شاخص یاب

مالزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.1 1.4 1.4 1.3 1.6
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
نرخ تورم 1.80 1.9 2.1 2 1.9 3.1
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 8116.21 10279 9618 10035 12549 11000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 56 56 55 55 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.04
4.08 4.11 4.15 4.19 4.34
بازار سهام 1727.50
1650 1612 1575 1540 1404
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.09
4.29 4.36 4.44 4.51 4.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.1 1.4 1.4 1.3 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
4.8 4.3 4.5 4.9 5.6
تولید ناخالص داخلی 314.50
332 332 348 348 349
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295288.00
305871 321325 308576 301378 355268
تولید ناخالص ملی 286.90
300 314 300 296 347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74374.00
76227 75341 77721 81263 83300
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521.45
11762 11762 12001 12001 12527
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808.16
26901 26901 27225 27225 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22406.00
26690 26698 23414 23614 29518
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14093.00
14205 13926 14727 13550 15397
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67342.00
69782 73250 70372 70813 80987
تولید ناخالص داخلی از معادن 25048.00
24284 26433 26175 25559 29225
تولید ناخالص داخلی از خدمات 161915.00
166574 176210 169201 163593 194823
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
افراد شاغل 14852.60
14847 14885 14864 14866 15500
افراد بیکار 504.80
507 509 509 509 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
68.3 68.5 68.4 68.7 70
پست های خالی شغلی 303821.00
342779 280000 352808 344842 357000
حداقل دستمزد 1000.00
1100 1100 1200 1200 1400
دستمزد در تولید 3577.00
3500 3550 3600 3650 4100
جمعیت 32.05
32.52 32.64 32.71 32.79 33.86
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00
2620 2620 2750 2750 2870
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.80
1.9 2.1 2 1.9 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.10
123 123 123 123 130
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.00
117 123 118 119 132
قیمت تولید 107.10
107 110 109 108 123
قیمت واردات 116.80
117 131 132 138 152
تورم مواد غذایی 2.20
4.1 3.8 3.3 3.8 4.1
تغییر قیمت تولید کننده -0.40
-0.8 2.3 2.8 3.49 6.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.4 0.2 0.4 0.3
اندازه اصل تورم 1.50
1.6 2.2 1.8 1.5 2.5
قیمت صادرات 113.30
113 113 114 112 116
CPI مسکن آب و برق 119.00
120 120 121 121 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70
119 122 120 115 128
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.65
3.65 3.65 3.9 3.9 3.9
عرضه پول M0 97729.04
99848 101120 103076 104687 119500
عرضه پول M1 417393.44
425360 431068 436758 442425 457949
عرضه پول M2 1771082.81
1800142 1870000 1840155 1860091 2050000
عرضه پول M3 1781296.08
1811216 1831610 1852004 1872325 2071028
ذخایر ارزی 111264.41
111516 102500 111729 105750 106000
ترازنامه بانک 2544247.54
2580633 2606574 2632254 2657726 2901250
وام به بخش خصوصی 1790210.35
1826010 1851872 1877489 1902922 2148778
نرخ بهره سپرده 3.00
3 3 3.25 3.25 3.25
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 448551.77
447677 474000 477567 477563 512000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 8116.21
10279 9618 10035 12549 11000
صادرات 82100.00
84138 83618 83970 84001 87000
واردات 74000.00
73859 74000 73935 71453 76000
حساب جاری 14977.00
13141 14252 13894 12674 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
3 3 3.3 3.3 3.7
بدهی خارجی 893408.61
909176 916334 923379 930260 958567
رابطه مبادله 97.00
96.33 86.26 85.83 81.21 76.32
درآمد گردشگری 82200.00
85134 76000 77242 78599 78300
ورود توریست 1957248.00
2041800 2950000 2557400 2756400 3340000
ذخایر طلا 37.60
37.76 42 37.74 37.67 44.5
تولید نفت خام 662.00
664 668 663 662 667
شاخص تروریسم 3.33
3.07 3.74 3.32 3.28 3.57
گردش سرمایه 15211.07
-5311 -4443 -2123 -5010 -8700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11980.00
11274 12500 11308 9212 15900
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
56 56 55 55 53
بودجه دولت -3.00
-3.23 -4.1 -3.28 -3.34 -3.3
ارزش بودجه دولت -582.60
6655 -6400 -2560 -2767 2800
هزینه های دولت 33821.00
36377 50134 35343 37242 55430
درآمدهای دولت 54323.70
61062 55500 56837 57360 66000
هزینه های مالی 54906.30
54407 61900 59397 60127 63200
مخارج نظامی 3505.40
3419 6178 3146 3182 6091
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 98.60
104 108 102 105 118
تولید صنعتی 3.00
4.4 5.1 2.9 3.2 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.22 3.1 0.2 0.7 1.1
تولید صنعتی 4.10
6.1 6.4 4.9 5.2 6.9
تغییرات موجودی انبار -5004.00
-1137 -1100 -3829 -1367 -4610
تولید خودرو 40720.00
38065 35700 41948 41943 42800
ثبت خودرو 100150.00
97340 116000 96852 99883 146000
شاخص اقتصادی مقدم 0.10
1.3 1 0.16 0.34 1.8
سرعت اینترنت 8945.38
12008 12489 12963 13429 17684
آدرس های IP 1704176.00
1729910 1731256 1734323 1737981 1748403
شاخص PMI تولید 49.50
51.2 50.1 50 50 51.8
استخراج معدن -0.50
1.3 1.4 0.8 1.2 1.6
تولید سیمان 1403.00
1455 2010 1469 1468 2100
شاخص همزمان 133.20
134 133 134 134 138
شاخص رقابتی 5.17
5.14 5.28 5.18 5.19 5.35
رتبه رقابتی 23.00
23 24 23 23 22
آسانی کسب و کار 24.00
23 18.2 18.5 18.5 19
شاخص فساد مالی 47.00
47 55 58 58 60
رتبه فساد مالی 62.00
61 50 48 48 45
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00
86.92 87 84.38 83.89 103
هزینه های مصرف کننده 162567.00
168438 167746 169883 161105 185465
نرخ وام بانکی 4.97
4.97 4.97 5.22 5.22 5.22
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50
-1.08 3.1 1.07 1.01 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.30
7.9 7.1 6.1 8.2 6.9
قیمت گازوئیل 0.54
0.51 0.48 0.46 0.43 0.24
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.20
67.49 67.7 67.65 67.74 67.67
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 5.80
7.25 6.2 7.49 7.31 7.7
میزان ساخت و ساز 5.90
8.17 12 10.57 10.51 13
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات بر فروش 0.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 18.5 18 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12.02 13 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 11 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 306.58
218 332 237 260 261
درجه حرارت 25.98
26.03 25.42 25.67 26.14 26.43