شاخص یاب

مالزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.11 4.15 4.16 4.17 4.18 4.2
بازار سهام 1692.22 1653 1638 1623 1608 1579
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.07 4.09 4.11 4.13 4.15 4.19