شاخص یاب

مالزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.3 0.4 1 1.6
نرخ بیکاری 3.30 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم 0.30 1.9 2.2 1.9 1.7 2.1
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 15300.00 8000 10200 11700 8950 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 56 55 55 55 53
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 4.19
4.15 4.16 4.18 4.19 4.24
بازار سهام 1694.21
1778 1763 1749 1734 1678
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.16
4.12 4.14 4.17 4.19 4.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
1.4 1.3 0.4 1 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4.7 4.5 5.1 4.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 314.50
332 348 348 348 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089.00
322558 308576 315394 313893 349207
تولید ناخالص ملی 291.20
315 300 306 305 341
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177.00
75630 77721 83215 82819 81879
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521.45
11762 12001 12001 12001 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808.16
26901 27225 27225 27225 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948.00
26800 23414 23067 22958 29014
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530.00
13980 14727 14220 14152 15135
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844.00
73531 70372 74457 74103 79606
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832.00
26534 26175 25047 24928 28726
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028.00
176885 169201 174495 173665 191500
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
افراد شاغل 14926.50
14930 14950 14980 15010 15500
افراد بیکار 516.40
509 509 509 510 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50
68.7 68.8 69.1 69.2 70.7
پست های خالی شغلی 246628.00
288000 352000 349000 347500 357000
حداقل دستمزد 1000.00
1000 1100 1100 1100 1100
دستمزد در تولید 3604.00
3650 3690 3790 3820 4100
جمعیت 32.05
32.6 32.9 32.9 32.9 33.2
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00
3020 3200 3200 3200 3400
هزینه زندگی خانواده 1970.00
1973 1988 1995 2002 1994
هزینه زندگی انفرادی 1150.00
1150 1153 1155 1157 1155
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.30
1.9 2.2 1.9 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.50
123 124 122 123 129
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.00
123 118 119 122 132
قیمت تولید 107.90
110 109 108 110 115
قیمت واردات 120.20
119 118 118 118 121
تورم مواد غذایی 0.50
2.8 3.1 3.6 3.8 4.1
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
2.3 2.5 1.3 1.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.9 0.8 -0.3 0.5 0.3
اندازه اصل تورم 0.30
1.1 0.9 1.5 1.9 2.5
قیمت صادرات 116.00
115 115 115 116 118
CPI مسکن آب و برق 119.80
120 121 121 122 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.20
122 120 119 119 127
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.65
3.65 3.9 3.9 3.9 3.9
عرضه پول M0 93837.40
97000 99000 100700 101500 105500
عرضه پول M1 414426.80
416000 417500 419100 421000 437000
عرضه پول M2 1795131.31
1805000 1820000 1840000 1870000 1960000
عرضه پول M3 1804889.01
1810000 1830000 1850000 1870000 2040000
ذخایر ارزی 105271.49
104300 104700 105100 105800 108700
ترازنامه بانک 2607539.61
2597000 2610000 2630000 2639000 2850000
وام به بخش خصوصی 1824311.40
1837000 1843000 1849000 1855000 1885000
نرخ بهره سپرده 3.00
3 3.25 3.25 3.25 3.25
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 450151.41
474000 477000 479000 481500 512000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 15300.00
8000 10200 11700 8950 10200
صادرات 83049.00
82900 83400 83100 82750 87000
واردات 67800.00
74900 73200 71400 73800 76800
حساب جاری 3909.00
12100 12700 11800 11500 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
3 2.3 2.3 2.3 1.5
بدهی خارجی 936489.00
938000 941000 947000 953000 968000
رابطه مبادله 96.50
96.8 97.71 98.05 97.97 97.11
درآمد گردشگری 82200.00
83300 83800 83800 83800 84100
ورود توریست 2253534.00
2350000 2520000 2650000 2440000 2250000
ذخایر طلا 37.60
37.6 37.6 37.4 37.4 37.8
تولید نفت خام 675.00
668 661 657 666 667
شاخص تروریسم 3.33
3.1 3.3 3.3 3.3 2.9
گردش سرمایه 9114.33
-2700 -7400 -12000 -5300 7800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843.00
12500 13700 9800 7500 15900
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
56 55 55 55 53
بودجه دولت -3.00
-2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
ارزش بودجه دولت -10433.10
-6400 -3200 -5600 -500 2800
هزینه های دولت 36616.00
50326 35343 38483 38300 54484
درآمدهای دولت 52470.10
61000 56100 54500 60800 66000
هزینه های مالی 62903.20
52400 59300 60100 61300 63200
مخارج نظامی 3505.40
3600 3750 3750 3750 3870
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 116.30
108 106 105 104 112
تولید صنعتی 2.30
5.1 4.2 3.8 2.7 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
-2.1 -0.7 1.8 3.2 1.1
تولید صنعتی 4.80
6.4 4.9 5.2 5.5 6.9
تغییرات موجودی انبار -2812.00
-900 2300 -3700 1500 -4610
تولید خودرو 33436.00
35700 41948 41943 40003 42800
ثبت خودرو 129954.00
106000 111000 115000 119000 146000
شاخص اقتصادی مقدم 0.30
1 0.4 -0.3 -0.9 1.8
سرعت اینترنت 8945.38
12500 12900 13300 14100 16200
آدرس های IP 1704176.00
1640000 1690000 1660000 1610000 1840000
استخراج معدن -6.20
1.4 0.8 1.2 1.4 1.6
شاخص PMI تولید 49.20
50.2 50.7 51.3 51.5 49.2
تولید سیمان 1483.00
1600 1580 1530 1490 1900
شاخص همزمان 136.70
136 136 137 137 139
شاخص رقابتی 74.38
74.88 74.88 74.88 74.88 77.38
رتبه رقابتی 25.00
25 25 25 25 25
آسانی کسب و کار 15.00
22 21 21 21 24
شاخص فساد مالی 47.00
47 47 47 47 47
رتبه فساد مالی 62.00
62 62 62 62 62
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 132.90
117 112 118 120 113
هزینه های مصرف کننده 165795.00
168389 169883 174251 173422 182301
نرخ وام بانکی 4.93
4.93 5.18 5.18 5.18 5.18
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.30
2.9 2.1 1.3 0.7 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.50
7.1 7.7 8.2 8.5 6.9
قیمت گازوئیل 0.53
0.52 0.51 0.5 0.49 0.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.10
66.8 66.6 66.4 66.3 65.7
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 1.70
6.2 7.8 7.3 6.9 7.7
میزان ساخت و ساز 5.20
12 11.3 10.7 10.1 13
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 306.58
332 237 260 260 261
درجه حرارت 25.98
25.42 25.67 26.14 26.14 26.43