مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 4.10 4 4 4.1 4 4.5
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.6 1.7 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -176700.00 -182195 -165049 -152610 -143420 -119650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30 57.3 57.2 57.2 57.2 54.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 4674.21 4640 4590 4550 4500 3980
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.4 6.2 6 5.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 10.95 12.39 11.72 11.55 11.37 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2246812.00 2282581 2154518 2238264 2357604 2278065
تولید ناخالص ملی 2474337.60 2360951 2361302 2428933 2421620 2383542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 393688.00 386408 377727 371699 366144 337016
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577.45 27820 28750 28750 28750 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694.04 37114 37419 37723 38027 40215
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 4 4.1 4 4.5
افراد شاغل 187334.00 187533 187453 187372 187291 186573
افراد بیکار 2489.00 2634 2745 2853 2959 3784
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 2.08 2.15 2.2 2.24 2.49
نرخ بیکاری جوانان 11.90 12.45 12.66 12.89 13.05 13.68
هزینه های کار 111.85 107 116 112 103 107
دستمزد 18063.85 18072 18063 18051 18039 17929
حداقل دستمزد 735.63 736 1135 1135 739 1535
جمعیت 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
سن بازنشستگی زنان 62.00 61.88 61.65 61.54 61.42 60.42
سن بازنشستگی مردان 62.00 61.94 61.82 61.77 61.71 61.21
استخدام تمام وقت 163.60 164 164 164 163 163
تغییر اشتغال 1.00 1.09 1 1.09 0.97 0.78
نرخ اشتغال 67.00 66.59 66.49 66.55 66.55 66.35
نرخ مشارکت نیروی کار 54.70 55.02 54.85 54.86 54.96 54.82
قسمت مدت زمان اشتغال 25.20 26.07 25.73 25.77 25.84 25.6
بهره وری 110.50 118 107 110 121 118
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.6 1.7 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.25 0.31 0.12 0.16 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.89 99.88 99.86 99.84 99.82 99.64
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.05 103 103 103 103 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 84.54 89.93 84.6 84.72 89.79 89.7
قیمت تولید 97.58 102 104 104 99.39 119
تورم مواد غذایی 1.80 2.12 2.36 2.53 2.66 2.99
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 3.6 3.2 3 2.9 2.2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 963.35 962 962 961 960 955
عرضه پول M1 14641.49 14938 15004 15024 15017 14669
عرضه پول M2 18726.20 18785 18772 18753 18733 18552
عرضه پول M3 19568.28 19637 19623 19602 19579 19375
وام به بخش خصوصی 3346.40 3336 3338 3341 3344 3366
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -176700.00 -182195 -165049 -152610 -143420 -119650
صادرات 203900.00 212973 214389 214783 215178 217112
واردات 380600.00 423512 419598 411206 403543 361739
حساب جاری 440560.00 226428 134282 335594 285820 184752
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 4 3.7 3.7 3.7 3.2
بدهی خارجی 86984.10 87243 87126 86983 86798 84600
گردش سرمایه 589851.00 358619 325493 271901 238248 106582
ورود توریست 288032.60 88500 30300 107900 164700 120700
ذخایر طلا 0.09 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 815.90 1236 1312 1380 1440 1756
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30 57.3 57.2 57.2 57.2 54.7
بودجه دولت 1.00 1.2 1.5 1.5 1.5 0.6
ارزش بودجه دولت 136080.00 -7603 -6567 -7517 -7881 -7976
هزینه های دولت 374757.00 368414 366530 369993 363521 362883
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 40.99 41.02 41.04 41.07 42.14
درآمدهای دولت 423198.78 296837 289008 288312 288203 288181
بدهی های دولت 5766.50 5714 5704 5695 5688 5628
هزینه های مالی 287119.00 293809 294477 293963 293545 293341
درخواست پناهندگی 140.00 147 147 147 147 147
مخارج نظامی 56.80 54.28 53.66 53.04 52.42 50.41
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 118.30 116 115 113 112 108
تولید صنعتی 5.50 0.6 1.46 1.03 0.81 2.5
تولید صنعتی -2.10 -0.21 -0.19 -0.13 -0.09 -0.02
استفاده از ظرفیت 80.00 78.1 78.42 77.53 77 74.17
تغییرات موجودی انبار -38961.00 -9646 13818 -9374 6332 2976
ثبت خودرو 1762.00 1704 1905 1942 1798 1703
شاخص رقابتی 4.65 4.55 4.55 4.55 4.55 4.51
رتبه رقابتی 37.00 41 41 41 41 44
شاخص فساد مالی 55.00 57 57 57 57 59
رتبه فساد مالی 47.00 43 43 43 42 40
آسانی کسب و کار 76.00 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
تولید الکتریسیته 188.00 160 165 163 164 162
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.10 -1.07 -0.53 -0.22 -0.07 0.05
استخراج معدن 9.50 0.66 0.78 1.05 1.18 1.31
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.30 7.51 6.44 5.36 4.32 -2.58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 1.7 0.1 0.1 0.1 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90 4.5 1.93 1.45 1.23 3.4
هزینه های مصرف کننده 1140321.00 1145893 1138632 1138141 1142162 1138846
اعتبار بخش خصوصی 8814.60 8793 8782 8773 8763 8682
نرخ وام بانکی 3.79 3.8 3.87 3.95 4.01 4.37
تسهیلات اعتباری خریدار 4940.30 5075 5136 5192 5244 5529
قیمت گازوئیل 1.55 1.56 1.55 1.55 1.55 1.52
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 108.48 107 107 106 106 103
نرخ مالکیت مسکن 80.80 80.92 80.81 80.7 80.6 80.31
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 17.78 17.78 17.78 17.78 17.42
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10