شاخص یاب

مالدیو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 15.21 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.6 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15184 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008 MVR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053 MVR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -2.8 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.57 % 2017-12
ذخایر ارزی 12663 MVR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -198 USD - میلیون 2018-04
صادرات 33.7 USD - میلیون 2018-04
واردات 232 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -1010 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.7 % 2017-12
ورود توریست 92913 2018-05
گردش سرمایه -878 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 1188 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -484 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1890 MVR - میلیون 2018-05
ارزش بودجه دولت -625 MVR - میلیون 2018-05
درآمدهای دولت 1265 MVR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 49.5 % 2018-05
سرعت اینترنت 3763 KBps 2017-03
آدرس های IP 24100 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 69 نقاط شاخص 2018-03
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 136 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 254 mm 2015-12
درجه حرارت 28.12 celsius 2015-12