شاخص یاب

مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 554.95
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5 5.1 5.1 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 15.29
16 16 17 17 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 762.20
766 766 775 775 798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014.31
2025 2036 2049 2049 2108
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.90
7.5 7.5 7.1 7.1 6.5
جمعیت 18.54
19.2 19.2 19.24 19.38 20.15
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.9 3.2 3.6 3.6 2.5
تورم مواد غذایی 1.50
4.1 4.9 1.23 1.23 1.23
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60
120 118 107 110 126
CPI مسکن آب و برق 107.50
108 108 108 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.60
95.7 95.66 95.66 95.66 95.66
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.90
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -356.64
-291 -263 -277 -273 -262
صادرات 467.02
389 384 387 389 390
واردات 823.65
680 647 664 662 653
حساب جاری -662.50
-537 -536 -517 -498 -353
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00
-5.5 -5.5 -7 -7 -4
شاخص تروریسم 5.88
6.2 6.22 6.38 6.54 8.36
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بودجه دولت -3.30
-2.7 -2.4 -0.43 -0.54 -2
مخارج نظامی 455.80
506 534 552 570 727
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 16.80
6.51 11.52 8.65 7.66 5
سرعت اینترنت 773.93
1030 1107 1213 1100 1245
آدرس های IP 12496.00
10872 10672 10493 10325 9139
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
3.17 3.18 3.18 3.18 3.18
آسانی کسب و کار 143.00
140 138 138 137 135
استفاده از ظرفیت 73.30
63.18 63.69 63.63 66.94 66.73
شاخص رقابتی 3.33
3.35 3.35 3.37 3.37 3.41
رتبه رقابتی 123.00
125 125 123 123 123
شاخص فساد مالی 31.00
32 32 32 32 31
رتبه فساد مالی 122.00
110 109 109 110 108
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70
9.5 6.4 18.93 20.05 4.2
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.01
83.91 5.98 0.57 26.5 28.37
درجه حرارت 21.09
31.26 25.95 24.24 28.95 29.14