شاخص یاب

لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.2 0.7 0.9 0.6 0.6
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2
نرخ تورم 1.62 1.2 1.4 1.7 1.8 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -0.48 -0.48 -0.62 -0.67 -0.37 -0.94
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 21.5 21.5 20 20 19
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 1676.37
1676 1652 1629 1605 1516
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
1.2 0.7 0.9 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
3.4 3.2 4 3.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 62.40
69.4 69.4 72.1 72.1 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12596.40
12552 12751 13100 12558 13475
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2222.60
2045 2167 2312 2334 2290
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27
108500 108500 109000 109000 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97
95600 95600 97000 97000 98000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.50
5.4 5.6 5.4 5.3 5.2
افراد شاغل 447430.00
449330 452350 454974 457368 482634
افراد بیکار 14936.00
16004 16330 15757 15676 15866
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.63 1.62 1.63 1.67 1.64
نرخ بیکاری جوانان 13.30
13.17 12.83 12.7 12.65 12.61
هزینه های کار 98.34
101 101 101 101 101
دستمزد 5301.25
5100 5100 5150 5499 5200
حداقل دستمزد 1998.59
1999 1999 2050 2050 2100
جمعیت 0.60
0.6 0.6 0.61 0.61 0.62
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 50.90
53.45 53.7 53.49 54.4 58.94
بهره وری 99.70
98.95 103 99.19 101 101
دستمزد در تولید 102.90
104 104 104 104 104
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90
59.68 59.77 59.74 59.73 59.74
استخدام تمام وقت 226.50
226 227 229 231 244
تغییر اشتغال 1.00
0.86 0.88 0.85 0.86 0.81
نرخ اشتغال 67.20
67.04 66.86 67.01 66.9 66.94
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.62
1.2 1.4 1.7 1.8 1.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.06
104 104 105 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.34
104 104 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.08
104 103 104 104 104
اندازه اصل تورم 0.80
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.52
114 116 114 115 115
قیمت تولید 104.46
105 106 107 107 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.30
3.6 3.4 2.8 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.36
-0.11 0.7 0.03 0.75 0.68
تورم مواد غذایی 2.12
2.03 2.06 2.04 2.04 2.04
CPI مسکن آب و برق 103.51
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.96
102 103 103 105 107
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
عرضه پول M0 3.10
3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
عرضه پول M1 253.40
250 253 257 261 296
عرضه پول M2 295.60
289 291 293 295 313
عرضه پول M3 361.30
355 355 355 355 355
ذخایر ارزی 782.25
773 775 774 774 774
ترازنامه بانک 1051360.00
1053429 1055659 1057353 1058622 1062183
وام به بخش خصوصی 25746.00
25648 25652 25653 25653 25653
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 483.88
484 485 483 480 448
ترازنامه بانک مرکزی 242864.00
219691 219888 219923 219928 219927
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -0.48
-0.48 -0.62 -0.67 -0.37 -0.94
صادرات 1.19
1.08 0.98 1.19 1.3 1.06
واردات 1.66
1.56 1.6 1.86 1.67 2
حساب جاری -897.40
2800 1500 -470 -400 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00
4 4 3.7 3.7 3.4
بدهی خارجی 3698869.28
3527997 3530580 3532227 3532592 3533134
گردش سرمایه -988.14
1103 722 540 335 597
ذخایر طلا 2.20
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13661.20
-107482 -84324 -89462 -90749 -68163
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
21.5 21.5 20 20 19
بودجه دولت 1.50
2 2 2.2 2.2 2.5
ارزش بودجه دولت 839.20
773 761 739 761 950
هزینه های دولت 2067.20
2050 2100 2150 2084 2219
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90
42.5 42.5 42.2 42.2 42
درآمدهای دولت 24571.40
25158 25528 25767 26005 28376
هزینه های مالی 23732.20
24385 24811 25027 25244 27425
مخارج نظامی 293.50
284 289 291 293 301
درخواست پناهندگی 140.00
143 146 144 146 145
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 107.70
114 110 109 108 105
تولید صنعتی 4.90
1.27 0.7 0.44 0.32 0.22
تولید صنعتی -3.00
4.34 4.36 4.36 4.36 4.36
استفاده از ظرفیت 80.80
81.78 81.44 81.47 81.58 81.6
تغییرات موجودی انبار 0.39
0.1 0.09 0.07 0.04 0.07
ورشکستگی 904.00
945 940 940 941 935
ثبت خودرو 4931.00
4170 4293 4538 4430 4430
سرعت اینترنت 11591.05
12850 13129 13330 13464 14747
آدرس های IP 178495.00
187730 189773 189484 190817 196168
تولید فولاد 190.00
197 184 195 184 185
استخراج معدن -5.30
-1.31 -3.27 -3.21 -3.13 -3.14
شاخص رقابتی 5.23
5.2 5.2 5.22 5.23 5.23
رتبه رقابتی 19.00
21 21 20 20 21
آسانی کسب و کار 63.00
60 60 60 60 64
تولید الکتریسیته 33.00
50.93 54.19 52.49 52.16 52.49
شاخص فساد مالی 82.00
82 81 81 81 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 7 7 8 8
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.60
14.1 13.5 14.6 15.2 12.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
-0.3 0.6 -0.93 -0.93 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60
4.4 3.6 3.2 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 3728.00
3720 3820 3877 3760 4037
پس انداز های شخصی 20.44
20.29 20.48 20.47 20.47 20.42
تسهیلات اعتباری خریدار 1719.00
1721 1720 1720 1720 1720
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.80
66.42 66.43 66.4 66.4 66.39
قیمت گازوئیل 1.34
1.37 1.29 1.22 1.15 0.91
نرخ وام بانکی 1.72
1.72 1.72 1.72 1.72 2.47
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.50
1.69 1.21 1.03 0.97 0.92
شاخص مسکن 116.68
119 119 120 121 121
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.65 73.4 73.39 73.38 73.37
جواز ساختمان 277.00
394 394 394 394 394
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08
27.08 27.08 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78
48.78 48.78 49 49 53
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12
25.12 25.12 25.75 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.58 12.58 12.88 12.98 13.02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45
12.51 12.51 12.68 12.73 12.57
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.46
16.52 5.32 2.38 11.86 9.39