شاخص یاب

مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 3.8 2018-06
نرخ تورم 2.1 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -171900 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 4491 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2441527 EUR-THO 2018-06
تولید ناخالص ملی 2819613 EUR-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458566 EUR-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-06
افراد شاغل 203993 2018-06
افراد بیکار 1813 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 9.5 % 2018-09
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 18945 EUR / سال 2018-06
حداقل دستمزد 748 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 0.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 70.6 % 2018-06
استخدام تمام وقت 197 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 29.6 هزار 2018-06
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.35 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
عرضه پول M0 1007 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 15464 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 19232 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 20043 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 3540 EUR - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -171900 EUR هزار 2018-09
صادرات 215800 EUR هزار 2018-09
واردات 387800 EUR هزار 2018-09
حساب جاری 384810 EUR هزار 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بدهی خارجی 89537 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 565202 EUR هزار 2018-06
ورود توریست 279010 2018-09
ذخایر طلا 0.09 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 953 EUR - میلیون 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 % 2017-12
بودجه دولت 3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 6181 EUR-THO 2018-09
هزینه های دولت 434950 EUR-THO 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 384574 EUR هزار 2018-09
بدهی های دولت 5735 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 378393 EUR هزار 2018-09
درخواست پناهندگی 160 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -4.8 % 2018-09
تولید صنعتی 3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 79.1 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 39450 EUR-THO 2018-06
ثبت خودرو 1814 2018-09
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 68.75 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 176 گیگاوات ساعت 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2018-09
استخراج معدن 0.2 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.8 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1159394 EUR-THO 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 9370 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 3.69 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5354 EUR - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.55 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 81.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12