شاخص یاب

مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.2 1 0.4 0.6 0.9
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.2 3.2 3.4 3.6
نرخ تورم 4.90 4.8 4.2 3.8 3.6 3.1
نرخ بهره 7.75 7.75 8 8 8 8.25
موازنه تجاری -2889.20 -2000 500 -500 -1000 1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46 46 47 47 47
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 18.83
19.24 19.43 19.63 19.82 20.63
بازار سهام 49344.29
49534 49049 48568 48093 46237
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.08
7.91 7.99 8.06 8.14 8.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
1.2 1 0.4 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
2.7 2.2 2.3 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 1149.92
1170 1170 1220 1220 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674.00
18305383 18693531 18894784 18884274 19582446
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808150.84
3766795 3810822 3921925 3899546 3992034
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16
9780 9780 10000 10000 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47
17760 17760 18100 18100 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610395.65
489841 711122 577786 625045 744938
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128.00
1288991 1360673 1324803 1315971 1425376
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793.00
2931188 2956507 2933144 3028780 3097095
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411.00
917350 920522 935507 914853 964294
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888.26
689237 740592 716965 761742 775808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762116.59
11368759 12086922 11575499 12044407 12661679
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541.00
1167728 1209749 1188999 1234474 1267275
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360.00
288641 271658 257430 282993 284576
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.50
3.6 3.2 3.2 3.4 3.6
افراد شاغل 53785257.00
53400000 53600000 54070099 54351537 55000000
افراد بیکار 1858160.00
1908704 2050000 1780461 1866599 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70
59.1 59.3 59.3 59.2 59.7
هزینه های کار 84.30
81.3 102 81.53 81.56 105
بهره وری 104.20
107 111 107 107 115
دستمزد 356.15
352 356 382 373 397
دستمزد در تولید 2.30
2.5 3 2.3 2.4 3
حداقل دستمزد 88.36
88.36 88.36 95.45 95.45 102
جمعیت 123.52
124 124 125 125 126
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700.00
16200 16200 17000 17000 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560.00
5000 5000 5600 5600 5800
هزینه زندگی خانواده 8260.00
8360 8360 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4470.00
4500 4500 4600 4600 4550
نرخ اشتغال 96.52
97.5 97.7 98 98.2 98.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.90
4.8 4.2 3.8 3.6 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.58
0.5 0.2 0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.49
101 102 103 103 109
قیمت مصرف کننده اصلی 100.22
100 101 102 103 108
اندازه اصل تورم 3.63
3.6 3.5 3.3 3.2 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.03
128 129 131 132 144
قیمت تولید 125.26
125 125 125 125 126
قیمت صادرات 113.96
110 111 112 110 114
قیمت واردات 232.92
233 233 233 233 234
تورم مواد غذایی 3.06
3 3.1 3.1 3.2 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.83
105 109 108 108 116
انتظارات تورم 3.73
3.7 3.65 3.65 3.66 3.66
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.75
7.75 8 8 8 8.25
نرخ بهره بین بانکی 8.11
8.11 8.36 8.36 8.36 8.61
عرضه پول M0 1520063.70
1519557 1500000 1520387 1520404 1590000
عرضه پول M1 4173694309.00
4199632471 3675931375 4178744866 4177556920 3810154560
عرضه پول M2 8427183655.00
8427532157 8428325238 8428258222 8428305483 8428320799
عرضه پول M3 9638301786.00
9640694183 9638087781 9637994865 9638019408 9638028107
ذخایر ارزی 176620.00
178000 180000 178700 178900 190000
ترازنامه بانک 5994605.20
6331091 6447422 6563084 6678081 7792536
وام به بخش خصوصی 2352487758.00
2581438750 2658326900 2734369545 2809575177 3517701352
نرخ بهره سپرده 2.70
2.7 2.95 2.95 2.95 3.2
ترازنامه بانک مرکزی 3681397176.00
3646361813 3660640303 3663987859 3662051479 3661872846
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2889.20
-2000 500 -500 -1000 1000
صادرات 36720.60
36000 38500 38000 37500 40000
واردات 39609.80
38000 38000 38500 38500 39000
حساب جاری -3882.10
-4300 -2300 -4800 -3400 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60
-1.3 -1.3 -1 -1 -0.8
بدهی خارجی 453548.00
440000 442000 438000 440000 445500
رابطه مبادله 48.93
47.21 47.64 48.07 47.21 48.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6726.90
6700 6500 6650 6700 6850
حواله 9057.60
7700 7900 8200 8250 8400
درآمد گردشگری 1945771.78
1818840 2120000 1815741 1816299 2300000
ورود توریست 2168.43
1900 2500 2100 2000 2500
ذخایر طلا 120.10
120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1891.00
1899 2070 1899 1899 2100
شاخص تروریسم 3.29
4.5 4.5 4.3 4.3 4.3
گردش سرمایه -10.90
20 40 -30 -15 -30
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40
46 46 47 47 47
بودجه دولت -2.90
-2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت 7344.50
-3615000 -325000 48194 -113349 0
هزینه های دولت 2196413.00
2097582 2217901 2186645 2249127 2323366
درآمدهای دولت 511065.00
385000 375000 428194 426651 440000
هزینه های مالی 434668.40
4000000 700000 380000 540000 440000
مخارج نظامی 5532.60
5300 5300 5100 5100 4800
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.30
51.4 51.6 51.4 51.5 52
شاخص PMI تولید 50.70
50.8 51.4 51.7 52 52.7
تولید صنعتی 1.30
-1.1 -0.3 -2.3 0.6 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.2 0.2 0.5 0.3 0.2
تولید صنعتی 2.40
2 2.2 2 2.1 2.6
استفاده از ظرفیت 81.60
81.72 81.62 81.69 81.72 81.69
تغییرات موجودی انبار 109974.00
151905 150059 147948 157094 152885
مجموع فروش خودرو 73223.00
75070 82000 74622 74627 90000
تولید خودرو 369.54
0 350 335 340 360
ثبت خودرو 73223.00
75070 82000 74622 74627 85000
شاخص اقتصادی مقدم 1.20
2.4 2.3 2.1 2.2 2.4
سرعت اینترنت 7538.43
7939 8014 8082 8119 8398
آدرس های IP 13309655.00
13263779 13131627 13259427 13135172 13147818
سرمایه گذاری خصوصی 1.50
1.36 3.2 3.3 3.1 3.1
تولید فولاد 1780.00
1761 1767 1760 1759 1760
استخراج معدن -7.00
-7.6 -7.3 -7.1 -6.7 -8
شاخص رقابتی 4.44
4.44 4.44 4.46 4.46 4.47
رتبه رقابتی 51.00
51 51 52 52 50
آسانی کسب و کار 49.00
50 50 52 52 53
شاخص فساد مالی 29.00
31 31 30 30 30
رتبه فساد مالی 135.00
131 131 132 132 133
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.80
102 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
0.3 0.4 0.6 0.8 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
3 3.4 3.6 3.3 3.2
هزینه های مصرف کننده 12318801.00
12339401 12914582 12284712 12614452 13528696
پس انداز های شخصی 21.50
21.35 21.25 21.2 21.77 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1360348.40
1380813 1401064 1417536 1436481 1559082
اعتبار بخش خصوصی 4220835546.00
4579591956 4697159438 4812736083 4926338051 5961100276
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.10
16.12 16.13 16.14 16.14 16.16
قیمت گازوئیل 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 4.50
2.3 2.5 -1.4 -1.1 2.4
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23
9.23 9.23 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 27.19
130 42.55 17.29 62.35 62.12
درجه حرارت 16.74
24.48 18.09 16.7 23.86 21.08