ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3050.00 3150 3120 3090 3058 2707
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.1 1.82 1.85 1.87 5.59
تولید ناخالص داخلی 9.99 9.8 9.72 9.65 9.57 9.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 415.80 419 420 421 422 429
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396.10 1414 1417 1420 1422 1433
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.13 2.1 2.2 2.3 2.5 3.1
جمعیت 24.89 25.55 25.72 25.89 26.06 27.61
هزینه زندگی خانواده 571441.40 583360 591544 585569 589931 587982
هزینه زندگی انفرادی 354205.60 359181 359352 359285 359311 359304
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 836900.00 633940 633621 633484 633425 633380
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 303900.00 252780 252780 252780 252780 252780
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 8.20 8.6 9.2 9.2 9.2 9.5
تورم مواد غذایی 7.90 8.68 8.99 9.14 9.19 9.14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 426.50 429 429 429 429 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 369.30 367 366 366 365 361
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.78 0.7 0.71 0.72 0.72
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 6.5
عرضه پول M3 9279.00 9247 9216 9181 9144 8799
نرخ بهره سپرده 15.00 15.81 15.82 15.82 15.83 15.49
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -202144.00 -235024 -237874 -239102 -239683 -240269
صادرات 527007.00 577801 562618 549977 538078 457754
واردات 729151.00 742861 720517 699209 680783 605741
حساب جاری 59.00 57 64 64 64 66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.2 -3.5 -3.5 -4.93 -2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50 1922 2027 2132 2238 2203
شاخص تروریسم 1.67 1.46 1.38 1.3 1.22 1.2
ورود توریست 10757.00 18700 19900 19900 19700 19600
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50 37 35 35 35 41
بودجه دولت -3.20 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.76
مخارج نظامی 59.90 63.72 64.3 64.88 65.46 70.36
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ثبت خودرو 775.00 1166 1241 1287 1315 1361
شاخص رقابتی 3.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.37
رتبه رقابتی 121.00 124 124 124 124 118
شاخص فساد مالی 26.00 26 27 27 28 28
رتبه فساد مالی 145.00 132 132 132 132 126
آسانی کسب و کار 167.00 156 154 152 149 137
تولید صنعتی -13.85 -3.7 -7.64 -8.44 -6.12 -4.24
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 21.31 21.58 21.85 22.12 25.37
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20.9 21.17 21.43 21.7 24.6
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20.16 20.15 20.15 20.14 20.09
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19.52 19.56 19.61 19.66 20.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1.52 1.56 1.61 1.66 2.05