شاخص یاب

ماکائو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8.06 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05