شاخص یاب

لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2018-09
نرخ بیکاری 8.3 2018-09
نرخ تورم 2.9 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -276 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 641 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.2 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 47.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9251 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 40334 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1950 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-09
افراد شاغل 1380 هزار 2018-09
افراد بیکار 144 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.6 % 2018-09
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 19185 2018-06
دستمزد 927 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 400 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 927 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 2.81 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 72.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 1224 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 94.7 هزار 2018-06
بهره وری 130 نقاط شاخص 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 6156 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 16369 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 26161 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 26158 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 29016 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 3905 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 8810 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 20133 EUR - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -276 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 2273 EUR - میلیون 2018-09
واردات 2549 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -57.93 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 35258 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 54.4 EUR - میلیون 2018-09
حواله 287 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 5.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
درآمد گردشگری 207 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 347 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 % 2017-12
بودجه دولت 0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.8 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1505 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 14966 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 50 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2.3 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.5 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 % 2018-09
تولید صنعتی -0.2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 77.4 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار -212 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 2823 2018-10
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2970 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
شاخص رقابتی 67.12 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2018-12
تولید الکتریسیته 299 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -6.6 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 6190 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -0.48 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 18243 EUR - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 690 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47 % of GDP 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 36.18 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 123 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1454 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 89.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08