لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.00
0.98 0.99 1.01 1.03 1.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1 1.52 1.4 0.9 2
تولید ناخالص داخلی 6.66
6.6 6.55 6.23 6.35 6.41
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00
64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.90
2.1 2.1 2.1 2.2 2.4
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
0.5 0.7 0.7 0.9 1.9
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 448273.00
322228 299143 324516 338087 318380
صادرات 947946.00
835297 808998 843228 848731 829205
واردات 499673.00
513069 509855 511245 510644 510825
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درخواست پناهندگی 10.00
-75.09 -77.11 -50.87 -22.82 13.96
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 12384.34
12079 11924 11764 11594 9683
آدرس های IP 16781.00
16578 16533 16482 16431 15936
ثبت خودرو 176.00
169 170 170 170 170
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 7.7 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 14.83
8.5 12.61 0.42 -2.9 4.76