مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 543.38 540 534 529 523 463
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.18 5.3 5.33 5.38 5.32
تولید ناخالص داخلی 14.05 14.07 14.32 14.13 13.94 14.39
تولید ناخالص داخلی سرانه 742.70 743 747 749 751 767
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1962.70 1971 1981 1987 1993 2049
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.20 7.51 6.38 6.03 5.68 8.5
جمعیت 17.99 18.7 18.7 18.7 18.9 65.1
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.70 2.9 2.5 2.7 2.4 2.5
تورم مواد غذایی 3.10 3.02 3.31 3.33 3.33 3.33
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.70 116 113 112 114 114
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11 7.5 7.66 7.71 7.76 8.51
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -226.10 -172 -172 -172 -172 -172
صادرات 305.90 280 303 288 295 293
واردات 532.00 482 484 484 483 483
حساب جاری -406.40 -367 -354 -342 -329 -315
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -6 -6 -5.5 -5.5 -4
شاخص تروریسم 6.03 6.4 6.72 6.79 6.87 8.69
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بودجه دولت -3.60 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2
مخارج نظامی 366.30 371 362 362 361 360
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 16.40 -0.7 -11.62 -3.1 5.11 2.36
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 2.68 2.73 2.74 2.75 2.75
آسانی کسب و کار 141.00 149 150 150 150 146
تولید الکتریسیته 494.09 484 484 484 484 484
استفاده از ظرفیت 59.60 53.4 54.27 54.82 54.53 54.37
شاخص رقابتی 3.46 3.43 3.43 3.39 3.37 3.45
رتبه رقابتی 125.00 130 130 127 126 123
شاخص فساد مالی 32.00 32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 116.00 106 106 105 104 102
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 43.90 32.2 21.5 14.7 12.2 4.2
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18