شاخص یاب

ماداگاسکار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3617 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.5 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 422 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2017-12
جمعیت 25.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 672000 MGA / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 351100 MGA / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600 MGA / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900 MGA / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 % 2018-08
تورم مواد غذایی 8.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 460 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 584 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 380 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-11
عرضه پول M3 10939 MGA - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 13 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -409670 میلیون - 2018-06
صادرات 622673 میلیون - 2018-06
واردات 1032343 میلیون - 2018-06
حساب جاری 44.2 DTS - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 MGA - میلیارد 2013-12
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
ورود توریست 14856 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 61 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 555 2018-03
سرعت اینترنت 3320 KBps 2017-03
آدرس های IP 34386 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 24 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 155 2017-12
آسانی کسب و کار 161 2018-12
تولید الکتریسیته 154 گیگاوات ساعت 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.4 celsius 2013-08