شاخص یاب

ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.8 1.9 1.9 2
نرخ تورم 3.51 3.2 3.1 2.6 4.1 3
نرخ بهره 2.50 2.75 2.75 3 3.25 3.75
موازنه تجاری -6668191.92 -6414198 -6648443 -6409415 -6647698 -6414257
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 8.07
8.06 8.06 8.06 8.06 8.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00
6.5 7.1 7.5 6.7 4.9
تولید ناخالص داخلی 50.36
53.1 55.2 55.2 55.2 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100133.00
114887 110379 107643 106842 127868
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17208.00
22616 18867 18499 18361 25172
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80
56000 56500 56500 56500 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90
109000 112000 112000 112000 115000
تولید ناخالص ملی 329498.00
350915 352892 354210 351574 390565
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
1.7 1.8 1.9 1.9 2
افراد شاغل 387.60
382 388 394 388 395
افراد بیکار 6.90
7.2 6.9 6.8 7.1 6.8
جمعیت 0.65
0.66 0.67 0.67 0.67 0.68
دستمزد 16000.00
16000 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 9500.00
14500 14500 15000 15200 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30
71.3 70.6 70.1 69.9 70.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.51
3.2 3.1 2.6 4.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.54
115 115 116 118 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.3 0.2 0.1 0.2 0.3
قیمت واردات 117.90
128 126 128 130 128
تورم مواد غذایی 2.85
2.3 2.6 2.7 3.2 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.70
105 107 107 108 113
CPI مسکن آب و برق 113.20
114 115 115 116 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.25
118 120 122 125 126
قیمت صادرات 128.40
116 121 113 115 116
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 2.75 3 3.25 3.75
نرخ بهره بین بانکی 2.14
2.39 2.39 2.64 2.89 3.39
عرضه پول M1 75258.56
81300 78000 79500 80900 83400
عرضه پول M2 626433.51
615000 623000 634000 642000 655000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.35 0.35 0.6 0.85 1.35
عرضه پول M0 15567.20
15524 15509 15494 15479 15345
ذخایر ارزی 19200.97
19223 19236 19243 19248 19254
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -6668191.92
-6414198 -6648443 -6409415 -6647698 -6414257
صادرات 934560.69
973007 977702 975899 975880 975970
واردات 7602752.61
7391183 7626144 7385315 7623578 7390227
حساب جاری 134526.90
102000 125000 125000 125000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50
31 32 32 32 34
ورود توریست 2561274.00
2710000 2943900 2762900 2782600 2960000
رابطه مبادله 99.80
90.45 95.32 88.21 88.17 90.72
درآمد گردشگری 16500.00
17000 17200 17400 17700 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80
-11200 -12500 -12500 -12500 -14000
گردش سرمایه 112744.80
98968 105363 111758 118154 100002
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ارزش بودجه دولت 18377.91
16000 17500 15100 16700 16500
هزینه های دولت 9148.00
13772 8332 9834 9761 15328
درآمدهای دولت 34139.90
34000 32100 33300 33600 35100
هزینه های مالی 15761.99
18000 14600 18200 16900 18600
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -31.30
5.2 25.6 30.9 23.7 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 21.90
0.8 1.9 4.5 5.8 2.7
تولید صنعتی 15.40
4.3 4.8 5.2 5.1 3.2
تغییرات موجودی انبار -19.00
-22 -21 -19 -18.25 -10
ثبت خودرو 1121.00
1170 1169 1176 1180 1185
شاخص فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
تولید الکتریسیته 75.30
90 86.5 82.3 80.9 97
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.20
16.5 6.45 -3 8.4 13.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.30
26.4 20.1 15.64 21.5 29.1
هزینه های مصرف کننده 25366.00
26694 26749 27268 27066 29710
اعتبار بخش خصوصی 479267.90
500033 508056 515724 521932 553165
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00
43000 45000 45000 45000 47000
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 269.90
260 262 266 269 272
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.50
20.64 16.08 24.12 22.38 22.96