preload

لسوتو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.68 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 2.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1388 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2808 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.42 % 2016-12
جمعیت 2.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.6 % 2017-09
تورم مواد غذایی 7.5 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.94 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.57 % 2017-03
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
عرضه پول M1 5254 میلیون - LSL 2017-03
عرضه پول M2 10692 میلیون - LSL 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2610 LSL - میلیون 2017-03
صادرات 3125 LSL - میلیون 2017-03
واردات 5735 LSL - میلیون 2017-03
حساب جاری -597 LSL - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.3 % 2016-12
بدهی خارجی 10459 میلیون - LSL 2017-03
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.08 % 2016-12
بودجه دولت -9.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 KBps 2017-03
آدرس های IP 8088 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 131 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 104 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12