ماداگاسکار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3102 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 416 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.13 % 2016-12
جمعیت 24.89 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 573900 MGA / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 287200 MGA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 815000 MGA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 MGA / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.2 % 2017-09
تورم مواد غذایی 10.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 433 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 367 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2017-12
عرضه پول M3 10073 MGA - میلیارد 2017-11
نرخ بهره سپرده 15 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -395570 میلیون - 2017-09
صادرات 480901 میلیون - 2017-09
واردات 876471 میلیون - 2017-09
حساب جاری 27 DTS - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 MGA - میلیارد 2013-12
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
ورود توریست 15537 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 1755 2017-09
سرعت اینترنت 3320 KBps 2017-03
آدرس های IP 34386 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 162 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.4 celsius 2013-08