شاخص یاب

مالت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ بیکاری 3.80 4.3 4.1 4.2 4.3 4.5
نرخ تورم 2.50 2.4 2 2.6 2.6 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -171900.00 -114500 -209500 -196500 -154261 -115300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 57.2 56.3 56.3 56.3 54.7
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 4497.77
4354 4326 4297 4269 4158
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
6.4 4.8 5.3 4.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.54
13.5 14 14 14 15.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2441527.00
2601825 2386386 2570928 2553837 2787116
تولید ناخالص ملی 2819612.93
2764637 2803124 2969052 2949315 2961523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458566.00
593988 435868 482870 479660 636289
تولید ناخالص داخلی سرانه 27145.81
28750 29660 29660 29660 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513.32
37300 38000 38000 38000 38900
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.80
4.3 4.1 4.2 4.3 4.5
افراد شاغل 203993.00
209449 212190 214916 217626 241355
افراد بیکار 1813.00
1816 1811 1810 1811 1811
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90
1.25 1.11 1.09 1.04 1.09
نرخ بیکاری جوانان 9.50
9.86 9.63 9.72 9.7 9.7
هزینه های کار 115.27
110 121 116 105 111
دستمزد 18945.26
18500 19300 19503 19593 19400
حداقل دستمزد 747.54
748 760 760 760 772
جمعیت 0.48
0.48 0.5 0.5 0.5 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 63 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 63 62 62 63
بهره وری 115.30
122 114 117 127 124
قسمت مدت زمان اشتغال 29.60
31.3 30.13 30.04 30.28 30.71
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00
58.83 58.82 58.82 58.82 58.82
استخدام تمام وقت 197.30
199 200 201 201 200
تغییر اشتغال 1.30
1.31 1.29 1.31 1.28 1.25
نرخ اشتغال 70.60
71.22 70.7 72.23 72.4 76.72
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.4 2 2.6 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.80
0.3 0.5 0.9 0.1 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.69
103 103 109 109 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.53
103 102 104 103 108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.35
85.47 79.11 78.95 84.84 78.68
قیمت تولید 106.81
109 111 112 111 115
تغییر قیمت تولید کننده 3.90
6 4.5 4.1 3.8 2.2
CPI مسکن آب و برق 103.20
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.89
107 106 107 106 107
تورم مواد غذایی 3.30
2.5 2.4 2.6 2.5 2.8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 1006.83
1014 1019 1022 1024 1029
عرضه پول M1 15464.25
15619 15774 15920 16056 16944
عرضه پول M2 19232.30
19419 19587 19744 19896 20993
عرضه پول M3 20042.65
20291 20531 20760 20983 22703
وام به بخش خصوصی 3540.50
3576 3593 3609 3623 3697
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -171900.00
-114500 -209500 -196500 -154261 -115300
صادرات 215800.00
361100 282100 275100 253038 406100
واردات 387800.00
475600 491600 471600 497042 521400
حساب جاری 384810.00
360386 395116 395623 413993 388453
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.60
11.5 11 11 11 10
بدهی خارجی 89536.60
90071 90215 90387 90563 91915
گردش سرمایه 565202.00
209930 288429 188292 241450 230888
ورود توریست 279009.86
157200 159100 256600 246800 194000
ذخایر طلا 0.09
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 952.92
977 957 970 978 980
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80
57.2 56.3 56.3 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90
1.5 0.8 0.8 0.8 0.6
ارزش بودجه دولت 6181.00
2055 6393 6120 6009 5669
هزینه های دولت 434950.00
376530 410166 458002 454958 403345
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
درآمدهای دولت 384573.78
347176 356290 355726 355830 355825
بدهی های دولت 5735.00
5620 5626 5631 5610 5456
هزینه های مالی 378393.00
348818 349898 349606 349821 350156
مخارج نظامی 61.80
60.83 60.49 60.15 59.81 59.75
درخواست پناهندگی 160.00
146 146 146 146 146
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 109.40
119 119 118 118 117
تولید صنعتی -4.80
0.3 0.9 1.2 1.5 2.5
تولید صنعتی 3.00
0.14 0.13 0.2 0.23 0.24
استفاده از ظرفیت 79.10
78.77 81.38 80.06 80.83 80.54
تغییرات موجودی انبار 39450.00
8180 16126 17883 12780 10286
ثبت خودرو 1814.00
1811 2102 2081 1879 1952
سرعت اینترنت 12829.03
12747 12733 12742 12748 12748
آدرس های IP 194646.00
199881 203105 199945 204487 201789
استخراج معدن 0.20
3.24 2.51 2.66 2.64 2.64
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
-1.06 -0.56 -0.24 -0.07 0.05
شاخص رقابتی 68.75
69.25 69.25 69.25 69.25 71.75
رتبه رقابتی 36.00
36 36 36 36 36
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 56 56 56
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
آسانی کسب و کار 84.00
79.04 79.04 79.04 79.04 80.28
تولید الکتریسیته 176.00
162 175 165 169 168
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.80
23.3 21.8 21.4 21.1 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
1.9 0.1 0.1 0.1 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
4.2 -0.9 -0.89 -0.89 3.4
هزینه های مصرف کننده 1159394.00
1231097 1210141 1220842 1212726 1318771
اعتبار بخش خصوصی 9370.43
9439 9468 9485 9495 9508
نرخ وام بانکی 3.69
3.71 3.71 3.71 3.96 4.46
تسهیلات اعتباری خریدار 5353.90
5471 5555 5640 5724 6474
قیمت گازوئیل 1.55
1.45 1.37 1.3 1.2 1.02
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 115.05
119 116 119 120 123
نرخ مالکیت مسکن 81.90
81.26 81.23 81.2 81.17 81.78
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 28.77
70.06 53.42 35.9 35.9 38.97
درجه حرارت 14.12
17.41 12.82 23.44 21.52 18.96