شاخص یاب

مالزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 1.4 1.3 0.4 1.6
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
نرخ تورم 0.20 1.9 2.5 2.2 1.9 2.1
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 8297.09 7200 8000 10200 11700 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 56 56 55 55 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.13
4.12 4.13 4.14 4.16 4.21
بازار سهام 1810.64
1806 1791 1777 1762 1706
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.12
4.06 4.08 4.1 4.13 4.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.8 1.4 1.3 0.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.1 4.3 4.5 5.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 314.50
332 332 348 348 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089.00
304825 321325 308576 315394 355268
تولید ناخالص ملی 291.20
299 314 300 306 347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177.00
75966 75341 77721 83215 83300
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521.45
11762 11762 12001 12001 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808.16
26901 26901 27225 27225 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948.00
26598 26698 23414 23067 29518
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530.00
14156 13926 14727 14220 15397
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844.00
69543 73250 70372 74457 80987
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832.00
24201 26433 26175 25047 29225
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028.00
166005 176210 169201 174495 194823
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
افراد شاغل 14882.40
14900 14930 14950 14980 15500
افراد بیکار 518.60
507 509 509 509 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60
68.6 68.7 68.8 69.1 70.7
پست های خالی شغلی 246628.00
275000 288000 352000 349000 357000
حداقل دستمزد 1000.00
1000 1000 1100 1100 1100
دستمزد در تولید 3604.00
3500 3650 3690 3790 4100
جمعیت 32.05
32.6 32.6 32.9 32.9 33.2
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00
3020 3020 3200 3200 3400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.20
1.9 2.5 2.2 1.9 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.00
123 124 124 122 129
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.00
117 123 118 119 132
قیمت تولید 106.70
113 110 109 108 115
قیمت واردات 118.40
118 119 118 118 121
تورم مواد غذایی 0.40
1.1 2.8 3.1 3.6 4.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.70
4.8 2.3 2.5 1.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.1 0.9 0.8 -0.3 0.3
اندازه اصل تورم -0.20
-0.6 1.1 0.9 1.5 2.5
قیمت صادرات 114.90
115 115 115 115 118
CPI مسکن آب و برق 119.60
120 121 121 121 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.90
119 122 120 119 127
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.65
3.65 3.65 3.9 3.9 3.9
عرضه پول M0 93837.00
95000 97000 99000 100700 105500
عرضه پول M1 411111.73
412000 416000 417500 419100 437000
عرضه پول M2 1777481.50
1780000 1805000 1820000 1840000 1960000
عرضه پول M3 1786926.30
1790000 1810000 1830000 1850000 2040000
ذخایر ارزی 104400.00
103800 104300 104700 105100 108700
ترازنامه بانک 2580498.26
2590000 2597000 2610000 2630000 2850000
وام به بخش خصوصی 1813503.25
1823000 1837000 1843000 1849000 1885000
نرخ بهره سپرده 3.00
3 3 3.25 3.25 3.25
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 450096.54
459900 474000 477000 479000 512000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 8297.09
7200 8000 10200 11700 10200
صادرات 86124.50
83500 82900 83400 83100 87000
واردات 77827.38
76300 74900 73200 71400 76800
حساب جاری 3909.00
7100 12100 12700 11800 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
3 3 3.3 3.3 3.7
بدهی خارجی 936489.00
934000 938000 941000 947000 968000
رابطه مبادله 97.00
97.13 96.8 97.71 98.05 97.11
درآمد گردشگری 82200.00
83300 83300 83800 83800 84100
ورود توریست 1957248.00
1970000 2350000 2520000 2650000 2250000
ذخایر طلا 37.60
37.6 37.6 37.6 37.4 37.8
تولید نفت خام 641.00
640 668 661 657 667
شاخص تروریسم 3.33
3.1 3.1 3.3 3.3 2.9
گردش سرمایه 9114.33
4600 -2700 -7400 -12000 7800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843.00
6600 12500 13700 9800 15900
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
56 56 55 55 53
بودجه دولت -3.00
-2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.6
ارزش بودجه دولت -10433.10
-3200 8600 -3200 -5600 2800
هزینه های دولت 36616.00
36252 50134 35343 38483 55430
درآمدهای دولت 52470.10
55500 61000 56100 54500 66000
هزینه های مالی 62903.20
58700 52400 59300 60100 63200
مخارج نظامی 3505.40
3600 3600 3750 3750 3870
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 116.30
112 108 106 105 112
تولید صنعتی 2.60
4.4 5.1 4.2 3.8 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.06
0.2 -2.1 -0.7 1.8 1.1
تولید صنعتی 5.20
6.1 6.4 4.9 5.2 6.9
تغییرات موجودی انبار -2812.00
-1270 -900 2300 -3700 -4610
تولید خودرو 51165.00
38065 35700 41948 41943 42800
ثبت خودرو 100150.00
97300 106000 111000 115000 146000
شاخص اقتصادی مقدم 0.50
0.8 1 0.4 -0.3 1.8
سرعت اینترنت 8945.38
11000 12500 12900 13300 16200
آدرس های IP 1704176.00
1570000 1640000 1690000 1660000 1840000
شاخص PMI تولید 51.20
51 50.2 50.7 51.3 51.8
استخراج معدن -5.90
1.3 1.4 0.8 1.2 1.6
تولید سیمان 1484.00
1450 1600 1580 1530 1900
شاخص همزمان 135.30
136 136 136 137 139
شاخص رقابتی 5.17
5.17 5.17 5.21 5.21 5.18
رتبه رقابتی 23.00
23 23 24 24 22
آسانی کسب و کار 24.00
22 22 21 21 24
شاخص فساد مالی 47.00
45 45 49 49 55
رتبه فساد مالی 62.00
61 61 58 58 55
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 132.90
123 117 112 118 113
هزینه های مصرف کننده 165795.00
167862 167746 169883 174251 185465
نرخ وام بانکی 5.07
5.07 5.07 5.32 5.32 5.32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
-1.1 2.9 2.1 1.3 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.30
11 7.1 7.7 8.2 6.9
قیمت گازوئیل 0.54
0.55 0.52 0.49 0.46 0.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.20
67 66.8 66.6 66.4 65.7
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 4.10
5.5 6.2 7.8 7.3 7.7
میزان ساخت و ساز 5.30
8.2 12 11.3 10.7 13
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 306.58
218 332 237 260 261
درجه حرارت 25.98
26.03 25.42 25.67 26.14 26.43