مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 541.67
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 14.05
14.2 14.2 14.2 14.2 13.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 742.70
747 747 747 747 741
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1962.70
1992 1992 1992 1992 1983
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.10
8.2 8.2 8.2 8.2 8.5
جمعیت 17.99
19.2 19.2 19.2 19.2 20.15
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.70
2.7 2.7 2.7 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 1.00
1.44 3.45 2.93 2.14 2.39
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.00
114 114 115 115 115
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
8.24 8.24 8.24 8.24 8.51
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -203.44
-249 -249 -249 -249 -249
صادرات 211.47
286 286 286 286 286
واردات 414.91
536 536 536 536 536
حساب جاری -406.40
-300 -300 -300 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00
-5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4
شاخص تروریسم 5.88
4.69 4.69 4.69 4.69 4.22
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بودجه دولت -4.20
-2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2
مخارج نظامی 366.30
208 208 208 208 283
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -2.70
16.77 5.64 12 8.36 9.69
سرعت اینترنت 773.93
882 941 725 856 638
آدرس های IP 12496.00
11722 11706 11691 11659 11468
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
2.82 2.47 2.15 1.85 -0.72
آسانی کسب و کار 143.00
147 147 147 147 147
استفاده از ظرفیت 50.70
59.85 54.4 57.65 55.72 56.43
شاخص رقابتی 3.33
3.37 3.37 3.37 3.37 3.41
رتبه رقابتی 123.00
123 123 123 123 124
شاخص فساد مالی 31.00
32 32 32 32 31
رتبه فساد مالی 122.00
110 110 110 110 108
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
14.7 12.2 9.5 6.4 4.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.01
0.57 20.53 83.91 5.98 28.37
درجه حرارت 21.09
24.19 32.6 31.26 25.95 29.14