شاخص یاب

لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6
نرخ بیکاری 5.40 5.6 5.5 5.5 5.2 5.2
نرخ تورم 2.01 1.8 1.7 1.8 1.6 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.51 -0.62 -0.67 -0.37 -0.54 -0.94
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 21.5 20 20 20 19
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.12
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 1531.61
1683 1659 1636 1613 1525
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00
0.7 0.8 0.6 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
3.2 2.9 1.9 2 2.7
تولید ناخالص داخلی 62.40
69.4 72.1 72.1 72.1 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12280.90
12554 12635 12514 12527 13447
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2258.50
2575 2413 2301 2304 2758
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27
108500 109000 109000 109000 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97
95600 97000 97000 97000 98000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.6 5.5 5.5 5.2 5.2
افراد شاغل 453180.00
453211 457474 459518 462248 485993
افراد بیکار 14582.00
14675 14896 14894 14811 14837
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.34 1.31 1.35 1.36 1.34
نرخ بیکاری جوانان 12.20
11.46 11.1 10.95 10.88 10.83
هزینه های کار 109.27
103 101 101 101 101
دستمزد 5301.25
5100 5150 5499 5525 5200
حداقل دستمزد 1998.59
1999 2050 2050 2050 2100
جمعیت 0.60
0.6 0.61 0.61 0.61 0.62
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 48.60
52.15 52.75 51.81 53.07 56.85
بهره وری 99.00
102 98.4 99.1 97.86 100
دستمزد در تولید 101.00
103 103 103 103 103
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00
59.26 59.19 59.22 59.22 59.22
استخدام تمام وقت 224.90
227 229 230 231 243
تغییر اشتغال 1.00
0.88 0.85 0.86 0.84 0.81
نرخ اشتغال 66.20
66.36 66.6 66.41 66.54 66.48
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.01
1.8 1.7 1.8 1.6 1.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.64
105 105 106 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.69
104 105 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.16
104 104 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.10
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.61
119 118 118 117 118
قیمت تولید 105.38
106 107 107 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.10
3.4 2.8 2.5 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.11
0.2 0.4 0.5 0.3 0.7
تورم مواد غذایی 2.48
2.3 1.9 1.6 1.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 105.38
106 107 108 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.88
104 103 105 105 108
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 3.10
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
عرضه پول M1 255.70
260 264 268 272 308
عرضه پول M2 296.10
298 300 302 305 323
عرضه پول M3 355.90
355 355 355 355 355
ذخایر ارزی 806.70
805 799 801 800 800
ترازنامه بانک 1041568.00
1042868 1042793 1042726 1042674 1042531
وام به بخش خصوصی 26418.00
26418 26448 26450 26450 26450
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 483.88
485 483 480 478 448
ترازنامه بانک مرکزی 236981.00
234740 234019 233811 233757 233741
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -0.51
-0.62 -0.67 -0.37 -0.54 -0.94
صادرات 1.11
0.98 1.19 1.3 1.1 1.06
واردات 1.62
1.6 1.86 1.67 1.64 2
حساب جاری -897.40
1500 -470 -400 998 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00
5 4.5 4.5 4.5 4.3
بدهی خارجی 3698869.28
3740568 3756155 3762258 3765108 3769522
گردش سرمایه -988.14
453 1139 32 806 572
ذخایر طلا 2.20
2.2 2.19 2.19 2.19 2.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13661.20
-39629 -39631 -41953 -39292 -38479
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
21.5 20 20 20 19
بودجه دولت 1.50
2 2.2 2.2 2.2 2.5
ارزش بودجه دولت 839.20
761 739 761 782 950
هزینه های دولت 2112.60
2158 2165 2153 2155 2312
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90
42.5 42.2 42.2 42.9 42
درآمدهای دولت 24571.40
25528 25767 26005 26243 28376
هزینه های مالی 23732.20
24811 25027 25244 25461 27425
مخارج نظامی 293.50
289 291 293 295 301
درخواست پناهندگی 140.00
139 140 139 140 139
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 114.10
110 109 108 108 105
تولید صنعتی -0.30
0.33 0.26 0.23 0.21 0.21
تولید صنعتی 0.90
0.19 0.2 0.2 0.2 0.2
استفاده از ظرفیت 80.80
80.13 80.24 80.39 80.54 80.51
تغییرات موجودی انبار 0.39
0.09 0.07 0.04 0.02 0.07
ورشکستگی 904.00
940 940 941 942 935
ثبت خودرو 4931.00
4293 4538 4430 4405 4430
سرعت اینترنت 11591.05
13129 13330 13464 13629 14747
آدرس های IP 178495.00
189773 189484 190817 190939 196168
تولید فولاد 190.00
183 193 182 192 183
استخراج معدن -18.10
-6.16 -3.89 -3.39 -3.31 -3.23
شاخص رقابتی 76.63
77.13 77.13 77.13 77.13 79.63
رتبه رقابتی 19.00
19 19 19 19 19
آسانی کسب و کار 66.00
61 61 61 62 66
تولید الکتریسیته 28.00
47.31 49.7 45.61 45.87 46.38
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.30
13.5 14.6 15.2 15.7 12.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
0.6 -0.75 -0.75 -0.75 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
3.6 3.2 3 4.25 2.5
هزینه های مصرف کننده 3799.50
3851 3898 3872 3875 4125
پس انداز های شخصی 20.44
20.48 20.47 20.47 20.47 20.42
تسهیلات اعتباری خریدار 1707.00
1711 1706 1707 1706 1706
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.40
66.29 66.24 66.24 66.22 66.21
قیمت گازوئیل 1.30
1.22 1.16 1.09 1.02 0.86
نرخ وام بانکی 1.63
1.74 1.74 1.74 1.99 2.49
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.50
1.13 0.99 0.95 0.94 0.93
شاخص مسکن 117.93
121 122 123 123 124
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.4 73.39 73.38 73.38 73.37
جواز ساختمان 277.00
389 389 389 389 389
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08
27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78
48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12
25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45
12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.46
5.32 2.38 11.86 10.39 9.39