ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3100.80
3488 3779 4094 4435 6107
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
1.8 1.8 1.8 2.5 5.59
تولید ناخالص داخلی 9.99
9.72 9.75 9.77 9.8 8.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 415.80
415 416 418 419 432
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396.10
1404 1408 1411 1414 1431
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.13
2.2 2.3 2.5 2.5 3.1
جمعیت 24.89
25.04 25.21 25.38 25.55 28.31
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 815000.00
820000 820000 820000 820000 840000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
376500 376500 376500 376500 380000
هزینه زندگی خانواده 573900.00
573900 573900 573900 573900 593900
هزینه زندگی انفرادی 287200.00
287200 287200 287200 287200 287200
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.20
9.2 9.2 9.2 9.2 9.5
تورم مواد غذایی 10.50
9.99 9.56 9.3 9.19 9.23
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.59 0.59 0.62 0.61 0.61
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 444.70
451 454 455 455 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370.20
369 369 368 368 362
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.50
9 9 9 9 6.5
عرضه پول M3 10073.00
10414 10527 10572 10577 10113
نرخ بهره سپرده 15.00
15.56 15.38 15.21 15.03 15.26
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -395570.00
-267329 -255852 -251817 -250344 -249481
صادرات 480901.00
505224 490735 478710 466890 387464
واردات 876471.00
876978 849741 823277 799255 680101
حساب جاری 27.00
64 64 64 64 66
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5
شاخص تروریسم 3.29
2 2.19 2.39 2.59 1.6
ورود توریست 15537.00
18900 19900 19900 19800 19800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50
1501 1641 1782 1922 2186
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50
35 35 35 35 41
بودجه دولت -3.20
-2.78 -2.81 -2.84 -2.88 -2.75
مخارج نظامی 59.90
62.97 63.22 63.47 63.72 71.92
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ثبت خودرو 1755.00
1438 1422 1418 1417 1417
سرعت اینترنت 3319.52
2989 2909 2852 2783 2162
آدرس های IP 34386.00
34184 33948 33720 33494 31021
شاخص رقابتی 3.40
3.4 3.4 3.4 3.4 3.36
رتبه رقابتی 121.00
124 124 124 124 114
شاخص فساد مالی 26.00
27 26 26 26 29
رتبه فساد مالی 145.00
129 130 131 132 127
آسانی کسب و کار 162.00
158 156 155 153 140
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
21 21 21 21 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
21 21 21 21 22
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 19.00
19 19 19 19 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1.03 1.03 1.03 1.03 1.91
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 20.40
24.91 21.77 20.32 24.23 23.3