مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.00 4 4.1 4 4.3 4.5
نرخ تورم 1.30 1.7 1.6 1.7 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -118000.00 -156394 -150451 -142739 -136672 -119979
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30 57.2 57.2 57.2 57.2 54.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 4477.24
4378 4305 4232 4162 3638
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
6.2 6 5.8 5.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 10.95
10.92 11.25 11.57 13.63 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2541595.00
2138873 2278737 2506575 2379704 2371192
تولید ناخالص ملی 2655545.31
2383133 2494068 2547103 2471680 2462338
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441705.00
413123 406581 398691 391554 344932
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577.45
28750 28750 28750 28750 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694.04
36217 36516 36815 37114 40931
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4 4.1 4 4.3 4.5
افراد شاغل 193991.00
194827 194753 194665 194574 193496
افراد بیکار 2167.00
2230 2324 2417 2509 3467
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.92 1.92 1.93 1.97 2.3
نرخ بیکاری جوانان 10.10
11.33 11.37 11.82 12.08 13.41
هزینه های کار 100.79
116 112 101 106 105
دستمزد 17858.32
17833 17819 17807 17796 17663
حداقل دستمزد 747.54
748 748 748 748 772
جمعیت 0.44
0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 61 61 60
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 61
قسمت مدت زمان اشتغال 26.00
25.78 25.97 25.91 25.93 25.59
بهره وری 122.90
106 110 122 119 119
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50
55.32 55.52 55.91 55.83 55.56
استخدام تمام وقت 170.90
171 172 172 171 170
تغییر اشتغال 1.10
0.93 0.96 0.92 0.87 0.7
نرخ اشتغال 68.20
67.33 67.31 67.43 67.43 67.15
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.30
1.7 1.6 1.7 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.51 0.28 -0.08 0.23 0.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.21
101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.88
101 101 100 100 97.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 89.82
84.74 84.63 89.3 89.81 89.37
قیمت تولید 97.48
104 104 98.44 107 119
تغییر قیمت تولید کننده 4.00
3.2 3 2.9 2.4 2.2
تورم مواد غذایی 1.00
1.55 1.89 2.15 2.34 2.88
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 968.69
968 967 966 966 958
عرضه پول M1 14973.60
15159 15232 15251 15242 14810
عرضه پول M2 18777.00
18754 18731 18710 18691 18461
عرضه پول M3 19559.80
19526 19500 19477 19455 19196
وام به بخش خصوصی 3393.20
3407 3409 3410 3411 3426
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -118000.00
-156394 -150451 -142739 -136672 -119979
صادرات 335600.00
284823 278845 271003 264321 227474
واردات 453600.00
464796 453011 441221 431207 365881
حساب جاری 443323.00
140953 356806 379214 249233 220595
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90
3.7 3.7 3.7 3.7 3.2
بدهی خارجی 89576.10
90456 90853 90988 91009 88716
گردش سرمایه 105283.00
225257 154245 158201 138832 76311
ورود توریست 110610.80
24000 92800 165700 147800 118000
ذخایر طلا 0.09
0.13 0.15 0.15 0.16 0.18
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 840.70
1060 1145 1220 1288 1712
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30
57.2 57.2 57.2 57.2 54.7
بودجه دولت 1.00
1.5 1.5 1.5 1.5 0.6
ارزش بودجه دولت 80319.00
-1581 -4979 -6251 -6573 -6640
هزینه های دولت 387376.00
377929 380009 380760 379952 373887
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10
41.22 41.14 41.06 40.99 41.88
درآمدهای دولت 425310.08
310241 296282 293506 292618 292229
بدهی های دولت 5831.60
5847 5839 5839 5833 5765
هزینه های مالی 344992.00
310143 301377 298163 296988 296311
مخارج نظامی 56.80
51.23 52.25 53.26 54.28 50.54
درخواست پناهندگی 175.00
146 147 147 147 147
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 119.10
118 115 112 111 103
تولید صنعتی 0.10
-0.52 -0.19 0.11 1.4 2.5
تولید صنعتی -1.20
-1.03 -0.64 -0.38 -0.23 0
استفاده از ظرفیت 77.50
79.22 80.38 78.03 77.77 74.08
تغییرات موجودی انبار -11683.00
14480 -9318 1495 -3729 2897
ثبت خودرو 1686.00
1894 1941 1796 1729 1673
سرعت اینترنت 12829.03
11951 11741 11522 11242 8534
آدرس های IP 194646.00
195394 194174 194745 193416 181451
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.04 -0.08 -0.06 -0.02 0.05
استخراج معدن 21.80
7.26 4.44 2.92 2.17 1.43
شاخص رقابتی 4.65
4.55 4.55 4.55 4.55 4.52
رتبه رقابتی 37.00
41 41 41 41 42
شاخص فساد مالی 55.00
56 57 57 57 60
رتبه فساد مالی 47.00
39 40 42 43 40
آسانی کسب و کار 84.00
81.32 79.33 77.35 75.36 83.88
تولید الکتریسیته 91.00
130 123 132 136 154
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.50
25.13 24.25 23.04 21.83 10.68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10
0.02 0.14 0.14 1.9 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40
6.46 3.69 2.42 4.2 3.4
هزینه های مصرف کننده 1183644.00
1144066 1144168 1168850 1169252 1157204
اعتبار بخش خصوصی 9007.50
9074 9095 9102 9102 9001
نرخ وام بانکی 3.84
3.9 3.98 4.04 4.1 4.46
تسهیلات اعتباری خریدار 5090.70
5207 5288 5365 5436 5940
قیمت گازوئیل 1.63
1.65 1.66 1.66 1.66 1.61
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 112.07
111 111 110 110 106
نرخ مالکیت مسکن 81.40
81.09 81 80.9 80.81 80.64
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 17
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 28.77
53.31 12.59 12.15 70.06 38.97
درجه حرارت 14.12
12.79 18.86 25.1 17.41 18.96