مالزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.2 1.1 1.4 1.4 1.6
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.5 3.7 3.7 4.1
نرخ تورم 1.40 1.5 1.9 2.1 2 3.1
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
موازنه تجاری 14688.35 8000 2585 9618 8337 5000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 56 56 56 55 53
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.98
3.9 3.94 3.97 4.01 4.16
بازار سهام 1797.40
1787 1759 1731 1703 1597
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.22
4.02 4.09 4.16 4.23 4.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.2 1.1 1.4 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.5 4.8 4.3 4.5 5.6
تولید ناخالص داخلی 296.54
321 321 321 335 349
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295288.00
295201 305871 321325 308576 355268
تولید ناخالص ملی 286.90
290 300 314 300 347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74374.00
79597 76227 75341 77721 83300
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028.20
11621 11762 11273 12001 12239
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660.50
25849 26040 26231 27925 28478
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22406.00
23130 26690 26698 23414 29518
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14093.00
13272 14205 13926 14727 15397
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67342.00
69361 69782 73250 70372 80987
تولید ناخالص داخلی از معادن 25048.00
25035 24284 26433 26175 29225
تولید ناخالص داخلی از خدمات 161915.00
160240 166574 176210 169201 194823
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.4 3.5 3.7 3.7 4.1
افراد شاغل 14732.50
14909 14503 14885 14515 15500
افراد بیکار 508.70
510 507 509 517 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.20
67.7 67.9 67.89 67.9 67.9
پست های خالی شغلی 303821.00
280650 385044 280000 386640 327000
حداقل دستمزد 1000.00
1100 1100 1100 1200 1400
دستمزد در تولید 3617.00
3450 3500 3550 3600 4100
جمعیت 32.05
32.4 32.52 32.64 32.71 33.86
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00
2620 2620 2620 2750 2870
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.40
1.5 1.9 2.1 2 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.90
121 123 123 123 130
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.00
119 116 123 116 132
قیمت تولید 106.30
104 107 110 109 123
قیمت واردات 115.70
124 116 131 116 152
تورم مواد غذایی 2.60
3.8 4.1 3.8 2.7 4.1
تغییر قیمت تولید کننده -2.20
-1.7 -0.8 2.3 2.8 6.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.4 0.4 0.4 0.19 0.3
اندازه اصل تورم 1.50
2.8 1.5 2.9 1.49 2.5
قیمت صادرات 112.80
113 113 113 113 116
CPI مسکن آب و برق 118.30
118 120 120 121 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.60
112 119 122 120 128
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.65
3.68 3.68 3.68 3.93 3.93
عرضه پول M0 96091.29
95600 98577 101120 101648 119500
عرضه پول M1 417198.21
430532 437116 443639 450125 520047
عرضه پول M2 1770730.99
1800000 1784899 1870000 1822407 2050000
عرضه پول M3 1775273.31
1737334 1711312 1692532 1686397 1701212
ذخایر ارزی 101295.40
101200 103592 102500 103589 106000
ترازنامه بانک 2535962.81
2550931 2576359 2601581 2626579 2887227
وام به بخش خصوصی 1772480.56
1799898 1826071 1851938 1877597 2149467
نرخ بهره سپرده 3.00
3 2.99 3 2.97 4
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 449407.57
464000 447103 474000 447005 512000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 14688.35
8000 2585 9618 8337 5000
صادرات 84467.00
80000 75022 83618 80408 87000
واردات 69800.00
72000 72437 74000 72070 82000
حساب جاری 14977.00
13547 13141 8252 13894 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
3 3 3 3.3 3.7
بدهی خارجی 893408.61
901822 909176 916334 923379 988567
رابطه مبادله 97.40
91.13 97.78 86.26 97.42 76.32
درآمد گردشگری 82200.00
76000 81006 76000 83586 78300
ورود توریست 2435564.00
2500000 2096700 2950000 2268900 3340000
ذخایر طلا 37.60
40 37.5 42 37.17 44.5
تولید نفت خام 681.00
650 653 668 657 667
شاخص تروریسم 3.33
3.74 3.07 3.74 3.32 3.57
گردش سرمایه 15211.07
888 -5311 -4443 -2123 -8700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11980.00
10000 11274 12500 11308 15900
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
56 56 56 55 53
بودجه دولت -3.00
-4.1 -3 -4.1 -3 -3.3
ارزش بودجه دولت 6267.20
-3633 3679 -6400 3679 2800
هزینه های دولت 33821.00
36478 36377 50134 35343 55430
درآمدهای دولت 64614.10
52000 54574 55500 54574 66000
هزینه های مالی 58346.90
55633 50895 61900 50895 63200
مخارج نظامی 3505.40
6178 4367 6178 4302 6091
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 101.50
113 114 114 106 118
تولید صنعتی 3.10
4.1 4.4 5.1 4.8 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.39
2 0.74 3.1 0.53 1.1
تولید صنعتی 4.10
6.2 6.4 6.4 6.04 6.9
استفاده از ظرفیت 79.00
83 74.47 75.2 74.26 85.8
تغییرات موجودی انبار -5004.00
-1773 -1137 -1100 -3829 -4610
تولید خودرو 46152.00
46100 42065 48700 41948 52800
ثبت خودرو 101489.00
100500 95730 116000 95644 146000
شاخص اقتصادی مقدم -0.50
1 1.3 1 0.17 1.8
سرعت اینترنت 8945.38
11519 12008 12489 12963 17684
آدرس های IP 1704176.00
1727463 1729910 1731256 1734323 1748403
شاخص PMI تولید 48.60
51 51.2 50.1 50 51.8
استخراج معدن 0.00
1.3 1.3 1.4 1.03 1.6
تولید سیمان 1697.00
1800 1551 2010 1565 2100
شاخص همزمان 133.60
131 134 133 135 138
شاخص رقابتی 5.17
5.28 5.14 5.28 5.19 5.35
رتبه رقابتی 23.00
24 24 24 24 22
آسانی کسب و کار 24.00
18.2 24 18.2 24 19
شاخص فساد مالی 47.00
55 47 55 47 60
رتبه فساد مالی 62.00
50 60 50 62 45
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.60
80 76.92 87 77.3 103
هزینه های مصرف کننده 162567.00
157803 168438 167746 169883 185465
نرخ وام بانکی 4.86
4.6 4.97 4.8 4.97 4.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.10
2.8 -0.39 3.1 0.4 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60
7.8 7.9 7.1 6.1 6.9
قیمت گازوئیل 0.56
0.55 0.51 0.49 0.46 0.32
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.30
67.26 67.31 67.49 67.46 67.5
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 5.80
4.9 5.35 6.2 5.35 7.7
میزان ساخت و ساز 5.90
12.2 8.94 12 8.92 13
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
13 12.15 13 12.29 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
11 8 11 8 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 306.58
234 218 332 237 261
درجه حرارت 25.98
26.37 26.03 25.42 25.67 26.43