شاخص یاب

مالدیو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.6 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15184 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008 MVR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991 MVR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053 MVR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -6 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.57 % 2017-12
ذخایر ارزی 11908 MVR - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -217 USD - میلیون 2018-06
صادرات 14.2 USD - میلیون 2018-06
واردات 231 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -1010 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.7 % 2017-12
ورود توریست 93786 2018-06
گردش سرمایه -878 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 1188 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -484 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1537 MVR - میلیون 2018-06
ارزش بودجه دولت 132 MVR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 1669 MVR - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 42.8 % 2018-06
سرعت اینترنت 3763 KBps 2017-03
آدرس های IP 24100 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 69 نقاط شاخص 2018-03
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 136 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 254 mm 2015-12
درجه حرارت 28.12 celsius 2015-12