لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 126.87
134 142 150 159 199
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
3.8 4 4.1 4.2 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.10
2.02 2.05 2.07 2.1 1.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.60
372 366 361 355 404
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753.60
714 705 696 688 551
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.22 4.25 4.27 4.3 4
جمعیت 4.60
4.7 4.8 4.66 4.69 4.9
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 13.10
9.2 10.2 12.2 9.4 10
تورم مواد غذایی 6.00
9.22 9.96 10.4 10.67 11.08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 296.82
302 301 301 300 296
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 13.28
13.28 13.28 13.28 13.28 11
نرخ بهره سپرده 3.85
3.99 3.93 3.88 3.82 4.23
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -24.00
-37.18 -38.15 -38.87 -39.39 -40.66
صادرات 46.40
30.54 28.63 27.26 26.21 23.23
واردات 70.40
67.93 67.07 66.19 65.47 62.44
حساب جاری -118.30
-130 -129 -129 -131 -137
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.10
-35 -35 -30.83 -35 -30
شاخص تروریسم 0.13
0.51 0.39 0.26 0.13 0.35
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 47.95 25 19
بودجه دولت -2.20
-3.07 -1.88 -0.7 0.48 1.41
مخارج نظامی 12.00
10.76 10.45 10.15 9.85 8.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1810.27
1904 1920 1454 1790 1617
آدرس های IP 43914.00
4608 2782 2896 2267 1646
آسانی کسب و کار 172.00
166 164 162 160 154
تولید سیمان 13520.00
13874 13897 13911 13921 13939
شاخص رقابتی 3.08
3.24 3.24 3.24 3.24 3.18
رتبه رقابتی 134.00
127 127 127 127 125
شاخص فساد مالی 37.00
34 34 34 34 29
رتبه فساد مالی 90.00
89 90 92 93 100