شاخص یاب

ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3630.00
3489 3527 3565 3604 3764
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
5 5.4 5.4 5.4 5
تولید ناخالص داخلی 11.50
11.9 12.8 12.8 12.8 13.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 421.89
420 414 414 420 417
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416.44
1411 1392 1392 1409 1399
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
2 2 2 2 2.5
جمعیت 25.60
25.57 25.57 25.56 25.56 25.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00
820000 820000 823004 815318 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00
376500 376500 288030 254520 380000
هزینه زندگی خانواده 672000.00
672000 593900 672000 672000 593900
هزینه زندگی انفرادی 351100.00
351100 351100 351100 351100 351100
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 7.30
6.6 6.3 6 6 9.5
تورم مواد غذایی 8.70
9 8.6 8.3 8 9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.7 0.6 0.58 0.61 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 460.50
474 481 485 488 550
CPI مسکن آب و برق 584.10
595 604 612 620 695
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 380.20
395 396 397 403 458
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.50
9.5 9 9 8.5 6.5
عرضه پول M3 10938.90
11425 11719 12010 12299 14792
نرخ بهره سپرده 13.00
13 12.5 12.5 12 10
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -409670.00
-318557 -316317 -317270 -317275 -317269
صادرات 622673.00
764811 771882 771768 771949 771992
واردات 1032343.00
1084648 1088199 1089039 1089224 1089261
حساب جاری 44.20
64 -19.13 -42.36 -52.39 66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.5 -2.8 -2.8 -2.8 -2.5
شاخص تروریسم 3.29
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
ورود توریست 14856.00
19500 20200 20300 20200 20200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50
1644 1698 1752 1806 2119
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
35 40 40 40 41
بودجه دولت -2.90
-2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
مخارج نظامی 61.00
58.49 58.84 59.18 59.53 60.06
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ثبت خودرو 555.00
1265 1257 1256 1257 1257
سرعت اینترنت 3319.52
3170 3164 3153 3155 3155
آدرس های IP 34386.00
39220 39905 40603 41324 47803
شاخص رقابتی 3.40
3.9 3.9 3.9 3.9 6.4
رتبه رقابتی 121.00
121 121 121 121 121
شاخص فساد مالی 24.00
24 24 24 24 24
رتبه فساد مالی 155.00
155 155 155 155 155
آسانی کسب و کار 161.00
162 161 161 160 162
تولید الکتریسیته 153.69
149 149 148 148 148
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 20.40
24.23 24.96 23.55 23.63 23.3