شاخص یاب

مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.1 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-10
نرخ بهره 2.75 2018-10
موازنه تجاری -88756 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 53.81 2018-11
بازار سهام 3575 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 11.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159685 MKD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 MKD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.1 % 2018-06
افراد شاغل 755073 2018-06
افراد بیکار 202398 2018-06
دستمزد 35573 MKD / ماه 2018-08
جمعیت 2.08 میلیون 2018-12
نرخ اشتغال 44.88 % 2018-06
استخدام تمام وقت 716 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 7199 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.91 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 15.5 % 2018-06
حداقل دستمزد 12165 MKD / ماه 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 26.6 هزار 2018-06
رشد دستمزد 4.6 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2017-12
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-10
ترازنامه بانک 581329 MKD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.15 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 199885 MKD - میلیون 2018-09
نرخ وام 3.25 % 2018-10
عرضه پول M0 30665 MKD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 136333 MKD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 295007 MKD - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -88756 USD هزاران نفر 2018-09
صادرات 618129 USD هزاران نفر 2018-09
واردات 706885 USD هزاران نفر 2018-09
حساب جاری -30.3 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
گردش سرمایه -29.9 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1.06 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-09
بدهی خارجی 8433 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 1087 صدها نفر 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -145 MKD - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 24732 MKD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 15020 MKD - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 4300 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 15165 MKD - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.5 % 2018-09
تولید صنعتی 2.6 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 67659 MKD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص رقابتی 56.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 40 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 111158 MKD - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 147829 MKD - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.32 USD / لیتر 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -34.8 % 2018-07
شاخص مسکن 95.24 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 219 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.59 celsius 2013-08