شاخص یاب

لیبریا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 157 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 352 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-12
جمعیت 4.7 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 26.1 % 2018-07
تورم مواد غذایی 23.7 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 354 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 166 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 568 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13 % 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 125184037 LRD Thousand 2018-06
عرضه پول M1 63449 LRD Million 2018-06
عرضه پول M2 95801 LRD Million 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -62.7 USD - میلیون 2018-07
صادرات 23.5 USD - میلیون 2018-07
واردات 86.2 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -134 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.8 % 2017-12
بدهی خارجی 676 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % 2017-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 13.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1810 KBps 2017-03
آدرس های IP 43914 IP 2017-03
تولید سیمان 21730 تن 2018-07
شاخص رقابتی 40.55 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 132 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 174 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.71 celsius 2013-08