لیختن اشتاین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 0.98 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 6.66 USD - میلیارد 2014-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 64 2016-12
سن بازنشستگی مردان 64 2016-12
نرخ بیکاری 2.3 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 325833 هزار CHF 2017-06
صادرات 804345 هزار CHF 2017-06
واردات 478512 هزار CHF 2017-06
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 100
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 161 ماشین 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12