مالزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.1 1 0.9 0.7 1.5
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.6 3.6 3.8 4.1
نرخ تورم 3.20 2.3 2.6 2.7 2.7 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری 8720.00 12966 5495 12389 8300 5171
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.20 54 54 54 54 53
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 4.45 4.57 4.61 4.66 4.7 5.38
بازار سهام 1708.22 1600 1580 1570 1550 1300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.05 4.34 4.38 4.42 3.94 5.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.1 1 0.9 0.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4 3.9 4 3.9 3.5
تولید ناخالص داخلی 296.28 326 326 326 326 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 290565.00 275000 282000 288000 298000 321000
تولید ناخالص ملی 285.20 272 279 283 302 353
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69343.00 69200 77200 72100 73300 84000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10878.40 11493 11493 11493 11493 12156
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25311.91 25492 25652 25812 25972 30206
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23041.00 19800 21900 26000 23500 25100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12572.00 13700 12500 14300 14500 18600
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66796.00 63000 66500 68000 68700 77300
تولید ناخالص داخلی از معادن 25461.00 25300 24800 23700 26200 31100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 158694.00 151000 154000 158000 166000 191000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.6 3.6 3.8 4.1
افراد شاغل 14276.70 14571 14591 14302 14698 15500
افراد بیکار 512.20 510 512 500 524 540
نرخ مشارکت نیروی کار 67.60 67.8 67.8 67.7 67.8 67.9
پست های خالی شغلی 293236.00 260170 181144 200451 246000 327000
حداقل دستمزد 1000.00 1000 1000 1000 1200 1300
دستمزد در تولید 3454.50 3420 3400 3370 3580 4100
جمعیت 31.70 31.86 31.98 32.11 32.23 33.83
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2231.00 2470 2470 2470 2470 2840
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.20 2.3 2.6 2.7 2.7 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.20 117 118 119 121 135
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.00 112 114 114 115 123
قیمت تولید 107.50 103 104 104 105 110
قیمت واردات 114.00 107 108 108 109 110
تورم مواد غذایی 4.00 4.5 4.7 4.9 4.7 3.9
تغییر قیمت تولید کننده 6.50 1.3 1.9 2.3 2.5 2.8
اندازه اصل تورم 2.30 2.6 2.75 2.56 2.43 2.54
قیمت صادرات 110.70 102 104 106 106 108
CPI حمل و نقل 113.50 103 104 104 104 115
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.1 0.4 0.3 0.2 0
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.43 3.4 3.5 3.5 3.5 4
عرضه پول M0 85663.15 82701 82713 82714 82713 82713
عرضه پول M1 380841.25 373225 377744 382363 386982 440711
عرضه پول M2 1636279.36 1680000 1700000 1740000 1770000 2050000
عرضه پول M3 1642448.50 1652631 1668178 1683556 1698817 1873850
ذخایر ارزی 95000.00 98000 98500 99200 100800 106000
ترازنامه بانک 2393413.59 2413650 2438676 2463829 2488618 2762941
وام به بخش خصوصی 1648207.74 1677160 1704800 1731827 1758526 2064920
نرخ بهره سپرده 3.10 3.05 3.05 3.06 3.06 2.98
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3 3 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 451098.66 419000 412000 417850 422000 512000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 8720.00 12966 5495 12389 8300 5171
صادرات 75600.00 66252 65108 70795 69533 75243
واردات 66800.00 54286 63613 65405 61233 70071
حساب جاری 12200.00 6742 5110 6178 7197 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 3.2 3.2 3.2 3.2 3.7
بدهی خارجی 908704.13 919877 934158 946625 960748 1107507
رابطه مبادله 97.10 99.8 98.5 99.9 101 107
درآمد گردشگری 69119.60 72200 72200 72200 72200 78300
ورود توریست 2326487.00 2510000 2510000 2160598 2860000 3010000
ذخایر طلا 36.39 40 40 36.26 40.1 44.5
تولید نفت خام 668.00 680 660 670 680 667
شاخص تروریسم 2.69 3.68 3.68 1.99 3.72 3.57
گردش سرمایه -13202.00 -6859 -4529 -7939 -10287 -9678
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10825.00 11200 7900 6200 12100 15900
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.20 54 54 54 54 53
بودجه دولت -3.20 -4.2 -4.2 -4.3 -4.2 -3.3
ارزش بودجه دولت 5581.40 -10822 -7995 -6653 -8500 2800
هزینه های دولت 44921.00 33700 36700 36000 49100 53700
درآمدهای دولت 56294.90 46842 45123 46577 50523 66000
هزینه های مالی 50713.50 57664 53118 53231 59022 63200
مخارج نظامی 5300.10 5552 5830 5894 5830 6091
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 81.20 82 90 95 97 108
تولید صنعتی 4.70 3.4 4.1 4.2 5.4 4.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.94 -0.7 0.8 1.2 2.5 1.1
تولید صنعتی 4.30 4.8 5.2 3.9 5 5.1
استفاده از ظرفیت 79.00 82.7 82.7 83 76.06 85.8
تغییرات موجودی انبار 1470.00 1450 1850 -400 -3330 -4610
ورشکستگی 1668.00 1929 1699 1710 1626 1850
تولید خودرو 45293.00 44800 43200 41500 42800 52800
ثبت خودرو 84041.00 97700 102540 94785 103000 146000
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 0.3 -0.9 0.7 0.2 0.9
شاخص PMI تولید 48.60 48.3 48.8 49.4 49.6 51.84
استخراج معدن 5.80 -3.1 1.5 2.2 1.8 3.1
تولید سیمان 1720.00 1715 1740 1800 1890 2100
شاخص همزمان 127.50 126 127 128 129 138
شاخص رقابتی 5.16 5.39 5.39 5.39 5.39 5.55
رتبه رقابتی 25.00 17 15 15 15 12
آسانی کسب و کار 23.00 18 18 19.94 18 19
شاخص فساد مالی 49.00 58 58 50 58 65
رتبه فساد مالی 55.00 43 43 53.95 43 39
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 69.80 68 74 82 75 103
هزینه های مصرف کننده 150497.00 151436 151470 158780 156000 179000
نرخ وام بانکی 4.49 4.6 4.6 4.7 4.7 4.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.90 1.8 1.3 1.2 3.5 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.70 8 9.1 7 7.5 6.9
قیمت گازوئیل 0.47 0.41 0.4 0.41 0.39 0.37
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 5.30 5.2 4.9 4.2 5.1 7.7
میزان ساخت و ساز 8.10 11.3 10.9 11 11.5 13
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00 26 26 28 26 26
نرخ مالیات بر فروش 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11