لیبریا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 136.21
139 147 156 165 207
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
4 4.1 4.2 3.32 3.87
تولید ناخالص داخلی 2.10
2.05 2.07 2.1 1.9 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.60
339 304 331 303 310
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 753.60
705 696 688 551 550
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.05 4.07 4.1 4.1 4
جمعیت 4.70
4.8 4.77 4.8 4.82 5.11
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 17.80
10.2 8.3 9.4 9.1 10
تورم مواد غذایی 11.60
8.42 9.36 9.94 10.3 10.89
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319.64
313 325 340 347 409
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 13.30
13.28 13.28 13.28 13.25 11
نرخ بهره سپرده 3.85
3.92 3.89 3.86 3.89 4.29
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -76.90
-46.2 -55.24 -49.87 -56 -49.83
صادرات 13.70
27.96 22.88 26.44 21.81 26.02
واردات 90.60
74.16 78.12 74.47 77.81 75.85
حساب جاری -174.80
-213 -213 -221 -224 -225
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80
-35 -35 -35 -32 -30
شاخص تروریسم 0.13
0.39 0.26 0.13 0.11 0.53
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
25 25 25 21 19
بودجه دولت -4.10
-5.27 -4.51 -3.75 -4.62 -4.57
مخارج نظامی 13.40
12.25 11.98 11.71 11.71 13.07
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1810.27
1920 1454 1790 1704 1649
آدرس های IP 43914.00
2782 2896 2267 2094 1627
آسانی کسب و کار 172.00
172 172 172 172 172
تولید سیمان 20124.00
36779 43214 41278 32479 20804
شاخص رقابتی 3.08
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
رتبه رقابتی 134.00
132 132 132 132 132
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 24.71
25.94 24.39 25.25 26.18 25.99