لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 7.4 2017-10
نرخ تورم 4.4 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -112 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-11
بازار سهام 658 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8938 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 37143 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1775 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 % 2017-10
افراد شاغل 1359 هزار 2017-09
افراد بیکار 130 هزار 2017-10
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 15.3 % 2017-09
هزینه های کار 135 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 19761 2017-06
دستمزد 839 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 839 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.2 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.6 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 70.6 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1206 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 106 هزار 2017-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 2.9 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 5.6 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M0 5874 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 14326 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 23898 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 23898 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 27701 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 2700 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 8425 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 16075 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -112 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 2303 EUR - میلیون 2017-09
واردات 2415 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری 154 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 33132 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 369 EUR - میلیون 2017-09
حواله 268 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 5.82 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 137 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 36.8 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1505 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 2406 EUR - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 15385 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 2464 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 35 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 634 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -4.5 2017-10
تولید صنعتی 3.6 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2017-10
تولید صنعتی 3.8 % 2017-10
استفاده از ظرفیت 77.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -386 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 2316 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2723 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 316 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 32.2 % 2017-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.9 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 5951 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی -1.85 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 17276 EUR - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 718 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.29 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.61 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 89.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12