شاخص یاب

مالدیو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 1.3 2018-11
نرخ بهره 7 2018-12
موازنه تجاری -214 2018-11
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15184 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3302 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4284 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3935 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
جمعیت 0.43 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2018-11
CPI مسکن آب و برق 121 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-11
تورم مواد غذایی -1.6 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.57 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 17861 2018-09
ذخایر ارزی 9812 2018-09
عرضه پول M0 10737 2018-09
عرضه پول M1 14514 2018-09
عرضه پول M2 31558 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -214 2018-11
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 44.5 2018-11
واردات 258 2018-11
ورود توریست 107620 2018-09
گردش سرمایه -878 2017-12
بدهی خارجی 1188 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1952 2018-09
ارزش بودجه دولت -671 2018-09
درآمدهای دولت 1281 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 49.4 2018-09
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -66 2018-06
شاخص فساد مالی 33 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 139 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 22792 2018-09