لیبریا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 118 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 2.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 353 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 754 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 4.6 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.8 % 2017-06
تورم مواد غذایی 7.1 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 284 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.3 % 2017-06
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -67.3 USD - میلیون 2017-05
صادرات 10.6 USD - میلیون 2017-05
واردات 77.9 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -99.5 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -36.9 % 2015-12
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24 % 2015-12
بودجه دولت -12.1 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 12 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید سیمان 21331 تن 2017-06
شاخص رقابتی 3.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 174 2016-12