موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9
نرخ بیکاری 7.00 6 6.4 7.2 6.3 6.5
نرخ تورم 4.20 5.7 6 6.1 6.1 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.25 2.75
موازنه تجاری -10066.00 -9286 -9217 -9066 -8925 -8004
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 67 67 67 67 66
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 2257.80
2233 2208 2184 2159 1975
پول 32.70
33.44 33.95 34.46 34.97 37.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.9 0.9 0.9 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.8 3.7 3.9 4 5
تولید ناخالص داخلی 12.16
11.87 12.05 12.22 12.4 11.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 113515.00
111462 113265 112299 115352 113466
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21314.00
19327 19046 20253 19638 19414
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812.50
9822 9911 10001 10090 10856
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19548.60
19556 19733 19911 20088 21575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00
2814 2719 2914 2979 2957
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00
7945 10430 11069 13069 13019
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00
124 134 128 148 144
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00
5030 4447 4850 5526 5405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00
1042 910 803 977 960
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.00
6 6.4 7.2 6.3 6.5
افراد بیکار 40.60
43.74 43.32 42.21 42.52 43.87
افراد شاغل 542.40
541 542 541 541 538
هزینه های کار 129.70
128 128 128 128 120
بهره وری 124.40
119 121 122 124 120
پست های خالی شغلی 3799.00
3822 3833 3845 3856 3976
دستمزد 28162.00
28089 28434 28780 29125 31020
جمعیت 1.26
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
دستمزد در تولید 104.50
96.71 98.68 102 106 115
نرخ اشتغال 93.04
92.79 92.56 92.2 91.76 84.82
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.20
5.7 6 6.1 6.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.00
115 115 114 114 114
اندازه اصل تورم 2.10
2.08 2.29 2.51 2.71 3.32
قیمت تولید 106.10
107 106 106 106 104
تورم مواد غذایی 5.40
4.2 3.8 3.6 3.7 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.54 0.47 0.49 0.49 0.49
قیمت واردات 87.30
90.71 91.43 92.58 93.48 98.24
قیمت صادرات 102.70
103 104 104 104 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60
104 104 104 103 103
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.5 3.5 3.25 2.75
ذخایر ارزی 5989.90
6258 6374 6415 6423 6317
نرخ بهره سپرده 5.20
6.11 5.98 5.85 5.72 6.81
نرخ وام 8.50
8.59 8.64 8.7 8.76 9.13
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -10066.00
-9286 -9217 -9066 -8925 -8004
صادرات 6497.00
6708 6897 7075 7242 8259
واردات 16563.00
85116 39167 67306 43780 38343
حساب جاری -6724.00
-5101 -6311 -6259 -5783 -5400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90
-5.5 -5.5 -3.89 -5.5 -4.3
بدهی خارجی 45015.00
41162 40225 38735 37650 30249
درآمد گردشگری 5511.00
6809 7496 8152 8778 12869
ورود توریست 155615.00
127300 102400 89200 83400 79700
ذخایر طلا 12.44
12.39 12.32 12.24 12.16 11.51
رابطه مبادله 15.40
2.4 44.29 24.1 55.62 110
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10592.00
11548 10929 10311 9692 15291
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00
67 67 67 67 66
بودجه دولت -3.50
-4.02 -3.96 -3.89 -3.82 -4.09
ارزش بودجه دولت 653.50
-210 -257 -269 -273 -274
هزینه های دولت 17057.00
17259 17965 17361 17809 17463
درآمدهای دولت 8688.00
6348 6365 6372 6373 6372
هزینه های مالی 8034.50
6814 6714 6672 6656 6646
مخارج نظامی 22.90
20.71 21.24 21.77 22.3 20.75
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.30
109 108 106 104 98.95
تولید صنعتی 2.80
2.25 2 1.98 2.05 2.14
تغییرات موجودی انبار -568.00
445 724 275 375 496
سرعت اینترنت 5740.76
4541 4557 4183 3656 2011
آدرس های IP 289734.00
282356 280761 279607 278008 266693
تولید صنعتی 2.50
1.87 1.48 1.49 1.66 1.81
استخراج معدن 0.80
-6.2 -7.42 -6.88 -5.39 -4.74
شاخص رقابتی 4.52
4.47 4.47 4.47 4.44 4.46
رتبه رقابتی 45.00
46 46 46 46 47
آسانی کسب و کار 25.00
28 20 13 6 26
شاخص فساد مالی 54.00
52 52 52 53 51
رتبه فساد مالی 50.00
45 45 45 45 43
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86538.00
81313 81702 84465 85529 83838
نرخ وام بانکی 8.50
8.59 8.64 8.7 8.76 9.13
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
99.09 99.09 99.09 99.09 98.95
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
16 16 16 16 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
16 16 16 16 20
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 120.49
279 155 98.76 112 165
درجه حرارت 25.95
26.1 23.36 21.09 23.82 24.11