مالدیو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 15.42
15.79 16.17 16.56 16.95 18.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6 6 6 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 3.59
3.7 3.75 3.8 4.4 4.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 7367.10
7514 7884 7597 8054 8260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12235.50
12479 12548 12618 13377 13719
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008.00
65431 65431 69968 70299 78838
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047.00
3230 3230 3369 3245 3796
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123.00
4370 4370 4558 4391 5136
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238.00
1312 1312 1369 1318 1542
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723.00
5006 5006 5222 5030 5884
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750.00
48495 48495 50580 48724 56992
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991.00
4230 4230 4412 4250 4972
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053.00
1116 1116 1164 1121 1312
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
5 2.82 5 3.05 6
جمعیت 0.42
0.42 0.42 0.42 0.42 0.44
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.7 3.7 2.9 3.4 2.1
تورم مواد غذایی 2.10
1.28 1.26 1.27 1.27 1.27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.84
113 115 115 116 122
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 3.57
3.48 3.49 3.5 3.53 3.71
ذخایر ارزی 11155.90
9426 9445 11100 9441 13000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -182.80
-160 -167 -154 -158 -163
صادرات 37.10
31.56 22.46 17.96 28.61 27.1
واردات 219.80
191 190 172 187 190
حساب جاری -1010.00
-854 -821 -789 -763 -281
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.70
-17 -17 -17 -10 -8
ورود توریست 133466.00
119600 113200 109200 106600 102100
بدهی خارجی 1188.20
1308 1418 1528 1588 2056
گردش سرمایه -878.00
-507 -534 -562 -541 -437
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -484.50
-435 -438 -442 -463 -368
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
25 25 25 23 24
بودجه دولت -2.00
-4.25 -2.23 -0.21 -1.61 -4.52
هزینه های مالی 1894.70
2161 2052 2076 2072 2072
ارزش بودجه دولت -88.60
-310 -404 -501 -489 -553
درآمدهای دولت 1806.10
1851 1648 1538 1583 1519
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
استفاده از ظرفیت 66.40
56.76 60.46 61.02 60.05 60.38
سرعت اینترنت 3763.46
2913 2719 2488 2330 1287
آدرس های IP 24100.00
23892 24047 24065 24134 24211
آسانی کسب و کار 136.00
131 129 127 127 123
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
اطمینان کسب و کار 67.00
31 -40 -40 -40 -40
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 253.89
183 190 224 119 183
درجه حرارت 28.12
28.32 27.56 27.45 27.97 28.43