شاخص یاب

مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.1 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-08
نرخ بهره 3.25 2018-08
موازنه تجاری -186141 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 52.15 2018-09
بازار سهام 3432 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 11.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159685 MKD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143496 MKD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.1 % 2018-06
افراد شاغل 755073 2018-06
افراد بیکار 202398 2018-06
دستمزد 35322 MKD / ماه 2018-07
جمعیت 2.08 میلیون 2018-12
نرخ اشتغال 44.88 % 2018-06
استخدام تمام وقت 711 هزار 2018-03
پست های خالی شغلی 8331 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.91 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 % 2018-03
حداقل دستمزد 12165 MKD / ماه 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 25.5 هزار 2018-03
رشد دستمزد 1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2017-12
تورم مواد غذایی 0 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-08
ترازنامه بانک 573742 MKD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.15 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 194379 MKD - میلیون 2018-07
نرخ وام 3.25 % 2018-08
عرضه پول M0 3122 MKD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 132969 MKD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 293628 MKD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -186141 USD هزاران نفر 2018-07
صادرات 561494 USD هزاران نفر 2018-07
واردات 747635 USD هزاران نفر 2018-07
حساب جاری -30.3 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
گردش سرمایه -29.9 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66.96 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-06
بدهی خارجی 8298 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 1763 صدها نفر 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2958 MKD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 24732 MKD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 15599 MKD - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 4271 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 18557 MKD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.4 % 2018-07
تولید صنعتی 12.5 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 51320 MKD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.5 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 11 2017-12
تولید فولاد 35 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 111158 MKD - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 147829 MKD - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.35 USD / لیتر 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 14.2 % 2018-06
شاخص مسکن 95.24 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 276 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.59 celsius 2013-08