شاخص یاب

لسوتو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 14.33 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.64 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.25 % 2017-12
جمعیت 2.23 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-07
تورم مواد غذایی 4.3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.88 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.2 % 2017-12
عرضه پول M1 6457 میلیون - LSL 2018-03
عرضه پول M2 12554 میلیون - LSL 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2329 LSL - میلیون 2018-03
صادرات 3960 LSL - میلیون 2018-03
واردات 6289 LSL - میلیون 2018-03
حساب جاری 109 LSL - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2017-12
بدهی خارجی 9897 میلیون - LSL 2018-03
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 % 2017-12
بودجه دولت -6.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 KBps 2017-03
آدرس های IP 8088 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 131 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 104 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 9.94 celsius 2013-08