مالی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 528 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 743 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1963 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2016-12
جمعیت 17.99 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-01
تورم مواد غذایی 1 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -203 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
صادرات 211 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
واردات 415 CFA - فرانک - میلیارد 2017-06
حساب جاری -406 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 % 2017-12
شاخص تروریسم 5.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 366 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 774 KBps 2017-03
آدرس های IP 12496 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 50.7 % 2017-12
شاخص رقابتی 3.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 123 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 143 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 در صد 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.01 mm 2015-12
درجه حرارت 21.09 celsius 2015-12