مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1.3 1.4 1.5 1.4 1.5
نرخ بیکاری 2.90 3.5 3.5 3.6 3.4 3.7
نرخ تورم 4.55 3.8 3.7 3.4 3 3.1
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 6
موازنه تجاری -289.15 6200 8300 9500 8500 12500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46 46 46 47 47
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 19.54
18.77 19.25 19.75 20.26 22.44
بازار سهام 45091.99
45498 44341 43215 42118 37999
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.65
7.53 7.73 7.94 8.15 9.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
1.3 1.4 1.5 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
2.2 2.3 2.4 2.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 1046.92
1170 1170 1170 1216 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18500051.00
18340477 18342391 18732743 18962552 19738728
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3688507.74
3783156 3768899 3777032 3780720 3979866
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707.10
9780 9780 9780 9810 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831.10
17760 17760 17760 18100 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 564856.27
605983 491055 712514 578978 750777
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294645.00
1268144 1292185 1363336 1327011 1436550
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2868082.00
2895203 2938451 2962293 2939784 3121374
تولید ناخالص داخلی از معادن 914464.00
962205 919622 922323 937326 971854
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 700814.40
722603 690945 742041 718335 781890
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11305021.43
11515067 11396927 12110575 11587647 12760937
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1162121.00
1175495 1170621 1212116 1191174 1277209
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 249595.00
274075 289356 272189 255835 286807
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.90
3.5 3.5 3.6 3.4 3.7
افراد شاغل 52876916.00
53000000 53400000 53600000 53738477 55000000
افراد بیکار 1713857.00
1735376 1787022 2050000 1689603 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00
59.4 59.1 59.3 59.3 59.7
هزینه های کار 85.00
86.37 86.6 102 86.51 105
بهره وری 109.10
108 108 111 108 115
دستمزد 349.31
354 352 356 382 397
دستمزد در تولید 2.50
2.4 2.5 3 2.3 3
حداقل دستمزد 88.36
88.36 88.36 88.36 95.45 102
جمعیت 123.52
125 124 125 125 128
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700.00
16200 16200 16200 17200 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560.00
5000 5000 5000 5650 5800
هزینه زندگی خانواده 8260.00
8360 8360 8360 8450 8450
هزینه زندگی انفرادی 4470.00
4470 4470 4470 4470 4470
نرخ اشتغال 97.06
97.3 97.5 97.7 98 98.8
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.55
3.8 3.7 3.4 3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.34
-0.2 -0.1 0.2 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.99
131 133 135 136 144
قیمت مصرف کننده اصلی 126.77
128 129 131 131 142
اندازه اصل تورم 3.70
4.4 4.4 4.3 4.2 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125.14
126 127 128 131 143
قیمت تولید 122.43
122 123 123 121 124
قیمت صادرات 111.05
110 110 111 112 114
قیمت واردات 229.77
227 227 227 228 228
تورم مواد غذایی 5.00
4.8 4.5 4 4.6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.69
106 104 108 107 114
انتظارات تورم 3.98
3.99 3.98 3.97 3.97 3.97
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.84
8.09 8.09 8.09 8.09 6.59
عرضه پول M0 1495940.70
1367055 1417308 1500000 1400941 1590000
عرضه پول M1 4139774639.00
4105752940 4097241369 3675931375 4094357618 3810154560
عرضه پول M2 8327326568.00
7244619293 6227461931 5701437405 5416830325 4963165658
عرضه پول M3 9535928457.00
9421580224 9778661197 9529605021 9703316262 9630583502
ذخایر ارزی 177601.00
178300 178000 180000 178700 190000
ترازنامه بانک 5994605.20
6112713 6119348 6117722 6113014 6042744
وام به بخش خصوصی 2352487758.00
2442531155 2454022371 2457782123 2457954406 2428784259
نرخ بهره سپرده 1.29
1.54 1.54 1.54 1.54 0.04
ترازنامه بانک مرکزی 3540142092.00
3635693579 3638782638 3639034971 3639055584 3639057417
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -289.15
6200 8300 9500 8500 12500
صادرات 37180.56
44000 47000 46000 46500 50000
واردات 37469.70
37800 38700 36500 38000 37500
حساب جاری -6940.80
-1200 900 1200 800 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60
-3 -3 -3 -2.9 -2.8
بدهی خارجی 437366.80
445000 440000 437000 442000 445500
رابطه مبادله 48.33
48.46 48.46 48.9 49.12 50
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502.40
6500 6700 7000 7400 7700
حواله 7505.50
7229 7287 7337 7293 7218
درآمد گردشگری 2362556.54
1876276 1683016 2120000 1735760 2300000
ورود توریست 2376.44
2300 1500 3020 1700 3360
ذخایر طلا 120.20
120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1950.00
2120 1923 2070 1940 2100
شاخص تروریسم 3.29
4 4 4 2.53 4.1
گردش سرمایه -24.00
-20 20 40 50 -30
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
46 46 46 47 47
بودجه دولت -2.90
-2.3 -2.3 -2.3 -1.83 -2.4
ارزش بودجه دولت -24133.20
0 10000 0 -40537 60000
هزینه های دولت 2179556.00
2168482 2111739 2231865 2234045 2351721
درآمدهای دولت 406633.67
375000 385000 375000 410572 440000
هزینه های مالی 441840.00
375000 375000 375000 451109 380000
مخارج نظامی 5532.60
7337 7082 6827 6724 5320
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.00
50.1 50.1 50.5 50.7 53
شاخص PMI تولید 51.60
52.3 52.4 53 53.4 54
تولید صنعتی -3.70
0.2 -1.18 1.4 -0.72 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
تولید صنعتی -2.40
1.8 2 2.2 2 2.6
استفاده از ظرفیت 81.20
81.32 81.14 81.07 81.16 81.15
تغییرات موجودی انبار 147134.06
159244 159521 158642 157972 157938
مجموع فروش خودرو 74809.00
79066 78375 82000 78241 90000
تولید خودرو 290.98
350 360 350 331 360
ثبت خودرو 74809.00
86000 78375 82000 78241 85000
شاخص اقتصادی مقدم -0.80
2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
سرعت اینترنت 7538.43
7316 7265 7174 7056 5736
آدرس های IP 13309655.00
13121569 13263779 13131627 13259427 13147818
سرمایه گذاری خصوصی 4.80
2.3 3 3.2 3.3 3.1
تولید فولاد 1750.00
1577 1577 1580 1580 1579
استخراج معدن -7.50
-8 -7.6 -7.8 -8.5 -8
شاخص رقابتی 4.44
4.39 4.42 4.39 4.42 4.43
رتبه رقابتی 51.00
50 51 50 51 50
آسانی کسب و کار 49.00
48 53 46 54 34
شاخص فساد مالی 29.00
37 29 37 29 38
رتبه فساد مالی 135.00
90 135 90 135 88
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.45
86 86.3 86.5 85 86.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
0.31 0.25 0.36 0.31 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20
-0.3 0.6 0.3 1 1
هزینه های مصرف کننده 12689234.00
12146425 12430357 12993776 13006465 13691567
پس انداز های شخصی 20.60
20.66 21.25 21.84 21.77 20.56
تسهیلات اعتباری خریدار 1323623.30
1287352 1287352 1287352 1287352 1287352
اعتبار بخش خصوصی 4220835546.00
4268678719 4147143161 3994569656 3874881277 3921954540
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.10
15.73 15.65 15.59 15.53 15.4
قیمت گازوئیل 0.87
0.82 0.77 0.73 0.69 0.48
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -3.90
-3.2 2.3 2.5 -1.4 2.6
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23
9.23 9.23 9.23 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 27.19
53 130 42.55 17.29 62.12
درجه حرارت 16.74
23.24 24.48 18.09 16.7 21.08