شاخص یاب

لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-06
نرخ بیکاری 5.4 2018-09
نرخ تورم 2.01 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -0.51 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 1532 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 62.4 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12281 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2258 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94278 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-09
افراد شاغل 453180 2018-09
افراد بیکار 14582 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.2 % 2018-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 5301 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 0.6 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-06
نرخ اشتغال 66.2 % 2018-06
استخدام تمام وقت 225 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 48.6 هزار 2018-06
بهره وری 99 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد در تولید 101 نقاط شاخص 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.01 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.48 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
عرضه پول M0 3.1 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 256 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 296 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 356 EUR - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 1041568 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 807 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 26418 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 236981 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.51 EUR - میلیارد 2018-07
صادرات 1.11 EUR - میلیارد 2018-07
واردات 1.62 EUR - میلیارد 2018-07
حساب جاری -897 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 % 2017-12
بدهی خارجی 3698869 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -988 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 2.2 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13661 EUR - میلیون 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 2113 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 24571 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 23732 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 140 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.3 % 2018-07
تولید صنعتی 0.9 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 80.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 0.39 EUR - میلیارد 2017-12
ورشکستگی 904 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 4931 2018-07
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 66 2018-12
تولید الکتریسیته 28 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -18.1 % 2018-08
تولید فولاد 190 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.3 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 3800 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 20.44 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1707 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 1.63 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.3 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2018-07
شاخص مسکن 118 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 277 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.46 celsius 2013-08