مکزیک

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2
نرخ بیکاری 3.70 4 4.15 4.21 4.32 4.6
نرخ تورم 3.06 3.2 3.2 3.3 3.4 4.2
نرخ بهره 5.25 5.75 6 6.25 6.25 7
موازنه تجاری -900.00 -1900 -1300 -1100 -2000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 45 47 47 47 51
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 20.64 20.59 20.8 21 21.21 24.47
بازار سهام 44555.26 44400 44000 43500 43100 35900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.35 7.16 7.23 7.3 7.37 8.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.9 1.9 1.8 1.7 1.3
تولید ناخالص داخلی 1144.33 1100 1180 1180 1180 1400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14476283.00 14370000 15000000 15150000 15200000 16900000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3085802.00 3110628 3116920 3146131 3169721 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9517.28 9690 9720 9720 9720 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16501.94 16800 17300 17300 17300 12300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 378578.58 510000 330000 430000 350000 535000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1059896.00 1110000 992500 1006500 1090000 1160000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2425039.00 2433473 2402379 2430223 2425544 2610000
تولید ناخالص داخلی از معادن 892833.00 890756 884315 877050 873449 978000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 496127.87 527000 495000 519000 500000 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8904985.60 9290000 9290000 9290000 9077017 10200000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 859638.00 899000 899000 899000 873176 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 358813.00 355150 334895 329889 361806 363599
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.70 4 4.15 4.21 4.32 4.6
افراد شاغل 52043100.00 51500000 51500000 51750000 51800000 52500000
افراد بیکار 2183703.00 2250000 2350000 2300000 2300000 23600000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59.61 59.83 59.89 59.88 59.87
هزینه های کار 75.80 100 78 77 81 105
بهره وری 104.30 106 107 107 107 117
دستمزد 316.57 318 321 323 326 360
دستمزد در تولید 2.10 2.8 2.1 2.2 2.1 2.4
حداقل دستمزد 73.04 73.04 75.21 75.21 75.21 85.17
جمعیت 121.01 122 124 124 124 128
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
زندگی خانواده دستمزد 11100.00 11197 11160 11174 11169 11170
زندگی فردی دستمزد 4890.00 5037 5003 5011 5009 5010
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760.00 4857 4870 4875 4878 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100.00 15300 15600 15600 15700 17400
نرخ اشتغال 96.33 96.12 96.09 96.14 96.05 96
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.06 3.2 3.2 3.3 3.4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.61 0.72 0.75 0.77 0.75 0.33
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.01 121 122 123 124 129
قیمت مصرف کننده اصلی 118.59 119 120 121 122 126
اندازه اصل تورم 3.10 3.1 3.2 3.2 3.3 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136.05 137 139 141 136 160
قیمت تولید 111.52 112 114 114 115 117
قیمت صادرات 99.38 99 98 99 98 107
قیمت واردات 219.19 220 220 221 223 225
تورم مواد غذایی 4.94 4.98 5 5 4.9 4.5
CPI حمل و نقل 96.69 97 98 99 100 107
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 5.25 5.75 6 6.25 6.25 7
نرخ بهره بین بانکی 5.11 5.4 5.8 5.9 5.9 6.5
عرضه پول M0 1267091.00 1300000 1350000 1400000 1430000 1590000
عرضه پول M1 3492760018.00 3466038560 3467028776 3478090512 3458558303 3810154560
عرضه پول M2 12194536649.00 12415599213 12697674546 12983648801 13274749377 17687678819
عرضه پول M3 14600797310.00 14749098334 15087218856 15439892637 15805720587 21599600054
ذخایر ارزی 180499.00 181236 181647 181947 182206 193000
ترازنامه بانک 5317518.00 5428165 5568977 5711475 5856048 8031241
وام به بخش خصوصی 1849467384.00 1919381881 1972110325 2023923861 2074806022 2658217115
نرخ بهره سپرده 0.59 0.85 1.02 1.02 1.02 2.29
ترازنامه بانک مرکزی 3504998168.00 3565944930 3624976000 3682160179 3738113782 4437452001
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -900.00 -1900 -1300 -1100 -2000 -4000
صادرات 32593.90 32800 31700 30500 29500 28000
واردات 33493.40 34700 33000 31600 31400 32000
حساب جاری -7571.09 -7990 -8100 -8020 -8100 -9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.7 -3 -3 -3 -3.3
بدهی خارجی 3405.12 3330 3350 3370 3400 4020
رابطه مبادله 45.34 45.1 44.5 45 45 45
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4314297.70 7100000 6500000 7100000 6900000 8290000
حواله 2378.17 2400 2382 2372 2378 2380
درآمد گردشگری 1150212.08 2050000 2050000 2050000 1237384 2300000
ورود توریست 1193.95 2500 2500 2500 1564 3360
ذخایر طلا 120.88 121 121 121 121 121
تولید نفت خام 2179.00 2190 2191 2191 2191 2191
شاخص تروریسم 3.72 3.99 3.99 3.99 3.2 4.1
گردش سرمایه 6846.13 7230 6765 6313 5962 6082
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 45 47 47 47 51
بودجه دولت -3.50 -3.3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.9
ارزش بودجه دولت 28884.30 -61087 -30371 -39662 -35455 -18300
هزینه های دولت 1555077.00 1630000 1630000 1630000 1562638 1740000
درآمدهای دولت 328459.00 402077 381286 373488 377343 378049
هزینه های مالی 514757.00 638664 425881 428890 432807 796904
مخارج نظامی 8976.00 9281 9401 9521 9621 11149
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 52.00 52.6 52.8 52.6 52 53.5
شاخص PMI تولید 51.10 51.7 51.5 51.7 52.1 51.8
تولید صنعتی -1.33 1.5 1 0.8 0.2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.34 0.34 0.34 0.16 0.16
تولید صنعتی 0.45 2.6 1.18 2.07 2.4 2.24
استفاده از ظرفیت 80.50 80.31 80.77 80.76 80.58 80.64
تغییرات موجودی انبار 73338.00 76029 73157 66729 66957 69411
مجموع فروش خودرو 88491.00 85288 86092 86132 86096 77000
تولید خودرو 328.49 319 266 303 275 229
ثبت خودرو 88491.00 10100 80000 84000 79000 85000
شاخص اقتصادی مقدم 1.60 2.2 2 1.9 1.8 2.1
استخراج معدن -9.66 -6.69 -6.95 -6.9 -6.9 1
تولید فولاد 1650.00 1638 1634 1628 1629 1630
شاخص رقابتی 4.41 4.29 4.41 4.41 4.41 4.43
رتبه رقابتی 51.00 57 51 51 51 50
آسانی کسب و کار 47.00 38 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 35.00 35 36 36 36 38
رتبه فساد مالی 95.00 95 93 93 93 88
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00 84.5 84 83 82 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.10 7 5 4.5 4 3
هزینه های مصرف کننده 9596439.00 10133283 9627948 9701821 9896966 11102241
پس انداز های شخصی 19.90 19 19.32 19.64 19.96 20.65
تسهیلات اعتباری خریدار 1094618.40 1153690 1195822 1225648 1254389 1563666
اعتبار بخش خصوصی 3570737514.00 3704491215 3805107114 3903835414 4000420511 5082565983
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20 16.74 16.9 17.02 17.15 17.68
قیمت گازوئیل 0.74 0.71 0.7 0.69 0.69 0.7
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 1.04 0.2 1.2 1 1.8 2.6
نرخ مالکیت مسکن 76.40 76.4 76.4 76.4 76.4 78
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65