ماداگاسکار

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3185 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 9.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 416 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.2 % 2012-12
جمعیت 24.89 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 571441 MGA / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 354206 MGA / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 836900 MGA / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 303900 MGA / ماه 2016-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.5 % 2017-06
تورم مواد غذایی 7.9 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 424 نقاط شاخص 2017-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 369 نقاط شاخص 2017-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2017-08
عرضه پول M3 8947 MGA - میلیارد 2017-02
نرخ بهره سپرده 15 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -137795 میلیون - 2017-03
صادرات 684190 میلیون - 2017-03
واردات 821985 میلیون - 2017-03
حساب جاری 59 DTS - میلیون 2016-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 MGA - میلیارد 2013-12
شاخص تروریسم 1.67 2016-12
ورود توریست 14081 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 969 ماشین 2017-03
شاخص رقابتی 3.33 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 128 2017-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 167 2016-12
تولید صنعتی -13.85 درصد 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12