شاخص یاب

مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 720.17
721 723 725 728 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4 4.7 4.65 4.7 4.8
تولید ناخالص داخلی 6.30
6.4 7 7 7 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92
182632 183861 183774 191216 200394
تولید ناخالص داخلی سرانه 486.45
486 481 481 487 488
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095.04
1094 1083 1083 1097 1099
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11
1436918 1446590 1445899 1423097 1576667
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
5.8 5.7 5.7 5.7 5.5
جمعیت 18.62
19.1 19.27 19.39 19.52 20.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.50
9.5 10 12 10.5 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.08
110 116 113 116 137
تورم مواد غذایی 10.20
5.6 5.3 6.45 5.89 4.8
CPI مسکن آب و برق 105.97
106 106 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.16
235 113 117 118 295
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 16.00
15 15 15 14 15
نرخ بهره سپرده 9.95
8.95 8.95 8.95 7.95 8.95
عرضه پول M1 565214.90
555822 556647 557048 557098 557118
عرضه پول M2 1140730.94
1194983 1229265 1266079 1302195 1622994
ذخایر ارزی 646.90
639 638 637 637 637
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -101999.00
-94717 -94601 -94149 -94258 -94350
صادرات 71285.00
79710 80133 80585 80475 80384
واردات 173284.00
174736 174734 174733 174733 174733
حساب جاری -1115.30
-963 -1006 -1049 -1092 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50
-11 -10 -10 -10 -14
گردش سرمایه 755.52
447 445 444 442 348
ذخایر طلا 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458.90
349 344 339 335 366
بدهی خارجی 1486661.76
1644487 1679276 1714065 1748853 2004587
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70
35 38 38 38 41
بودجه دولت -5.60
-5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 128109.50
133234 134131 134067 139496 146192
هزینه های مالی 105009.00
81810 78663 75516 72368 58681
مخارج نظامی 43.50
37.61 36.23 34.84 33.46 38.14
ارزش بودجه دولت -21283.60
-679 -2708 -679 1350 8886
درآمدهای دولت 83725.40
77074 75955 74837 73718 67567
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 38.57
4.33 4.42 4.45 4.45 4.45
سرعت اینترنت 1308.79
959 942 926 912 862
آدرس های IP 15425.00
18240 18650 19061 19482 23156
آسانی کسب و کار 111.00
118 120 121 122 139
شاخص رقابتی 42.44
42.94 42.94 42.94 42.94 45.44
رتبه رقابتی 129.00
129 129 129 129 129
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 405445.00
402256 402176 402119 402079 401986
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 206.07
93.77 216 85.06 84.96 91.05
درجه حرارت 25.56
23.84 22.84 22.12 22.13 21.98