شاخص یاب

ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.7 1.7 1.7 2
نرخ تورم 3.11 3.1 3.2 3.1 2.6 3
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -6103219.89 -6213446 -5932152 -6196972 -5931507 -5937528
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.08
8.07 8.07 8.07 8.07 8.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.20
6.9 6.5 5.8 10.1 6.9
تولید ناخالص داخلی 50.36
53.1 53.1 55.2 55.2 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 103062.00
100993 113817 109040 102881 127753
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17616.00
18944 22616 18638 22389 25386
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80
56000 56000 56500 56500 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90
104246 90242 97007 97007 100521
تولید ناخالص ملی 329498.00
340866 350915 348609 362777 393885
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
1.7 1.7 1.7 1.7 2
افراد شاغل 380.50
382 382 385 385 388
افراد بیکار 7.50
7.43 7.33 7.42 7.34 7.36
جمعیت 0.65
0.65 0.65 0.66 0.66 0.68
دستمزد 16000.00
15500 15500 15500 16777 16000
دستمزد در تولید 13000.00
15000 15000 15500 11980 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.80
70.9 70.91 70.91 70.91 70.91
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.11
3.1 3.2 3.1 2.6 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.84
113 115 115 116 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.36
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 2.57
2.44 2.39 2.36 2.34 2.32
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.20
105 107 107 107 113
قیمت واردات 126.80
124 128 130 127 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.11
117 118 120 122 126
قیمت صادرات 118.30
116 111 116 113 113
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.09
2.34 2.59 2.59 2.84 3.09
عرضه پول M1 81363.89
82290 71700 85180 86635 75600
عرضه پول M2 610236.87
621277 473000 641181 651143 477000
نرخ بهره سپرده 0.00
0.25 0.5 0.5 0.75 1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -6103219.89
-6213446 -5932152 -6196972 -5931507 -5937528
صادرات 1074107.21
976154 984298 986624 985804 985833
واردات 7177327.10
7189599 6915889 7183596 6917310 6923361
حساب جاری 98442.40
102986 177000 106469 105805 105116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50
31 31 32 32 34
ورود توریست 2704745.00
2808400 2710000 2827800 2827100 2960000
رابطه مبادله 99.80
93.61 87.23 89.32 89.34 88.39
درآمد گردشگری 16415.00
16700 17066 16601 16444 16677
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10819.70
-11203 -11621 -11927 -12233 -14007
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ارزش بودجه دولت 18652.59
19673 17033 20538 17107 15926
هزینه های دولت 7780.00
9295 13230 8231 9930 14851
درآمدهای دولت 32672.64
34797 35090 35157 35309 35538
هزینه های مالی 14020.05
15124 18044 14618 18202 19612
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -40.40
-14.76 5.72 35.65 30.69 12.68
تولیدات صنعتی (ماهانه) -32.60
15.3 0.69 -4.7 3.9 2.97
تولید صنعتی -2.80
1.05 4.37 4.85 1.25 3.26
تغییرات موجودی انبار -19.00
-20.12 920 -16.95 -18.03 1020
شاخص فساد مالی 51.00
52 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 46.00
47 46 47 47 48
تولید الکتریسیته 43.20
98.37 90 78.02 82.37 97
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.30
9.45 16.5 7 -3.02 12.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23.00
23.51 2.5 20.11 19.6 4.8
هزینه های مصرف کننده 24976.00
25550 26116 26425 27973 29314
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00
42332 42822 43031 43240 37009
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 258.00
252 260 265 266 272
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.50
28.07 20.64 16.08 24.12 22.96