مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-09
نرخ بیکاری 4 2017-09
نرخ تورم 1.3 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -223000 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 4463 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2541595 EUR-THO 2017-09
تولید ناخالص ملی 2655545 EUR-THO 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441705 EUR-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2017-09
افراد شاغل 191378 2017-06
افراد بیکار 2246 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 9.3 % 2017-11
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 17858 EUR / سال 2017-09
حداقل دستمزد 736 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-06
نرخ اشتغال 67 % 2017-06
استخدام تمام وقت 167 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.7 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 26.4 هزار 2017-06
بهره وری 123 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 89.82 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 97.78 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 1 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
عرضه پول M0 968 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 15121 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 18918 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 19701 EUR - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 3384 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -223000 EUR هزار 2017-11
صادرات 270600 EUR هزار 2017-11
واردات 493600 EUR هزار 2017-11
حساب جاری 443323 EUR هزار 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2016-12
بدهی خارجی 87543 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 105283 EUR هزار 2017-09
ورود توریست 167101 2017-11
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 764 EUR - میلیون 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 % 2016-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 80319 EUR-THO 2017-11
هزینه های دولت 387376 EUR-THO 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 425310 EUR هزار 2017-11
بدهی های دولت 5869 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 344992 EUR هزار 2017-11
درخواست پناهندگی 125 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 56.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 128 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 0.5 % 2017-11
تولید صنعتی 0.1 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 82.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -11683 EUR-THO 2017-09
ثبت خودرو 1762 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 188 گیگاوات ساعت 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2017-11
استخراج معدن -1.2 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.5 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 1183644 EUR-THO 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 8949 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 3.79 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 5026 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12