ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.2 2.3 2.2 2.5
نرخ تورم 1.36 2.7 3.1 3.3 1.6 3
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -5529322.77 -5314330 -5267144 -5229981 -5192488 -4875717
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 8.03 7.96 7.88 7.8 7.72 6.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.50 12 12.2 12.4 12.9 6.9
تولید ناخالص داخلی 44.80 58.5 47.17 46.05 44.92 80.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93105.00 91810 91365 91160 90866 88417
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18592.00 17000 18096 18936 17461 23000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511.40 46962 51071 49360 47648 52875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96565.90 87961 95250 91961 88671 100521
تولید ناخالص ملی 327640.20 300019 297357 294694 292032 181460
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.2 2.3 2.2 2.5
افراد شاغل 382.30 377 375 374 371 353
افراد بیکار 7.90 8.18 8.32 8.42 8.53 9.14
جمعیت 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66
نرخ مشارکت نیروی کار 71.50 71.45 71.38 71.32 71.26 70.78
دستمزد 15000.00 14953 14924 14890 14854 14491
دستمزد در تولید 14000.00 11985 12671 12947 12654 12403
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.36 2.7 3.1 3.3 1.6 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.57 110 110 110 110 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19
تورم مواد غذایی 1.84 2.03 2.15 2.26 2.36 2.88
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.10 103 103 103 102 100
قیمت واردات 96.60 103 104 104 104 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.81 113 113 113 112 111
قیمت صادرات 106.20 98.69 108 108 102 103
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.78 0.85 0.91 0.98 1.05 1.53
عرضه پول M1 68273.10 69000 68556 68508 68460 75600
عرضه پول M2 574373.55 472000 597517 601898 604369 477000
نرخ بهره سپرده 0.00 0.32 0.43 0.53 0.64 1.36
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -5529322.77 -5314330 -5267144 -5229981 -5192488 -4875717
صادرات 804548.56 974433 1023558 1062971 1095744 1214831
واردات 6333871.33 6177028 6129508 6087990 6047552 5711652
حساب جاری 98442.40 174000 76422 62138 47853 29445
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 31 31 21.36 34
ورود توریست 2866400.00 2640000 2735200 2716100 2705500 2960000
رابطه مبادله 100.40 99.79 99.7 99.8 99.81 99.57
درآمد گردشگری 14749.00 13970 13891 14708 13817 14403
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3480.80 -11163 -11849 -12536 -13223 -15329
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ارزش بودجه دولت 18385.85 15534 15886 15548 15594 14570
هزینه های دولت 8450.00 10202 7516 8470 7956 9837
درآمدهای دولت 29263.99 28694 28382 28111 27835 25786
هزینه های مالی 10878.14 16753 12197 14763 15662 14802
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 27.10 0.76 -0.42 -3.85 -1.56 4.85
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.20 1.78 4.08 3.97 2.63 3.06
تولید صنعتی -12.40 -9.19 -2.68 0.75 5.78 9.84
تغییرات موجودی انبار 362.00 876 359 359 359 1020
شاخص فساد مالی 51.00 53 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 46.00 44 44 43 43 39
تولید الکتریسیته 87.40 87 104 105 105 97
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.30 16.06 4.65 -8.99 2.01 10.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.50 -3.1 15.83 16.54 17 4.8
هزینه های مصرف کننده 23642.00 23930 23959 23982 23972 23687
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42822 43031 43240 43449 39073
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12