موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.1 0.6 0.94 0.86 0.9
نرخ بیکاری 7.60 7.3 6.9 6 6.4 6.5
نرخ تورم 5.30 7.2 7.5 6.9 6.3 2
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 2.75
موازنه تجاری -8258.00 -7789 -7787 -7793 -7790 -7791
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 69 69 64 64 60
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 33.21 34.71 35.06 35.4 35.74 39.53
بازار سهام 2185.98 2110 2090 2070 2050 1810
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.1 0.6 0.94 0.86 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.6 3.9 3.8 3.7 5
تولید ناخالص داخلی 12.16 12.46 12.61 12.54 12.48 12.56
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107052.00 90059 96713 101772 98086 96309
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19153.00 19699 18983 19312 18840 19405
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812.50 9996 10075 10149 10222 10898
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19548.60 19916 20084 20230 20377 21764
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00 3041 2953 2755 2724 2879
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00 10129 10735 10492 10589 10561
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00 135 148 111 135 142
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00 4968 4968 4968 4968 4968
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00 945 944 944 944 944
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.60 7.3 6.9 6 6.4 6.5
افراد بیکار 44.30 42.98 40.09 43.39 42.86 41.7
افراد شاغل 536.10 537 543 537 542 541
بهره وری 124.40 124 125 125 125 125
هزینه های کار 129.70 130 129 129 129 129
پست های خالی شغلی 3799.00 3714 3752 3906 4061 4385
دستمزد 26331.00 27513 27848 28227 28606 33904
جمعیت 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
نرخ اشتغال 92.37 91.64 90.89 90.42 89.99 85.51
دستمزد در تولید 133.70 137 138 140 141 157
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.30 7.2 7.5 6.9 6.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.33 114 115 116 117 125
اندازه اصل تورم 2.00 2.09 2.16 2.19 2.19 2.15
قیمت تولید 105.10 106 106 106 106 106
تورم مواد غذایی 7.50 3.94 4.11 5.46 4.87 4.93
نرخ تورم (ماهانه) -0.87 -0.05 0.36 0.24 0.26 0.26
قیمت واردات 87.40 86.62 87.71 87.37 88.02 87.97
قیمت صادرات 95.20 95.21 93.82 94.33 93.74 93.54
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 103 103 103 103 102
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.75 3.75 2.75
ذخایر ارزی 5293.00 5348 5400 5415 5425 5430
نرخ بهره سپرده 5.20 5.66 5.48 5.67 5.86 6.01
نرخ وام 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -8258.00 -7789 -7787 -7793 -7790 -7791
صادرات 7028.00 7049 6923 6923 6946 6943
واردات 15286.00 14953 14925 14911 14907 14905
حساب جاری -4984.00 -6125 -5124 -5200 -5014 -5307
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -5 -5 -5.5 -5.5 -4.3
بدهی خارجی 51637.00 49923 49361 49020 48740 47267
درآمد گردشگری 4593.00 4551 4531 4520 4513 4506
ورود توریست 112347.00 106475 109857 105619 105258 105519
ذخایر طلا 12.43 13.16 13.64 14.04 14.43 17.38
رابطه مبادله 108.90 109 108 109 110 110
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10592.00 9271 8407 8614 8822 13534
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 69 69 64 64 60
بودجه دولت -3.50 -3.89 -3.82 -3.84 -3.86 -4.09
ارزش بودجه دولت 3009.00 193 -363 -425 -417 -407
هزینه های دولت 16717.00 17427 17986 17937 18487 20928
درآمدهای دولت 13589.50 7984 9008 7622 7913 7869
هزینه های مالی 10580.50 8471 8686 8589 8635 8629
مخارج نظامی 22.90 23.71 24.93 24.82 24.7 25.85
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 101.90 100 102 104 104 104
تولید صنعتی 0.00 -3.29 -2.27 -0.97 -0.37 -1.57
تغییرات موجودی انبار 2073.00 224 -463 1120 196 155
تولید صنعتی 0.00 -2.18 -1.49 -0.41 0.17 -0.91
استخراج معدن 2.70 -5.06 -7.28 -7.54 -6.51 -4.65
شاخص رقابتی 4.49 4.47 4.47 4.43 4.42 4.35
رتبه رقابتی 45.00 47 47 45 44 54
آسانی کسب و کار 49.00 51 53 53 53 54
شاخص فساد مالی 54.00 52 52 52 53 53
رتبه فساد مالی 50.00 49 51 50 49 50
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 76899.00 80347 80348 80348 80348 80348
نرخ وام بانکی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 88.90 89.04 89.1 89.15 89.2 90.34
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 14.67 14.34 14.33 14.33 14.32
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3