شاخص یاب

مالاوی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 9.5 2018-09
نرخ بهره 16 2018-10
موازنه تجاری -101999 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 720 2018-11
بازار سهام 105 نقاط شاخص 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.3 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175608 MWK - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 486 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652 MWK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2017-12
جمعیت 18.62 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 10.2 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 9.95 % 2017-03
ذخایر ارزی 647 MWK Billions 2018-08
عرضه پول M1 565215 MWK - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1140731 MWK - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -101999 MWK - میلیون 2017-11
صادرات 71285 MWK - میلیون 2017-11
واردات 173284 MWK - میلیون 2017-11
حساب جاری -1115 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 % 2017-12
گردش سرمایه 756 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0.4 تن 2018-06
بدهی خارجی 1486662 MWK - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 459 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 128110 MWK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 105009 MWK - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -21284 MWK - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 83725 MWK - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 43.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 38.57 % 2017-08
سرعت اینترنت 1309 KBps 2017-03
آدرس های IP 15425 IP 2017-03
شاخص رقابتی 42.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 111 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 MWK - میلیون 2017-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 206 mm 2015-12
درجه حرارت 25.56 celsius 2015-12