مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 4.2 2017-03
نرخ تورم 1.2 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -272110 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-09
بازار سهام 4662 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2246812 EUR-THO 2017-06
تولید ناخالص ملی 2474338 EUR-THO 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 393688 EUR-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-03
افراد شاغل 187334 2017-03
افراد بیکار 2499 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 10.2 % 2017-07
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 18029 EUR / سال 2017-03
حداقل دستمزد 736 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-06
نرخ اشتغال 65.8 % 2017-03
استخدام تمام وقت 164 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.7 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 25.2 هزار 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.74 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 84.54 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 97.22 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.7 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
عرضه پول M0 971 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 14734 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 18729 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 19576 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 3346 EUR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -272110 EUR هزار 2017-07
صادرات 222474 EUR هزار 2017-07
واردات 494584 EUR هزار 2017-07
حساب جاری 440560 EUR هزار 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2016-12
بدهی خارجی 86984 EUR - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 589851 EUR هزار 2017-06
ورود توریست 256509 2017-07
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 816 EUR - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 % 2016-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -12949 EUR-THO 2017-07
هزینه های دولت 374757 EUR-THO 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 332178 EUR هزار 2017-07
بدهی های دولت 5766 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 345127 EUR هزار 2017-07
درخواست پناهندگی 140 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 56.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 119 2017-08
تولید صنعتی -1.2 % 2017-07
تولید صنعتی -2.1 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 80 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -38961 EUR-THO 2017-06
ثبت خودرو 2184 ماشین 2017-06
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 40 2017-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 76 2016-12
تولید الکتریسیته 161 گیگاوات ساعت 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.1 % 2017-07
استخراج معدن -18.8 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11.8 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 1140321 EUR-THO 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 8815 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 3.88 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 4940 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.56 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 80.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12