شاخص یاب

مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 53.91 2019-01
بازار سهام 3600 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 20.8 2018-09
نرخ تورم 0.9 2018-12
نرخ بهره 2.5 2018-12
موازنه تجاری -185692 2018-11
حساب جاری 80.5 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 11.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172067 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.8 2018-09
افراد شاغل 759445 2018-09
افراد بیکار 199325 2018-09
دستمزد 36488 2018-10
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 45.1 2018-09
استخدام تمام وقت 716 2018-06
پست های خالی شغلی 8459 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.97 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 15.5 2018-06
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 26.6 2018-06
رشد دستمزد 3.9 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2018-12
اندازه اصل تورم 0.6 2018-12
تورم مواد غذایی 0.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
قیمت تولید 102 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2018-12
ترازنامه بانک 570805 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.15 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 199885 2018-09
نرخ وام 3.25 2018-10
عرضه پول M0 30665 2018-09
عرضه پول M1 136333 2018-09
عرضه پول M2 295007 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -185692 2018-11
حساب جاری 80.5 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
صادرات 6357186 2018-11
واردات 8299398 2018-11
گردش سرمایه 79.5 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31.08 2018-09
ذخایر طلا 6.9 2018-12
بدهی خارجی 8433 2018-06
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 569 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -3539 2018-11
هزینه های دولت 24736 2018-09
درآمدهای دولت 15751 2018-11
بدهی های دولت 4302 2018-09
هزینه های مالی 19290 2018-11
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.9 2018-11
تولید صنعتی 4.8 2018-11
تغییرات موجودی انبار 67659 2017-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.7 2018-12
شاخص رقابتی 56.62 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 20.7 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 107564 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 147829 2018-05
قیمت گازوئیل 1.14 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 17 2018-09
شاخص مسکن 95.24 2018-03
جواز ساختمان 292 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 90 2016-12