ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3270.00
3468 3741 4035 4353 5894
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
4.2 4.2 2.5 3.5 5.59
تولید ناخالص داخلی 9.99
9.9 9.85 9.8 9.8 9.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 415.80
414 415 416 414 414
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396.10
1389 1393 1396 1392 1390
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.13
2.3 2.5 2.5 2.42 3.1
جمعیت 25.60
25.22 25.4 25.57 25.57 25.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 815000.00
820000 820000 820000 830000 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
376500 376500 376500 376500 380000
هزینه زندگی خانواده 573900.00
573900 573900 573900 593900 593900
هزینه زندگی انفرادی 287200.00
287200 287200 287200 287200 287200
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.00
9.2 9.2 9.2 7.9 9.5
تورم مواد غذایی 11.90
11.52 10.36 9.6 9.25 9.29
نرخ تورم (ماهانه) 1.40
0.43 0.71 0.62 0.58 0.61
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 444.70
466 471 486 480 582
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370.20
403 401 404 399 485
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.50
9 9 9 8 6.5
عرضه پول M3 10073.00
9900 9848 9806 9772 9642
نرخ بهره سپرده 15.00
14.37 14.13 13.89 13.83 14.02
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -84803.00
-248915 -133668 -347728 -287360 -252050
صادرات 887742.00
674974 822215 688577 701616 726538
واردات 972545.00
923889 955882 1037888 988976 978588
حساب جاری -136.30
64 64 64 -54.65 66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-3.5 -3.5 -3.5 -2.8 -2.5
شاخص تروریسم 3.29
2.4 2.7 3 3.01 3.05
ورود توریست 9728.00
24800 19600 14400 18900 18600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50
1841 1742 1644 1698 2119
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
35 35 35 40 41
بودجه دولت -2.90
-2.88 -2.88 -2.88 -2.85 -2.75
مخارج نظامی 61.00
62.9 63.12 63.34 63.69 67.84
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ثبت خودرو 1029.00
1693 1284 927 1528 1185
سرعت اینترنت 3319.52
3153 3155 3170 3164 3155
آدرس های IP 34386.00
33948 33720 33494 33272 31021
شاخص رقابتی 3.40
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
رتبه رقابتی 121.00
124 124 124 124 124
شاخص فساد مالی 24.00
24 24 24 24 24
رتبه فساد مالی 155.00
155 155 155 155 155
آسانی کسب و کار 162.00
156 155 153 151 139
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 20.40
21.77 20.32 24.23 24.96 23.3