شاخص یاب

ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.8 1.7 1.8 1.9 2
نرخ تورم 3.32 3.6 3.2 3.1 2.6 3
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -6626700.00 -6516999 -6228913 -6492856 -6232300 -6237760
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.06
8.08 8.08 8.08 8.08 8.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00
6.9 7 10.1 8.5 6.9
تولید ناخالص داخلی 50.36
53.1 53.1 55.2 55.2 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100133.00
101929 115426 113471 108644 130917
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17208.00
18410 22723 19395 18671 25772
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80
56000 56000 56500 56500 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90
109000 109000 112000 112000 115000
تولید ناخالص ملی 329498.00
340866 352563 362777 357505 399880
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
1.8 1.7 1.8 1.9 2
افراد شاغل 385.50
383 382 388 390 395
افراد بیکار 7.10
7.1 7.2 6.9 6.8 6.8
جمعیت 0.65
0.66 0.66 0.67 0.67 0.68
دستمزد 16000.00
16000 16000 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 9500.00
14000 14500 14500 15000 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 71.10
71.1 71.3 70.6 70.1 70.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.32
3.6 3.2 3.1 2.6 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.20
114 115 115 116 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.08
0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
تورم مواد غذایی 2.59
2.4 2.3 2.6 2.7 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.70
105 105 107 107 113
قیمت واردات 117.90
124 128 126 128 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.86
117 118 120 122 126
قیمت صادرات 128.40
111 116 121 113 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.95
2.2 2.45 2.45 2.7 2.95
عرضه پول M1 80600.48
80700 81300 78000 79500 83400
عرضه پول M2 616356.37
610000 615000 623000 634000 655000
نرخ بهره سپرده 0.00
0.25 0.5 0.5 0.75 1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -6626700.00
-6516999 -6228913 -6492856 -6232300 -6237760
صادرات 917600.00
933819 970185 969082 967230 967606
واردات 7544300.00
7450819 7194933 7461938 7199529 7205366
حساب جاری 134526.90
102000 102000 125000 125000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50
31 31 32 32 34
ورود توریست 3403503.00
2760000 2710000 2838800 2762900 2960000
رابطه مبادله 99.80
89.81 90.45 95.32 88.21 90.72
درآمد گردشگری 16500.00
16700 17000 17200 17400 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10819.70
-11200 -11200 -12500 -12500 -14000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ارزش بودجه دولت 23071.54
18600 16000 17500 15100 16500
هزینه های دولت 9148.00
9749 13836 8566 9926 15693
درآمدهای دولت 34096.98
33700 34000 32100 33300 35100
هزینه های مالی 11025.44
15100 18000 14600 18200 18600
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -31.30
-14.7 5.2 25.6 30.9 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 21.90
-15.5 0.8 1.9 4.5 2.7
تولید صنعتی 15.40
1.1 4.3 4.8 5.2 3.2
تغییرات موجودی انبار -19.00
-20 -22 -21 -19 -10
شاخص فساد مالی 51.00
52 52 52 52 53
رتبه فساد مالی 46.00
47 47 47 47 48
تولید الکتریسیته 75.30
98.3 90 86.5 82.3 97
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.20
9.4 16.5 6.45 -3 13.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.30
23.1 26.4 20.1 15.64 29.1
هزینه های مصرف کننده 25366.00
25709 26820 27499 27522 30419
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00
43000 43000 45000 45000 47000
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 269.40
252 260 262 266 272
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.50
28.07 20.64 16.08 24.12 22.96