مالی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 555 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 14.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 743 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1963 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2016-12
جمعیت 17.99 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-08
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -231 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
صادرات 389 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
واردات 620 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری -406 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 % 2016-12
شاخص تروریسم 6.03 2015-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 366 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9.8 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 56.4 % 2017-06
شاخص رقابتی 3.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 123 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 141 2016-12
تولید الکتریسیته 494 گیگاوات ساعت 2015-05
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12