مالاوی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 716 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 5.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175608 MWK - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 482 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1094492 MWK - میلیون 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.74 % 2016-12
جمعیت 18.09 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 7.4 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 11.6 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -52012 MWK - میلیون 2016-09
صادرات 64832 MWK - میلیون 2016-09
واردات 116845 MWK - میلیون 2016-09
حساب جاری -1426 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.9 % 2016-12
گردش سرمایه 1068 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0.4 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 813 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.4 % 2015-12
بودجه دولت -6.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 128110 MWK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 88045 MWK - میلیون 2016-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت 3078 MWK - میلیون 2015-06
درآمدهای دولت 88045 MWK - میلیون 2016-06
مخارج نظامی 39.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.81 % 2016-07
ثبت خودرو 2386 ماشین 2015-04
شاخص رقابتی 3.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 132 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 133 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 MWK - میلیون 2017-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2016-12