لیختن اشتاین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 0.93
0.98 1 1.01 1.03 1.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90
1 1 3.32 1.4 2
تولید ناخالص داخلی 6.66
6.72 6.65 6.57 6.23 6.41
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جمعیت 0.04
0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00
64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 2.30
2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.70
1.1 1 1.2 1.4 1.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 376809.00
368703 339994 322831 353456 345715
صادرات 899632.00
874482 862929 840803 860709 848072
واردات 522823.00
540421 545914 548618 553539 567710
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درخواست پناهندگی 0.00
8.16 8.7 8.71 8.73 8.74
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 12384.34
12198 12079 11924 11764 9683
آدرس های IP 16781.00
16631 16578 16533 16482 15936
ثبت خودرو 157.00
172 186 200 213 362
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
13 13 13 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 22
نرخ مالیات بر فروش 7.70
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 14.83
-2.9 8.5 12.61 0.42 4.76