مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.1 2017-09
نرخ تورم 1.1 2018-01
نرخ بهره 3.25 2018-01
موازنه تجاری -257762 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-01

بازارها آخرین مرجع
پول 49.93 2018-02
بازار سهام 2762 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 10.9 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 159746 MKD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143496 MKD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5223 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13055 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.1 % 2017-09
افراد شاغل 743451 2017-09
افراد بیکار 211363 2017-09
دستمزد 34079 MKD / ماه 2017-11
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 44.24 % 2017-09
استخدام تمام وقت 711 هزار 2017-09
پست های خالی شغلی 7586 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.82 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 17.5 % 2017-09
حداقل دستمزد 231 EUR / ماه 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 24.5 هزار 2017-09
رشد دستمزد 1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2016-12
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-01
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-01
ترازنامه بانک 540004 NC - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 151648 NC - میلیون 2017-12
نرخ وام 3.75 % 2018-01
عرضه پول M0 29968 MKD - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 123208 MKD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 277608 MKD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -257762 USD هزاران نفر 2017-12
صادرات 478319 USD هزاران نفر 2017-12
واردات 736080 USD هزاران نفر 2017-12
حساب جاری 56.5 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 % 2018-01
گردش سرمایه 55.2 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.19 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 6.88 تن 2017-12
بدهی خارجی 7710 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 516 صدها نفر 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 % 2017-01
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3713 MKD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 22987 MKD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 18975 MKD - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 3876 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 22688 MKD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.6 % 2017-12
تولید صنعتی -1.5 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 51320 MKD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 27.1 نقاط شاخص 2018-01
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 11 2017-12
تولید فولاد 33.6 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 104577 MKD - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 141232 MKD - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.6 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -23.1 % 2017-11
شاخص مسکن 91.59 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 229 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 90.6 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.59 celsius 2013-08