شاخص یاب

مالدیو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 15.42
15.52 15.62 15.72 15.82 16.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
7 7 7.2 7.2 7.4
تولید ناخالص داخلی 4.60
4.9 4.9 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980.00
9100 9100 9255 9255 9488
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15183.60
15482 15482 15666 15666 16042
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008.00
66048 70629 70761 70761 81317
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047.00
3260 3260 3266 3266 3754
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123.00
4412 4412 4420 4420 5079
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238.00
1325 1325 1327 1327 1525
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723.00
5054 5054 5063 5063 5818
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750.00
48953 48953 49044 49044 56360
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991.00
4270 4270 4278 4278 4917
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053.00
1127 1127 1129 1129 1297
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 5.5
جمعیت 0.43
0.44 0.44 0.45 0.45 0.46
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
0.7 2.9 2.1 2.4 2.1
تورم مواد غذایی -6.00
-3.5 0.9 2.6 2.1 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.41
112 115 115 114 121
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 3.57
3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
ذخایر ارزی 11908.40
12800 12950 13000 13150 13750
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -216.70
-202 -208 -216 -221 -230
صادرات 14.20
35 32 27 25 37
واردات 231.00
237 240 243 246 267
حساب جاری -1010.00
-938 -938 -823 -823 -710
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.70
-19.6 -19.6 -17.4 -17.4 -15.5
ورود توریست 93786.00
119300 123000 126000 128900 129000
بدهی خارجی 1188.20
1300 1300 1450 1450 1670
گردش سرمایه -878.00
-637 -637 -448 -448 -280
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -484.50
-464 -464 -388 -388 -328
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
27.5 27.5 29.1 29.1 26
بودجه دولت -2.00
-3.1 -3.1 -5.4 -5.4 -4.5
هزینه های مالی 1537.00
1700 1300 1220 1590 1100
ارزش بودجه دولت 132.40
-200 440 580 90 1000
درآمدهای دولت 1669.40
1500 1740 1800 1680 2100
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
استفاده از ظرفیت 42.80
55 63 69 23 62
سرعت اینترنت 3763.46
3650 3582 3636 3575 3586
آدرس های IP 24100.00
24047 24065 24134 24108 24211
آسانی کسب و کار 136.00
138 138 141 141 142
شاخص فساد مالی 33.00
32 32 29 29 27
رتبه فساد مالی 112.00
116 116 125 125 127
اطمینان کسب و کار 69.00
-23 67 71 -42 81
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 253.89
190 224 119 177 183
درجه حرارت 28.12
27.56 27.45 27.97 28.15 28.43