شاخص یاب

لبنان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 6.7 2018-08
نرخ بهره 10 2018-07
موازنه تجاری -2100 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1508 2018-09
بازار سهام 976 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 LBP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 USD 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 LBP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-12
جمعیت 6.09 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.04 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 5.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-07
عرضه پول M0 4857 LBP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M1 11455 LBP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 80768 LBP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 212335 LBP - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 6.91 % 2017-12
ترازنامه بانک 356244 LBP - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 198154 LBP - میلیارد 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 5 % 2018-07
وام به بانک 36502 LBP - میلیارد 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2100 USD - میلیون 2018-07
صادرات 218 USD - میلیون 2018-07
واردات 2318 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -549 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2017-12
بدهی خارجی 35678 USD - میلیون 2018-05
گردش سرمایه 3493 USD - میلیون 2017-12
حواله 701 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 287 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
ورود توریست 441674 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 % 2017-12
بودجه دولت -7.31 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -53077 LBP - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 9654240 LBP - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1629424 LBP - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 1682501 LBP - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 108841 LBP - میلیارد 2018-05
مخارج نظامی 2368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 KBps 2017-03
آدرس های IP 179674 IP 2017-03
شاخص همزمان 298 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 3.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 133 2017-12
تولید الکتریسیته 1403 گیگاوات ساعت 2018-07
شاخص PMI تولید 45.6 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 LBP - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.93 USD / لیتر 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 83704 LBP - میلیارد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.02 mm 2015-12
درجه حرارت 8.19 celsius 2015-12