لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 8.6 2018-03
نرخ تورم 2.3 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -209 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 710 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.2 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9171 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 40334 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.6 % 2018-03
افراد شاغل 1347 هزار 2018-03
افراد بیکار 151 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 14 % 2018-03
هزینه های کار 140 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 19319 2017-12
دستمزد 885 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 400 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 885 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 71 % 2017-12
استخدام تمام وقت 1214 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 90.7 هزار 2017-12
بهره وری 123 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 5954 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 15210 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 24794 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 24791 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 27526 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 4067 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 8433 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 18628 EUR - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -209 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 2397 EUR - میلیون 2018-03
واردات 2622 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 69.7 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 34823 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 101 EUR - میلیون 2018-03
حواله 284 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 5.8 تن 2018-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -178 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 % 2017-12
بودجه دولت 0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.8 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1425 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 14888 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 15 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.3 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 3 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.8 % 2018-04
تولید صنعتی 4.9 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -635 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 3130 2018-04
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2728 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 266 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -17.3 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.9 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 6220 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی -0.48 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 17448 EUR - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 639 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.4 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 90.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08