شاخص یاب

موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 1 0.9 0.9 0.9
نرخ بیکاری 7.00 7 7 6.9 6.8 6.5
نرخ تورم 2.80 1.7 2 2.5 2.8 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3.25 3.25 2.75
موازنه تجاری -9617.00 -9387 -9364 -9350 -9355 -9359
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 67 68 68 68 66
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 2238.64
2244 2236 2228 2221 2190
پول 34.58
34.48 34.71 34.94 35.18 36.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.7 1 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.9 3.9 3.9 3.9 5
تولید ناخالص داخلی 13.34
14 14.7 14.7 14.7 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 120507.00
129739 117267 125207 117160 141675
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21080.00
20940 19875 21902 22059 22866
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10
10307 10830 10830 10830 10980
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74
20887 21575 21575 21345 22560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4515.00
4868 4547 4691 5000 5316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13273.00
17114 10690 13791 15129 18689
تولید ناخالص داخلی از معادن 269.00
289 205 279 257 315
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6540.00
6934 6947 6795 6802 7572
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1988.00
1860 2307 2066 1708 2031
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
7 7 6.9 6.8 6.5
افراد بیکار 40.50
39.19 40.2 39.93 39.26 39.33
افراد شاغل 541.50
544 538 542 538 542
هزینه های کار 132.30
135 135 136 136 142
بهره وری 127.50
129 130 131 132 138
پست های خالی شغلی 4106.00
4639 4572 4505 4438 4941
دستمزد 27574.00
28000 29000 27550 27565 30000
جمعیت 1.26
1.27 1.26 1.26 1.26 1.27
دستمزد در تولید 116.50
112 114 136 138 120
نرخ اشتغال 93.04
92.93 92.92 92.88 92.83 92.53
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.80
1.7 2 2.5 2.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40
102 108 105 105 107
اندازه اصل تورم 1.80
1.91 1.97 1.99 1.99 1.95
قیمت تولید 108.60
105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 3.90
2.7 -2 3.5 3.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.51 0.06 0.29 0.23 0.23
قیمت واردات 93.90
95.09 94 95.8 95.04 95.59
قیمت صادرات 99.60
98.01 98.69 98.49 98.28 98.38
CPI مسکن آب و برق 97.40
97.47 97.45 97.45 97.45 97.45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70
106 107 109 108 112
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.25 3.25 3.25 2.75
ذخایر ارزی 6326.70
6231 6129 6079 6053 6025
نرخ بهره سپرده 3.10
3.1 2.85 2.85 2.85 2.35
نرخ وام 8.50
8.5 8.25 8.25 8.25 7.75
عرضه پول M1 113970.00
115849 117617 119359 121091 136266
عرضه پول M2 401094.00
406068 410956 415784 420590 463337
عرضه پول M3 537076.40
546062 554176 562267 570311 640673
ترازنامه بانک 1331805.47
1340416 1343089 1346496 1349783 1377181
ترازنامه بانک مرکزی 226356.64
225456 221982 222741 221490 221767
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -9617.00
-9387 -9364 -9350 -9355 -9359
صادرات 6793.00
6674 6700 6719 6714 6711
واردات 16410.00
16089 16064 16069 16069 16069
حساب جاری -7886.05
-9231 -4565 -7197 -6057 -7092
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80
-5.5 -5 -5 -5 -4.3
بدهی خارجی 44544.00
43886 43686 43553 43436 42972
درآمد گردشگری 4501.00
4426 4396 4379 4370 4358
ورود توریست 134052.00
118700 112300 111900 113500 112300
ذخایر طلا 12.40
12.46 12.52 12.57 12.6 12.78
رابطه مبادله 106.10
103 105 103 103 103
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330.00
12781 12699 12617 12535 12517
گردش سرمایه 8867.00
6191 5766 6211 6286 6118
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90
67 68 68 68 66
بودجه دولت -3.20
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -1215.90
-191 -1246 -495 -932 -728
هزینه های دولت 19714.00
18191 18293 20483 17545 19864
درآمدهای دولت 7018.00
9762 7868 8790 8312 8525
هزینه های مالی 8233.90
9482 9114 9285 9244 9253
مخارج نظامی 22.20
22.35 22.48 22.61 22.74 22.76
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 136.30
148 152 157 161 184
تولید صنعتی 1.30
2.19 2.31 2.26 2.16 2.11
تغییرات موجودی انبار 952.00
840 708 781 745 759
سرعت اینترنت 5740.76
5489 5770 5644 5530 5600
آدرس های IP 289734.00
328976 335223 341435 347596 403185
تولید صنعتی 1.00
1.36 1.62 1.69 1.6 1.47
استخراج معدن 2.20
-1.42 -2.68 -3.04 -2.76 -1.94
شاخص رقابتی 63.74
64.24 64.24 64.24 64.24 66.74
رتبه رقابتی 49.00
49 49 49 49 49
آسانی کسب و کار 20.00
20 21 21 21 21
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 87320.00
98471 86929 90725 90472 107531
نرخ وام بانکی 8.50
8.5 8.25 8.25 8.25 7.75
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
99.09 99.09 99.09 99.09 99.06
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 120.49
112 279 145 145 165
درجه حرارت 25.95
23.82 26.16 23.18 23.17 24.11