لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 7.6 2017-07
نرخ تورم 3.9 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -71.7 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 651 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8894 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 9735 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1354 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-07
افراد شاغل 1363 هزار 2017-06
افراد بیکار 134 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 12.1 % 2017-06
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 20710 2017-03
دستمزد 818 EUR / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 818 EUR / ماه 2017-03
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.2 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.6 2017-12
تغییر اشتغال -0.5 % 2017-03
نرخ اشتغال 69 % 2017-03
استخدام تمام وقت 1185 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 110 هزار 2017-03
بهره وری 116 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 3.5 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-07
عرضه پول M0 5812 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 13826 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 23400 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 23400 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 27617 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 1293 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 8346 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 14794 EUR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -71.7 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 2270 EUR - میلیون 2017-06
واردات 2342 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 148 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 33060 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -16.6 EUR - میلیون 2017-06
حواله 268 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 5.82 تن 2017-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 315 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 94.8 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 1573 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 2678 EUR - میلیون 2017-03
بدهی های دولت 16005 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 2247 EUR - میلیون 2017-03
درخواست پناهندگی 70 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 634 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.5 2017-07
تولید صنعتی 6.9 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2017-06
تولید صنعتی 6.7 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 77.6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -42.8 EUR - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 2677 ماشین 2017-06
ورشکستگی 2723 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.6 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 35 2017-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 21 2016-12
تولید الکتریسیته 307 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 31.2 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 5639 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی -1.85 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 16983 EUR - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 706 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.7 % of GDP 2016-09
بدهی خانوار به درآمد 35.82 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 89.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12