شاخص یاب

لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 5.5 2018-08
نرخ تورم 1.62 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -0.48 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 1666 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 62.4 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12596 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2223 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94278 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2018-08
افراد شاغل 447430 2018-08
افراد بیکار 14936 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 13.3 % 2018-07
هزینه های کار 98.34 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 5301 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 0.6 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-03
نرخ اشتغال 67.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 226 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 50.9 هزار 2018-03
بهره وری 99.7 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد در تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.62 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.12 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
عرضه پول M0 3.1 EUR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 253 EUR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 296 EUR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 361 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 1051360 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 782 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 25746 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 242864 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.48 EUR - میلیارد 2018-06
صادرات 1.19 EUR - میلیارد 2018-06
واردات 1.66 EUR - میلیارد 2018-06
حساب جاری -897 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 % 2017-12
بدهی خارجی 3698869 EUR هزار 2018-06
گردش سرمایه -988 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 2.2 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13661 EUR - میلیون 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 2067 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 24571 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 23732 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 140 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 4.9 % 2018-05
تولید صنعتی -3 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 80.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 0.39 EUR - میلیارد 2017-12
ورشکستگی 904 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 4931 2018-07
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 33 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -5.3 % 2018-06
تولید فولاد 190 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.6 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 3728 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 20.44 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1719 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 1.72 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.8 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.5 % 2018-06
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 277 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.46 celsius 2013-08