شاخص یاب

لیختن اشتاین

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.29 USD - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.9 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 448273 هزار CHF 2018-03
صادرات 947946 هزار CHF 2018-03
واردات 499673 هزار CHF 2018-03
دولت آخرین مرجع
درخواست پناهندگی 15 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 100
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12384 KBps 2017-03
آدرس های IP 16781 IP 2017-03
ثبت خودرو 168 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 14.83 celsius 2013-08