مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 716.40 713 706 698 691 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 4 4.15 4.3 4.45 4.75
تولید ناخالص داخلی 5.44 5.2 5.2 5.2 5.2 5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92 165471 162075 158680 155285 130278
تولید ناخالص داخلی سرانه 481.50 475 474 472 471 456
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084.00 1070 1067 1064 1060 1026
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1094492.00 1112110 1105753 1099396 1093039 970650
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.74 6.7 6.8 6.8 6.8 7.2
جمعیت 18.09 18.5 19.1 19.1 19.1 20.2
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 8.30 9 9.2 9.4 10.5 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.01 249 244 240 237 223
تورم مواد غذایی 5.10 6.5 6.2 5.9 5.5 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.39 215 215 213 212 192
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 18.00 18 17 17 17 18
نرخ بهره سپرده 11.60 14.28 14.49 14.7 14.91 15
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -52012.50 -35679 -33444 -31474 -29820 -22540
صادرات 64832.50 42059 37975 34941 32183 20783
واردات 116845.00 107525 104547 101675 98937 79005
حساب جاری -1022.00 -1412 -1399 -1387 -1375 -1360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.90 -13 -11 -11 -10.12 -14
گردش سرمایه 638.97 1169 1173 1177 1180 1100
ذخایر طلا 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 317.70 348 436 525 613 522
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.40 32 35 35 35 41
بودجه دولت -6.10 -8.03 -7.56 -7.1 -6.63 -5.5
هزینه های دولت 128109.50 124098 122896 121693 120491 109027
هزینه های مالی 88045.00 77429 75616 73802 71989 61829
مخارج نظامی 39.60 44.74 45.31 45.87 46.44 42.78
درآمدهای دولت 88045.00 75730 73973 72215 70457 62395
ارزش بودجه دولت 3077.50 10773 9661 8548 7436 8269
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 5.81 1.58 1.59 1.59 1.58 1.58
سرعت اینترنت 1308.79 1085 1045 1015 989 860
آدرس های IP 15425.00 15301 15126 15093 14995 14128
آسانی کسب و کار 110.00 126 132 139 145 158
شاخص رقابتی 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.22
رتبه رقابتی 132.00 131 131 131 131 129
شاخص فساد مالی 31.00 30 30 30 30 31
رتبه فساد مالی 120.00 126 125 124 123 114
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 405445.00 382520 373246 364227 355940 330967
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 206.00 96.87 77.05 81.96 91.52 85.16
درجه حرارت 25.00 21.64 21.81 21.86 21.75 21.79