شاخص یاب

ماکائو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2018-07
نرخ تورم 3.32 2018-08
نرخ بهره 2.25 2018-08
موازنه تجاری -6626700 2018-07

بازارها آخرین مرجع
پول 8.06 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 50.36 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100133 MOP - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17208 MOP-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104862 USD 2017-12
تولید ناخالص ملی 329498 MOP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2018-07
افراد شاغل 386 هزار 2018-07
افراد بیکار 7.1 هزار 2018-07
جمعیت 0.65 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.1 % 2018-07
دستمزد 16000 MOP / ماهانه 2018-06
دستمزد در تولید 9500 MOP / ماهانه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.32 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 128 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.59 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.95 % 2018-08
عرضه پول M1 80600 MOP - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 616356 MOP - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6626700 هزار MOP 2018-07
صادرات 917600 هزار MOP 2018-07
واردات 7544300 هزار MOP 2018-07
حساب جاری 134527 MOP - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 % 2016-12
ورود توریست 3403503 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10820 MOP - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 99.8 نقاط شاخص 2018-06
درآمد گردشگری 16500 MOP - میلیون 2018-06
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 23072 MOP - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 9148 MOP-THO 2018-06
درآمدهای دولت 34097 MOP - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 11025 MOP - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 87.5
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -31.3 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 21.9 % 2018-06
تولید صنعتی 15.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -19 MOP-THO 2018-06
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 75.3 گیگاوات ساعت 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 25366 MOP-THO 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 41423 MOP 2012-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 269 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.5 celsius 2013-08