شاخص یاب

لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.96
0.98 0.99 0.99 1 1.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.22 1.4 1.2 1.2 2
تولید ناخالص داخلی 6.29
6.72 6.23 6.35 6.35 6.41
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00
64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.90
2.1 2.1 2.2 2.2 2.4
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
0.9 0.7 1 0.9 1.9
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 376761.00
347332 365559 397992 380688 356218
صادرات 887089.00
865862 885949 913709 899005 892143
واردات 510328.00
518530 518792 515717 518317 535926
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درخواست پناهندگی 25.00
13.92 13.95 13.94 13.94 13.94
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 12384.34
12575 12591 12586 12604 12615
آدرس های IP 16781.00
17501 17639 17776 17912 19228
ثبت خودرو 233.00
168 168 168 168 168
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 26.25 27 27
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 14.83
12.61 0.42 -2.9 8.48 4.76