مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 716.33 709 702 695 688 609
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4 4.5 4.28 4.18 4.75
تولید ناخالص داخلی 5.44 5.56 5.32 5.34 5.37 5.41
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92 174507 175487 175078 174670 172549
تولید ناخالص داخلی سرانه 481.50 481 479 479 479 479
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084.00 1087 1083 1084 1084 1083
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1094492.00 1135243 1146406 1160156 1173906 1378495
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.60 6.41 6.38 6.09 5.8 3.78
جمعیت 18.09 17.4 17.4 17.4 17.7 19.77
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 9.30 9.3 9 9.2 9.4 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 244.77 242 241 240 239 234
تورم مواد غذایی 7.40 25.9 5.63 5.74 5.78 25.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.84 213 214 215 215 216
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 18.00 22 20 20 20 18
نرخ بهره سپرده 11.60 11.96 12.9 12.72 12.53 12.64
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -52012.50 -60954 -54622 -59516 -55725 -57251
صادرات 64832.50 62512 60131 60054 61003 60705
واردات 116845.00 122839 122986 122935 122952 122948
حساب جاری -1425.70 -1246 -1237 -1267 -1297 -1299
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.80 -13 -13 -11 -11 -14
گردش سرمایه 1068.23 1067 1095 1093 1091 1089
ذخایر طلا 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 812.59 380 348 436 525 522
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 32 32 35 35 41
بودجه دولت -4.90 -4.87 -5.2 -5.17 -5.14 -5.11
هزینه های دولت 128109.50 131936 132790 133960 135130 146831
هزینه های مالی 77626.50 50802 52901 51457 50013 45388
مخارج نظامی 39.60 40.37 39 39.04 39.08 39.12
درآمدهای دولت 80704.00 45880 43281 46196 49111 52088
ارزش بودجه دولت 3077.50 11115 11342 10586 9830 9168
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -10.50 -14.16 -14.16 -14.16 -14.16 -14.16
آسانی کسب و کار 133.00 133 129 130 130 132
ثبت خودرو 2386.00 2253 2253 2253 2253 2253
شاخص رقابتی 3.08 3.14 3.14 3.11 3.09 3.18
رتبه رقابتی 134.00 132 132 125 123 122
شاخص فساد مالی 31.00 31 30 30 30 29
رتبه فساد مالی 120.00 126 130 130 130 131
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 410750.00 335202 339868 342089 342252 339716
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5