ماکائو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 2017-06
نرخ تورم 1.06 2017-06
نرخ بهره 1.5 2017-07
موازنه تجاری -5236500 2017-06
بازارها آخرین مرجع
پول 8.06 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 44.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 92061 MOP - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15803 MOP-THO 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96566 USD 2016-12
تولید ناخالص ملی 327640 MOP - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 % 2017-06
افراد شاغل 382 هزار 2017-06
افراد بیکار 7.9 هزار 2017-06
جمعیت 0.64 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 % 2017-06
دستمزد 15000 MOP/Monthly 2017-03
دستمزد در تولید 14000 MOP/Monthly 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.06 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 1.77 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 0.76 % 2017-07
عرضه پول M1 70050 MOP - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 556634 MOP - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5236500 هزار MOP 2017-06
صادرات 958200 هزار MOP 2017-06
واردات 6174700 هزار MOP 2017-06
حساب جاری 103163 MOP - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 25 % 2015-12
ورود توریست 2378615 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3481 MOP - میلیون 2015-12
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2017-03
درآمد گردشگری 13458 MOP - میلیون 2017-03
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 18386 MOP - میلیون 2017-03
هزینه های دولت 7417 MOP-THO 2017-03
درآمدهای دولت 29264 MOP - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 10878 MOP - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 87.5
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 20.5 % 2017-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.8 % 2017-03
تولید صنعتی 11.8 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 377 MOP-THO 2017-03
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 87.4 گیگاوات ساعت 2016-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 % 2017-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.5 % 2017-03
هزینه های مصرف کننده 23555 MOP-THO 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 41423 MOP 2012-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 % 2016-12