شاخص یاب

مالی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 553 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 15.29 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 762 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2017-12
جمعیت 18.54 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-07
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.6 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 6.9 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -357 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
صادرات 467 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
واردات 824 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری -662 XOF - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 % 2017-12
شاخص تروریسم 5.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 456 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.8 % 2018-06
سرعت اینترنت 774 KBps 2017-03
آدرس های IP 12496 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.3 % 2018-06
شاخص رقابتی 3.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 123 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 143 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 در صد 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.01 mm 2015-12
درجه حرارت 21.09 celsius 2015-12