شاخص یاب

لبنان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 6.53 2018-09
نرخ بهره 10 2018-09
موازنه تجاری -1591 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1508 2018-11
بازار سهام 980 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 LBP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 USD 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 LBP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-12
جمعیت 6.09 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.53 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.57 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 5.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-09
عرضه پول M0 4757 LBP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 11296 LBP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 79453 LBP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 213088 LBP - میلیارد 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.91 % 2017-12
ترازنامه بانک 363483 LBP - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 204718 LBP - میلیارد 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 5 % 2018-09
وام به بانک 40080 LBP - میلیارد 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1591 USD - میلیون 2018-08
صادرات 229 USD - میلیون 2018-08
واردات 1820 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -146 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2017-12
بدهی خارجی 35362 USD - میلیون 2018-08
گردش سرمایه 3493 USD - میلیون 2017-12
حواله 701 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 287 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
ورود توریست 564453 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 % 2017-12
بودجه دولت -7.31 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -53077 LBP - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 9654240 LBP - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1629424 LBP - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 1682501 LBP - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 109834 LBP - میلیارد 2018-08
مخارج نظامی 2368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 KBps 2017-03
آدرس های IP 179674 IP 2017-03
شاخص همزمان 307 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 57.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1494 گیگاوات ساعت 2018-08
شاخص PMI تولید 46.2 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 LBP - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 83652 LBP - میلیارد 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.02 mm 2015-12
درجه حرارت 8.19 celsius 2015-12