شاخص یاب

لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 5.6 2018-05
نرخ تورم 1.45 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -0.51 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 1625 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 62.4 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12596 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2223 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94278 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-05
افراد شاغل 446838 2018-05
افراد بیکار 14808 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 14.2 % 2018-05
هزینه های کار 91.43 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 5301 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.6 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 67.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 226 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 50.9 هزار 2018-03
بهره وری 99.7 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد در تولید 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.45 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
عرضه پول M0 3.1 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 248 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 288 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 355 EUR - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 1009813 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 786 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 25826 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 217262 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.51 EUR - میلیارد 2018-04
صادرات 1.06 EUR - میلیارد 2018-04
واردات 1.57 EUR - میلیارد 2018-04
حساب جاری 607 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 % 2017-12
بدهی خارجی 3509663 EUR هزار 2018-03
گردش سرمایه 531 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 2.2 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -137017 EUR - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 2067 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 24571 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 23732 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 130 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 4.6 % 2018-03
تولید صنعتی 4.2 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 82 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 904 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 5627 2018-06
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 59 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -21.5 % 2018-03
تولید فولاد 200 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.3 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 3728 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 20.44 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1723 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 1.76 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.33 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.8 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -7.7 % 2018-02
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 371 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.46 celsius 2013-08