شاخص یاب

لیختن اشتاین

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.29 USD - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.9 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 376761 هزار CHF 2018-06
صادرات 887089 هزار CHF 2018-06
واردات 510328 هزار CHF 2018-06
دولت آخرین مرجع
درخواست پناهندگی 25 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 100
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12384 KBps 2017-03
آدرس های IP 16781 IP 2017-03
ثبت خودرو 134 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 14.83 celsius 2013-08