مکزیک

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ بیکاری 3.40 4.15 4.21 4.32 4.4 5.5
نرخ تورم 4.72 4.1 4.1 4.2 4.5 4.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6.75 7 7.5 7
موازنه تجاری 28.00 -1300 -1100 -2000 -2000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 47 47 47 47 51
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 19.74 21.13 21.34 21.55 21.76 24.86
بازار سهام 47195.68 44400 43900 43500 43000 36200
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.26 7.78 7.86 7.94 7.67 9.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3
تولید ناخالص داخلی 1143.79 987 987 987 987 1250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14589507.00 15000000 15150000 15200000 15270000 16900000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3098922.00 3102788 3103381 3104113 3104362 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9510.60 9720 9720 9720 9720 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16490.35 17300 17300 17300 17300 12300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 539757.46 330000 430000 350000 508000 535000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1133037.00 992500 1006500 1090000 1120000 1160000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2438973.00 2404853 2433382 2428582 2400000 2610000
تولید ناخالص داخلی از معادن 863806.00 864993 853445 845405 941000 978000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 526678.93 495000 519000 500000 535000 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9277217.94 9290000 9290000 9141422 9540000 10200000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 882542.00 899000 899000 870664 919000 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 349198.00 327929 323161 363089 354380 358404
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.40 4.15 4.21 4.32 4.4 5.5
افراد شاغل 52123674.00 51500000 51750000 51800000 51900000 52500000
افراد بیکار 1911126.00 2350000 2300000 2300000 2370000 23600000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 59.88 59.87 59.86 59.87 59.87
هزینه های کار 70.50 78 77 81 101 105
بهره وری 108.60 108 108 108 112 117
دستمزد 318.65 321 323 326 330 360
دستمزد در تولید 2.00 2.1 2.2 2.1 2.7 2.4
حداقل دستمزد 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 90.17
جمعیت 122.27 124 124 124 122 128
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
زندگی خانواده دستمزد 7912.50 8395 8454 8461 8462 8462
زندگی فردی دستمزد 4890.00 5026 5061 5078 5087 5095
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760.00 4870 4875 4878 5200 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100.00 15600 15600 15700 15700 17400
نرخ اشتغال 96.63 96.16 96.25 96.05 96.1 96
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 4.72 4.1 4.1 4.2 4.5 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.75 0.77 0.75 0.6 0.55
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.60 122 123 124 124 129
قیمت مصرف کننده اصلی 120.08 120 121 122 123 126
اندازه اصل تورم 3.84 3.2 3.2 3.3 3.5 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138.09 140 142 136 145 162
قیمت تولید 117.15 120 125 129 133 151
قیمت صادرات 98.82 98 99 98 99 107
قیمت واردات 220.77 220 221 223 223 225
تورم مواد غذایی 3.24 5 5 4.9 4.8 4.5
CPI حمل و نقل 98.33 98 99 100 102 107
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 6.25 6.5 6.75 7 7.5 7
نرخ بهره بین بانکی 6.13 5.8 5.9 5.9 5.9 6.5
عرضه پول M0 1382791.00 1350000 1400000 1430000 1450000 1590000
عرضه پول M1 3872816628.00 3467028776 3478090512 3918285525 3580426279 3810154560
عرضه پول M2 12490135521.00 12725856214 12966762987 13208142455 13449179799 16310344688
عرضه پول M3 14831989970.00 15073300538 15333078519 15593719056 15853492238 18911321360
ذخایر ارزی 178025.00 177237 176831 176522 173000 193000
ترازنامه بانک 5552468.00 5677233 5797452 5917546 6037177 7415888
وام به بخش خصوصی 2059451519.00 2127920275 2199369955 2270423939 2340247647 3099380295
نرخ بهره سپرده 0.59 1.02 1.02 1.02 1.02 2.29
ترازنامه بانک مرکزی 3864161729.00 3906685244 3984819816 4060288591 4135135525 5007400955
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 28.00 -1300 -1100 -2000 -2000 -4000
صادرات 33232.30 31700 30500 29500 29400 28000
واردات 33204.10 33000 31600 31400 316000 32000
حساب جاری -7571.09 -8100 -8020 -8100 -8500 -9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3 -3 -3 -3 -3.3
بدهی خارجی 3509.44 3350 3370 3400 3400 4020
رابطه مبادله 44.76 44.5 44.75 44.74 44.74 44.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4314297.70 6500000 6300000 6000000 5250000 6290000
حواله 2336.43 2283 2324 2346 2331 2328
درآمد گردشگری 2124964.35 2050000 2050000 1636627 2090000 2300000
ورود توریست 2496.24 2500 2500 1696 2870 3360
ذخایر طلا 120.88 121 121 121 122 121
تولید نفت خام 2138.00 2173 2172 2172 2172 2172
شاخص تروریسم 3.72 3.99 3.99 3.69 3.99 4.1
گردش سرمایه 1048.82 6765 6313 5962 5830 6082
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 47 47 47 47 51
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.9
ارزش بودجه دولت -224842.20 -27908 -40020 -35288 -35600 -18300
هزینه های دولت 1557456.00 1630000 1630000 1569004 164000 1740000
درآمدهای دولت 630849.60 367136 372867 374791 374422 374226
هزینه های مالی 822850.20 407352 418673 419323 658041 796904
مخارج نظامی 8976.00 9281 9401 9521 9621 11149
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 42.81 51.8 51.6 52 51.8 53.5
شاخص PMI تولید 50.80 49 48 49 50 51.8
تولید صنعتی -0.60 1 0.8 0.2 0.3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
تولید صنعتی 1.78 2.5 2.7 2.75 2.77 2.78
استفاده از ظرفیت 81.10 81.28 81.14 80.96 81.03 81.05
تغییرات موجودی انبار 55960.00 66956 61299 67564 63294 64621
مجموع فروش خودرو 127604.00 90962 91592 91749 80000 77000
تولید خودرو 278.54 266 303 275 227 229
ثبت خودرو 127604.00 80000 84000 79000 80000 85000
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 2 1.9 1.8 2.1 2.1
استخراج معدن -10.45 -8.65 -8.77 -8.73 -1.8 1
تولید فولاد 1705.00 1647 1643 1644 1644 1644
شاخص رقابتی 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.43
رتبه رقابتی 51.00 57 51 51 51 50
آسانی کسب و کار 47.00 38 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 30.00 36 36 36 36 38
رتبه فساد مالی 123.00 93 93 93 93 88
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.50 84 83 82 81 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.3 0.2 0.68 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.20 5 4.5 4 5 3
هزینه های مصرف کننده 9854584.00 9576906 9627581 9904539 10184859 10940962
پس انداز های شخصی 19.90 20.02 19.68 19.34 19 20.65
تسهیلات اعتباری خریدار 1151523.40 1260082 1304776 1356967 1401883 1879431
اعتبار بخش خصوصی 3834071348.00 3954937369 4077838098 4198968305 4317984896 5603526340
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.30 16.67 16.76 16.87 16.92 17.26
قیمت گازوئیل 0.77 0.8 0.79 0.79 0.77 0.7
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 1.82 1.2 1 1.8 2 2.6
نرخ مالکیت مسکن 76.40 76.4 76.4 76.4 76.4 78
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65