لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 5.7 5.6 5.2
نرخ تورم 1.14 2.2 2.1 2 2.2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.53 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.36
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.00 19.2 19.2 19.2 19.2 18.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 1658.98
1654 1584 1517 1454 1030
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
0.7 0.6 0.6 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.8 3.7 3.4 3.2 2.7
تولید ناخالص داخلی 59.95
59.42 61.05 62.67 69.38 75.88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12037.30
12100 12340 12075 12292 12116
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2048.10
2127 2099 2071 2079 1955
تولید ناخالص داخلی سرانه 111000.96
114150 114150 114150 114150 116230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97018.66
96259 96952 97646 98339 98977
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 5.8 5.7 5.6 5.2
افراد شاغل 436374.00
436331 436239 436201 436145 435520
افراد بیکار 17283.00
17944 17859 17787 17721 16955
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.18 2.13 2.13 2.13 2.03
نرخ بیکاری جوانان 14.80
14.73 14.64 14.54 14.43 13.24
هزینه های کار 108.32
110 110 111 111 111
دستمزد 4212.00
4218 4244 4269 4294 4349
حداقل دستمزد 1998.59
1999 1999 1999 1999 2100
جمعیت 0.59
0.6 0.6 0.6 0.6 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00
64 64 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
64 64 64 64 65
قسمت مدت زمان اشتغال 52.40
52.72 52.26 52.41 51.96 51.76
بهره وری 99.60
102 103 101 102 101
دستمزد در تولید 113.90
104 105 104 105 105
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90
59.42 59.53 59.48 59.43 59.11
استخدام تمام وقت 218.30
217 217 216 216 215
تغییر اشتغال 0.70
0.75 0.79 0.77 0.79 0.79
نرخ اشتغال 67.00
66.66 66.47 66.51 66.44 65.98
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.14
2.2 2.1 2 2.2 2.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.90
102 102 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.53
102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 102.76
103 103 103 103 103
اندازه اصل تورم 1.20
1.27 1.33 1.37 1.41 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.34
111 112 111 111 111
قیمت تولید 105.14
111 111 106 113 122
تغییر قیمت تولید کننده 5.10
5.17 4.59 3.88 3.26 2.23
نرخ تورم (ماهانه) -0.86
0.16 0.13 0.15 0.15 0.15
تورم مواد غذایی 1.84
1.57 1.55 1.66 1.77 2.14
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.17
102 102 102 102 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 3.00
2.99 2.99 2.98 2.98 2.92
عرضه پول M1 232.80
238 238 238 237 235
عرضه پول M2 277.80
280 280 279 279 274
عرضه پول M3 339.50
338 336 333 331 308
ذخایر ارزی 719.78
718 711 709 703 657
ترازنامه بانک 1059959.00
1062038 1060932 1059412 1057862 1041808
وام به بخش خصوصی 23953.00
23847 23780 23713 23646 22871
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 483.88
482 483 484 485 448
ترازنامه بانک مرکزی 207892.00
207789 207235 206575 205882 197635
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -0.53
-0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.36
صادرات 1.08
1.06 1.05 1.04 1.04 0.97
واردات 1.62
1.55 1.53 1.52 1.51 1.38
حساب جاری 2246.50
185 515 1179 570 641
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70
4 4 4 4 3.4
بدهی خارجی 3537486.24
3409510 3372651 3343422 3318121 3070205
گردش سرمایه 2159.16
83.35 569 1049 628 627
ذخایر طلا 2.24
2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225137.56
-20162 -24809 36700 5531 42640
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.00
19.2 19.2 19.2 19.2 18.7
بودجه دولت 1.60
2 2 2 2 2.5
ارزش بودجه دولت 844.80
678 677 675 674 529
هزینه های دولت 2004.40
2014 2017 2020 2021 2013
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
41.67 41.69 41.71 41.73 42.3
درآمدهای دولت 23147.00
23194 23391 23588 23785 25065
هزینه های مالی 22302.30
22311 22485 22658 22831 23774
مخارج نظامی 293.50
273 278 282 286 282
درخواست پناهندگی 185.00
148 143 141 140 139
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.40
112 110 108 107 102
تولید صنعتی -2.33
0.44 0.24 0.19 0.18 0.17
تولید صنعتی 6.90
3.52 2.78 2.26 1.93 1.4
استفاده از ظرفیت 83.10
81.09 83.01 82.57 82.14 79.85
تغییرات موجودی انبار 0.30
0.15 0.13 0.11 0.09 0.1
ورشکستگی 873.00
802 806 811 815 694
ثبت خودرو 3968.00
3385 3345 3338 3338 3338
سرعت اینترنت 11591.05
12309 12346 12399 12379 10810
آدرس های IP 178495.00
180473 180697 179870 179635 175078
تولید فولاد 200.00
201 203 208 212 239
استخراج معدن 5.90
-2.86 -3.76 -3.91 -3.95 -3.96
شاخص رقابتی 5.23
5.19 5.19 5.19 5.19 5.13
رتبه رقابتی 19.00
21 21 21 21 21
آسانی کسب و کار 63.00
57 56 56 56 58
تولید الکتریسیته 55.00
109 132 147 157 176
شاخص فساد مالی 81.00
81 81 82 83 84
رتبه فساد مالی 10.00
11 11 11 10 11
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.10
17.91 17.49 16.97 16.54 12.39
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.20
-0.2 0.4 -0.3 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
-4.01 -2.91 -2.38 -2.01 -0.6
هزینه های مصرف کننده 3642.20
3647 3647 3646 3645 3612
پس انداز های شخصی 20.44
19.81 19.89 19.97 20.06 19.09
تسهیلات اعتباری خریدار 1553.00
1541 1532 1524 1516 1430
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.30
64.83 64.85 64.79 64.71 63.54
قیمت گازوئیل 1.49
1.53 1.54 1.53 1.53 1.44
نرخ وام بانکی 1.75
1.82 1.92 2.01 2.1 2.74
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.90
1.17 0.94 0.82 0.79 0.76
شاخص مسکن 112.32
114 114 115 115 112
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.1 73.22 73.34 73.45 72.72
جواز ساختمان 291.00
329 329 329 329 329
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08
27 27 27 27 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78
49 49 49 49 49
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 16
نرخ تامین اجتماعی 25.12
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.68 12.68 12.68 12.68 12.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45
12.46 12.46 12.46 12.46 12.49
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.46
2.38 12.53 16.52 5.32 9.39