مالدیو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2016-06
تولید ناخالص داخلی 3.59 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6894 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 645 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1072 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 676 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4742 MVR - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 534 MVR - میلیون 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2016-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-01
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ذخایر ارزی 8004 MVR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -176 USD - میلیون 2017-09
صادرات 15.2 USD - میلیون 2017-09
واردات 191 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -840 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.3 % 2016-12
ورود توریست 105984 2017-09
گردش سرمایه -812 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 846 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 385 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.3 % 2016-12
بودجه دولت -7.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1639 MVR - میلیون 2017-09
ارزش بودجه دولت 742 MVR - میلیون 2017-07
درآمدهای دولت 1250 MVR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 51.4 % 2017-09
سرعت اینترنت 3763 KBps 2017-03
آدرس های IP 24100 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار -24 2017-09
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 136 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 253 mm 2015-12
درجه حرارت 28 celsius 2015-12