مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4 4 4.1 4.5
نرخ تورم 1.20 1 1.2 1.4 1.6 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -194536.00 -230075 -245387 -249119 -249876 -250039
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30 57.3 57.3 57.2 57.2 54.7
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 4668.45 4650 4600 4550 4510 3990
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4 3.8 3.7 3.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 10.95 11.6 12.39 11.74 11.56 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2091478.00 2424919 2339936 2160417 2262726 2477543
تولید ناخالص ملی 2265033.89 2503157 2489896 2414928 2495188 2824814
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 455626.00 451377 449591 446993 445213 437657
تولید ناخالص داخلی سرانه 26577.45 27569 27825 28057 28289 30545
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35694.04 37057 37412 37737 38061 41254
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4 4 4.1 4.5
افراد شاغل 185563.00 190477 192360 194229 196084 213902
افراد بیکار 2432.00 2432 2436 2435 2435 2435
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 1.76 1.87 1.75 1.8 1.82
نرخ بیکاری جوانان 10.60 10.5 10.5 10.5 10.49 10.5
هزینه های کار 117.06 103 107 117 113 107
دستمزد 18029.10 18120 18390 18693 18826 20495
حداقل دستمزد 735.63 736 736 1135 1135 1535
جمعیت 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
استخدام تمام وقت 163.60 167 168 169 170 181
تغییر اشتغال 1.70 1.48 1.37 1.15 1.33 1.17
نرخ اشتغال 65.80 67.58 67.59 67.5 68.09 71.25
نرخ مشارکت نیروی کار 54.70 55.02 55.02 55.02 55.02 55.02
قسمت مدت زمان اشتغال 25.20 26.69 26.13 25.61 26.47 26.15
بهره وری 105.70 110 110 110 110 110
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 1 1.2 1.4 1.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.3 0.21 0.25 0.13 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.97 99.73 99.82 99.78 99.8 99.79
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.57 103 101 102 103 102
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 83.92 89.74 87.92 82.41 83.58 83.45
قیمت تولید 95.14 100 102 104 104 119
تورم مواد غذایی 2.20 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 1.4 1.7 2 2 2.2
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
عرضه پول M0 955.30 965 971 976 979 986
عرضه پول M1 14464.50 14945 15426 15901 16369 20643
عرضه پول M2 18556.90 19013 19495 19942 20389 24402
عرضه پول M3 19414.10 19825 20513 21135 21755 27577
وام به بخش خصوصی 3346.40 3324 3305 3289 3273 3173
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -194536.00 -230075 -245387 -249119 -249876 -250039
صادرات 225887.00 239239 238904 238881 238883 238883
واردات 420423.00 506536 511982 512280 512296 512296
حساب جاری 56944.00 272665 240523 92099 65702 198204
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 4 4 3.7 3.7 3.2
بدهی خارجی 86984.10 85909 85726 85534 85354 83657
گردش سرمایه 474872.00 461021 427459 408293 417027 410632
ورود توریست 232193.25 164682 112230 173778 205339 159687
ذخایر طلا 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 815.90 678 734 759 761 752
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.30 57.3 57.3 57.2 57.2 54.7
بودجه دولت 1.00 1.2 1.2 1.5 1.5 0.6
ارزش بودجه دولت -89430.00 -23375 -11867 -9786 -9411 -9329
هزینه های دولت 394536.00 364544 367958 382864 385438 376844
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 40.87 40.77 40.68 40.59 41.23
درآمدهای دولت 260310.42 309848 306996 307191 307146 307149
بدهی های دولت 5766.50 5913 5900 5950 5985 6127
هزینه های مالی 349741.00 307991 316482 317600 317408 318163
درخواست پناهندگی 170.00 149 148 148 148 148
مخارج نظامی 56.80 53.7 54.67 54.26 53.85 52.61
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.20 113 113 113 113 113
تولید صنعتی -0.70 -0.61 0.6 0.13 0.3 2.5
تولید صنعتی -1.10 0.44 0.82 0.93 0.94 0.93
استفاده از ظرفیت 80.00 79.36 79.31 79.72 79.48 79.57
تغییرات موجودی انبار 36772.00 -2058 -3668 11260 1474 2525
ثبت خودرو 2184.00 1906 1861 2059 2068 1985
شاخص رقابتی 4.52 4.4 4.4 4.47 4.49 4.49
رتبه رقابتی 40.00 48 48 41 39 39
شاخص فساد مالی 55.00 55 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 47.00 43 45 45 45 45
آسانی کسب و کار 76.00 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
تولید الکتریسیته 77.00 72.79 73.14 72.53 73.3 72.98
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.90 -0.89 -0.28 -0.04 0.03 0.05
استخراج معدن -4.40 -3.62 -3.63 -3.58 -3.59 -3.59
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.20 4.43 4.12 4.1 4.09 4.08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.08 1.7 0.08 0.08 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 1.01 4.5 0.93 0.91 3.4
هزینه های مصرف کننده 1111737.00 1161184 1172529 1125738 1119387 1173652
اعتبار بخش خصوصی 8814.60 8858 8903 8949 8994 9394
نرخ وام بانکی 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
تسهیلات اعتباری خریدار 4940.30 5010 5079 5148 5217 5900
قیمت گازوئیل 1.54 1.56 1.6 1.62 1.64 1.7
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 105.51 111 112 110 111 114
نرخ مالکیت مسکن 80.80 81.83 82.49 82.26 82.04 82.05
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10