موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9
نرخ بیکاری 7.00 7.1 7.1 7.2 7 6.5
نرخ تورم 7.00 5.7 5.2 4.7 4 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.25 2.75
موازنه تجاری -7783.00 -21037 -26772 -38746 -22869 -17024
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 67 67 67 67 66
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 2291.30
2233 2208 2184 2159 1975
پول 32.85
33.44 33.95 34.46 34.97 37.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.9 0.9 0.9 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.8 3.7 3.9 4 5
تولید ناخالص داخلی 12.16
11.8 11.8 11.8 11.8 11.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 113515.00
111462 113265 112299 115352 113150
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21314.00
19327 19046 20253 19638 19312
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812.50
10623 10623 10623 10623 11072
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19548.60
20088 20088 20088 20088 21575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00
2814 2719 2914 2979 2954
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00
7945 10430 11069 13069 12992
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00
124 134 128 148 145
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00
5030 4447 4850 5526 5354
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00
1042 910 803 977 954
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.00
7.1 7.1 7.2 7 6.5
افراد بیکار 40.60
43.74 43.32 42.21 42.52 44.22
افراد شاغل 542.40
541 542 541 541 536
هزینه های کار 129.70
122 122 122 122 117
بهره وری 124.40
121 121 121 121 118
پست های خالی شغلی 3799.00
3965 3965 3965 3965 3996
دستمزد 27574.00
28000 28000 28000 28000 30000
جمعیت 1.26
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
دستمزد در تولید 104.50
108 110 111 112 120
نرخ اشتغال 93.04
92.79 92.56 92.2 91.76 84.82
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.00
5.7 5.2 4.7 4 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.30
120 113 113 117 115
اندازه اصل تورم 1.80
2.33 2.3 2.28 2.27 2.26
قیمت تولید 106.60
106 106 105 105 105
تورم مواد غذایی 15.80
4.2 3.8 3.6 3.7 3
نرخ تورم (ماهانه) 2.30
0.84 -0.63 0.83 0.15 0.28
قیمت واردات 87.30
90.71 91.43 92.58 93.48 98.24
قیمت صادرات 102.70
103 104 104 104 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70
104 104 103 103 103
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.5 3.5 3.25 2.75
ذخایر ارزی 6198.60
6315 6399 6259 5980 5664
نرخ بهره سپرده 5.20
7.06 7.06 7.06 7.06 6.86
نرخ وام 8.50
8.55 8.6 8.66 8.72 9.25
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -7783.00
-21037 -26772 -38746 -22869 -17024
صادرات 4874.00
7736 7861 7980 8092 9003
واردات 12657.00
28773 34633 46726 31329 26027
حساب جاری -6724.00
-5101 -6311 -6259 -5783 -5180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80
-5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.3
بدهی خارجی 45015.00
41162 40225 38735 37650 30249
درآمد گردشگری 5511.00
6809 7496 8152 8778 12869
ورود توریست 115600.00
109500 100900 119900 111400 112600
ذخایر طلا 12.44
12.39 12.32 12.24 12.16 11.51
رابطه مبادله 15.40
2.4 44.29 24.1 55.62 110
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13648.00
17223 17223 17223 17223 20027
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00
67 67 67 67 66
بودجه دولت -3.20
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -1314.90
194 -232 511 -159 125
هزینه های دولت 17057.00
17259 17965 17361 17809 17356
درآمدهای دولت 6826.30
7478 9949 8480 8560 8671
هزینه های مالی 8141.20
7175 9547 7820 9094 8624
مخارج نظامی 22.90
21.74 21.74 21.74 21.74 19.63
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 123.00
123 121 119 116 102
تولید صنعتی 2.80
2.25 2 1.98 2.05 2.15
تغییرات موجودی انبار -568.00
445 724 275 375 496
سرعت اینترنت 5740.76
4541 4557 4183 3656 1658
آدرس های IP 289734.00
282356 280761 279607 278008 261466
تولید صنعتی 2.50
1.87 1.48 1.49 1.66 1.79
استخراج معدن 0.80
-6.2 -7.42 -6.88 -5.39 -3.98
شاخص رقابتی 4.52
4.45 4.45 4.45 4.45 4.44
رتبه رقابتی 45.00
46 46 46 46 48
آسانی کسب و کار 25.00
10 10 10 10 37
شاخص فساد مالی 50.00
49 49 49 49 49
رتبه فساد مالی 54.00
49 49 49 49 46
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86538.00
81313 81702 84465 85529 83464
نرخ وام بانکی 8.50
8.55 8.6 8.66 8.72 9.25
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
98.97 98.97 98.97 98.97 98.92
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 18
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 120.49
279 155 98.76 112 165
درجه حرارت 25.95
26.1 23.36 21.09 23.82 24.11