مالزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1 1.1 1 0.9 1.5
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.8 3.7 4
نرخ تورم 1.50 1.8 2.9 2.7 2.9 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری 8500.00 9395 12966 5495 12389 5171
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 56 54 54 54 59
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 4.19 4.16 4.2 4.24 4.28 4.94
بازار سهام 1675.80 1650 1630 1610 1600 1330
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.63 3.6 3.63 3.67 3.7 4.27
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1 1.1 1 0.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 4.1 4 3.9 4 3.5
تولید ناخالص داخلی 296.22 311 326 326 326 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 271282.00 286000 275000 282000 288000 321000
تولید ناخالص ملی 265.39 282 272 279 283 353
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74501.00 69300 69200 77200 72100 84000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10876.73 11042 11493 11493 11493 12156
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25308.02 25965 26232 26500 26767 30159
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21206.00 23000 19800 21900 26000 25100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11899.00 13200 13700 12500 14300 18600
تولید ناخالص داخلی از ساخت 63814.00 66300 63000 66500 68000 77300
تولید ناخالص داخلی از معادن 24356.00 25000 25300 24800 23700 31100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146416.00 158000 151000 154000 158000 191000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.8 3.7 4
افراد شاغل 14212.80 14472 14571 14591 14253 15500
افراد بیکار 516.20 512 510 512 500 540
نرخ مشارکت نیروی کار 67.80 67.7 67.8 67.8 67.7 67.9
پست های خالی شغلی 111995.00 117994 142975 181144 200451 327000
دستمزد در تولید 3162.70 3380 3300 3410 3370 3930
حداقل دستمزد 1000.00 1000 1120 1120 1120 1300
جمعیت 31.20 31.74 31.86 31.99 32.11 33.82
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2231.00 2400 2470 2470 2470 2840
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.50 1.8 2.9 2.7 2.9 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.30 117 117 118 119 135
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.00 111 112 114 114 123
قیمت تولید 100.20 107 107 107 101 117
قیمت واردات 108.50 108 107 108 108 110
تورم مواد غذایی 3.00 4.1 4.5 4.7 4.9 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.1 0.4 0.3 0
CPI حمل و نقل 100.90 102 103 104 104 115
قیمت صادرات 103.60 105 102 104 106 108
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.9 1.3 1.9 2.3 2.8
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.40 3.4 3.4 3.5 3.5 4
عرضه پول M0 81156.58 83870 85320 86801 88313 110951
عرضه پول M1 354902.31 364270 370535 376959 383531 481377
عرضه پول M2 1591705.52 1660000 1680000 1700000 1740000 2050000
عرضه پول M3 1599756.50 1608317 1613702 1618388 1622377 1612104
ذخایر ارزی 98261.43 97800 98000 98500 99200 106000
ترازنامه بانک 2309341.96 2384205 2410939 2437757 2464669 2826536
وام به بخش خصوصی 1602880.59 1631795 1653746 1675754 1697629 1964713
نرخ بهره سپرده 3.10 3.06 3.05 3.04 3 2.98
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 412262.17 410000 419000 412000 417850 512000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 8500.00 9395 12966 5495 12389 5171
صادرات 67600.00 68844 67252 69108 77795 75243
واردات 59100.00 59450 54286 63613 65405 70071
حساب جاری 1900.00 4658 6742 5110 6178 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.7 3.2 3.2 3.2 3.7
بدهی خارجی 848242.00 874715 885393 897230 908643 1035412
رابطه مبادله 95.40 99 99.8 98.5 99.9 107
درآمد گردشگری 69119.60 72200 72200 72200 72200 78300
ورود توریست 2282173.00 2750000 2510000 2510000 2210274 3010000
ذخایر طلا 36.39 38.9 40 40 40 44.5
تولید نفت خام 619.00 675 680 660 670 667
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8800.00 11800 11200 7900 6200 15900
شاخص تروریسم 3.58 3.68 3.68 3.68 3.55 3.57
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 56 54 54 54 59
بودجه دولت -3.20 -3.9 -4.2 -4.2 -4.3 -3.3
ارزش بودجه دولت -4578.80 -6884 -10822 -7995 -6653 2800
هزینه های دولت 34649.00 47100 33700 36700 36000 53700
درآمدهای دولت 47498.20 51554 46842 45123 46577 66000
هزینه های مالی 52076.90 58438 57664 53118 53231 63200
مخارج نظامی 5300.10 5552 5830 5894 5830 6091
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 106.40 89 93 105 95 108
تولید صنعتی 4.90 5.5 3.4 4.1 4.2 4.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 2 -0.7 0.8 1.2 1.1
تولید صنعتی 4.60 3.3 4.8 5.2 3.9 5.1
استفاده از ظرفیت 81.00 81.7 82.7 82.7 83 85.8
تغییرات موجودی انبار -1127.00 -1650 1450 1850 -400 -4610
ورشکستگی 1668.00 1579 1929 1699 1710 1850
تولید خودرو 39987.00 36800 44800 43200 41500 52800
ثبت خودرو 77655.00 106700 97700 102540 94785 146000
شاخص اقتصادی مقدم 2.00 -0.1 0.3 -0.9 0.9 0.9
تولید سیمان 1690.00 1690 1715 1740 1800 2100
شاخص همزمان 125.30 128 129 131 129 138
شاخص رقابتی 5.16 5.34 5.39 5.39 5.39 5.55
رتبه رقابتی 25.00 17 15 15 15 12
شاخص فساد مالی 50.00 56 58 58 58 65
رتبه فساد مالی 54.00 45 43 43 43 39
آسانی کسب و کار 18.00 18 18 18 18 19
استخراج معدن 4.30 -2.5 -3.1 1.5 2.2 3.1
شاخص PMI تولید 48.60 48.7 48.3 48.8 49.4 51.84
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.50 69 68 74 82 103
هزینه های مصرف کننده 143595.00 148399 148021 149369 158780 179000
نرخ وام بانکی 4.46 4.6 4.6 4.6 4.7 4.9
قیمت گازوئیل 0.41 0.41 0.41 0.4 0.41 0.37
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.60 0.42 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 7.9 8 9.1 7 6.9
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 5.80 5.1 5.2 4.9 4.2 7.7
میزان ساخت و ساز 11.70 10.8 11.3 10.9 11 13
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات بر فروش 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11