شاخص یاب

لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.00
0.99 0.99 1 1.01 1.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.4 1.2 1.2 1.2 2
تولید ناخالص داخلی 6.29
6.23 6.35 6.35 6.95 6.41
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00
64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.90
2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.00
0.7 1 0.9 1.1 1.9
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 376761.00
365559 397992 380688 364486 356218
صادرات 887089.00
882755 913205 894088 881102 887621
واردات 510328.00
520304 517330 520709 523999 539252
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درخواست پناهندگی 25.00
17.03 12.62 15.01 13.53 14.07
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 12384.34
12591 12586 12604 12600 12615
آدرس های IP 16781.00
17639 17776 17912 18047 19228
ثبت خودرو 134.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 14.83
0.42 -2.9 8.48 6.39 4.76