مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2017-12
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
نرخ تورم 1.4 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -200800 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 4303 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2453170 EUR-THO 2017-12
تولید ناخالص ملی 2598343 EUR-THO 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 560859 EUR-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2017-12
افراد شاغل 195524 2017-11
افراد بیکار 1847 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 8.8 % 2018-03
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 17911 EUR / سال 2017-12
حداقل دستمزد 748 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.8 % 2017-12
نرخ اشتغال 69.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 175 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 25.3 هزار 2017-12
بهره وری 119 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 87.84 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 99.94 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 6.5 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
عرضه پول M0 956 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 15022 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 18617 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 19340 EUR - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 3344 EUR - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -200800 EUR هزار 2018-03
صادرات 236400 EUR هزار 2018-03
واردات 437200 EUR هزار 2018-03
حساب جاری 328288 EUR هزار 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بدهی خارجی 90058 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 194725 EUR هزار 2017-12
ورود توریست 167197 2018-03
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 911 EUR - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 % 2017-12
بودجه دولت 3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -79564 EUR-THO 2018-03
هزینه های دولت 358905 EUR-THO 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 256978 EUR هزار 2018-03
بدهی های دولت 5643 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 336541 EUR هزار 2018-03
درخواست پناهندگی 125 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی -4.8 % 2018-03
تولید صنعتی -3.5 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 77.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -64501 EUR-THO 2017-12
ثبت خودرو 2206 2018-03
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 100 گیگاوات ساعت 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-03
استخراج معدن -14.7 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.7 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1163728 EUR-THO 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 9048 EUR - میلیون 2018-02
نرخ وام بانکی 3.84 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 5192 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12