شاخص یاب

لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 159.03
160 169 178 188 234
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
4.1 4.2 3.32 1.85 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.16
2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.30
360 360 370 370 370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752.79
721 724 551 551 705
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
جمعیت 4.70
4.77 4.8 4.82 4.85 5.11
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 21.40
22.7 16.4 15.6 15.6 10
تورم مواد غذایی 20.10
16.05 14.3 13.21 12.54 11.47
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 330.81
369 361 377 382 445
CPI مسکن آب و برق 153.44
150 150 150 150 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 489.72
486 487 487 487 487
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 13.10
13.28 13.28 13.25 13.25 11
نرخ بهره سپرده 3.85
4.03 4.03 4 4 1.75
عرضه پول M1 57109.41
61003 62580 63937 64751 68641
عرضه پول M2 87003.70
89086 90129 91924 93721 110619
ترازنامه بانک مرکزی 112768844.00
102662752 99479444 97176253 95518004 91425706
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -22.10
-45.34 -45.52 -45.52 -45.51 -45.51
صادرات 50.10
36.41 36.4 36.4 36.41 36.41
واردات 72.20
81.75 81.93 81.92 81.92 81.92
حساب جاری -174.80
-209 -215 -219 -221 -224
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80
-35 -35 -32 -32 -30
بدهی خارجی 649.00
655 655 655 655 655
شاخص تروریسم 0.13
0.26 0.13 0.11 0.1 0.53
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
25 25 21 21 19
بودجه دولت -4.10
-4.51 -3.75 -4.62 -5.48 -4.57
مخارج نظامی 13.40
13.73 13.62 13.57 13.53 13.91
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1810.27
1847 2015 1929 1818 1743
آدرس های IP 43914.00
2896 2267 2094 1910 1627
آسانی کسب و کار 172.00
181 184 181 178 174
تولید سیمان 37980.00
23019 23894 25139 24966 24788
شاخص رقابتی 3.08
3.24 3.24 3.16 3.13 3.22
رتبه رقابتی 134.00
127 127 128 128 124
شاخص فساد مالی 31.00
33 32 32 32 29
رتبه فساد مالی 122.00
123 126 125 123 126
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.71
24.39 25.25 26.18 26.23 25.99