لسوتو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.41 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 2.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1388 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2808 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.3 % 2008-12
جمعیت 2.14 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2017-06
تورم مواد غذایی 6.5 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.07 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.58 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
عرضه پول M1 4876 میلیون - LSL 2016-12
عرضه پول M2 9644 میلیون - LSL 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2754 LSL - میلیون 2016-12
صادرات 3190 LSL - میلیون 2016-12
واردات 5944 LSL - میلیون 2016-12
حساب جاری -847 LSL - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.7 % 2015-12
بدهی خارجی 10314 میلیون - LSL 2016-12
شاخص تروریسم 0.89 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.3 % 2015-12
بودجه دولت 0.5 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.57 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 120 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 100 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12