لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 131.11
134 142 150 159 199
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
4.2 4.2 4.2 4.2 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.10
2 2 2 2 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.60
384 384 384 384 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753.60
688 688 688 688 551
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.3 4.3 4.3 4.3 4
جمعیت 4.60
4.85 4.85 4.85 4.85 4.94
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 13.90
9.2 10.2 9.7 9.4 10
تورم مواد غذایی 4.60
6.94 8.42 9.36 9.94 10.89
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 310.38
313 313 313 313 306
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 13.30
13.28 13.28 13.28 13.28 11
نرخ بهره سپرده 3.85
4.09 4.09 4.09 4.09 4.35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -45.90
-51 -53 -58 -60 -56
صادرات 25.90
28.56 32.06 19.75 19.09 24.25
واردات 71.80
79.53 85.14 77.53 81.45 80.7
حساب جاری -118.30
-130 -129 -129 -131 -138
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.10
-35 -35 -35 -35 -30
شاخص تروریسم 0.13
0.21 0.21 0.21 0.21 0.53
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 25 25 19
بودجه دولت -2.20
-1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.34
مخارج نظامی 12.00
8.33 8.33 8.33 8.33 9.38
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1810.27
1904 1920 1454 1790 1649
آدرس های IP 43914.00
4608 2782 2896 2267 1627
آسانی کسب و کار 172.00
160 160 160 160 154
تولید سیمان 15800.00
15321 14881 14590 14392 13981
شاخص رقابتی 3.08
3.13 3.13 3.13 3.13 3.22
رتبه رقابتی 134.00
128 128 128 128 124
شاخص فساد مالی 31.00
28 28 28 28 26
رتبه فساد مالی 122.00
120 120 120 120 126
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 24.71
26.13 25.94 24.39 25.25 25.99