 1908 1908 2100
شاخص تروریسم 3.29
4.5 4.5 4.3 4.3 4.3
گردش سرمایه -24.00
20 40 50 80 -30
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
46 46 47 47 47
بودجه دولت -2.90
-2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4
ارزش بودجه دولت -42702.30
29300 -30000 -35000 -49402 -25000
هزینه های دولت 2137555.10
2092738 2217901 2186719 2186207 2323366
درآمدهای دولت 377439.70
385000 375000 408807 408193 440000
هزینه های مالی 414125.20
375000 375000 456731 457595 380000
مخارج نظامی 5532.60
5300 5300 5100 5100 4800
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 48.70
49 50.5 50.7 50.9 53
شاخص PMI تولید 52.10
49.6 52 52.4 52.6 54
تولید صنعتی 0.30
1.43 1.4 1.62 1.63 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10
0.2 0.2 0.5 0.3 0.2
تولید صنعتی 2.80
2 2.2 2 2.1 2.6
استفاده از ظرفیت 81.60
81.69 81.59 81.65 81.68 81.66
تغییرات موجودی انبار 171681.00
151905 150059 147948 157094 152885
مجموع فروش خودرو 71695.00
75568 82000 75077 75086 90000
تولید خودرو 349.15
360 350 339 334 360
ثبت خودرو 71695.00
75568 82000 75077 75086 85000
شاخص اقتصادی مقدم 4.50
2.4 2.3 2.1 2.2 2.4
سرعت اینترنت 7538.43
7939 8014 8082 8119 8398
آدرس های IP 13309655.00
13263779 13131627 13259427 13135172 13147818
سرمایه گذاری خصوصی 10.50
3 3.2 3.3 3.1 3.1
تولید فولاد 1800.00
1768 1771 1772 1771 1771
استخراج معدن -6.60
-7.6 -7.8 -8.5 -9 -8
شاخص رقابتی 4.44
4.44 4.44 4.46 4.46 4.47
رتبه رقابتی 51.00
51 51 52 52 50
آسانی کسب و کار 49.00
50 50 52 52 53
شاخص فساد مالی 29.00
31 31 30 30 30
رتبه فساد مالی 135.00
131 131 132 132 133
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.01
86.3 86.5 85 85.6 86.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10
0.15 0.32 0.26 0.28 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
0.6 0.6 1 1.3 1.5
هزینه های مصرف کننده 12007369.20
12310907 12914582 12283539 12249517 13528696
پس انداز های شخصی 20.60
21.25 21.25 21.77 21.77 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1335267.20
1373587 1391488 1405487 1421927 1526272
اعتبار بخش خصوصی 4220835546.00
4579591956 4697159438 4812736083 4926338051 5961100276
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.10
16.12 16.13 16.14 16.14 16.16
قیمت گازوئیل 0.89
0.84 0.8 0.75 0.71 0.4
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.30
2.3 2.5 -1.4 -1.1 2.6
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23
9.23 9.23 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 27.19
130 42.55 17.29 62.35 62.12
درجه حرارت 16.74
24.48 18.09 16.7 23.86 21.08