شاخص یاب

مالدیو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 15.42
15.74 16.07 16.41 16.75 18.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6 6 6.5 6.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 4.60
4.9 4.9 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980.00
9100 9100 9255 9255 9488
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15183.60
15482 15482 15666 15666 16042
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66008.00
65431 69968 70299 70299 78838
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047.00
3230 3230 3245 3245 3639
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123.00
4370 4370 4391 4391 4924
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238.00
1312 1312 1318 1318 1479
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723.00
5006 5006 5030 5030 5641
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750.00
48495 48495 48724 48724 54643
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991.00
4230 4230 4250 4250 4767
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053.00
1116 1116 1121 1121 1258
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 5.5
جمعیت 0.43
0.43 0.43 0.43 0.44 0.46
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.50
0.1 2.9 3.4 3.3 2.1
تورم مواد غذایی -2.80
0.23 1.06 1.43 1.57 1.65
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.03
111 115 116 115 122
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 3.57
3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
ذخایر ارزی 12116.50
11993 11100 11982 11981 13000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -258.70
-233 -148 -235 -235 -166
صادرات 25.70
24.45 24.32 24.26 24.24 24.23
واردات 284.40
257 172 259 259 190
حساب جاری -1010.00
-879 -845 -838 -830 -710
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.70
-17 -17 -10 -10 -8
ورود توریست 92913.00
122500 120500 117000 118700 118500
بدهی خارجی 1188.20
1418 1528 1588 1648 2056
گردش سرمایه -878.00
-537 -423 -432 -440 11.52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -484.50
-438 -442 -463 -485 -368
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
25 25 23 23 24
بودجه دولت -2.00
-2.23 -0.21 -1.61 -3.01 -4.52
هزینه های مالی 2024.30
1960 1955 1956 1955 1955
ارزش بودجه دولت -668.30
-215 -211 -189 -213 -202
درآمدهای دولت 1356.00
1745 1743 1767 1743 1753
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
استفاده از ظرفیت 62.80
64.03 64.87 63.46 63.79 63.88
سرعت اینترنت 3763.46
3650 3582 3636 3575 3586
آدرس های IP 24100.00
24047 24065 24134 24108 24211
آسانی کسب و کار 136.00
129 127 127 128 123
شاخص فساد مالی 33.00
32 30 30 29 27
رتبه فساد مالی 112.00
116 125 127 129 143
اطمینان کسب و کار 67.00
-22.1 46.62 33 -26.62 18.48
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 253.89
190 224 119 177 183
درجه حرارت 28.12
27.56 27.45 27.97 28.15 28.43