مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 713.44
721 729 737 745 777
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
4.22 4.15 4.07 4 4.75
تولید ناخالص داخلی 5.44
5.95 5.7 5.45 5.2 4.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92
163119 163903 164687 165471 122516
تولید ناخالص داخلی سرانه 481.50
480 478 477 475 450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084.00
1083 1079 1075 1070 1011
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1306936.81
1314684 1322814 1330943 1339073 1351821
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.74
6.8 6.8 6.8 6.8 7.2
جمعیت 18.09
19.1 19.1 19.1 19.1 20.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.10
9.2 9.4 8.8 10.5 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 279.88
271 263 256 251 225
تورم مواد غذایی 4.30
6.2 5.9 5.5 5.6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.73
214 213 212 210 185
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 16.00
16 16 15 15 15
نرخ بهره سپرده 11.60
13.51 13.04 12.57 12.1 14.12
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -52012.50
-33444 -31474 -29820 -28404 -21479
صادرات 64832.50
37975 34941 32183 29945 20783
واردات 116845.00
104547 101675 98937 96313 72382
حساب جاری -1022.00
-1046 -957 -868 -780 -639
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.90
-11 -11 -8.76 -11 -14
گردش سرمایه 638.97
1079 973 868 762 556
ذخایر طلا 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 317.70
364 393 422 451 297
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.40
35 35 35 35 41
بودجه دولت -6.10
-4.61 -5.75 -6.89 -8.03 -3.91
هزینه های دولت 128109.50
122196 122830 123464 124098 104665
هزینه های مالی 55337.00
53435 52529 51623 50717 44920
مخارج نظامی 39.60
43.49 43.91 44.33 44.74 41.79
درآمدهای دولت 88045.00
72587 73635 74682 75730 61087
ارزش بودجه دولت 19631.00
10988 7883 4778 1673 6932
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 5.81
1.59 1.59 1.58 1.58 1.58
سرعت اینترنت 1308.79
1045 1015 989 968 827
آدرس های IP 15425.00
15126 15093 14995 14876 13776
آسانی کسب و کار 110.00
130 126 122 119 131
شاخص رقابتی 3.11
3.11 3.11 3.11 3.11 3.34
رتبه رقابتی 132.00
131 131 131 131 128
شاخص فساد مالی 31.00
30 30 30 30 32
رتبه فساد مالی 120.00
113 117 122 126 107
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 405445.00
373246 364227 355940 348702 335403
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 206.07
215 42.78 4.3 93.77 91.05
درجه حرارت 25.56
22.8 19.92 19.42 23.84 21.98