ماکائو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.9 2018-03
نرخ تورم 2.88 2018-04
نرخ بهره 2 2018-04
موازنه تجاری -6647400 2018-03

بازارها آخرین مرجع
پول 8.07 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 44.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106870 MOP - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21236 MOP-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96566 USD 2016-12
تولید ناخالص ملی 329498 MOP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.9 % 2018-03
افراد شاغل 380 هزار 2018-03
افراد بیکار 7.5 هزار 2018-03
جمعیت 0.65 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.6 % 2018-03
دستمزد 15500 MOP / ماهانه 2017-12
دستمزد در تولید 8800 MOP / ماهانه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.88 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.86 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 122 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.57 % 2018-04
عرضه پول M1 78102 MOP - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 604204 MOP - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6647400 هزار MOP 2018-03
صادرات 1030800 هزار MOP 2018-03
واردات 7678200 هزار MOP 2018-03
حساب جاری 98442 MOP - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 % 2016-12
ورود توریست 2960879 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10820 MOP - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 99.9 نقاط شاخص 2017-12
درآمد گردشگری 18186 MOP - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 18653 MOP - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 12423 MOP-THO 2017-12
درآمدهای دولت 32673 MOP - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 14020 MOP - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 87.5
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.1 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -27.4 % 2017-12
تولید صنعتی 6.7 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -32 MOP-THO 2017-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 132 گیگاوات ساعت 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 24522 MOP-THO 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 41423 MOP 2012-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 258 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.5 celsius 2013-08