مالاوی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 713 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 5.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175608 MWK - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 482 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1306937 MWK - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.74 % 2016-12
جمعیت 18.09 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 10.6 % 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 11.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -52012 MWK - میلیون 2016-09
صادرات 64832 MWK - میلیون 2016-09
واردات 116845 MWK - میلیون 2016-09
حساب جاری -1022 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.9 % 2016-12
گردش سرمایه 639 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.4 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 459 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 128110 MWK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 55337 MWK - میلیون 2016-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت 19631 MWK - میلیون 2016-06
درآمدهای دولت 88045 MWK - میلیون 2016-06
مخارج نظامی 43.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 38.57 % 2017-08
سرعت اینترنت 1309 KBps 2017-03
آدرس های IP 15425 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 132 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 110 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 MWK - میلیون 2017-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 206 mm 2015-12
درجه حرارت 25.56 celsius 2015-12