شاخص یاب

لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 157.29
157 158 160 161 167
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
4.2 3.32 1.85 1.12 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.16
2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.30
360 370 370 370 370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752.79
724 551 551 714 705
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
جمعیت 4.70
4.8 4.82 4.85 4.88 5.11
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 26.10
16.4 15.6 13.6 12 10
تورم مواد غذایی 23.70
17.95 15.72 14.3 13.4 11.88
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 353.88
361 377 402 396 445
CPI مسکن آب و برق 165.75
157 157 157 157 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567.82
487 487 487 487 487
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 13.00
13 13 12.5 12.5 11
نرخ بهره سپرده 3.85
3.85 3.85 3.35 3.35 1.85
عرضه پول M1 63449.00
69311 72151 75244 76669 87147
عرضه پول M2 95801.19
105195 109999 115151 120069 158548
ترازنامه بانک مرکزی 125184037.00
125283761 125287716 125288270 125288315 125288318
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -62.70
-52.51 -52.55 -52.51 -52.51 -52.51
صادرات 23.50
29.95 30.02 30.04 30.04 30.04
واردات 86.20
82.45 82.57 82.55 82.55 82.55
حساب جاری -134.10
-210 -205 -207 -215 -221
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80
-35 -32 -32 -32 -30
بدهی خارجی 676.40
680 681 681 681 681
شاخص تروریسم 0.13
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
25 21 21 21 19
بودجه دولت -4.10
-4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
مخارج نظامی 13.40
13.62 13.57 13.53 13.48 13.91
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1810.27
2015 1929 1818 1882 1743
آدرس های IP 43914.00
2267 2094 1910 1826 1627
آسانی کسب و کار 174.00
181 173 169 164 167
تولید سیمان 21730.00
24247 24769 23869 23853 23985
شاخص رقابتی 40.55
41.05 41.05 41.05 41.05 43.55
رتبه رقابتی 132.00
132 132 132 132 132
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 24.71
25.25 26.18 26.23 26.23 25.99