مالاوی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 713.44
725 732 740 747 777
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60
4 4 4 5.6 4.75
تولید ناخالص داخلی 5.44
5.65 5.42 5.2 4.9 4.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92
182632 182632 192860 185442 213334
تولید ناخالص داخلی سرانه 481.50
484 481 481 481 481
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1084.00
1090 1087 1083 1083 1083
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1306936.81
1359214 1359214 1435330 1380125 1587705
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.74
6.8 6.8 6.8 6.87 7.2
جمعیت 18.09
19.1 19.1 19.1 18.76 20.2
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.70
11 10.5 9.5 10 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.82
273 279 306 116 384
تورم مواد غذایی 10.60
5.9 5.5 5.6 5.3 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.74
233 235 235 113 295
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 16.00
16 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 11.60
11.6 10.6 10.6 10.6 10.6
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -52012.50
-61949 -62009 -62322 -62315 -62239
صادرات 64832.50
61003 60938 60570 60633 60708
واردات 116845.00
122952 122946 122948 122948 122948
حساب جاری -1022.00
-1062 -1015 -968 -914 -879
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.90
-11 -11 -11 -10 -14
گردش سرمایه 638.97
973 868 762 723 556
ذخایر طلا 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458.90
459 459 459 459 459
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70
35 35 35 38 41
بودجه دولت -5.60
-5.83 -5.42 -5.02 -4.89 -3.88
هزینه های دولت 128109.50
133234 133234 140695 135284 155631
هزینه های مالی 55337.00
52529 51623 50717 50038 44920
مخارج نظامی 43.50
45.34 46.4 47.47 48.09 42.99
درآمدهای دولت 88045.00
73635 74682 75730 73973 61087
ارزش بودجه دولت 19631.00
21106 23060 21646 23935 16167
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 38.57
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
سرعت اینترنت 1308.79
1017 985 959 942 862
آدرس های IP 15425.00
15093 14995 14876 14789 13776
آسانی کسب و کار 110.00
110 110 110 110 110
شاخص رقابتی 3.11
3.11 3.11 3.11 3.14 3.34
رتبه رقابتی 132.00
133 133 133 133 133
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 405445.00
402530 402369 402256 402176 401986
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 16.5 17 17
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 206.07
42.78 4.3 93.77 216 91.05
درجه حرارت 25.56
19.92 19.42 23.84 22.84 21.98