لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-03
نرخ بیکاری 6 2017-06
نرخ تورم 1.9 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -0.52 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 1662 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12300 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2338 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-06
افراد شاغل 432882 2017-06
افراد بیکار 15235 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 17.3 % 2017-06
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-05
پست های خالی شغلی 4130 هزار 2015-01
دستمزد 4212 EUR / ماه 2011-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 66 % 2017-03
استخدام تمام وقت 213 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 54.4 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد در تولید 110 نقاط شاخص 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
عرضه پول M0 2.8 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 243 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 285 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 346 EUR - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 1069811 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 791 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 23438 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 205547 EUR - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.52 EUR - میلیارد 2017-05
صادرات 1.1 EUR - میلیارد 2017-05
واردات 1.62 EUR - میلیارد 2017-05
حساب جاری 462 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 3659636 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -33.98 EUR - میلیون 2017-03
حواله 16 EUR - میلیون 2014-03
ذخایر طلا 2.24 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22152 EUR - میلیون 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 % 2016-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 845 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2012 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 23147 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 22302 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 225 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 112 2017-07
تولید صنعتی -3.42 % 2017-05
تولید صنعتی -3.2 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 80.1 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 83.4 نقاط شاخص 2013-02
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 873 بانک اطلاعات شرکتها 2015-12
ثبت خودرو 4529 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 5.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 20 2017-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 59 2016-12
تولید الکتریسیته 40 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن -33.5 % 2017-05
تولید فولاد 155 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2017-04
هزینه های مصرف کننده 3554 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 17.39 % 2011-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1667 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 1.77 % 2017-06
قیمت گازوئیل 1.32 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.1 % 2017-04
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 476 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 73.2 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 25.62 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.95 % 2016-12