لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-12
نرخ بیکاری 9.1 2018-02
نرخ تورم 3.5 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -259 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 689 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9095 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 37143 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-02
افراد شاغل 1352 هزار 2017-12
افراد بیکار 161 هزار 2018-02
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 13.8 % 2018-01
هزینه های کار 140 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 19319 2017-12
دستمزد 885 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 400 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 885 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 70.9 % 2017-09
استخدام تمام وقت 1214 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 90.7 هزار 2017-12
بهره وری 123 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 5868 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 15021 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 24478 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 24476 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 27515 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 3976 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 8268 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 18706 EUR - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -259 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 2099 EUR - میلیون 2018-01
واردات 2358 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری -5.1 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 34823 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 230 EUR - میلیون 2018-01
حواله 278 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 5.82 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 137 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -26.7 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1425 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 16172 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 35 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 634 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -6.4 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 2.1 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.9 % 2018-02
تولید صنعتی 1.6 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 77.8 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -635 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 1605 2018-02
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2728 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 374 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -23.7 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.4 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 6220 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی -0.48 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 17223 EUR - میلیون 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 638 EUR - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.61 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 90.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08