مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-09
نرخ بیکاری 4 2017-09
نرخ تورم 1.3 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -204502 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 4524 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2453170 EUR-THO 2017-12
تولید ناخالص ملی 2598343 EUR-THO 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 560859 EUR-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2017-09
افراد شاغل 193842 2017-09
افراد بیکار 2000 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 10 % 2018-01
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 17858 EUR / سال 2017-09
حداقل دستمزد 748 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.8 % 2017-12
نرخ اشتغال 68.2 % 2017-09
استخدام تمام وقت 175 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26 هزار 2017-09
بهره وری 119 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.49 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 87.84 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 96.96 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
عرضه پول M0 992 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 15087 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 18921 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 19701 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 3393 EUR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -204502 EUR هزار 2018-01
صادرات 272481 EUR هزار 2018-01
واردات 476983 EUR هزار 2018-01
حساب جاری 443323 EUR هزار 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 % 2016-12
بدهی خارجی 89576 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 105283 EUR هزار 2017-09
ورود توریست 124769 2018-01
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 911 EUR - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 % 2016-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -13106 EUR-THO 2018-01
هزینه های دولت 358905 EUR-THO 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 283032 EUR هزار 2018-01
بدهی های دولت 5832 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 296138 EUR هزار 2018-01
درخواست پناهندگی 95 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 56.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 121 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی -1.3 % 2018-01
تولید صنعتی -1.2 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -64501 EUR-THO 2017-12
ثبت خودرو 1686 2017-12
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 104 گیگاوات ساعت 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2018-01
استخراج معدن -14.6 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.4 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 1163728 EUR-THO 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 9008 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 3.83 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 5091 EUR - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.6 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12