شاخص یاب

لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 1382 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
نرخ بیکاری 5 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -0.6 2018-10
حساب جاری -1382 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 108 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2018-11
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 62.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12370 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2279 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94278 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2018-12
افراد شاغل 456560 2018-11
افراد بیکار 14408 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2018-11
هزینه های کار 89.28 2018-10
دستمزد 5301 2017-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 2018-06
نرخ اشتغال 66.9 2018-09
استخدام تمام وقت 227 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 49.1 2018-09
بهره وری 97.3 2018-09
دستمزد در تولید 101 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2018-09
قیمت تولید 108 2018-11
CPI مسکن آب و برق 104 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
تورم مواد غذایی 2.35 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.32 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
عرضه پول M0 3.2 2018-11
عرضه پول M1 258 2018-11
عرضه پول M2 297 2018-11
عرضه پول M3 360 2018-11
ترازنامه بانک 1058811 2018-09
ذخایر ارزی 822 2018-12
وام به بخش خصوصی 26315 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 232633 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.6 2018-10
حساب جاری -1382 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2017-12
صادرات 1.21 2018-10
واردات 1.8 2018-10
بدهی خارجی 3767763 2018-09
گردش سرمایه 1677 2018-09
ذخایر طلا 2.2 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -20839 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 2017-12
هزینه های دولت 2137 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2017-12
درآمدهای دولت 24571 2017-12
هزینه های مالی 23732 2017-12
درخواست پناهندگی 140 2018-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2018-12
تولید صنعتی 4.2 2018-08
تولید صنعتی 6.1 2018-10
استفاده از ظرفیت 80.8 2018-09
تغییرات موجودی انبار 0.39 2017-12
ورشکستگی 904 2017-12
ثبت خودرو 3529 2018-11
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 66 2018-12
تولید الکتریسیته 32 2018-11
استخراج معدن -21.5 2018-10
تولید فولاد 190 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2018-08
هزینه های مصرف کننده 3884 2018-09
پس انداز های شخصی 21.98 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1735 2018-11
نرخ وام بانکی 1.68 2018-11
قیمت گازوئیل 1.31 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.8 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.2 2018-10
شاخص مسکن 120 2018-09
جواز ساختمان 443 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 73.9 2016-12