لیبریا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 127 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 2.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 353 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 754 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 4.6 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.1 % 2017-09
تورم مواد غذایی 6 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 297 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.28 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -24 USD - میلیون 2017-09
صادرات 46.4 USD - میلیون 2017-09
واردات 70.4 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -118 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.1 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 12 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1810 KBps 2017-03
آدرس های IP 43914 IP 2017-03
تولید سیمان 13520 تن 2017-09
شاخص رقابتی 3.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 172 2017-12