موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ بیکاری 7.20 6.9 6 6.4 7.3 6.5
نرخ تورم 3.50 5.1 5.7 6 6.1 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.75
موازنه تجاری -7953.00 -7833 -7769 -7679 -7597 -6998
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 66.5 67 67 67 66
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 2221.50 2200 2180 2160 2140 1890
پول 33.95 33.61 33.27 32.93 32.59 28.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.9 3.8 3.7 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 12.16 12.4 12.22 12.05 11.87 11.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 113404.00 115247 109331 113138 108760 111625
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18902.00 19033 18772 18819 18965 18687
تولید ناخالص داخلی سرانه 9812.50 10090 10159 10229 10298 10856
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19548.60 20088 20225 20361 20498 21575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2724.00 2995 2814 2719 2914 2957
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7873.00 13091 7945 10430 11069 13019
تولید ناخالص داخلی از معادن 107.00 152 124 134 128 144
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4983.00 5602 5030 4447 4850 5405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1041.00 988 1042 910 803 960
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.20 6.9 6 6.4 7.3 6.5
افراد بیکار 42.60 41.95 43.85 43.69 43.9 44.41
افراد شاغل 549.40 544 541 543 541 538
هزینه های کار 129.70 128 127 126 126 120
بهره وری 124.40 124 123 123 122 120
پست های خالی شغلی 3799.00 3856 3864 3872 3880 3976
دستمزد 28162.00 29125 29363 29600 29838 31020
جمعیت 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27
دستمزد در تولید 102.50 97.47 98.81 99.88 102 115
نرخ اشتغال 92.80 92.49 92.22 91.82 91.3 82.52
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.50 5.1 5.7 6 6.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 113 113 113 113 113
اندازه اصل تورم 2.10 2.23 2.47 2.7 2.91 3.41
قیمت تولید 105.20 105 105 105 104 102
تورم مواد غذایی 2.60 4.5 4.2 3.8 3.6 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.66 0.51 0.48 0.49 0.49
قیمت واردات 85.30 88.06 89.26 89.99 91.06 96.43
قیمت صادرات 97.90 96.83 97.34 97.03 96.77 95.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 103 102 102 102 102
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.75
ذخایر ارزی 5509.40 5578 5605 5607 5599 5492
نرخ بهره سپرده 5.20 5.72 5.98 6.25 6.51 6.81
نرخ وام 8.50 8.57 8.63 8.69 8.74 9.17
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -7953.00 -7833 -7769 -7679 -7597 -6998
صادرات 6789.00 7043 7213 7373 7522 8521
واردات 14742.00 14841 14872 14899 14925 15120
حساب جاری -7799.00 -5696 -5150 -6320 -6389 -5451
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -5 -5.5 -5.5 -3.8 -4.3
بدهی خارجی 46231.00 43583 42546 42068 40910 35316
درآمد گردشگری 4329.00 5349 6094 6806 7487 12402
ورود توریست 130070.00 89100 82900 80000 79100 78700
ذخایر طلا 12.43 12.23 12.13 12.04 11.95 11.19
رابطه مبادله 114.80 115 115 116 115 115
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10592.00 9692 10020 10347 10674 15291
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 66.5 67 67 67 66
بودجه دولت -3.50 -3.82 -3.84 -3.86 -3.88 -4.09
ارزش بودجه دولت 80.50 -80.88 -250 -282 -286 -285
هزینه های دولت 18418.00 18535 17960 18441 18046 18032
درآمدهای دولت 7774.10 6734 6497 6392 6354 6338
هزینه های مالی 7693.60 6952 6738 6666 6639 6624
مخارج نظامی 22.90 22.3 22.4 22.49 22.59 20.75
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.30 101 100 99.8 99.24 96.41
تولید صنعتی 3.10 2.58 2.26 1.99 1.96 2.15
تغییرات موجودی انبار 1170.00 419 530 681 636 525
سرعت اینترنت 5740.76 5112 4541 4557 4183 2011
آدرس های IP 289734.00 284508 282356 280761 279607 266693
تولید صنعتی 2.60 2.3 1.87 1.53 1.53 1.8
استخراج معدن 1.90 -5.73 -7.63 -7.49 -6.08 -4.69
شاخص رقابتی 4.52 4.47 4.47 4.47 4.47 4.46
رتبه رقابتی 45.00 46 46 46 46 47
آسانی کسب و کار 25.00 55 57 58 60 63
شاخص فساد مالی 54.00 53 53 52 52 51
رتبه فساد مالی 50.00 45 45 45 45 43
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 81379.00 85204 80252 81131 80686 81542
نرخ وام بانکی 8.50 8.57 8.63 8.69 8.74 9.17
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10 99.09 99.09 99.09 99.08 98.95
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 16 16 16 16 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 16 17 17 18 20
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 120.00 153 153 153 153 153
درجه حرارت 25.00 23.66 23.73 22.49 22.35 23.07