شاخص یاب

مالزی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 4.14 2019-01
بازار سهام 1688 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.07 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2018-09
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
نرخ تورم 0.2 2018-11
نرخ بهره 3.25 2018-12
موازنه تجاری 7554 2018-11
حساب جاری 3784 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار 109 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2018-09
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311704 2018-09
تولید ناخالص ملی 300 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76819 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25709 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14517 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71586 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 22630 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 174438 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
افراد شاغل 14941 2018-11
افراد بیکار 516 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2018-11
پست های خالی شغلی 269075 2018-09
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3575 2018-11
جمعیت 32.05 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2018-09
قیمت تولید 105 2018-11
قیمت واردات 120 2018-11
تورم مواد غذایی 1.1 2018-11
اندازه اصل تورم 0.5 2018-11
CPI مسکن آب و برق 120 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2018-11
قیمت صادرات 116 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده -2.9 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 3.65 2019-01
عرضه پول M0 93171 2018-11
عرضه پول M1 418352 2018-11
عرضه پول M2 1850514 2018-11
عرضه پول M3 1860566 2018-11
ترازنامه بانک 2639431 2018-11
ذخایر ارزی 101400 2018-12
وام به بخش خصوصی 1844279 2018-11
نرخ بهره سپرده 3 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 445904 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7554 2018-11
حساب جاری 3784 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2016-12
صادرات 84792 2018-11
واردات 77237 2018-11
بدهی خارجی 947878 2018-09
رابطه مبادله 96.9 2018-11
درآمد گردشگری 82200 2017-12
ورود توریست 2092378 2018-09
ذخایر طلا 38.9 2018-12
تولید نفت خام 606 2018-08
گردش سرمایه 164 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3949 2018-09
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت 3868 2018-09
هزینه های دولت 37369 2018-09
درآمدهای دولت 58920 2018-09
هزینه های مالی 55051 2018-09
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2018-09
تولید صنعتی 2.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2018-10
تولید صنعتی 3.6 2018-11
تغییرات موجودی انبار -6454 2018-09
تولید خودرو 47114 2018-11
ثبت خودرو 102366 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 2018-10
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1414 2018-11
شاخص همزمان 137 2018-10
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 46.8 2018-12
استخراج معدن -0.7 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2018-09
هزینه های مصرف کننده 179339 2018-09
نرخ وام بانکی 4.98 2018-11
قیمت گازوئیل 0.53 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.6 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.7 2018-06
میزان ساخت و ساز 5.2 2018-09