شاخص یاب

مالدیو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 5.5
نرخ تورم 2.60 2 2.4 2.6 2.8 2.1
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -216.70 -208 -216 -221 -220 -230
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27.5 29.1 29.1 29.1 26
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 15.42
15.51 15.6 15.69 15.79 16.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.7 7.2 7.2 7.2 7.4
تولید ناخالص داخلی 4.60
4.9 5.3 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980.00
9100 9255 9255 9255 9488
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15183.60
15482 15666 15666 15666 16042
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69993.60
70431 70761 70761 70761 80586
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3047.00
3251 3266 3266 3266 3743
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4123.00
4399 4420 4420 4420 5065
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238.00
1321 1327 1327 1327 1521
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4723.00
5039 5063 5063 5063 5802
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45750.00
48815 49044 49044 49044 56202
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3991.00
4258 4278 4278 4278 4903
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1053.00
1124 1129 1129 1129 1294
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5 5 5 5.5
جمعیت 0.43
0.44 0.45 0.45 0.45 0.46
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.60
2 2.4 2.6 2.8 2.1
تورم مواد غذایی 3.50
0.9 2.6 2.1 1.4 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.21
114 115 114 116 119
CPI مسکن آب و برق 119.51
121 122 122 123 131
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.53
105 105 105 105 105
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 3.57
3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
عرضه پول M0 11344.50
11347 11344 11344 11344 11344
عرضه پول M1 14414.20
14394 14397 14392 14394 14393
عرضه پول M2 32446.80
32005 32050 32060 32059 32058
ترازنامه بانک مرکزی 19690.10
19466 19472 19455 19456 19457
ذخایر ارزی 11470.60
12950 13000 13150 13270 13750
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -216.70
-208 -216 -221 -220 -230
صادرات 14.20
32 27 25 29 37
واردات 231.00
240 243 246 249 267
حساب جاری -860.10
-938 -823 -823 -823 -710
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10
-17.1 -14.8 -14.8 -14.8 -9.2
ورود توریست 123992.00
123000 126000 128900 131800 129000
حواله 5.10
5.09 4.78 4.63 4.47 12.32
بدهی خارجی 1188.20
1300 1450 1450 1450 1670
گردش سرمایه -878.00
-637 -448 -448 -448 -280
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491.30
-464 -388 -388 -388 -328
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
27.5 29.1 29.1 29.1 26
بودجه دولت -2.00
-3.1 -5.4 -5.4 -5.4 -4.5
درآمدهای دولت 1669.40
1740 1800 1680 1750 2100
هزینه های مالی 1537.00
1300 1220 1590 1810 1100
ارزش بودجه دولت 132.40
440 580 90 -60 1000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
استفاده از ظرفیت 54.10
63 69 23 57 62
سرعت اینترنت 3763.46
3582 3636 3575 3611 3586
آدرس های IP 24100.00
24065 24134 24108 24163 24211
آسانی کسب و کار 139.00
138 141 141 141 142
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
اطمینان کسب و کار -66.00
67 71 -42 -26 81
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 22492.62
23246 23625 23979 24311 26494
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 253.89
224 119 177 177 183
درجه حرارت 28.12
27.45 27.97 28.15 28.15 28.43