شاخص یاب

لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 8.2 2018-08
نرخ تورم 2.1 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -121 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 691 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.2 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 47.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9259 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 40334 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1950 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 % 2018-08
افراد شاغل 1371 هزار 2018-06
افراد بیکار 142 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 12.4 % 2018-07
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 19185 2018-06
دستمزد 927 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 400 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 927 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 2.81 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 70.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 1200 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 96.2 هزار 2018-03
بهره وری 120 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.4 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 9.3 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 6094 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 16248 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 25982 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 25980 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 28755 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 4057 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 8938 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 18936 EUR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -121 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 2399 EUR - میلیون 2018-07
واردات 2520 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 112 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 35258 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 327 EUR - میلیون 2018-07
حواله 276 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 5.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 436 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
درآمد گردشگری 207 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 347 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 % 2017-12
بودجه دولت 0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.8 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1505 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 14811 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 50 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.9 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 3 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2018-08
تولید صنعتی 4.2 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 77.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -212 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 3308 2018-08
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2970 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 190 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -7.5 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 6190 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -0.48 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 18250 EUR - میلیون 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 678 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.44 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.35 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1454 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 89.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08