لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 116.90 113 112 111 110 97.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 3.9 4.1 1.89 1.91 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.10 2.12 2.15 2.16 2.16 2.22
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.60 348 342 341 340 331
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753.60 716 707 699 690 648
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.84 3.91 3.94 3.98 4
جمعیت 4.50 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 10.80 8.7 8.1 9.2 10.2 10
تورم مواد غذایی 7.10 9.53 9.67 9.77 9.82 9.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 284.10 272 272 272 272 272
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 13.30 13 13 13 13 11
نرخ بهره سپرده 3.85 4.07 4.07 4.05 4.04 4.11
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -82.20 -88.4 -88.39 -88.39 -88.39 -88.39
صادرات 13.70 21.92 21.96 21.94 21.94 21.93
واردات 94.90 107 107 107 107 107
حساب جاری -81.50 -203 -220 -228 -225 -231
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -36.90 -40 -40 -35 -35 -30
شاخص تروریسم 0.25 0.34 0.21 0.2 0.19 0.43
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.00 28 28 25 25 19
بودجه دولت -12.10 -12.74 -15.58 -15.48 -15.38 -15.22
مخارج نظامی 12.00 11.98 11.71 11.71 11.72 12.7
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 174.00 168 168 167 166 162
تولید سیمان 21331.00 24556 25021 25246 25200 25184
شاخص رقابتی 3.21 3.4 3.4 3.33 3.31 3.4
رتبه رقابتی 131.00 126 126 126 126 125
شاخص فساد مالی 37.00 37 37 37 37 38
رتبه فساد مالی 90.00 93 93 89 85 86