شاخص یاب

ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3350.00
3370 3431 3493 3556 3821
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
2.27 2.5 3.5 2.45 5.59
تولید ناخالص داخلی 11.50
11.9 11.9 12.8 12.8 13.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 421.89
415 420 414 414 417
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416.44
1408 1411 1392 1392 1399
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
2 2 2 2 2.5
جمعیت 25.60
25.4 25.57 25.57 25.56 25.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 815000.00
820000 820000 820000 795481 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
376500 376500 376500 292624 380000
هزینه زندگی خانواده 573900.00
573900 573900 593900 573900 593900
هزینه زندگی انفرادی 287200.00
287200 287200 287200 287200 287200
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.60
7 6.6 6.3 6 9.5
تورم مواد غذایی 9.70
9.5 9 8.6 8.3 9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.68 0.64 0.61 0.63 0.63
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 452.10
461 474 481 479 550
CPI مسکن آب و برق 568.40
588 596 605 613 697
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 372.90
392 395 396 395 458
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.50
9.5 9.5 9 9 6.5
عرضه پول M3 10843.90
11044 11325 11604 11881 14517
نرخ بهره سپرده 15.00
15 15 14.5 14.5 12
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -192560.00
-203063 -202236 -202146 -202013 -201946
صادرات 720694.00
779636 779246 779233 779223 779221
واردات 913254.00
982699 981765 981379 981236 981168
حساب جاری 44.20
64 64 -19.13 -42.36 66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.5 -3.5 -2.8 -2.8 -2.5
شاخص تروریسم 3.29
2.7 3 3.01 3.03 3.05
ورود توریست 9728.00
20300 20200 20100 20000 20000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50
1742 1644 1698 1752 2119
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
35 35 40 40 41
بودجه دولت -2.90
-2.88 -2.88 -2.85 -2.82 -2.75
مخارج نظامی 61.00
59.32 58.49 58.84 59.18 60.06
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ثبت خودرو 1029.00
1399 1401 1402 1402 1402
سرعت اینترنت 3319.52
3155 3170 3164 3153 3155
آدرس های IP 34386.00
38496 39220 39905 40603 47803
شاخص رقابتی 3.40
3.4 3.4 3.41 3.41 3.36
رتبه رقابتی 121.00
128 128 121 119 117
شاخص فساد مالی 24.00
24 23 23 23 24
رتبه فساد مالی 155.00
147 148 150 152 167
آسانی کسب و کار 162.00
155 153 151 150 139
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 20.40
20.32 24.23 24.96 23.55 23.3