شاخص یاب

ماداگاسکار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3410 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.5 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 422 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2017-12
جمعیت 25.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 573900 MGA / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 287200 MGA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 815000 MGA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 MGA / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.6 % 2018-03
تورم مواد غذایی 9.7 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 452 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 568 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 373 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-08
عرضه پول M3 10844 MGA - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده 15 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -192560 میلیون - 2018-03
صادرات 720694 میلیون - 2018-03
واردات 913254 میلیون - 2018-03
حساب جاری 44.2 DTS - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 MGA - میلیارد 2013-12
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
ورود توریست 9728 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 61 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 1029 2017-12
سرعت اینترنت 3320 KBps 2017-03
آدرس های IP 34386 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 24 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 155 2017-12
آسانی کسب و کار 162 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.4 celsius 2013-08