ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3185.00 3217 3249 3281 3312 3663
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 4.57 4.67 2.52 2.53 5.59
تولید ناخالص داخلی 9.99 9.85 9.82 9.81 9.8 9.78
تولید ناخالص داخلی سرانه 415.80 415 416 417 417 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1396.10 1393 1396 1396 1396 1392
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 1.20 1.72 1.72 1.72 1.72 2
جمعیت 24.89 25.38 25.55 25.72 25.89 27.61
هزینه زندگی خانواده 571441.40 594569 583360 591544 585569 587982
هزینه زندگی انفرادی 354205.60 359616 359181 359352 359285 359304
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 836900.00 634680 633940 633621 633484 633380
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 303900.00 303900 303900 303900 303900 303900
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 8.50 8.7 8.1 9.2 9.2 9.5
تورم مواد غذایی 7.90 7.88 7.95 7.96 7.97 7.98
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 424.30 432 437 443 448 503
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 369.00 368 368 368 368 368
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.77 0.72 0.71 0.72 0.72
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 6.5
عرضه پول M3 8947.00 9568 9825 10080 10333 12729
نرخ بهره سپرده 15.00 14.32 14.82 14.53 14.23 13.82
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -137795.00 -171728 -172326 -172507 -172556 -172570
صادرات 684190.00 689578 689397 689504 689500 689499
واردات 821985.00 817887 818247 818751 819063 819302
حساب جاری 59.00 5.33 17.29 15.14 6.52 11.74
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.2 -3.2 -3.5 -3.5 -2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1251.50 1743 1644 1698 1753 2114
شاخص تروریسم 1.67 1.69 1.55 1.59 1.62 1.65
ورود توریست 14081.00 18280 20484 20273 19719 19652
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.50 37 37 35 35 41
بودجه دولت -3.40 -2.75 -2.62 -2.69 -2.75 -2.71
مخارج نظامی 59.90 59.82 60.19 60.07 59.96 59.81
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ثبت خودرو 969.00 1380 1403 1415 1421 1431
شاخص رقابتی 3.33 3.35 3.35 3.35 3.35 3.37
رتبه رقابتی 128.00 131 131 128 127 126
شاخص فساد مالی 26.00 26 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 145.00 131 132 132 132 126
آسانی کسب و کار 167.00 161 157 157 157 161
تولید صنعتی -13.85 -12.76 -13.6 -11.76 -10.24 -14.27
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.83 19.87 19.89 19.9 19.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 19.91 19.84 19.85 19.86 19.79
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1