مالدیو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 15.48 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2016-06
تولید ناخالص داخلی 3.59 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6894 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 645 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1072 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 676 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4742 MVR Million 2016-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 534 MVR Million 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2016-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-01
تورم مواد غذایی 6.7 % 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ذخایر ارزی 7612 MVR Million 2017-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -166 USD - میلیون 2017-03
صادرات 21 USD - میلیون 2017-03
واردات 187 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -667 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.7 % 2016-12
ورود توریست 93491 2017-05
گردش سرمایه -812 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 846 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 385 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.3 % 2016-12
بودجه دولت -7.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 2054 MVR Million 2016-10
ارزش بودجه دولت -837 MVR Million 2016-10
درآمدهای دولت 1218 MVR Million 2016-10
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 64.7 % 2017-04
اطمینان کسب و کار 59 2017-03
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 135 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12