لیبریا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 131 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 353 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 754 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 4.6 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.9 % 2017-12
تورم مواد غذایی 4.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 310 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.3 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -45.9 USD - میلیون 2017-12
صادرات 25.9 USD - میلیون 2017-12
واردات 71.8 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -118 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.1 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 12 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1810 KBps 2017-03
آدرس های IP 43914 IP 2017-03
تولید سیمان 15800 تن 2017-12
شاخص رقابتی 3.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 172 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.71 celsius 2013-08