شاخص یاب

مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 1.3 1.3 0.5
نرخ بیکاری 4.40 4 4.3 4.3 4 4.5
نرخ تورم 2.00 1.7 1.9 2 2.1 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -242644.00 -268900 -114500 -209500 -196500 -115300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 57.2 57.2 56.3 56.3 54.7
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 4400.85
4320 4239 4160 4082 3785
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 1.3 1.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
5.8 5.5 5.1 5 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.54
13.5 13.5 14 14 15.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2277086.00
2746989 2579817 2393217 2575042 2792827
تولید ناخالص ملی 2674736.29
2809567 2741252 2811148 2753938 2967592
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 415905.00
479950 588963 437116 460886 637593
تولید ناخالص داخلی سرانه 27145.81
28750 28750 29660 29660 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513.32
37300 37300 38000 38000 38900
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.40
4 4.3 4.3 4 4.5
افراد شاغل 195274.00
202144 204312 206466 208605 229219
افراد بیکار 1791.00
1782 1782 1782 1782 1782
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.46 1.52 1.42 1.34 1.43
نرخ بیکاری جوانان 4.80
5.53 5.19 5.32 5.27 5.29
هزینه های کار 119.81
102 109 120 114 110
دستمزد 18643.44
18500 18500 19300 19345 19400
حداقل دستمزد 747.54
748 748 760 756 772
جمعیت 0.48
0.48 0.48 0.5 0.5 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 63 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 63 62 63
بهره وری 111.70
125 122 114 116 124
قسمت مدت زمان اشتغال 28.00
29.1 29.51 28.73 28.93 29.41
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90
56.92 56.92 56.92 56.92 56.92
استخدام تمام وقت 185.60
192 195 197 200 222
تغییر اشتغال 1.30
1.23 1.21 1.17 1.19 1.15
نرخ اشتغال 68.10
68.23 68.23 68.23 68.23 68.23
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.00
1.7 1.9 2 2.1 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30
-0.75 0.22 0.35 0.06 0.14
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.57
106 103 103 109 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.87
102 103 102 103 108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.47
87.75 85.84 79.52 80.5 80.1
قیمت تولید 100.23
101 100 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 5.60
3.6 2.5 2.2 2.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 102.92
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.43
101 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 1.90
1.81 1.82 1.82 1.82 1.82
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 992.20
1004 1011 1015 1019 1025
عرضه پول M1 15424.21
15761 16035 16301 16558 18672
عرضه پول M2 19198.90
19357 19578 19781 19970 21507
عرضه پول M3 19938.57
20295 20631 20937 21238 23920
وام به بخش خصوصی 3419.80
3417 3418 3419 3420 3427
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -242644.00
-268900 -114500 -209500 -196500 -115300
صادرات 211482.00
232200 361100 282100 275100 406100
واردات 454126.00
501100 475600 491600 471600 521400
حساب جاری 390487.00
461800 387675 430950 483938 440298
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.60
3.7 3.7 3.4 3.4 3.2
بدهی خارجی 90058.10
90693 90970 91232 91480 93599
گردش سرمایه -145230.00
174009 132796 207059 163964 170169
ورود توریست 262204.94
200100 126300 202000 249000 186100
ذخایر طلا 0.09
0.09 0.09 0.09 0.08 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 911.10
888 905 904 901 905
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80
57.2 57.2 56.3 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90
1.5 1.5 4.17 3.78 0.6
ارزش بودجه دولت 17869.00
-2432 -1536 -1359 -1323 -1234
هزینه های دولت 410226.00
406914 373346 431148 424370 404172
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
36.82 36.51 36.65 36.79 37.18
درآمدهای دولت 348297.89
330090 331111 331087 331084 331084
بدهی های دولت 5642.60
5711 5615 5644 5645 5482
هزینه های مالی 330429.00
332522 332947 332446 332407 332318
مخارج نظامی 61.80
60.44 60.83 60.49 60.15 59.75
درخواست پناهندگی 125.00
147 147 147 147 147
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 117.90
118 117 117 117 117
تولید صنعتی -1.10
-1.33 1.4 -1.43 -1.44 2.5
تولید صنعتی -6.20
-5.88 -6.03 -6.06 -6.07 -6.07
استفاده از ظرفیت 77.60
78.42 77.93 78.22 78.05 78.11
تغییرات موجودی انبار 32723.00
11523 709 15752 6468 8958
ثبت خودرو 2206.00
1866 1847 2108 2091 1979
سرعت اینترنت 12829.03
12749 12747 12733 12742 12748
آدرس های IP 194646.00
202365 199881 203105 199945 201789
استخراج معدن 3.20
-5.89 -5.81 -5.72 -5.77 -5.76
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.10
-0.42 -0.22 -0.09 -0.02 0.04
شاخص رقابتی 4.65
4.53 4.53 4.63 4.66 4.7
رتبه رقابتی 37.00
41 41 39 38 39
شاخص فساد مالی 56.00
55 54 54 55 55
رتبه فساد مالی 46.00
45 45 45 45 47
آسانی کسب و کار 84.00
77.35 75.36 77.5 79.65 83.88
تولید الکتریسیته 143.00
129 137 135 134 135
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.20
23.01 23.04 23.06 23.07 23.08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.1 1.9 0.1 0.1 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80
-0.19 4.2 -0.33 -0.33 3.4
هزینه های مصرف کننده 1166686.00
1239943 1220684 1226187 1242472 1321473
اعتبار بخش خصوصی 9204.50
9352 9434 9517 9598 10323
نرخ وام بانکی 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 4.55
تسهیلات اعتباری خریدار 5191.60
5342 5417 5492 5567 6310
قیمت گازوئیل 1.52
1.44 1.36 1.28 1.21 0.68
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 111.11
117 118 115 117 121
نرخ مالکیت مسکن 81.90
81.25 81.26 81.23 81.2 81.78
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 28.77
12.15 70.06 53.42 35.9 38.97
درجه حرارت 14.12
25.1 17.41 12.82 23.44 18.96