شاخص یاب

لیبریا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 150 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 352 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-12
جمعیت 4.7 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 21.4 % 2018-04
تورم مواد غذایی 20.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 153 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 490 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.1 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 112768844 LRD Thousand 2018-02
عرضه پول M1 57109 LRD Million 2018-03
عرضه پول M2 87004 LRD Million 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -22.1 USD - میلیون 2018-03
صادرات 50.1 USD - میلیون 2018-03
واردات 72.2 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -175 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.8 % 2017-12
بدهی خارجی 649 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % 2017-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 13.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1810 KBps 2017-03
آدرس های IP 43914 IP 2017-03
تولید سیمان 37980 تن 2018-03
شاخص رقابتی 3.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 172 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.71 celsius 2013-08