موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.9 0.7 1 0.9
نرخ بیکاری 6.70 7.1 6.8 7 7 6.5
نرخ تورم 3.70 5.2 4.7 4 3.7 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.25 3.25 2.75
موازنه تجاری -7011.00 -13907 -14335 -14431 -14402 -14383
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 67 67 67 68 66
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 2265.98
2261 2234 2209 2183 2085
پول 34.69
34.09 34.75 35.41 36.09 38.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.9 0.9 0.7 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
3.7 3.8 3.9 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 12.16
12.35 12.47 12.6 12.6 12.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 125465.00
115502 115672 130358 111332 142625
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20216.00
19252 21719 21004 19294 22981
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812.50
9905 10607 10083 10830 11036
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19548.60
19733 19911 20088 21575 21986
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00
2774 2776 3237 2828 3541
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00
8019 8023 14141 8172 15472
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00
109 109 165 111 181
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00
5075 5078 6145 5172 6723
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00
1060 1061 1083 1081 1185
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
7.1 6.8 7 7 6.5
افراد بیکار 39.60
41.85 40.28 40.05 42.17 40.79
افراد شاغل 548.00
548 543 548 543 547
هزینه های کار 132.30
130 130 129 129 129
بهره وری 127.50
122 124 125 125 125
پست های خالی شغلی 3799.00
3675 3714 3752 3906 4374
دستمزد 27574.00
28000 28000 28000 29000 30000
جمعیت 1.26
1.27 1.27 1.27 1.26 1.27
دستمزد در تولید 104.30
110 111 112 114 120
نرخ اشتغال 93.26
94.03 94.38 94.76 95.09 98.42
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.70
5.2 4.7 4 3.7 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.61
122 120 119 124 125
اندازه اصل تورم 1.60
2.12 2.22 2.28 2.29 2.29
قیمت تولید 107.60
106 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 15.40
3.8 3.6 3.7 3.38 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
-0.63 0.83 0.15 0.21 0.28
قیمت واردات 91.20
87.72 87.57 87.6 87.59 87.59
قیمت صادرات 99.00
101 99.82 100 100 97.83
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70
109 108 109 109 115
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.5 3.25 3.25 2.75
ذخایر ارزی 6276.10
6461 6252 5856 5471 5530
نرخ بهره سپرده 3.10
5.74 5.59 5.45 5.61 5.64
نرخ وام 8.50
8.5 8.5 8.25 8.25 7.75
ترازنامه بانک 1534429.62
1546176 1566276 1585740 1605228 1819591
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -7011.00
-13907 -14335 -14431 -14402 -14383
صادرات 7378.00
7601 7140 6984 7060 7078
واردات 14389.00
21508 21475 21461 21461 21461
حساب جاری -10649.00
-8449 -7407 -9399 -8190 -8458
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80
-5.5 -5.5 -5.5 -5 -4.3
بدهی خارجی 45015.00
39917 38284 37082 36158 29382
درآمد گردشگری 6060.00
4503 4503 4503 4503 4503
ورود توریست 104967.00
101700 118500 112200 107400 112700
ذخایر طلا 12.40
12.5 12.63 12.75 12.84 13.34
رابطه مبادله 108.60
115 114 114 114 112
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330.00
14603 14742 14881 13995 14162
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90
67 67 67 68 66
بودجه دولت -3.20
-3.57 -3.53 -3.48 -3.49 -3.77
ارزش بودجه دولت -3230.30
964 -507 60.1 -225 11.84
هزینه های دولت 17508.00
18759 17381 18191 17352 19903
درآمدهای دولت 6935.40
9828 8248 8944 8607 8845
هزینه های مالی 10165.70
8864 8755 8848 8832 8834
مخارج نظامی 22.20
21.93 22.84 23.76 23.54 24.32
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 128.10
114 114 114 114 114
تولید صنعتی 1.90
2.59 1.9 2.6 2.6 2.6
تغییرات موجودی انبار -2157.00
-158 -795 -1320 -602 -809
سرعت اینترنت 5740.76
5861 5640 5489 5770 5600
آدرس های IP 289734.00
280761 279607 278008 276515 261466
تولید صنعتی 1.40
2.12 2.21 2.19 2.19 2.19
استخراج معدن 1.50
1.45 1.07 1.42 1.1 1.31
شاخص رقابتی 4.52
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
رتبه رقابتی 45.00
45 45 45 45 45
آسانی کسب و کار 25.00
25 25 25 25 25
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 94550.00
82885 88182 98237 79821 107482
نرخ وام بانکی 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
99.09 99.09 99.09 99.09 99.06
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 120.49
155 98.76 112 279 165
درجه حرارت 25.95
23.36 21.09 23.82 26.16 24.11