شاخص یاب

ماکائو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 8.06 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 1.7 2018-11
نرخ تورم 3.12 2018-11
نرخ بهره 2.75 2018-12
موازنه تجاری -7040070 2018-11
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 50.36 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100920 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14008 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55937 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104862 2017-12
تولید ناخالص ملی 329498 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2018-11
افراد شاغل 388 2018-09
افراد بیکار 6.9 2018-09
جمعیت 0.65 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2018-11
دستمزد 16000 2018-09
دستمزد در تولید 13000 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.12 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-11
CPI مسکن آب و برق 113 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2018-11
قیمت صادرات 128 2018-06
تورم مواد غذایی 2.91 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2018-09
قیمت واردات 118 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.36 2018-12
عرضه پول M1 79437 2018-11
عرضه پول M2 632969 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.1 2014-12
ذخایر ارزی 20282 2018-12
عرضه پول M0 15408 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7040070 2018-11
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
صادرات 1023280 2018-11
واردات 8063350 2018-11
ورود توریست 3266283 2018-11
گردش سرمایه 112745 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.8 2018-06
درآمد گردشگری 18352 2018-09
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 19563 2018-09
هزینه های دولت 9678 2018-09
درآمدهای دولت 37274 2018-09
هزینه های مالی 17710 2018-09
ارزیابی اعتبار 87.5
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -24.2 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.7 2018-09
تولید صنعتی 13.7 2018-09
تغییرات موجودی انبار -289 2018-09
ثبت خودرو 1092 2018-09
شاخص فساد مالی 51 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 75.3 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.1 2018-09
هزینه های مصرف کننده 25302 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 41423 2012-12
اعتبار بخش خصوصی 478815 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 270 2018-09