شاخص یاب

مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 4.4 2018-03
نرخ تورم 2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -242644 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 4401 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 12.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2277086 EUR-THO 2018-03
تولید ناخالص ملی 2674736 EUR-THO 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 415905 EUR-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 % 2018-03
افراد شاغل 195274 2017-12
افراد بیکار 1791 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 4.8 % 2018-05
هزینه های کار 120 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 18643 EUR / سال 2018-03
حداقل دستمزد 748 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 % 2018-03
نرخ اشتغال 68.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 186 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 28 هزار 2018-03
بهره وری 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.47 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
عرضه پول M0 992 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 15424 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 19199 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 19939 EUR - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 3420 EUR - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -242644 EUR هزار 2018-05
صادرات 211482 EUR هزار 2018-05
واردات 454126 EUR هزار 2018-05
حساب جاری 390487 EUR هزار 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بدهی خارجی 90058 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -145230 EUR هزار 2018-03
ورود توریست 262205 2018-05
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 911 EUR - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 % 2017-12
بودجه دولت 3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 17869 EUR-THO 2018-05
هزینه های دولت 410226 EUR-THO 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 348298 EUR هزار 2018-05
بدهی های دولت 5643 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 330429 EUR هزار 2018-05
درخواست پناهندگی 125 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 118 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی -1.1 % 2018-05
تولید صنعتی -6.2 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 77.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 32723 EUR-THO 2018-03
ثبت خودرو 2206 2018-03
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 143 گیگاوات ساعت 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 % 2018-05
استخراج معدن 3.2 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1166686 EUR-THO 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 9204 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 3.8 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 5192 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 81.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12