شاخص یاب

مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 717.33
720 722 724 726 735
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4 4 4.7 4.65 4.8
تولید ناخالص داخلی 6.30
6.4 6.4 7 7 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92
182632 182632 183861 183774 200394
تولید ناخالص داخلی سرانه 486.45
481 486 481 481 488
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095.04
1092 1094 1083 1083 1099
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11
1359214 1436918 1446590 1445899 1576667
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
5.8 5.8 5.7 5.7 5.5
جمعیت 18.62
19.1 19.1 19.27 19.39 20.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.00
8.8 9.5 10 12 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.63
98.8 110 116 113 137
تورم مواد غذایی 9.50
5.5 5.6 5.3 6.45 4.8
CPI مسکن آب و برق 105.73
105 105 105 105 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.85
233 235 113 117 295
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.00
16 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 11.60
11.6 10.6 10.6 10.6 10.6
عرضه پول M1 547900.00
548427 545339 547071 546908 546906
عرضه پول M2 1132400.00
1144728 1192830 1224675 1261786 1613526
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -101999.00
-93669 -94717 -94601 -94149 -94350
صادرات 71285.00
81057 79710 80133 80585 80384
واردات 173284.00
174726 174736 174734 174733 174733
حساب جاری -1115.30
-974 -963 -1006 -1049 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50
-11 -11 -10 -10 -14
گردش سرمایه 755.52
601 447 445 444 348
ذخایر طلا 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458.90
395 349 344 339 366
بدهی خارجی 1486661.76
1615097 1644487 1679276 1714065 2004587
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70
35 35 38 38 41
بودجه دولت -5.60
-5.42 -5.02 -4.89 -4.75 -3.88
هزینه های دولت 128109.50
133234 133234 134131 134067 146192
هزینه های مالی 105009.00
75071 81810 78663 75516 58681
مخارج نظامی 43.50
40.5 37.61 36.23 34.84 38.14
ارزش بودجه دولت -21283.60
2728 -679 -2708 -679 8886
درآمدهای دولت 83725.40
77800 77074 75955 74837 67567
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 38.57
4.16 4.33 4.42 4.45 4.45
سرعت اینترنت 1308.79
985 959 942 926 862
آدرس های IP 15425.00
17798 18240 18650 19061 23156
آسانی کسب و کار 110.00
112 108 108 108 109
شاخص رقابتی 3.11
3.1 3.1 3.12 3.12 3.3
رتبه رقابتی 132.00
130 130 134 135 133
شاخص فساد مالی 31.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 122.00
122 119 119 119 115
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 405445.00
402369 402256 402176 402119 401986
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 17 17 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 206.07
4.3 93.77 216 85.06 91.05
درجه حرارت 25.56
19.42 23.84 22.84 22.12 21.98