شاخص یاب

مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.6 0.5 1.4 1.4 0.5
نرخ بیکاری 4.40 4 4.3 4.3 4 4.5
نرخ تورم 2.40 1.9 1.9 2 2.2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -218800.00 -268900 -114500 -209500 -196500 -115300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 57.2 57.2 56.3 56.3 54.7
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 4362.35
4261 4233 4206 4179 4073
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
0.6 0.5 1.4 1.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
4.8 4.5 4.1 4 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.54
13.5 13.5 14 14 15.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2441527.00
2721025 2555364 2370447 2539188 2766355
تولید ناخالص ملی 2819612.93
2783011 2715268 2784400 2932397 2939463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458566.00
475414 583381 432957 476909 631549
تولید ناخالص داخلی سرانه 27145.81
28750 28750 29660 29660 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513.32
37300 37300 38000 38000 38900
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.40
4 4.3 4.3 4 4.5
افراد شاغل 201786.00
205867 208495 211109 213707 238879
افراد بیکار 1828.00
1784 1785 1784 1784 1784
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.46 1.52 1.42 1.34 1.43
نرخ بیکاری جوانان 6.30
6.54 6 6.24 6.15 6.17
هزینه های کار 115.27
104 110 121 116 111
دستمزد 18643.44
18500 18500 19300 19345 19400
حداقل دستمزد 747.54
748 748 760 760 772
جمعیت 0.48
0.48 0.48 0.5 0.5 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 63 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 63 62 63
بهره وری 115.30
126 122 114 117 124
قسمت مدت زمان اشتغال 28.00
29.1 29.51 28.73 28.93 29.41
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90
56.92 56.92 56.92 56.92 56.92
استخدام تمام وقت 185.60
192 195 197 200 222
تغییر اشتغال 1.30
1.23 1.21 1.17 1.19 1.15
نرخ اشتغال 68.10
68.23 68.23 68.23 68.23 68.23
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.40
1.9 1.9 2 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
-0.54 0.13 0.26 0.09 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.56
106 103 103 109 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.86
102 103 102 103 108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.35
87.3 85.47 79.11 78.95 78.68
قیمت تولید 100.40
104 104 104 105 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.90
6.2 6 4.5 4.1 2.2
CPI مسکن آب و برق 103.06
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.71
103 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 2.40
2.13 2.14 2.14 2.14 2.14
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
عرضه پول M0 1001.37
1010 1018 1024 1029 1037
عرضه پول M1 15323.77
15450 15620 15776 15921 16955
عرضه پول M2 19213.00
19349 19544 19741 19928 21434
عرضه پول M3 19939.75
20141 20404 20671 20929 23167
وام به بخش خصوصی 3525.20
3534 3550 3564 3577 3650
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -218800.00
-268900 -114500 -209500 -196500 -115300
صادرات 319300.00
232200 361100 282100 275100 406100
واردات 538100.00
501100 475600 491600 471600 521400
حساب جاری 384810.00
461800 387675 430950 483938 440298
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.60
3.7 3.7 3.4 3.4 3.2
بدهی خارجی 88641.10
88750 88910 88981 89038 89627
گردش سرمایه 565202.00
174009 132796 207059 163964 170169
ورود توریست 290040.55
212900 130400 193500 251400 185500
ذخایر طلا 0.09
0.09 0.09 0.09 0.08 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 775.90
888 905 904 901 905
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80
57.2 57.2 56.3 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90
1.5 1.5 4.17 3.78 0.6
ارزش بودجه دولت 24710.00
-13952 -7773 -6812 -6414 -6671
هزینه های دولت 434950.00
403068 369807 407427 452348 400341
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
36.82 36.51 36.65 36.79 37.18
درآمدهای دولت 359793.47
331098 333093 332958 332883 332883
بدهی های دولت 5691.50
5667 5568 5570 5568 5351
هزینه های مالی 335084.00
345050 342021 339770 339297 339555
مخارج نظامی 61.80
60.44 60.83 60.49 60.15 59.75
درخواست پناهندگی 160.00
147 147 147 147 147
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 120.70
120 119 119 118 117
تولید صنعتی -6.00
-0.9 0.3 0.9 1.2 2.5
تولید صنعتی -7.00
-2.13 -2.17 -2.17 -2.17 -2.16
استفاده از ظرفیت 83.20
78.42 77.93 78.22 78.05 78.11
تغییرات موجودی انبار 39450.00
13931 8180 16126 17883 10286
ثبت خودرو 2181.00
1866 1847 2108 2091 1979
سرعت اینترنت 12829.03
12749 12747 12733 12742 12748
آدرس های IP 194646.00
202365 199881 203105 199945 201789
استخراج معدن 1.90
6.43 6.73 5.85 5.55 5.18
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.00
0.67 -0.08 -0.14 -0.07 0.06
شاخص رقابتی 4.65
4.53 4.53 4.63 4.66 4.7
رتبه رقابتی 37.00
41 41 39 38 39
شاخص فساد مالی 56.00
55 54 54 55 55
رتبه فساد مالی 46.00
45 45 45 45 47
آسانی کسب و کار 84.00
77.35 75.36 77.5 79.65 83.88
تولید الکتریسیته 197.00
129 137 135 134 135
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.70
22.9 23.3 21.8 21.4 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40
0.05 1.9 0.1 0.1 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.60
-1.95 4.2 -1.85 -1.84 3.4
هزینه های مصرف کننده 1159394.00
1228224 1209113 1202058 1205770 1308947
اعتبار بخش خصوصی 9334.44
9448 9501 9533 9552 9579
نرخ وام بانکی 3.72
3.72 3.72 3.72 3.72 4.47
تسهیلات اعتباری خریدار 5323.07
5352 5428 5505 5581 6337
قیمت گازوئیل 1.59
1.62 1.53 1.45 1.36 1.08
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 111.11
117 118 115 117 121
نرخ مالکیت مسکن 81.90
81.25 81.26 81.23 81.2 81.78
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 28.77
12.15 70.06 53.42 35.9 38.97
درجه حرارت 14.12
25.1 17.41 12.82 23.44 18.96