شاخص یاب

مالدیو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 2.6 2018-08
نرخ بهره 7 2018-10
موازنه تجاری -217 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.6 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15184 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69994 MVR - میلیون 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053 MVR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.57 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 19690 MVR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 11471 MVR - میلیون 2018-07
عرضه پول M0 11344 MVR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 14414 MVR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 32447 MVR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -217 USD - میلیون 2018-06
صادرات 14.2 USD - میلیون 2018-06
واردات 231 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -860 USD - میلیون 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 % 2018-12
ورود توریست 123992 2018-08
گردش سرمایه -878 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 1188 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 USD - میلیون 2018-12
حواله 5.1 USD - میلیون 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1537 MVR - میلیون 2018-06
ارزش بودجه دولت 132 MVR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 1669 MVR - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 54.1 % 2018-07
سرعت اینترنت 3763 KBps 2017-03
آدرس های IP 24100 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار -66 نقاط شاخص 2018-06
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 139 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 22493 MVR - میلیون 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 254 mm 2015-12
درجه حرارت 28.12 celsius 2015-12