لبنان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2016-12
نرخ تورم 5.01 2017-12
نرخ بهره 10 2018-01
موازنه تجاری -5575 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 146 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1510 2018-02
بازار سهام 1166 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 47.54 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 LBP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6984 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12974 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2016-12
جمعیت 6.01 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.01 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.1 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.69 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.83 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-01
عرضه پول M0 4889 LBP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 10655 LBP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 79113 LBP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 208613 LBP - میلیارد 2017-12
نرخ بهره سپرده 5.93 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5575 USD - میلیون 2017-12
صادرات 251 USD - میلیون 2017-12
واردات 5826 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 854 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 % 2016-12
بدهی خارجی 30432 USD - میلیون 2017-11
گردش سرمایه 2870 USD - میلیون 2017-06
حواله 969 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 287 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
ورود توریست 1518 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 146 % 2016-12
بودجه دولت 0.14 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -981757 LBP - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 6533698 LBP - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 697097 LBP - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1678854 LBP - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 105184 LBP - میلیارد 2017-11
مخارج نظامی 2239 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 KBps 2017-03
آدرس های IP 179674 IP 2017-03
شاخص همزمان 324 نقاط شاخص 2017-11
شاخص رقابتی 3.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 133 2017-12
تولید الکتریسیته 1303 گیگاوات ساعت 2017-12
شاخص PMI تولید 47.1 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 44444719 LBP - میلیون 2015-12
قیمت گازوئیل 0.87 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.02 mm 2015-12
درجه حرارت 8.19 celsius 2015-12