ماکائو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.9 2017-11
نرخ تورم 1.69 2017-11
نرخ بهره 1.75 2017-12
موازنه تجاری -6566400 2017-11

بازارها آخرین مرجع
پول 8.04 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 44.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 97625 MOP - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17452 MOP-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96566 USD 2016-12
تولید ناخالص ملی 327640 MOP - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.9 % 2017-11
افراد شاغل 381 هزار 2017-09
افراد بیکار 7.7 هزار 2017-09
جمعیت 0.64 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 % 2017-11
دستمزد 15000 MOP / ماهانه 2017-09
دستمزد در تولید 15000 MOP / ماهانه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.69 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.92 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 96.6 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 1.31 % 2017-12
عرضه پول M1 71866 MOP - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 588457 MOP - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6566400 هزار MOP 2017-11
صادرات 100460 هزار MOP 2017-11
واردات 7571100 هزار MOP 2017-11
حساب جاری 98442 MOP - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2016-12
ورود توریست 2833061 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3481 MOP - میلیون 2015-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-06
درآمد گردشگری 14749 MOP - میلیون 2017-06
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 13795 MOP - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 8563 MOP-THO 2017-09
درآمدهای دولت 30907 MOP - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 17112 MOP - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 87.5
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 27.1 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.2 % 2017-06
تولید صنعتی -12.4 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -28 MOP-THO 2017-09
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 132 گیگاوات ساعت 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.3 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.2 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 23509 MOP-THO 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 41423 MOP 2012-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 256 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 % 2016-12