شاخص یاب

ماداگاسکار

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3585 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2017-12
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
نرخ تورم 7.2 2018-09
نرخ بهره 9.5 2018-12
موازنه تجاری -409670 2018-06
حساب جاری 44.2 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 422 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
جمعیت 25.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 672000 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 351100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 2018-09
تورم مواد غذایی 8.7 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 462 2018-09
CPI مسکن آب و برق 585 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 381 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 2018-12
عرضه پول M3 11499 2018-09
نرخ بهره سپرده 13 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -409670 2018-06
حساب جاری 44.2 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 622673 2018-06
واردات 1032343 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 2013-12
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
ورود توریست 14856 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 61 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 555 2018-03
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 3.4 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 24 2017-12
رتبه فساد مالی 155 2017-12
آسانی کسب و کار 161 2018-12
تولید الکتریسیته 154 2018-05