ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5
نرخ تورم 1.03 2 2.7 3.1 3.3 3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -5236500.00 -5110239 -5095809 -5095974 -5096012 -5096004
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 8.06 8.12 8.2 8.28 8.36 9.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.30 5.2 4.6 3.8 5.8 3.9
تولید ناخالص داخلی 44.80 46.59 58.5 49.33 49.35 80.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 92061.00 96743 99924 99011 99088 105388
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15803.00 21443 17000 16529 20404 23000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511.40 46510 46962 51771 50207 52875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96565.90 87961 87961 104323 104260 100521
تولید ناخالص ملی 327640.20 315751 296130 296149 296168 296207
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5
افراد شاغل 382.30 382 378 377 377 372
افراد بیکار 7.90 7.99 7.95 8.01 7.97 7.98
جمعیت 0.64 0.65 0.64 0.65 0.65 0.66
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.22 71.23 71.23 71.23 71.23
دستمزد 15000.00 15000 15000 15000 15000 15000
دستمزد در تولید 14000.00 12973 11911 11646 12989 12539
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.03 2 2.7 3.1 3.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.46 110 110 110 111 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
تورم مواد غذایی 1.80 2.18 2.42 2.55 2.63 2.73
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.70 101 103 102 101 103
قیمت واردات 100.90 103 107 103 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.03 112 112 112 112 112
قیمت صادرات 117.10 107 98.96 113 111 105
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.76 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
عرضه پول M1 70050.33 70032 69000 70054 70054 75600
عرضه پول M2 556634.23 566069 472000 584798 594046 477000
نرخ بهره سپرده 0.00 -0.03 -0.07 -0.06 -0.05 -0.01
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -5236500.00 -5110239 -5095809 -5095974 -5096012 -5096004
صادرات 958200.00 903995 895947 899698 899662 899462
واردات 6174700.00 6002537 5995787 5995719 5995645 5995603
حساب جاری 103162.80 92508 174000 75697 75750 75853
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 31 31 34
ورود توریست 2378615.00 2517949 2640000 2526632 2523918 2960000
رابطه مبادله 99.60 99.9 99.4 99.61 99.51 99.57
درآمد گردشگری 13458.00 15763 14054 14078 14930 14589
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3480.80 -9491 -8509 -8437 -8365 -8237
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ارزش بودجه دولت 18385.85 15044 15035 17402 16018 16575
هزینه های دولت 7417.00 8277 8426 8376 8393 8388
درآمدهای دولت 29263.99 29307 29646 29607 29681 29768
هزینه های مالی 10878.14 17613 17769 13082 16951 18873
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 20.50 22.9 7.73 8.94 7.41 13.48
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.80 1.95 2.83 4.17 2.4 2.86
تولید صنعتی 11.80 11.67 12.42 12.08 12.65 12.16
تغییرات موجودی انبار 377.00 386 876 382 384 1020
شاخص فساد مالی 51.00 52 53 53 53 56
رتبه فساد مالی 46.00 47 46 47 47 48
تولید الکتریسیته 87.40 79.76 87 79.02 79.25 97
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 4.25 15.33 4.41 -5.86 10.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.50 14.21 -3.1 5.87 3.92 4.8
هزینه های مصرف کننده 23555.00 23468 23770 24089 24048 25457
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42332 42822 43031 43240 39073
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12