شاخص یاب

موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.7 1 0.9 0.9
نرخ بیکاری 7.10 6.8 7 7 6.8 6.5
نرخ تورم 0.90 1.1 1.7 2 2.5 2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.25 3.25 2.75
موازنه تجاری -12479.00 -12248 -12496 -12503 -12475 -12481
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 67 67 68 68 66
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 2222.54
2220 2212 2204 2196 2165
پول 33.95
34.43 34.67 34.9 35.14 36.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.9 0.7 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
3.8 3.9 3.9 3.9 5
تولید ناخالص داخلی 13.34
14 14 14.7 14.7 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112858.00
115448 130231 117259 117881 142213
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18970.00
21634 20940 19710 20136 22866
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10
10307 10307 10830 10830 10980
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74
20696 20887 21575 21575 22560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4265.00
4903 4868 4431 4130 5316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10307.00
14838 17114 10709 13536 18689
تولید ناخالص داخلی از معادن 197.00
252 289 205 255 315
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6686.00
6647 6873 6947 6395 7505
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2773.00
2285 2526 2881 2317 2758
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.10
6.8 7 7 6.8 6.5
افراد بیکار 41.00
39.77 39.36 40.41 40.47 39.63
افراد شاغل 540.00
541 547 541 547 546
هزینه های کار 132.30
134 135 135 136 142
بهره وری 127.50
129 129 130 131 138
پست های خالی شغلی 3799.00
3714 3752 3906 4061 4374
دستمزد 27574.00
28000 28000 29000 27550 30000
جمعیت 1.26
1.27 1.27 1.26 1.26 1.27
دستمزد در تولید 107.80
111 112 114 113 120
نرخ اشتغال 92.94
92.72 92.51 92.35 92.18 90.66
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
1.1 1.7 2 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.45
115 116 122 119 122
اندازه اصل تورم 1.90
2.07 2.25 2.28 2.24 2.13
قیمت تولید 107.90
105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -2.30
3.6 3.7 3.38 5.32 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.42 0.46 0.06 0.33 0.24
قیمت واردات 87.20
86.75 87.86 86.45 87.1 87.3
قیمت صادرات 97.00
97.33 96.74 97.03 96.79 96.54
CPI مسکن آب و برق 98.04
98.42 98.2 98.19 98.23 98.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.29
104 106 107 124 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.50
3.5 3.5 3.25 3.25 2.75
ذخایر ارزی 6607.70
6638 6707 6745 6769 6804
نرخ بهره سپرده 3.10
3.1 3.1 2.85 2.85 2.35
نرخ وام 8.50
8.5 8.5 8.25 8.25 7.75
ترازنامه بانک 1332647.52
1344637 1348737 1353364 1357909 1399979
ترازنامه بانک مرکزی 229257.86
234146 235189 234280 234951 234857
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -12479.00
-12248 -12496 -12503 -12475 -12481
صادرات 6807.00
6893 6750 6760 6788 6782
واردات 19286.00
19142 19261 19263 19263 19263
حساب جاری -1926.00
-5518 -8653 -4435 -5943 -6290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80
-5.5 -5.5 -5 -5 -4.3
بدهی خارجی 45128.00
43766 43582 43325 43168 42446
درآمد گردشگری 4118.00
5191 5167 5154 5147 5137
ورود توریست 109471.00
103400 113800 108900 107000 108500
ذخایر طلا 12.40
12.47 12.57 12.65 12.7 13
رابطه مبادله 111.20
112 110 112 111 111
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330.00
13211 12781 12699 12617 12517
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90
67 67 68 68 66
بودجه دولت -3.20
-3.5 -3.37 -3.38 -3.38 -3.28
ارزش بودجه دولت 69.60
42.37 -176 -779 -578 -634
هزینه های دولت 17606.00
17207 18191 18293 19071 19864
درآمدهای دولت 8259.10
9014 9773 8498 8819 8752
هزینه های مالی 8189.50
8972 9476 9276 9397 9386
مخارج نظامی 22.20
22.43 22.35 22.48 22.61 22.76
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 128.10
136 140 143 145 157
تولید صنعتی 1.30
1.9 2.18 2.15 2.28 2.15
تغییرات موجودی انبار -501.00
437 445 558 579 634
سرعت اینترنت 5740.76
5640 5489 5770 5644 5600
آدرس های IP 289734.00
322902 328976 335223 341435 403185
تولید صنعتی 1.00
1.24 1.42 1.55 1.59 1.45
استخراج معدن 2.20
-5.32 -5.22 -4.35 -3.3 -3.12
شاخص رقابتی 4.52
4.47 4.47 4.45 4.45 4.44
رتبه رقابتی 45.00
43 43 48 49 46
آسانی کسب و کار 25.00
31 27 27 27 29
شاخص فساد مالی 50.00
53 53 52 52 50
رتبه فساد مالی 54.00
50 49 50 51 52
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 83635.00
88608 98335 86897 85022 107382
نرخ وام بانکی 8.50
8.5 8.5 8.25 8.25 7.75
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 99.10
99.09 99.09 99.09 99.09 99.06
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 9.00
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 120.49
98.76 112 279 145 165
درجه حرارت 25.95
21.09 23.82 26.16 23.18 24.11