مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.9 2017-12
نرخ تورم 1.4 2018-04
نرخ بهره 3 2018-04
موازنه تجاری -278673 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 52.58 2018-05
بازار سهام 2929 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.9 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165885 MKD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143496 MKD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5223 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13055 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.9 % 2017-12
افراد شاغل 745206 2017-12
افراد بیکار 208486 2017-12
دستمزد 33994 MKD / ماه 2018-02
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 44.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 706 هزار 2017-12
پست های خالی شغلی 6534 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 16.5 % 2017-12
حداقل دستمزد 231 EUR / ماه 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 30.1 هزار 2017-12
رشد دستمزد 1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2016-12
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.07 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-04
ترازنامه بانک 557704 MKD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.15 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 183830 MKD - میلیون 2018-03
نرخ وام 3.5 % 2018-05
عرضه پول M0 28406 MKD - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 122337 MKD - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 277655 MKD - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -278673 USD هزاران نفر 2018-03
صادرات 513619 USD هزاران نفر 2018-03
واردات 792292 USD هزاران نفر 2018-03
حساب جاری -44.8 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
گردش سرمایه -43.6 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.19 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-03
بدهی خارجی 7403 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 538 صدها نفر 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 165 MKD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 25624 MKD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 15988 MKD - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 3958 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 15823 MKD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.6 % 2018-03
تولید صنعتی 2.6 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 51320 MKD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28.2 نقاط شاخص 2018-04
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 11 2017-12
تولید فولاد 19.7 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 107525 MKD - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 144491 MKD - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -36 % 2017-12
شاخص مسکن 95.24 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 211 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.59 celsius 2013-08