شاخص یاب

ماکائو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2018-05
نرخ تورم 3.11 2018-06
نرخ بهره 2.25 2018-06
موازنه تجاری -6103220 2018-05

بازارها آخرین مرجع
پول 8.08 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 50.36 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 103062 MOP - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17616 MOP-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104862 USD 2017-12
تولید ناخالص ملی 329498 MOP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2018-05
افراد شاغل 380 هزار 2018-03
افراد بیکار 7.5 هزار 2018-03
جمعیت 0.65 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.8 % 2018-05
دستمزد 16000 MOP / ماهانه 2018-03
دستمزد در تولید 13000 MOP / ماهانه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.11 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.57 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 127 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.09 % 2018-06
عرضه پول M1 81364 MOP - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 610237 MOP - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6103220 هزار MOP 2018-05
صادرات 1074107 هزار MOP 2018-05
واردات 7177327 هزار MOP 2018-05
حساب جاری 98442 MOP - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 % 2016-12
ورود توریست 2602853 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10820 MOP - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 99.8 نقاط شاخص 2018-03
درآمد گردشگری 16415 MOP - میلیون 2018-03
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 18653 MOP - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 7780 MOP-THO 2018-03
درآمدهای دولت 32673 MOP - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 14020 MOP - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 87.5
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -40.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -32.6 % 2018-03
تولید صنعتی -2.8 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -19 MOP-THO 2018-03
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 43.2 گیگاوات ساعت 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 24976 MOP-THO 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 41423 MOP 2012-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 258 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.5 celsius 2013-08