مکزیک

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ بیکاری 3.40 4.15 4.21 4.32 4.4 5.5
نرخ تورم 3.36 4.1 4.1 4.2 4.5 4.4
نرخ بهره 5.75 5.75 6.25 6.25 6.5 7
موازنه تجاری 200.00 -1300 -1100 -2000 -2000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 47 47 47 47 51
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 21.47 21.13 21.34 21.55 21.76 24.86
بازار سهام 48098.45 44400 43900 43500 43000 36200
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.61 7.78 7.86 7.94 7.67 9.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3
تولید ناخالص داخلی 1143.79 987 987 987 987 1250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14476283.00 14370000 15000000 15150000 15200000 16900000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3098922.00 3135888 3159769 3184693 3203199 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9510.60 9720 9720 9720 9720 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16490.35 17300 17300 17300 17300 12300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 378578.58 330000 430000 350000 508000 535000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1059896.00 992500 1006500 1090000 1120000 1160000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2425039.00 2402379 2430223 2425544 2400000 2610000
تولید ناخالص داخلی از معادن 892833.00 884315 877050 873449 941000 978000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 496127.87 495000 519000 500000 535000 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8904985.60 9290000 9290000 9077017 9540000 10200000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 859638.00 899000 899000 873176 919000 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 358813.00 334895 329889 361806 359794 363599
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.40 4.15 4.21 4.32 4.4 5.5
افراد شاغل 52043100.00 51500000 51750000 51800000 51900000 52500000
افراد بیکار 2183703.00 2350000 2300000 2300000 2370000 23600000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 59.88 59.87 59.86 59.87 59.87
هزینه های کار 70.50 78 77 81 101 105
بهره وری 108.60 108 108 108 112 117
دستمزد 317.39 321 323 326 330 360
دستمزد در تولید 2.00 2.1 2.2 2.1 2.7 2.4
حداقل دستمزد 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 90.17
جمعیت 121.01 124 124 124 122 128
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
زندگی خانواده دستمزد 11100.00 11197 11160 11174 11169 11170
زندگی فردی دستمزد 4890.00 5037 5003 5011 5009 5010
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760.00 4870 4875 4878 5200 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100.00 15600 15600 15700 15700 17400
نرخ اشتغال 96.63 96.16 96.25 96.05 96.1 96
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.36 4.1 4.1 4.2 4.5 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 0.75 0.77 0.75 0.6 0.37
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.52 122 123 124 124 129
قیمت مصرف کننده اصلی 119.39 120 121 122 123 126
اندازه اصل تورم 3.44 3.2 3.2 3.3 3.5 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136.05 139 141 136 144 160
قیمت تولید 114.55 115 116 117 118 129
قیمت صادرات 98.10 98 99 98 99 107
قیمت واردات 219.68 220 221 223 223 225
تورم مواد غذایی 4.52 5 5 4.9 4.8 4.5
CPI حمل و نقل 98.09 98 99 100 102 107
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 6.25 6.25 6.5 7
نرخ بهره بین بانکی 5.84 5.8 5.9 5.9 5.9 6.5
عرضه پول M0 1420268.60 1350000 1400000 1430000 1450000 1590000
عرضه پول M1 3653397482.00 3467028776 3478090512 3928666485 3580426279 3810154560
عرضه پول M2 12298873677.00 12607698872 12834181708 13060817781 13287116305 15972566685
عرضه پول M3 14585856741.00 14929490410 15168770277 15407375102 15645089845 18432576807
ذخایر ارزی 175910.00 175242 174478 173886 173000 193000
ترازنامه بانک 5530272.00 5666423 5785840 5904779 6023140 7386261
وام به بخش خصوصی 2056670965.00 1972110325 2023923861 2074806022 2124766749 2658217115
نرخ بهره سپرده 0.59 1.02 1.02 1.02 1.02 2.29
ترازنامه بانک مرکزی 3881189549.00 3904634039 3982275525 4057536079 4132226030 5002423506
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 200.00 -1300 -1100 -2000 -2000 -4000
صادرات 34465.40 31700 30500 29500 29400 28000
واردات 34265.01 33000 31600 31400 316000 32000
حساب جاری -7571.09 -8100 -8020 -8100 -8500 -9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3 -3 -3 -3 -3.3
بدهی خارجی 3509.44 3350 3370 3400 3400 4020
رابطه مبادله 44.65 44.5 46.41 46.4 46.41 46.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4314297.70 6500000 6300000 6000000 5250000 6290000
حواله 2362.91 2290 2329 2352 2337 2334
درآمد گردشگری 1585816.75 2050000 2050000 1498273 2090000 2300000
ورود توریست 1713.58 2500 2500 1562 2870 3360
ذخایر طلا 120.88 121 121 121 122 121
تولید نفت خام 2148.00 2173 2172 2172 2172 2172
شاخص تروریسم 3.72 3.99 3.99 3.69 3.99 4.1
گردش سرمایه 1048.82 6765 6313 5962 5830 6082
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 47 47 47 47 51
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.9
ارزش بودجه دولت -56453.20 -27908 -40020 -35288 -35600 -18300
هزینه های دولت 1557456.00 1630000 1630000 1569004 164000 1740000
درآمدهای دولت 339957.00 367136 372867 374791 374422 374226
هزینه های مالی 418519.70 407352 418673 419323 658041 796904
مخارج نظامی 8976.00 9281 9401 9521 9621 11149
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.80 51.8 51.6 52 51.8 53.5
شاخص PMI تولید 50.20 49 48 49 50 51.8
تولید صنعتی 1.30 1 0.8 0.2 0.3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
تولید صنعتی 4.26 1.12 2.01 2.84 2.35 2.26
استفاده از ظرفیت 81.10 81.28 81.14 80.96 81.03 81.05
تغییرات موجودی انبار 55960.00 66956 61299 67564 63294 64621
مجموع فروش خودرو 102695.00 90962 91592 91749 80000 77000
تولید خودرو 242.50 266 303 275 227 229
ثبت خودرو 102695.00 80000 84000 79000 80000 85000
شاخص اقتصادی مقدم 3.70 2 1.9 1.8 2.1 2.1
استخراج معدن -9.11 -7.52 -7.5 -7.49 -1.8 1
تولید فولاد 1635.00 1647 1643 1644 1644 1644
شاخص رقابتی 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.43
رتبه رقابتی 51.00 57 51 51 51 50
آسانی کسب و کار 47.00 38 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 35.00 36 36 36 36 38
رتبه فساد مالی 95.00 93 93 93 93 88
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.70 84 83 82 81 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.4 0.3 0.2 0.68 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.30 5 4.5 4 5 3
هزینه های مصرف کننده 9854584.00 9576906 9627581 9904539 10184859 10940962
پس انداز های شخصی 19.90 20.02 19.68 19.34 19 20.65
تسهیلات اعتباری خریدار 1151523.40 1260082 1304776 1356967 1401883 1879431
اعتبار بخش خصوصی 3825501170.00 3805107114 3903835414 4000420511 4094932325 5082565983
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.30 16.67 16.76 16.87 16.92 17.26
قیمت گازوئیل 0.77 0.8 0.79 0.79 0.77 0.7
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 3.55 1.2 1 1.8 2 2.6
نرخ مالکیت مسکن 76.40 76.4 76.4 76.4 76.4 78
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65