لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 124.20 116 115 114 113 99.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 2.1 3.8 4 4.1 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.10 2.1 2.07 2.05 2.02 1.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.60 355 359 362 365 404
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753.60 688 673 658 643 551
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 4.3 4.37 4.45 4.52 4
جمعیت 4.60 4.7 4.7 4.8 4.75 4.9
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 12.30 8.1 9.2 10.2 10.8 10
تورم مواد غذایی 5.40 7.79 9.06 9.85 10.33 11.06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 296.82 287 286 286 285 281
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 13.30 13.3 13.3 13.3 13.3 11
نرخ بهره سپرده 3.85 3.82 3.85 3.87 3.9 4.23
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -40.20 -59.51 -55.22 -52.08 -49.74 -43.31
صادرات 24.41 15.75 16.98 17.93 18.67 20.94
واردات 66.10 81.15 78.32 76.1 74.2 65.54
حساب جاری -99.50 -105 -121 -117 -114 -133
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.10 -40 -35 -35 -28.04 -30
شاخص تروریسم 0.25 0.21 0.2 0.19 0.18 0.43
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 28 25 25 95.47 19
بودجه دولت -2.20 0.48 -0.58 -1.66 -2.73 1.41
مخارج نظامی 12.00 9.85 9.65 9.45 9.25 8.8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1810.27 1436 1904 1920 1454 1617
آسانی کسب و کار 172.00 154 153 153 152 157
تولید سیمان 30005.00 17736 16580 15769 15200 13927
شاخص رقابتی 3.08 3.24 3.24 3.24 3.24 3.18
رتبه رقابتی 134.00 127 127 127 127 125
شاخص فساد مالی 37.00 34 34 34 33 29
رتبه فساد مالی 90.00 93 94 95 95 100