مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.2 0.3 0.3 0.7 0.7
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 4 3.9 4.2
نرخ تورم 6.35 6.8 6.7 6.5 6.4 3.1
نرخ بهره 7.00 7 7 7 6.5 6
موازنه تجاری -2732.00 -2300 -1500 -2500 -3000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 48 46 46 46 47
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 18.83 18.4 18.22 18.03 17.85 15.8
بازار سهام 49938.98 50000 49500 49000 48500 42900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.07 7.15 7.22 7.29 7.36 8.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.2 0.3 0.3 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 2.1 2.2 2.3 2.1
تولید ناخالص داخلی 1046.00 1090 1170 1170 1170 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14771013.00 14870000 14880000 14920000 150119488 15700000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3085988.00 3071843 3058391 3044595 3031369 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707.10 9720 9780 9780 9610 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831.10 17300 17760 17760 17760 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478554.03 540000 450000 485000 388334 560000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1019280.00 1060000 1030000 1040000 1040000 1050000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2472413.00 2400000 2459141 2457456 2455109 2650000
تولید ناخالص داخلی از معادن 828001.00 790000 780000 765000 770000 771000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 521075.60 535000 497917 518831 497595 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9042030.62 9300000 9057130 8929862 9187111 10000000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 891829.00 919000 876652 885366 876172 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308086.00 356000 327000 322000 372000 386000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 4 3.9 4.2
افراد شاغل 52198611.00 51900000 51900000 51900000 52038983 52500000
افراد بیکار 1870180.00 2370000 1948874 1920679 1925649 23600000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00 60 59.86 60.2 60.3 61
هزینه های کار 84.60 101 87.18 87.97 88.54 105
بهره وری 104.10 109 105 105 105 115
دستمزد 336.24 332 334 348 338 377
دستمزد در تولید 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4
حداقل دستمزد 80.04 80.04 86.02 86.02 86.02 96.17
جمعیت 122.27 124 125 125 124 128
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 7912.50 8047 8055 8061 8064 8070
هزینه زندگی انفرادی 4955.00 5088 5096 5100 5103 5107
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760.00 4878 4879 4879 4879 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100.00 15700 15800 15900 20378 17400
نرخ اشتغال 96.47 96.1 96.4 96.5 96.5 96.4
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.35 6.8 6.7 6.5 6.4 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 0.6 0.5 0.5 1.03 1.58
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.91 130 134 137 130 139
قیمت مصرف کننده اصلی 123.94 124 124 124 125 127
اندازه اصل تورم 4.80 5.1 4.6 4.6 4.6 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.44 146 146 147 148 152
قیمت تولید 116.45 118 120 122 117 126
قیمت صادرات 109.26 107 107 108 108 109
قیمت واردات 225.03 224 224 224 225 226
تورم مواد غذایی 8.70 8.5 8 7.8 7.2 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.99 104 106 105 97.54 107
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 6.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.38 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4
عرضه پول M0 1357348.60 1450000 1356388 1355557 1354723 1590000
عرضه پول M1 3781270136.00 3580426279 3785721838 3783883174 3781925631 3810154560
عرضه پول M2 12984454006.00 13277428500 13405496726 13490948676 13546981128 13592332229
عرضه پول M3 15368114440.00 15648544497 15767647843 15848241100 15901309821 15924658880
ذخایر ارزی 174702.23 173000 173053 172562 172105 193000
ترازنامه بانک 5731053.26 5731922 5730074 5725367 5719587 5662778
وام به بخش خصوصی 2209952090.00 2250876672 2260399125 2262886320 2262440216 2241346518
نرخ بهره سپرده 1.29 1.02 2 2 2 2.5
ترازنامه بانک مرکزی 3638351276.00 3616595355 3614775558 3612004585 3609216348 3584270247
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2732.00 -2300 -1500 -2500 -3000 -4000
صادرات 35778.30 36000 35000 36000 37000 40000
واردات 38510.70 33700 33500 33500 34000 35000
حساب جاری -321.10 -4700 -4600 -4600 -4500 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -2.03 -2.8
بدهی خارجی 439366.20 4000 4500 4800 4800 5020
رابطه مبادله 48.55 48.9 49.1 49.32 49.53 51.33
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5621.30 7720 10500 4100 6171 7700
حواله 7305.90 7011 6925 7062 7110 7006
درآمد گردشگری 1590592.25 2090000 1552096 1501857 1460611 2300000
ورود توریست 1656.13 2870 1700 1600 1600 3360
ذخایر طلا 120.10 122 116 114 113 101
تولید نفت خام 2035.00 2050 2080 2120 2097 2100
شاخص تروریسم 3.72 3.99 4 4 4 4.1
گردش سرمایه -10.30 5830 661 795 966 6082
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 48 46 46 46 47
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4
ارزش بودجه دولت -13889.20 35600 -9928 -11125 -11081 -18300
هزینه های دولت 1555633.00 164000 1566798 1569749 1553642 1740000
درآمدهای دولت 369225.50 330000 360000 375000 385000 440000
هزینه های مالی 383342.80 670000 650000 640000 630000 670000
مخارج نظامی 6892.70 6917 6870 6823 6776 6215
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 49.66 49 50 50.1 51.22 53.5
شاخص PMI تولید 52.80 51.4 51.4 52 53 51.8
تولید صنعتی -0.50 -2.4 1.1 -1.4 1.51 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.3 0.5 0.25 0.14 0.2
تولید صنعتی 3.32 1.8 2.3 2.4 2.5 2.6
استفاده از ظرفیت 81.20 80.5 80.22 80.02 79.87 79.49
تغییرات موجودی انبار 38493.00 88484 91313 108526 103546 103946
مجموع فروش خودرو 79857.00 90000 74422 72452 70616 90000
تولید خودرو 307.17 360 350 350 360 360
ثبت خودرو 79857.00 80000 93000 86000 70616 85000
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 2.1 2.27 2.42 2.5 2.1
سرمایه گذاری خصوصی -2.50 1 2.21 2.87 3.17 3.22
استخراج معدن -9.66 -5.8 -1.9 0.2 -2.09 1
تولید فولاد 1730.00 1706 1694 1683 1672 1580
شاخص رقابتی 4.44 4.41 4.39 4.39 4.46 4.43
رتبه رقابتی 51.00 51 50 50 53 50
آسانی کسب و کار 47.00 48 48 48 51 34
شاخص فساد مالی 30.00 36 37 37 33 38
رتبه فساد مالی 123.00 93 90 90 122 88
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.80 85 86 86 87 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.21 0.21 0.21 0.21 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 0.6 0.6 0.8 0.9 2
هزینه های مصرف کننده 9827851.00 9700000 9600000 9600000 9700000 9900000
پس انداز های شخصی 20.60 21.57 21.76 21.96 22.16 23.2
تسهیلات اعتباری خریدار 1252137.50 1311175 1337749 1361462 1382788 1488680
اعتبار بخش خصوصی 3937286146.00 4079398420 4095470223 4102625470 4104542968 4065309280
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.50 16.41 16.36 16.31 16.25 15.77
قیمت گازوئیل 0.89 0.89 0.85 0.85 0.85 0.8
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز -1.63 2 -1.9 -3.2 1.94 2.6
نرخ مالکیت مسکن 76.40 76.4 76.09 76.03 75.97 78
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.5