مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 4.1 2017-06
نرخ تورم 1.5 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -298103 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 4476 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2246812 EUR-THO 2017-06
تولید ناخالص ملی 2474338 EUR-THO 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 393688 EUR-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-06
افراد شاغل 187977 2017-04
افراد بیکار 2472 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.9 % 2017-09
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 18064 EUR / سال 2017-06
حداقل دستمزد 736 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-06
نرخ اشتغال 67 % 2017-06
استخدام تمام وقت 164 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.7 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 25.2 هزار 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.89 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 84.54 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 97.81 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.3 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
عرضه پول M0 967 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 14542 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 18612 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 19387 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 3384 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -298103 EUR هزار 2017-09
صادرات 186310 EUR هزار 2017-09
واردات 484413 EUR هزار 2017-09
حساب جاری 440560 EUR هزار 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2016-12
بدهی خارجی 86984 EUR - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 589851 EUR هزار 2017-06
ورود توریست 241378 2017-09
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 816 EUR - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.3 % 2016-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 25320 EUR-THO 2017-09
هزینه های دولت 374757 EUR-THO 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 388524 EUR هزار 2017-09
بدهی های دولت 5766 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 363203 EUR هزار 2017-09
درخواست پناهندگی 175 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 56.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 118 2017-10
تولید صنعتی 4 % 2017-09
تولید صنعتی 1.9 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 82.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -38961 EUR-THO 2017-06
ثبت خودرو 1762 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 188 گیگاوات ساعت 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2017-09
استخراج معدن -10.8 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11.3 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.8 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 1140321 EUR-THO 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 8949 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 3.82 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5026 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 80.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28 mm 2015-12
درجه حرارت 14 celsius 2015-12