لیبریا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 136 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 353 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 754 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 4.7 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 17.8 % 2018-02
تورم مواد غذایی 11.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 320 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 149 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 478 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.3 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 3.85 % 2016-12
عرضه پول M1 53784 LRD Million 2017-12
عرضه پول M2 80000 LRD Million 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -76.9 USD - میلیون 2018-01
صادرات 13.7 USD - میلیون 2018-01
واردات 90.6 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -175 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.8 % 2017-12
بدهی خارجی 608 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % 2017-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 13.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1810 KBps 2017-03
آدرس های IP 43914 IP 2017-03
تولید سیمان 20124 تن 2018-02
شاخص رقابتی 3.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 172 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.71 celsius 2013-08