مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 4.2 2017-03
نرخ تورم 1.2 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -194536 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 4689 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2091478 EUR-THO 2017-03
تولید ناخالص ملی 2265034 EUR-THO 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 455626 EUR-THO 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-03
افراد شاغل 185563 2017-01
افراد بیکار 2432 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 10.6 % 2017-06
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 18029 EUR / سال 2017-03
حداقل دستمزد 736 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال 1.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 65.8 % 2017-03
استخدام تمام وقت 164 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.9 % 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 25.2 هزار 2017-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.97 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 83.92 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 95.14 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 2.2 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
عرضه پول M0 955 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 14464 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 18557 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 19414 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 3346 EUR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -194536 EUR هزار 2017-06
صادرات 225887 EUR هزار 2017-06
واردات 420423 EUR هزار 2017-06
حساب جاری 56944 EUR هزار 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2016-12
بدهی خارجی 86984 EUR - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 474872 EUR هزار 2017-03
ورود توریست 232193 2017-06
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 816 EUR - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 % 2016-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -89430 EUR-THO 2017-06
هزینه های دولت 394536 EUR-THO 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 260310 EUR هزار 2017-06
بدهی های دولت 5766 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 349741 EUR هزار 2017-06
درخواست پناهندگی 105 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 56.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2017-07
تولید صنعتی -0.7 % 2017-06
تولید صنعتی -1.1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 80 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 36772 EUR-THO 2017-03
ثبت خودرو 2184 ماشین 2017-06
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 40 2017-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 76 2016-12
تولید الکتریسیته 77 گیگاوات ساعت 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.9 % 2017-06
استخراج معدن -4.4 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.2 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 1111737 EUR-THO 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 8815 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 3.85 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 4940 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 80.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12