شاخص یاب

لسوتو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 14 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.64 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.25 % 2017-12
جمعیت 2.23 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2018-09
تورم مواد غذایی 4.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 117 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.88 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.2 % 2017-12
عرضه پول M1 6147 میلیون - LSL 2018-06
عرضه پول M2 12258 میلیون - LSL 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2277 LSL - میلیون 2018-06
صادرات 4179 LSL - میلیون 2018-06
واردات 6456 LSL - میلیون 2018-06
حساب جاری -266 LSL - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2017-12
بدهی خارجی 10374 میلیون - LSL 2018-06
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 % 2017-12
بودجه دولت -6.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 KBps 2017-03
آدرس های IP 8088 IP 2017-03
شاخص رقابتی 42.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 130 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 106 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 9.94 celsius 2013-08