لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 0.7 0.8 1 1 2
تولید ناخالص داخلی 6.66 6.62 6.56 6.7 6.84 6.41
تولید ناخالص داخلی سرانه 141165.08 141165 140800 141165 141165 143400
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.20 0.5 0.8 1.1 1 1.8
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 325833.00 335116 346570 361503 334452 345694
صادرات 804345.00 791937 819270 814253 811742 812970
واردات 478512.00 447816 460289 437968 445293 412105
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ثبت خودرو 161.00 163 162 162 162 162
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8