ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 1.90 2.2 2.3 2 2.2 2.5
نرخ تورم 2.04 2 2.3 2.5 2.6 3
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.75 3.25
موازنه تجاری -7040700.00 -6649536 -6591718 -6549344 -6505198 -6008299
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 8.04
8.04 8.04 8.04 8.04 8.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10
6 6.4 6.9 6.5 6.9
تولید ناخالص داخلی 44.80
42.75 44.6 46.45 65.35 80.38
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 97625.00
97197 96373 96069 95825 92662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17452.00
18538 19269 17827 17900 23000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51511.40
47522 49276 51029 47614 52875
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 96565.90
88888 92105 95322 90242 100521
تولید ناخالص ملی 329498.00
325744 324986 324227 323468 305908
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 1.90
2.2 2.3 2 2.2 2.5
افراد شاغل 375.90
374 373 370 367 342
افراد بیکار 7.10
7.25 7.22 7.41 7.52 8.73
جمعیت 0.64
0.65 0.65 0.65 0.65 0.66
دستمزد 15000.00
14954 14926 14893 14857 14383
دستمزد در تولید 15000.00
14065 14022 14132 14078 13689
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90
69.87 69.84 69.81 69.78 69.48
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.04
2 2.3 2.5 2.6 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.08
112 113 113 113 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.51
0.39 0.36 0.35 0.35 0.35
تورم مواد غذایی 2.33
2.4 2.5 2.58 2.65 3.06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.90
103 103 103 103 99.53
قیمت واردات 109.10
111 108 108 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.80
115 115 115 115 113
قیمت صادرات 117.10
109 109 112 110 109
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 2 2.25 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.24
1.27 1.33 1.38 1.44 1.94
عرضه پول M1 72380.33
72007 71964 71918 71700 75600
عرضه پول M2 591485.04
605841 614477 619600 473000 477000
نرخ بهره سپرده 0.00
0.3 0.31 0.31 0.32 1.51
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -7040700.00
-6649536 -6591718 -6549344 -6505198 -6008299
صادرات 904500.00
1000104 1036896 1074441 1103693 1220962
واردات 7945200.00
7527758 7448389 7400964 7353311 6821635
حساب جاری 98442.40
89191 89696 90201 177000 13969
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.10
31 31 31 31 34
ورود توریست 3053690.00
2916100 2884300 2878000 2710000 2960000
رابطه مبادله 101.10
99.98 99.99 100 100 99.63
درآمد گردشگری 15931.00
14036 14970 14185 13144 14293
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10819.70
-11877 -12486 -13094 -13703 -14521
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ارزش بودجه دولت 18652.59
17223 16080 16497 16002 14731
هزینه های دولت 8563.00
7477 8383 8489 11510 11082
درآمدهای دولت 32672.64
33596 33493 33258 32934 28953
هزینه های مالی 14020.05
12215 16444 14009 16082 14755
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 41.60
3.67 -0.71 -10.77 -1.79 10.29
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.10
1.98 3.3 5.72 2.61 3.38
تولید صنعتی 3.20
2.29 4.18 7.81 10.51 10.31
تغییرات موجودی انبار -28.00
24.55 48.1 72.11 920 1020
شاخص فساد مالی 51.00
52 52 52 53 56
رتبه فساد مالی 46.00
44 44 44 44 38
تولید الکتریسیته 132.50
116 113 111 90 97
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.80
1.47 -8.08 8.98 14.64 9.16
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.20
19.56 20.06 20.03 2.5 4.8
هزینه های مصرف کننده 23509.00
23431 23376 23341 23313 22880
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00
41353 41843 42332 42822 39074
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 256.30
245 240 252 260 272
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00
12 12 12 12 12
نرخ مالیات شرکت 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.50
16.05 25.1 28.07 20.64 22.96