مالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 577.80
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 14.05
14 14.3 14.6 15 14.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 742.70
742 767 750 775 783
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1962.70
1960 1971 1981 2049 2070
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.10
7.8 7.7 7.6 7.47 8.5
جمعیت 17.99
19.2 19.2 19.2 17.96 20.15
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.7 2.7 2.7 2.3 2.5
تورم مواد غذایی 3.10
2.35 2.36 2.36 2.36 2.36
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.40
118 120 118 117 123
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -350.68
-203 -203 -203 -203 -203
صادرات 354.59
211 211 211 211 211
واردات 705.27
415 415 415 415 415
حساب جاری -406.40
-380 -368 -355 -342 -338
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00
-5.5 -5.5 -5.5 -7 -4
شاخص تروریسم 5.88
6.17 6.2 6.22 6.38 8.36
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بودجه دولت -3.30
-2.7 -2.7 -2.4 -0.43 -2
مخارج نظامی 455.80
374 362 351 350 347
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -2.70
4.28 9.85 6.62 8.49 7.8
سرعت اینترنت 773.93
1176 1030 1107 1213 1245
آدرس های IP 12496.00
11076 10872 10672 10493 9139
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
2.76 2.41 2.82 2.91 2.88
آسانی کسب و کار 143.00
143 143 143 143 143
استفاده از ظرفیت 50.70
53.84 56.59 54.96 55.92 55.56
شاخص رقابتی 3.33
3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
رتبه رقابتی 123.00
122 122 122 123 124
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
12.2 9.5 6.4 22.93 4.2
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.01
20.53 83.91 5.98 0.57 28.37
درجه حرارت 21.09
32.6 31.26 25.95 24.24 29.14