مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 553.32 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.3 3.4 3 2.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 14.05 14.2 13.97 13.75 13.52 13.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 742.70 746 746 747 747 744
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1962.70 1978 1982 1985 1988 1990
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.10 8.5 8.45 8.4 8.35 8.5
جمعیت 17.99 18.7 19.2 19.2 19.2 20.15
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.70 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 3.00 2.84 1.96 1.26 0.96 1.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.30 114 111 111 113 113
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
نرخ بهره سپرده 7.11 7.66 7.71 7.76 7.81 8.51
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -231.27 -135 -113 -107 -112 -104
صادرات 388.65 396 394 397 392 366
واردات 619.92 589 579 572 573 545
حساب جاری -406.40 -343 -336 -330 -323 -284
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -6 -5.5 -5.5 -8.87 -4
شاخص تروریسم 5.88 5.64 5.51 5.39 5.26 4.1
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بودجه دولت -4.20 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2
مخارج نظامی 366.30 315 295 274 254 244
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 9.80 -11.56 -5.7 2.4 11.57 4.13
آدرس های IP 12496.00 11841 11722 11706 11691 11524
شاخص اقتصادی مقدم 3.00 2.35 2.02 1.69 1.38 -0.7
آسانی کسب و کار 143.00 150 150 150 150 146
استفاده از ظرفیت 56.40 53.75 54.48 54.71 54.54 54.47
شاخص رقابتی 3.33 3.35 3.35 3.35 3.35 3.41
رتبه رقابتی 123.00 122 122 122 122 123
شاخص فساد مالی 32.00 30 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 116.00 106 105 104 103 102
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.00 21.5 14.7 12.2 9.5 4.2
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 0.00 25.42 24.89 24.97 25.12 25.04
درجه حرارت 21.00 27.98 28.89 28.18 27.92 28.26