لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.6 0.6 0.7 0.9 0.6
نرخ بیکاری 5.60 5.8 5.7 5.6 5.5 5.2
نرخ تورم 1.07 2.1 2 2.2 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.55 -0.55 -0.48 -0.62 -0.67 -0.94
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 21.5 21.5 21.5 20 19
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 1634.62
1440 1381 1325 1271 1077
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10
0.6 0.6 0.7 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
3.7 3.4 3.2 3.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 59.95
61.8 62.6 69.38 72.14 75.88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12826.80
12419 12229 13237 12212 13989
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2072.20
2287 2047 2139 2333 2260
تولید ناخالص داخلی سرانه 111000.96
114150 114150 114150 115370 116230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97018.66
96952 97646 98339 99152 98977
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.60
5.8 5.7 5.6 5.5 5.2
افراد شاغل 446411.00
446213 449418 451545 454116 481432
افراد بیکار 15369.00
14984 15539 15899 15648 15631
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
نرخ بیکاری جوانان 13.90
14.51 14.66 14.76 14.82 14.96
هزینه های کار 94.69
109 94.82 109 114 110
دستمزد 5030.10
5100 5100 5100 5150 5200
حداقل دستمزد 1998.59
1999 1999 1999 2050 2100
جمعیت 0.59
0.6 0.6 0.6 0.6 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 51.60
52.08 52.19 52.15 52.16 52.16
بهره وری 104.60
103 100 103 101 102
دستمزد در تولید 96.60
102 110 126 118 117
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20
59.24 59.55 59.28 59.52 59.38
استخدام تمام وقت 217.10
217 217 217 217 217
تغییر اشتغال 1.10
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ اشتغال 66.30
66.45 66.45 66.45 66.45 66.45
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.07
2.1 2 2.2 2.3 2.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.60
104 104 105 106 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.13
104 104 105 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.20
104 104 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.70
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.43
114 113 114 113 113
قیمت تولید 103.97
104 103 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.90
2.4 2.1 1.9 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.22
0.12 0.14 0.14 0.14 0.14
تورم مواد غذایی 2.38
3.19 2.14 2.62 2.64 2.53
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.25
102 103 104 104 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 3.00
2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
عرضه پول M1 240.40
248 252 256 260 301
عرضه پول M2 284.50
289 291 293 294 315
عرضه پول M3 344.20
351 351 351 351 351
ذخایر ارزی 731.49
784 787 789 790 790
ترازنامه بانک 1036047.00
1095099 1056696 1036701 1061339 1089701
وام به بخش خصوصی 24810.00
24158 24162 24162 24162 24162
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 483.88
483 484 485 483 448
ترازنامه بانک مرکزی 212881.00
202663 207144 204798 203475 204831
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -0.55
-0.55 -0.48 -0.62 -0.67 -0.94
صادرات 1.18
1.1 1.08 0.98 1.19 1.06
واردات 1.73
1.65 1.56 1.6 1.86 2
حساب جاری 1044.70
1156 1649 1234 1583 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00
4 4 4 3.7 3.4
بدهی خارجی 3492502.55
3559461 3560271 3560187 3560195 3560195
گردش سرمایه 979.15
55.61 1245 783 309 604
ذخایر طلا 2.20
2.2 2.21 2.21 2.21 2.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -137016.94
-103682 -84877 -94660 -89570 -91314
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
21.5 21.5 21.5 20 19
بودجه دولت 1.50
2 2 2 2.2 2.5
ارزش بودجه دولت 839.20
779 874 895 937 533
هزینه های دولت 2027.80
2048 2053 2093 2073 2212
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90
42.5 42.5 42.5 42.2 42
درآمدهای دولت 24571.40
23501 23766 24031 24191 26599
هزینه های مالی 23732.20
22722 22892 23062 23254 26066
مخارج نظامی 293.50
279 284 289 291 301
درخواست پناهندگی 185.00
180 179 179 179 179
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 109.10
112 113 112 113 112
تولید صنعتی 7.20
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
تولید صنعتی 5.10
2.83 2.62 2.34 2.28 2.35
استفاده از ظرفیت 82.00
81 81.6 81.43 81.48 81.47
تغییرات موجودی انبار 0.30
0.13 0.11 0.09 0.07 0.12
ورشکستگی 904.00
917 949 981 992 1008
ثبت خودرو 4565.00
4542 4543 4543 4543 4543
سرعت اینترنت 11591.05
12346 12399 12379 12314 10810
آدرس های IP 178495.00
188798 187730 189773 189484 196168
تولید فولاد 200.00
188 202 192 203 192
استخراج معدن -15.70
-13.89 -13.52 -13.59 -13.42 -13.23
شاخص رقابتی 5.23
5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
رتبه رقابتی 19.00
19 19 19 19 19
آسانی کسب و کار 63.00
63 63 63 63 63
تولید الکتریسیته 66.00
51.74 52.6 54.93 54.33 54.16
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.30
14.71 14.07 13.6 13.16 9.39
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.4 -0.3 0.6 0.11 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60
-27.04 -16.15 -12.82 -18.02 -17.08
هزینه های مصرف کننده 3695.50
3693 3715 3814 3734 4030
پس انداز های شخصی 20.44
20.1 20.29 20.48 20.47 20.42
تسهیلات اعتباری خریدار 1698.00
1672 1678 1674 1676 1676
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.40
68.67 69 69.42 69.77 73.97
قیمت گازوئیل 1.38
1.38 1.3 1.23 1.16 0.81
نرخ وام بانکی 1.66
1.66 1.66 1.66 1.91 2.41
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -7.70
0.75 1.75 1.23 1.11 1.03
شاخص مسکن 113.57
114 115 115 115 112
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.91 73.65 73.4 73.39 73.37
جواز ساختمان 371.00
330 330 330 330 330
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08
27.08 27.08 27.08 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78
48.78 48.78 48.78 49 49
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12
25.12 25.12 25.12 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45
12.45 12.45 12.45 12.53 12.54
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.46
12.53 16.52 5.32 2.38 9.39