لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 7.5 2017-08
نرخ تورم 4.4 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -298 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 648 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 42.74 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8894 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 9735 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1775 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15873 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.5 % 2017-08
افراد شاغل 1363 هزار 2017-06
افراد بیکار 133 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 14.2 % 2017-07
هزینه های کار 135 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 19761 2017-06
دستمزد 839 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 839 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 2.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.2 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.6 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 69 % 2017-03
استخدام تمام وقت 1185 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 110 هزار 2017-03
بهره وری 116 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 3.6 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 99.6 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M0 5834 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 14108 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 23676 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 23676 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 27617 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 1314 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 8374 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 14794 EUR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -298 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 2032 EUR - میلیون 2017-07
واردات 2330 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری -65.5 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 33060 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 153 EUR - میلیون 2017-07
حواله 268 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 5.82 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 315 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 48.7 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 1505 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 2678 EUR - میلیون 2017-03
بدهی های دولت 16050 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 2247 EUR - میلیون 2017-03
درخواست پناهندگی 85 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 634 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.4 2017-08
تولید صنعتی 13.1 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 % 2017-08
تولید صنعتی 13 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 77.6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -386 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 2087 ماشین 2017-08
ورشکستگی 2723 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.6 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 35 2017-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 21 2016-12
تولید الکتریسیته 264 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 51.6 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 5951 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی -1.85 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 17067 EUR - میلیون 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 705 EUR - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 1.29 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.7 % of GDP 2016-09
بدهی خانوار به درآمد 35.82 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 89.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12