لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-03
نرخ بیکاری 6.1 2017-07
نرخ تورم 2 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -0.5 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 1631 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12300 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2338 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2017-07
افراد شاغل 431012 2017-07
افراد بیکار 16296 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 16.5 % 2017-07
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 4130 هزار 2015-01
دستمزد 4212 EUR / ماه 2011-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 66 % 2017-03
استخدام تمام وقت 213 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 54.4 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد در تولید 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.55 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
عرضه پول M0 2.7 EUR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M1 244 EUR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 285 EUR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 351 EUR - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک 1069811 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 784 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 22896 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 204135 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.5 EUR - میلیارد 2017-06
صادرات 1.08 EUR - میلیارد 2017-06
واردات 1.58 EUR - میلیارد 2017-06
حساب جاری 931 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 3659636 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 848 EUR - میلیون 2017-06
حواله 16 EUR - میلیون 2014-03
ذخایر طلا 2.24 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 312555 EUR - میلیون 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 % 2016-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 845 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2012 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 23147 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 22302 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 145 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 115 2017-08
تولید صنعتی 0.29 % 2017-06
تولید صنعتی 1.1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 80.1 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 83.4 نقاط شاخص 2013-02
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 873 بانک اطلاعات شرکتها 2015-12
ثبت خودرو 3429 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 20 2017-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 59 2016-12
تولید الکتریسیته 33 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -43.2 % 2017-06
تولید فولاد 130 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2017-04
هزینه های مصرف کننده 3554 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 17.39 % 2011-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1657 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 1.78 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.2 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.4 % 2017-06
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 476 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 73.2 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 25.62 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.95 % 2016-12