لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 0.8 1 1 3.35 2
تولید ناخالص داخلی 6.66 6.5 6.62 6.75 6.87 6.41
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جمعیت 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03
سن بازنشستگی زنان 64.00 63.88 63.86 63.83 63.81 63.63
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.50 0.8 1.1 1 1.2 1.8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 325833.00 342151 358584 342162 341261 345990
صادرات 804345.00 811827 826618 816895 818904 815269
واردات 478512.00 470788 471698 471202 472565 484063
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ثبت خودرو 161.00 197 211 225 239 355
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 23.36 23.22 23.08 22.94 21.34
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات بر فروش 8.00 7.94 7.94 7.94 7.94 7.86