مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.7 0.6 0.5 2 0.5
نرخ بیکاری 3.70 4.1 4 4.3 3.9 4.5
نرخ تورم 1.40 1.6 1.7 1.9 2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -200800.00 -190500 -268900 -114500 -209500 -115300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 57.2 57.2 57.2 56.3 54.7
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.16
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 4302.98
4395 4319 4244 4171 3890
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50
0.7 0.6 0.5 2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
6 5.8 5.5 6.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 10.95
10.75 11.22 13.63 14.33 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2453170.00
2416523 2701715 2588094 2451329 2801788
تولید ناخالص ملی 2598342.97
2626509 2822845 2741252 2595616 2967592
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 560859.00
423589 469532 591706 536922 640562
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577.45
28750 28750 28750 29660 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694.04
36516 36815 37114 40215 40931
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
4.1 4 4.3 3.9 4.5
افراد شاغل 195524.00
191802 191566 191421 191331 191191
افراد بیکار 1847.00
1844 1850 1853 1853 1853
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
نرخ بیکاری جوانان 8.80
9.9 9.96 9.95 9.95 9.95
هزینه های کار 108.30
108 103 108 104 106
دستمزد 17911.26
18700 18500 18500 19300 19400
حداقل دستمزد 747.54
748 748 748 760 772
جمعیت 0.44
0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 63 63
بهره وری 119.40
119 118 119 118 119
قسمت مدت زمان اشتغال 25.30
25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90
56.37 56.36 56.36 56.36 56.36
استخدام تمام وقت 175.20
171 171 171 171 171
تغییر اشتغال 1.80
1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
نرخ اشتغال 69.30
67.31 67.43 67.43 67.38 67.15
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.40
1.6 1.7 1.9 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 2.60
1.24 -0.78 0.23 0.31 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.23
106 106 103 103 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.22
101 101 103 102 108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 87.84
87.85 87.89 87.86 87.88 87.88
قیمت تولید 99.94
99.93 101 99.92 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 6.50
5.1 3.6 2.5 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 102.77
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40
99.42 99.24 99.44 99.24 99.44
تورم مواد غذایی 1.20
1.11 1.12 1.12 1.12 1.12
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 955.70
980 981 982 982 983
عرضه پول M1 15022.23
15361 15574 15774 15963 17463
عرضه پول M2 18616.80
19164 19360 19547 19728 21273
عرضه پول M3 19340.04
20116 20440 20766 21085 24172
وام به بخش خصوصی 3343.80
3359 3360 3360 3360 3360
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -200800.00
-190500 -268900 -114500 -209500 -115300
صادرات 236400.00
255100 232200 361100 282100 406100
واردات 437200.00
445600 501100 475600 491600 521400
حساب جاری 328288.00
380362 391978 301542 220775 264658
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.60
3.7 3.7 3.7 3.4 3.2
بدهی خارجی 90058.10
89103 89063 89071 89069 89070
گردش سرمایه 194725.00
226471 248085 260940 249883 254239
ورود توریست 167197.47
290100 202300 147800 238600 226200
ذخایر طلا 0.09
0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 911.10
826 825 825 825 825
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80
57.2 57.2 57.2 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90
1.5 1.5 1.5 -0.42 0.6
ارزش بودجه دولت -79564.00
61910 21493 15978 47232 14907
هزینه های دولت 358905.00
408993 411781 378645 424534 409909
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
40.96 40.87 40.77 40.68 40.01
درآمدهای دولت 256977.63
369629 365046 362291 358541 349501
بدهی های دولت 5642.60
5844 5844 5844 5844 5844
هزینه های مالی 336541.00
307719 343553 354180 311309 334594
مخارج نظامی 61.80
52.47 53.47 54.47 53.82 49.02
درخواست پناهندگی 125.00
150 144 139 139 141
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 111.30
115 115 117 117 116
تولید صنعتی -4.80
0.97 5.15 1.4 4.18 2.5
تولید صنعتی -3.50
0.33 3.62 2.19 2.97 3.21
استفاده از ظرفیت 77.60
82.15 78.92 81.16 79.61 80.26
تغییرات موجودی انبار -64501.00
-52686 -15493 -45166 -21493 -32873
ثبت خودرو 2206.00
1859 1871 1868 1869 1869
سرعت اینترنت 12829.03
12709 12749 12747 12733 12748
آدرس های IP 194646.00
196475 202365 199881 203105 201789
استخراج معدن -14.70
3 9.65 -26.21 0.59 -10.26
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
شاخص رقابتی 4.65
4.58 4.58 4.58 4.58 4.58
رتبه رقابتی 37.00
38 38 38 38 38
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 56 56 56
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
آسانی کسب و کار 84.00
79.33 77.35 75.36 77.5 83.88
تولید الکتریسیته 100.00
99.49 109 104 106 106
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.70
19.66 10.83 6.52 8.4 13.34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
1.2 0.75 1.9 0.53 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60
8.39 6.97 4.2 5.73 3.4
هزینه های مصرف کننده 1163728.00
1207509 1258214 1227733 1307393 1329105
اعتبار بخش خصوصی 9047.80
8966 8952 8941 8934 8915
نرخ وام بانکی 3.84
3.84 3.84 3.84 4.09 4.59
تسهیلات اعتباری خریدار 5191.60
5266 5342 5417 5492 6310
قیمت گازوئیل 1.58
1.53 1.44 1.36 1.28 0.89
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 115.65
111 110 110 110 106
نرخ مالکیت مسکن 81.40
80.74 80.84 80.95 80.91 80.72
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 17
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 28.77
12.59 12.15 70.06 53.42 38.97
درجه حرارت 14.12
18.86 25.1 17.41 12.82 18.96