مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 531.94
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
3.8 3.3 3 2.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 14.05
13.52 13.75 13.97 14.2 13.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 742.70
732 736 741 746 744
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1962.70
1941 1954 1966 1978 1990
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.10
8.72 8.65 8.57 8.5 8.5
جمعیت 17.99
19.2 19.2 19.2 19.2 20.15
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
2.7 2.7 2.7 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 4.10
2.84 1.77 1.14 0.95 1.23
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.70
112 111 112 113 113
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.25 4.25 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.17 7.33 7.5 7.66 8.51
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -295.36
-143 -130 -123 -120 -109
صادرات 360.91
362 364 358 356 320
واردات 656.27
619 606 601 603 566
حساب جاری -406.40
-334 -337 -340 -343 -284
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70
-5.5 -5.5 -8.39 -5.5 -4
شاخص تروریسم 5.88
5.63 5.57 5.52 5.46 4.43
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بودجه دولت -4.20
-2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2
مخارج نظامی 366.30
373 354 334 315 244
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 13.20
-5.86 -3.65 4.73 14.56 8.14
سرعت اینترنت 773.93
882 941 725 856 623
آدرس های IP 12496.00
11722 11706 11691 11659 11524
شاخص اقتصادی مقدم 3.10
2.59 2.27 1.95 1.65 -0.21
آسانی کسب و کار 143.00
145 146 146 146 147
استفاده از ظرفیت 58.10
54.09 54.26 54.71 54.72 54.59
شاخص رقابتی 3.33
3.35 3.35 3.35 3.38 3.41
رتبه رقابتی 123.00
122 122 122 123 123
شاخص فساد مالی 32.00
31 31 30 30 31
رتبه فساد مالی 116.00
106 106 106 106 102
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.10
14.7 12.2 9.5 6.4 4.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.01
0.57 20.53 83.91 5.98 28.37
درجه حرارت 21.09
24.19 32.6 31.26 25.95 29.14