شاخص یاب

مالت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 4.4 2018-03
نرخ تورم 2.4 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -218800 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-09
بازار سهام 4354 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2441527 EUR-THO 2018-06
تولید ناخالص ملی 2819613 EUR-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458566 EUR-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 % 2018-03
افراد شاغل 201786 2018-04
افراد بیکار 1828 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.3 % 2018-07
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 18643 EUR / سال 2018-03
حداقل دستمزد 748 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 0.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 68.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 186 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 28 هزار 2018-03
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.35 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
عرضه پول M0 1001 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 15324 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 19213 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 19940 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 3525 EUR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -218800 EUR هزار 2018-07
صادرات 319300 EUR هزار 2018-07
واردات 538100 EUR هزار 2018-07
حساب جاری 384810 EUR هزار 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بدهی خارجی 88641 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 565202 EUR هزار 2018-06
ورود توریست 290041 2018-07
ذخایر طلا 0.09 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 776 EUR - میلیون 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.8 % 2017-12
بودجه دولت 3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 24710 EUR-THO 2018-07
هزینه های دولت 434950 EUR-THO 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 359793 EUR هزار 2018-07
بدهی های دولت 5692 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 335084 EUR هزار 2018-07
درخواست پناهندگی 160 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 121 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -6 % 2018-07
تولید صنعتی -7 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 83.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 39450 EUR-THO 2018-06
ثبت خودرو 2181 2018-06
سرعت اینترنت 12829 KBps 2017-03
آدرس های IP 194646 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 84 2017-12
تولید الکتریسیته 197 گیگاوات ساعت 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6 % 2018-07
استخراج معدن 1.9 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.7 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1159394 EUR-THO 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 9334 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.72 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 5323 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.59 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 81.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 28.77 mm 2015-12
درجه حرارت 14.12 celsius 2015-12