شاخص یاب

مالت

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 4381 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2018-09
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -191700 2018-11
حساب جاری 488293 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12
بودجه دولت 3.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 114 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.8 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-11
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2841842 2018-09
تولید ناخالص ملی 2968973 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441988 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2018-09
افراد شاغل 206585 2018-07
افراد بیکار 1808 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2018-11
هزینه های کار 99.26 2018-09
دستمزد 19076 2018-09
حداقل دستمزد 748 2018-12
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 2018-09
نرخ اشتغال 72.8 2018-09
استخدام تمام وقت 204 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 31.8 2018-09
بهره وری 135 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 87.37 2018-09
قیمت تولید 94.12 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
تورم مواد غذایی 3.6 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
عرضه پول M0 1023 2018-11
عرضه پول M1 15975 2018-11
عرضه پول M2 19746 2018-11
عرضه پول M3 20512 2018-11
وام به بخش خصوصی 3572 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -191700 2018-11
حساب جاری 488293 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.4 2017-12
صادرات 246800 2018-11
واردات 438500 2018-11
بدهی خارجی 92784 2018-09
گردش سرمایه 210113 2018-09
ورود توریست 177000 2018-11
ذخایر طلا 0.09 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 953 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12
بودجه دولت 3.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -10960 2018-11
هزینه های دولت 403635 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 2017-12
درآمدهای دولت 429933 2018-11
بدهی های دولت 5735 2018-06
هزینه های مالی 440892 2018-11
درخواست پناهندگی 160 2018-06
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2018-12
تولید صنعتی 1.9 2018-11
تولید صنعتی 2.3 2018-11
استفاده از ظرفیت 79.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار -6082 2018-09
ثبت خودرو 1814 2018-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.75 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 159 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2018-11
استخراج معدن -3.4 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.8 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.3 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1263165 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 9472 2018-09
نرخ وام بانکی 3.62 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 5405 2018-09
قیمت گازوئیل 1.56 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 119 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.9 2017-12