شاخص یاب

لسوتو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 13.19 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.64 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.25 % 2017-12
جمعیت 2.23 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2018-04
تورم مواد غذایی 5.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.22 % 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.2 % 2017-12
عرضه پول M1 6180 میلیون - LSL 2017-09
عرضه پول M2 11678 میلیون - LSL 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2376 LSL - میلیون 2017-09
صادرات 3813 LSL - میلیون 2017-09
واردات 6189 LSL - میلیون 2017-09
حساب جاری -271 LSL - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 % 2017-12
بدهی خارجی 10844 میلیون - LSL 2017-09
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 % 2017-12
بودجه دولت -6.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 44.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 KBps 2017-03
آدرس های IP 8088 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 131 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 104 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 9.94 celsius 2013-08