شاخص یاب

مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 19.10 19.92 20.13 20.35 20.57 21.02
بازار سهام 44241.54 41106 40535 39972 39413 38325
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.69 8.74 8.83 8.91 9 9.19