مکزیک

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5
نرخ بیکاری 4.10 4 4.15 4.21 4.32 4.21
نرخ تورم 2.97 3 3.1 3.1 3.2 3.9
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5 6
موازنه تجاری -1608.00 -1900 -2000 -1600 300 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 45 47 47 47 51
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 18.97 19.49 19.69 19.88 20.07 23.16
بازار سهام 47880.00 47100 46600 46200 45700 38100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 6.1 6.16 6.22 6.28 7.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.1 2 2 2.1 1.9
تولید ناخالص داخلی 1144.33 1100 1180 1180 1180 1400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14288700.00 14370000 15000000 15150000 15200000 16900000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3085802.00 3110628 3116920 3146131 3169721 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9517.28 9690 9720 9720 9720 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16501.94 16800 17300 17300 17300 12300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 472792.68 510000 330000 430000 350000 535000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1036625.00 1110000 992500 1006500 1090000 1160000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2428255.00 2446722 2415919 2441501 2440917 2610000
تولید ناخالص داخلی از معادن 895055.00 899444 893733 887464 885794 978000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 515481.63 527000 495000 519000 500000 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8730867.42 9290000 9290000 9290000 8852062 10200000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 851351.00 899000 899000 899000 867774 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 321642.00 357221 336522 331467 365975 368292
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 4.15 4.21 4.32 4.21
افراد شاغل 51433590.00 51500000 51500000 51750000 51800000 52500000
افراد بیکار 2105975.00 2250000 2350000 2300000 2300000 23600000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.20 59.9 59.86 59.87 59.88 59.88
هزینه های کار 73.00 100 78 77 81 105
بهره وری 108.40 108 108 108 108 117
دستمزد 320.85 318 321 323 326 360
دستمزد در تولید 2.10 2.8 2.1 2.2 2.1 2.4
حداقل دستمزد 73.04 73.04 75.21 75.21 75.21 85.17
جمعیت 121.01 122 124 124 124 128
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
زندگی خانواده دستمزد 11100.00 11197 11160 11174 11169 11170
زندگی فردی دستمزد 4890.00 5037 5003 5011 5009 5010
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760.00 4857 4870 4875 4878 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100.00 15300 15600 15600 15700 17400
نرخ اشتغال 96.00 96.05 96.04 96.04 96.05 96
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 2.97 3 3.1 3.1 3.2 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.61 0.72 0.75 0.77 0.75 0.32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.28 120 121 122 123 126
قیمت مصرف کننده اصلی 118.26 119 120 121 122 126
اندازه اصل تورم 3.07 2.98 3.1 3.1 3.2 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 133.68 135 137 139 136 152
قیمت تولید 110.95 113 114 115 116 119
قیمت صادرات 101.11 102 102 102 102 107
قیمت واردات 219.59 219 219 219 219 225
تورم مواد غذایی 4.93 3.9 4 4 4.1 4.5
CPI حمل و نقل 96.59 97 98 99 100 107
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5 6
نرخ بهره بین بانکی 4.61 4.66 5 5 5 6.5
عرضه پول M0 1252267.10 1300000 1350000 1400000 1430000 1590000
عرضه پول M1 3473357229.00 3466038560 3467028776 3478090512 3435316969 3810154560
عرضه پول M2 12041491603.00 12465909668 12739745725 13018856104 13303696258 17620165217
عرضه پول M3 14324536422.00 14777061505 15094576515 15424559801 15766076000 21131297103
ذخایر ارزی 177835.00 176885 176414 176012 175646 193000
ترازنامه بانک 5239235.00 5417354 5554743 5694605 5837164 8009155
وام به بخش خصوصی 1849467384.00 1919381881 1972110325 2023923861 2074806022 2658217115
نرخ بهره سپرده 0.59 0.85 1.02 1.02 1.02 2.29
ترازنامه بانک مرکزی 3635980790.00 3641135941 3637871973 3637297254 3637335642 3637364251
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1608.00 -1900 -2000 -1600 300 -1000
صادرات 32620.05 29800 29700 30000 32000 37000
واردات 34227.65 31700 31700 31600 31700 38000
حساب جاری -7852.17 -7990 -8100 -6020 -4000 -2560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -1.9
بدهی خارجی 3359.33 3330 3350 3370 3400 4020
رابطه مبادله 46.04 46.16 46.15 46.15 46.15 46.15
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5393807.40 7100000 6500000 7100000 6900000 8290000
حواله 2269.71 2266 2279 2261 2252 2260
درآمد گردشگری 1445225.40 2050000 2050000 2050000 1575033 2300000
ورود توریست 1490.40 2500 2500 2500 1603 3360
ذخایر طلا 121.13 121 121 121 121 121
تولید نفت خام 2213.00 2211 2211 2211 2211 2211
شاخص تروریسم 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 4.1
گردش سرمایه 6846.13 7230 9765 6313 8962 8082
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 45 47 47 47 51
بودجه دولت -3.50 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3 -3.5
ارزش بودجه دولت -48400.00 -59161 -31592 -39804 -36113 -18300
هزینه های دولت 1555077.00 1630000 1630000 1630000 1562638 1740000
درآمدهای دولت 463963.00 410405 388417 387721 391299 390719
هزینه های مالی 514757.00 638664 425881 428890 432807 796904
مخارج نظامی 8976.00 9281 9401 9521 9621 11149
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 53.44 53.01 53.39 53.42 53.3 53.31
شاخص PMI تولید 51.90 52.1 52.9 52.7 53.1 54.4
تولید صنعتی 0.31 1.5 1 0.8 0.2 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.34 0.34 0.34 0.16 0.16
تولید صنعتی 3.67 2.41 1.83 2.04 2.46 2.29
استفاده از ظرفیت 81.50 80.61 81.02 81.05 80.9 80.94
تغییرات موجودی انبار 73338.00 76029 73157 66729 66957 69411
مجموع فروش خودرو 93723.00 85512 86267 86319 86280 92000
تولید خودرو 285.34 319 326 323 325 339
ثبت خودرو 93723.00 10100 80000 84000 79000 12000
شاخص اقتصادی مقدم 2.90 2.2 2 1.9 1.8 2.1
استخراج معدن -8.06 -5.56 -5.75 -5.72 -5.73 1
تولید فولاد 1600.00 1640 1636 1631 1632 1632
شاخص رقابتی 4.41 4.29 4.32 4.32 4.32 4.39
رتبه رقابتی 51.00 57 56 56 56 50
آسانی کسب و کار 38.00 38 38 38 38 34
شاخص فساد مالی 35.00 35 36 36 36 38
رتبه فساد مالی 95.00 95 93 93 93 88
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.10 94.5 95 96 96.5 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.90 7 5 4.5 4 3
هزینه های مصرف کننده 9596439.00 10235806 9777273 9831849 10071032 11328281
پس انداز های شخصی 19.90 19 19.32 19.64 19.96 20.65
تسهیلات اعتباری خریدار 1094618.40 1153690 1195822 1225648 1254389 1563666
اعتبار بخش خصوصی 3570737514.00 3704491215 3805107114 3903835414 4000420511 5082565983
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20 16.74 16.9 17.02 17.15 17.68
قیمت گازوئیل 0.72 0.71 0.7 0.69 0.69 0.7
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز -0.56 0.2 1.2 1 1.8 2.6
نرخ مالکیت مسکن 76.40 76.4 76.4 76.4 76.4 78
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65