شاخص یاب

لسوتو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.84 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2017-12
نرخ بیکاری 27.25 2017-12
نرخ تورم 5.6 2018-11
نرخ بهره 6.56 2018-09
موازنه تجاری -2277 2018-06
حساب جاری -266 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2017-12
بودجه دولت -6.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.64 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.25 2017-12
جمعیت 2.23 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.6 2018-11
تورم مواد غذایی 5.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2018-11
CPI مسکن آب و برق 122 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.56 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.2 2017-12
عرضه پول M0 6537 2018-09
عرضه پول M1 6147 2018-06
عرضه پول M2 12258 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2277 2018-06
حساب جاری -266 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2017-12
صادرات 4179 2018-06
واردات 6456 2018-06
بدهی خارجی 10374 2018-06
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2017-12
بودجه دولت -6.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44.5 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.32 2018-12
رتبه رقابتی 130 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 106 2018-12