لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 8.7 2017-12
نرخ تورم 3.9 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -183 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 665 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8938 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 37143 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1896 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2017-12
افراد شاغل 1359 هزار 2017-09
افراد بیکار 152 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 13 % 2017-11
هزینه های کار 136 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 20414 2017-09
دستمزد 851 EUR / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 851 EUR / ماه 2017-09
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.2 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.6 2017-12
تغییر اشتغال -0.5 % 2017-09
نرخ اشتغال 70.9 % 2017-09
استخدام تمام وقت 1206 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 106 هزار 2017-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.6 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-12
عرضه پول M0 5847 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 14679 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 24128 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 24125 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 27701 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 3711 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 8437 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 16075 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -183 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 2502 EUR - میلیون 2017-11
واردات 2684 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 85.4 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 33611 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -112 EUR - میلیون 2017-11
حواله 278 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 5.82 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 137 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -26.7 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1347 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 16052 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 40 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 634 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -8.9 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 7.8 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2017-11
تولید صنعتی 9.8 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 77.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 380 EUR - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 1967 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2723 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 371 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 23.6 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 6094 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی -1.85 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 17340 EUR - میلیون 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 639 EUR - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.61 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 90.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08