لیختن اشتاین

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 0.93 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 6.66 USD - میلیارد 2014-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 64 2016-12
سن بازنشستگی مردان 64 2016-12
نرخ بیکاری 2.3 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 376809 هزار CHF 2017-12
صادرات 899632 هزار CHF 2017-12
واردات 522823 هزار CHF 2017-12
دولت آخرین مرجع
درخواست پناهندگی 0 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 100
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12384 KBps 2017-03
آدرس های IP 16781 IP 2017-03
ثبت خودرو 157 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 14.83 celsius 2013-08