شاخص یاب

لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 637 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 8.3 2018-09
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -138 2018-11
حساب جاری 246 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12
بودجه دولت 0.5 2017-12
اطمینان کسب و کار -6.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 47.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9264 2018-09
تولید ناخالص ملی 40334 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2069 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 2018-09
افراد شاغل 1380 2018-09
افراد بیکار 144 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2018-11
هزینه های کار 151 2018-09
پست های خالی شغلی 18706 2018-09
دستمزد 936 2018-09
حداقل دستمزد 400 2018-12
دستمزد در تولید 936 2018-09
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-09
نرخ اشتغال 72.8 2018-09
استخدام تمام وقت 1235 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 95.1 2018-09
بهره وری 130 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 2018-09
قیمت تولید 104 2018-12
قیمت صادرات 107 2018-09
قیمت واردات 108 2018-09
CPI مسکن آب و برق 106 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2018-11
تورم مواد غذایی -0.6 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 6183 2018-11
عرضه پول M1 16903 2018-11
عرضه پول M2 27006 2018-11
عرضه پول M3 27004 2018-11
ترازنامه بانک 28786 2018-09
ذخایر ارزی 5041 2018-12
وام به بخش خصوصی 8769 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 19111 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -138 2018-11
حساب جاری 246 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
صادرات 2653 2018-11
واردات 2790 2018-11
بدهی خارجی 35859 2018-09
گردش سرمایه 296 2018-11
حواله 286 2018-09
ذخایر طلا 5.8 2018-12
تولید نفت خام 2 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 85.13 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 347 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12
بودجه دولت 0.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.8 2017-09
هزینه های دولت 1301 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2017-12
درآمدهای دولت 2122 2017-09
بدهی های دولت 14883 2018-11
هزینه های مالی 2237 2017-09
درخواست پناهندگی 50 2018-07
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -6.3 2018-12
تولید صنعتی 2.8 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2018-11
تولید صنعتی 2.8 2018-11
استفاده از ظرفیت 77.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 335 2018-09
ثبت خودرو 2455 2018-12
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2970 2017-12
شاخص رقابتی 67.12 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2018-12
تولید الکتریسیته 226 2018-11
استخراج معدن -14.8 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 6350 2018-09
پس انداز های شخصی -1.48 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 18358 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 691 2018-11
قیمت گازوئیل 1.25 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 36.18 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 124 2018-09
جواز ساختمان 1451 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2017-12