ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 1.90 2 2 2 1.9 2
نرخ تورم 2.88 2.3 2.5 2.6 2.4 3
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
موازنه تجاری -6647400.00 -5556353 -5823995 -5756188 -5763098 -5761533
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 8.07
8.08 8.08 8.08 8.08 8.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00
6.4 6.9 6.5 5.8 6.9
تولید ناخالص داخلی 44.80
44.15 45.77 65.35 72.87 80.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106870.00
96433 100993 113817 98675 127753
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21236.00
20185 18752 22616 19889 25386
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511.40
49132 47614 47614 50092 52875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96565.90
92105 95322 90242 97007 100521
تولید ناخالص ملی 329498.00
340042 340866 378989 348609 425396
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 1.90
2 2 2 1.9 2
افراد شاغل 380.50
373 370 367 365 342
افراد بیکار 7.50
7.56 7.57 7.57 7.57 7.57
جمعیت 0.65
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
دستمزد 15500.00
15500 15500 15500 15500 16000
دستمزد در تولید 8800.00
15000 15000 15000 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50
70.45 70.55 70.61 70.65 70.7
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.88
2.3 2.5 2.6 2.4 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.03
112 113 114 114 120
نرخ تورم (ماهانه) 0.32
0.23 0.28 0.3 0.31 0.32
تورم مواد غذایی 2.86
3 3.09 3.14 3.16 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.80
104 103 103 103 103
قیمت واردات 121.60
108 108 108 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.02
115 116 118 119 124
قیمت صادرات 108.30
108 116 109 116 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.57
1.82 1.82 2.07 2.32 2.82
عرضه پول M1 78101.59
69598 69424 71700 72111 75600
عرضه پول M2 604204.02
630462 639559 473000 648266 477000
نرخ بهره سپرده 0.00
0.31 0.32 0.33 0.44 1.67
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -6647400.00
-5556353 -5823995 -5756188 -5763098 -5761533
صادرات 1030800.00
891022 904465 896671 897089 897395
واردات 7678200.00
6447375 6728460 6647673 6660187 6658927
حساب جاری 98442.40
89696 90201 177000 76422 13969
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50
31 31 31 32 34
ورود توریست 2960879.00
2907900 2920100 2710000 2914900 2960000
رابطه مبادله 99.90
99.94 107 100 107 101
درآمد گردشگری 18186.00
16295 16288 16289 16289 16289
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10819.70
-10786 -11203 -11621 -11927 -14007
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ارزش بودجه دولت 18652.59
16224 16224 16224 16224 16224
هزینه های دولت 12423.00
8952 9201 13230 8369 14851
درآمدهای دولت 32672.64
31790 31790 31790 31790 31790
هزینه های مالی 14020.05
15566 15566 15566 15566 15566
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -1.10
14.79 34.13 21.54 29.74 26.48
تولیدات صنعتی (ماهانه) -27.40
7.22 7.17 -2.43 2.89 3.02
تولید صنعتی 6.70
12.74 13.41 14.41 14.2 11.74
تغییرات موجودی انبار -32.00
18.65 41.58 920 86.3 1020
شاخص فساد مالی 51.00
52 52 53 53 56
رتبه فساد مالی 46.00
47 47 46 47 48
تولید الکتریسیته 132.50
157 164 90 166 97
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.30
-6.3 9.45 16.5 7 12.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23.00
25.55 23.51 2.5 20.11 4.8
هزینه های مصرف کننده 24522.00
25219 25260 26116 26670 29314
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00
41843 42332 42822 43031 37009
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 258.00
240 252 260 242 272
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.50
25.1 28.07 20.64 16.08 22.96