مالدیو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.59 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008 MVR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053 MVR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2016-12
جمعیت 0.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی -0.2 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ذخایر ارزی 8162 MVR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -166 USD - میلیون 2017-11
صادرات 27.5 USD - میلیون 2017-11
واردات 194 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -840 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.3 % 2016-12
ورود توریست 120506 2017-11
گردش سرمایه -812 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 846 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 385 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.3 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1508 MVR - میلیون 2017-11
ارزش بودجه دولت -357 MVR - میلیون 2017-11
درآمدهای دولت 1150 MVR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 63.2 % 2017-11
سرعت اینترنت 3763 KBps 2017-03
آدرس های IP 24100 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار -24 نقاط شاخص 2017-09
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 136 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 254 mm 2015-12
درجه حرارت 28.12 celsius 2015-12