شاخص یاب

مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 574.70
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5.2 4.8 4.8 4.8 5
تولید ناخالص داخلی 15.29
16 17 17 17 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 762.20
766 775 775 775 798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014.31
2036 2049 2049 2055 2108
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.90
7.5 7.1 7.1 7.1 6.5
جمعیت 18.54
19.2 19.24 19.38 19.52 20.15
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.20
3.2 1 1 1 2.5
تورم مواد غذایی 0.60
2.9 3.2 2.8 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60
118 104 107 108 126
CPI مسکن آب و برق 107.50
107 107 107 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.70
95.65 95.64 95.64 95.64 95.64
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -356.64
-263 -277 -273 -246 -262
صادرات 467.02
384 387 389 391 390
واردات 823.65
647 664 662 636 653
حساب جاری -662.50
-536 -517 -498 -478 -353
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00
-5.5 -7 -7 -7 -4
شاخص تروریسم 5.88
5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بودجه دولت -3.30
-2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2
مخارج نظامی 455.80
534 552 570 587 727
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 16.80
16.13 6.88 3.27 5.55 10.8
سرعت اینترنت 773.93
1107 1213 1100 1166 1245
آدرس های IP 12496.00
10672 10493 10325 10168 9139
آسانی کسب و کار 145.00
140 140 141 141 136
استفاده از ظرفیت 73.30
64.3 64.05 67.31 68.42 67.36
شاخص رقابتی 43.63
44.13 44.13 44.13 44.13 46.63
رتبه رقابتی 125.00
125 125 125 125 125
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00
6.4 20.39 20.47 19.23 4.2
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.01
5.98 0.57 26.5 26.49 28.37
درجه حرارت 21.09
25.95 24.24 28.95 29.09 29.14