شاخص یاب

موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.7 1 0.9 0.9
نرخ بیکاری 7.10 6.8 7 7 6.8 6.5
نرخ تورم 1.00 3.3 4.2 3.7 4.2 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3.25 3.5 2.75
موازنه تجاری -9901.00 -13262 -13290 -13278 -13269 -13275
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 67 67 68 68 66
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 2236.93
2207 2183 2159 2135 2044
پول 34.10
35.25 35.96 36.69 37.43 40.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.9 0.7 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
3.8 3.9 3.9 3.9 5
تولید ناخالص داخلی 13.34
14 14 14.7 14.7 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112858.00
115448 130231 117259 117881 142213
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18970.00
21634 20940 19710 20136 22866
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10
10307 10307 10830 10830 10980
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74
20696 20887 21575 21575 22560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00
2776 2830 2830 2830 3091
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00
8023 8180 8180 8180 8933
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00
109 111 111 111 121
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00
5078 5177 5177 5177 5654
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00
1061 1082 1082 1082 1181
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.10
6.8 7 7 6.8 6.5
افراد بیکار 41.00
39.77 39.36 40.41 40.47 39.63
افراد شاغل 540.00
541 547 541 547 546
هزینه های کار 132.30
132 133 133 133 133
بهره وری 127.50
127 127 127 127 127
پست های خالی شغلی 3799.00
3714 3752 3906 4061 4374
دستمزد 27574.00
28000 28000 29000 27550 30000
جمعیت 1.26
1.27 1.27 1.26 1.26 1.27
دستمزد در تولید 107.80
111 112 114 113 120
نرخ اشتغال 92.94
92.72 92.51 92.35 92.18 90.66
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
3.3 4.2 3.7 4.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.47
117 119 124 121 126
اندازه اصل تورم 1.30
1.27 1.42 1.57 1.68 1.71
قیمت تولید 107.80
105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -4.60
3.6 3.7 3.38 4.56 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
1.19 -0.35 0.52 0.25 0.26
قیمت واردات 87.20
86.75 87.86 86.45 87.1 87.3
قیمت صادرات 97.00
97.33 96.74 97.03 96.79 96.54
CPI مسکن آب و برق 97.62
97.37 97.19 97.17 97.26 97.23
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.66
106 109 109 126 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.25 3.25 3.5 2.75
ذخایر ارزی 6668.50
6910 7099 7217 7293 7427
نرخ بهره سپرده 3.10
3.1 2.85 2.85 3.1 2.35
نرخ وام 8.50
8.5 8.25 8.25 8.5 7.75
ترازنامه بانک 1331678.05
1395909 1405051 1413704 1422422 1505484
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -9901.00
-13262 -13290 -13278 -13269 -13275
صادرات 6746.00
6656 6610 6634 6644 6638
واردات 16647.00
19918 19913 19912 19912 19912
حساب جاری -1926.00
-5518 -8653 -4435 -5943 -6290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80
-5.5 -5.5 -5 -5 -4.3
بدهی خارجی 45128.00
43766 43582 43325 43168 42446
درآمد گردشگری 5631.00
5644 5641 5639 5638 5637
ورود توریست 84345.00
103400 113800 108900 107000 108500
ذخایر طلا 12.40
12.47 12.57 12.65 12.7 13
رابطه مبادله 111.20
112 110 112 111 111
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330.00
13211 12781 12699 12617 12517
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90
67 67 68 68 66
بودجه دولت -3.20
-3.5 -3.37 -3.38 -3.38 -3.28
ارزش بودجه دولت -1729.80
-408 -347 -449 -448 -473
هزینه های دولت 17606.00
17207 18191 18293 19071 19864
درآمدهای دولت 7683.10
8424 8705 8506 8504 8478
هزینه های مالی 9412.90
8832 8921 8954 8952 8951
مخارج نظامی 22.20
22.43 22.35 22.48 22.61 22.76
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 128.10
136 140 143 145 157
تولید صنعتی 2.70
1.9 2.18 2.15 2.28 2.15
تغییرات موجودی انبار -501.00
437 445 558 579 634
سرعت اینترنت 5740.76
5640 5489 5770 5644 5600
آدرس های IP 289734.00
322902 328976 335223 341435 403185
تولید صنعتی 1.60
1.24 1.42 1.55 1.59 1.45
استخراج معدن -2.20
-5.32 -5.22 -4.35 -3.3 -3.12
شاخص رقابتی 4.52
4.47 4.47 4.45 4.45 4.44
رتبه رقابتی 45.00
43 43 48 49 46
آسانی کسب و کار 25.00
31 27 27 27 29
شاخص فساد مالی 50.00
53 53 52 52 50
رتبه فساد مالی 54.00
50 49 50 51 52
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 83635.00
88608 98335 86897 85022 107382
نرخ وام بانکی 8.50
8.5 8.25 8.25 8.5 7.75
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
99.09 99.09 99.09 99.09 99.06
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 120.49
98.76 112 279 145 165
درجه حرارت 25.95
21.09 23.82 26.16 23.18 24.11