شاخص یاب

مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.4 0.6 0.6 0.9
نرخ بیکاری 3.60 3.2 3.2 3.5 3.6 3.6
نرخ تورم 4.90 4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
نرخ بهره 8.00 8 8 8 8 8.25
موازنه تجاری -194.00 500 -500 -1000 -800 1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46 47 47 47 47
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 20.25
18.99 19.18 19.37 19.57 20.37
بازار سهام 41411.83
49315 48827 48344 47866 45999
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.01
8.01 8.09 8.16 8.24 8.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.7 0.4 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
2.2 2.3 2.4 2.3 1.4
تولید ناخالص داخلی 1149.92
1170 1220 1220 1220 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674.00
18693531 18894784 18884274 18865833 19334345
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808150.84
3810822 3921925 3899546 3895738 3941457
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16
9780 10000 10000 10000 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47
17760 18100 18100 17581 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610395.65
711122 577786 625045 624435 735500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128.00
1360673 1324803 1315971 1314686 1407317
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793.00
2956507 2933144 3028780 3025822 3057856
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411.00
920522 935507 914853 913959 952077
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888.26
740592 716965 761742 760998 765979
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762116.59
12086922 11575499 12044407 12032645 12501261
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541.00
1209749 1188999 1234474 1233268 1251219
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360.00
271658 257430 282993 282716 280970
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.60
3.2 3.2 3.5 3.6 3.6
افراد شاغل 53785257.00
53600000 54070099 54351537 54536629 55000000
افراد بیکار 1858160.00
2050000 1780461 1866599 1885494 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50
59.3 59.3 59.2 59.81 59.7
هزینه های کار 81.10
102 81.64 81.67 81.67 105
بهره وری 107.40
111 107 107 107 115
دستمزد 351.80
356 382 373 368 397
دستمزد در تولید 2.30
3 2.3 2.4 2.4 3
حداقل دستمزد 88.36
88.36 95.45 95.45 95.45 102
جمعیت 123.52
124 125 125 125 126
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00
5000 5600 5600 5600 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00
16200 17000 17000 17000 17800
هزینه زندگی خانواده 7900.00
8360 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00
4500 4600 4600 4600 4149
نرخ اشتغال 96.40
97.7 98 98.2 96.51 98.8
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.52
0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.44
103 104 104 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 100.86
101 102 103 104 108
اندازه اصل تورم 3.73
3.5 3.3 3.2 3 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.03
129 131 132 134 144
قیمت تولید 128.55
131 133 136 135 144
قیمت صادرات 115.40
111 112 110 110 114
قیمت واردات 234.29
233 233 233 234 234
تغییر قیمت تولید کننده 6.26
6.7 6.3 6 5.7 4.5
تورم مواد غذایی 3.84
3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
CPI مسکن آب و برق 102.52
103 102 101 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.38
98.16 102 103 106 105
انتظارات تورم 3.80
3.82 3.87 3.88 3.88 3.87
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 8.00
8 8 8 8 8.25
نرخ بهره بین بانکی 8.12
8.12 8.12 8.12 8.12 8.37
عرضه پول M0 1528718.80
1500000 1527451 1527261 1527091 1590000
عرضه پول M1 4159638869.00
3675931375 4138190916 4138366833 4138493037 3810154560
عرضه پول M2 8503843452.00
8501251915 8500991742 8501159720 8501174010 8501174908
عرضه پول M3 9754050071.00
9747094310 9746482691 9746602578 9746616894 9746618963
ذخایر ارزی 177040.00
180000 178700 178900 176367 190000
ترازنامه بانک 7605954.35
7783666 7884572 7985669 8085661 8940036
وام به بخش خصوصی 2553373944.00
2669679519 2751317704 2830630938 2909490763 3584814423
نرخ بهره سپرده 2.70
2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
ترازنامه بانک مرکزی 3668625207.00
3677784955 3680074346 3678128994 3677995915 3678121077
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -194.00
500 -500 -1000 -800 1000
صادرات 37805.51
38500 38000 37500 37200 40000
واردات 37999.42
38000 38500 38500 38000 39000
حساب جاری -3882.10
-2300 -4800 -3400 -4600 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60
-1.3 -1 -1 -1 -0.8
بدهی خارجی 445610.20
442000 438000 440000 444000 445500
رابطه مبادله 49.25
47.64 48.07 47.21 47.01 48.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6726.90
6500 6650 6700 6750 6850
حواله 9057.60
7900 8200 8250 8350 8400
درآمد گردشگری 1945771.78
2120000 1815741 1816299 1816932 2300000
ورود توریست 1695.14
2500 2100 2000 1400 2500
ذخایر طلا 120.30
120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1865.00
2070 1896 1896 1896 2100
شاخص تروریسم 3.29
4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
گردش سرمایه -10.90
40 -30 -15 -18 -30
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
46 47 47 47 47
بودجه دولت -2.90
-2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -80181.00
-325000 39550 -120855 57512 0
هزینه های دولت 2196413.00
2217901 2186645 2249127 2246930 2293930
درآمدهای دولت 378529.40
375000 419550 419145 417512 440000
هزینه های مالی 455196.90
700000 380000 540000 360000 440000
مخارج نظامی 5532.60
5300 5100 5100 5100 4800
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.70
50 50.3 50.3 50.1 51
شاخص PMI تولید 50.70
51.4 51.7 52 52.4 50.8
تولید صنعتی 1.80
-0.3 -2.3 0.6 -1.2 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00
0.2 0.5 0.3 0.14 0.2
تولید صنعتی 2.40
2.2 2 2.1 2.3 2.6
استفاده از ظرفیت 82.50
81.97 82.2 82.2 82.11 82.14
تغییرات موجودی انبار 109974.00
137331 136590 153480 138781 137840
مجموع فروش خودرو 70906.00
82000 73577 73550 73561 90000
تولید خودرو 363.47
350 335 340 335 360
ثبت خودرو 70906.00
82000 73577 73550 73561 85000
شاخص اقتصادی مقدم 1.70
2.3 2.1 2.2 2.2 2.4
سرعت اینترنت 7538.43
8014 8082 8119 8153 8398
آدرس های IP 13309655.00
13131627 13259427 13135172 13260253 13147818
تولید فولاد 1600.00
1676 1671 1665 1666 1666
سرمایه گذاری خصوصی -2.40
3.2 3.3 3.1 -2.16 3.1
استخراج معدن 2.87
-7.3 -7.1 -6.7 -6.8 -8
شاخص رقابتی 64.60
65.1 65.1 65.1 65.1 67.6
رتبه رقابتی 46.00
46 46 46 46 46
آسانی کسب و کار 54.00
50 52 52 52 53
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.40
102 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30
0.4 0.6 0.8 1.1 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
3.4 3.6 3.3 3.7 3.2
هزینه های مصرف کننده 12318801.00
12914582 12284712 12614452 12602133 13357294
پس انداز های شخصی 21.50
21.25 21.2 21.77 21.77 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1360348.40
1401064 1417536 1436481 1450756 1559082
اعتبار بخش خصوصی 4493585130.00
4655908419 4769366338 4879396304 4988024884 5887993313
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.30
16.44 16.48 16.52 16.57 16.74
قیمت گازوئیل 0.96
0.94 0.93 0.91 0.89 0.83
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -0.70
2.5 -1.4 -1.1 -1.83 2.4
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23
9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 27.19
42.55 17.29 62.35 61.85 62.12
درجه حرارت 16.74
18.09 16.7 23.86 21.82 21.08