شاخص یاب

لبنان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1505 2019-01
بازار سهام 958 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 5.83 2018-11
نرخ بهره 10 2018-11
موازنه تجاری -1454 2018-10
حساب جاری -954 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12
بودجه دولت -6.01 2017-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 6.09 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.83 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2018-11
CPI مسکن آب و برق 109 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.32 2018-11
تورم مواد غذایی 6.69 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 5 2018-11
عرضه پول M0 4668 2018-11
عرضه پول M1 11232 2018-11
عرضه پول M2 77706 2018-11
عرضه پول M3 211525 2018-11
نرخ بهره سپرده 6.91 2017-12
ترازنامه بانک 371614 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 212223 2018-11
وام به بانک 46258 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1454 2018-10
حساب جاری -954 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
صادرات 264 2018-10
واردات 1718 2018-10
بدهی خارجی 35388 2018-10
گردش سرمایه 2646 2018-03
حواله 747 2018-03
ذخایر طلا 287 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203 2017-12
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
ورود توریست 379789 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12
بودجه دولت -6.01 2017-12
ارزش بودجه دولت -1576908 2018-09
هزینه های دولت 9654240 2016-12
درآمدهای دولت 868629 2018-09
هزینه های مالی 2445537 2018-09
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 111770 2018-10
مخارج نظامی 2368 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 292 2018-09
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1267 2018-10
شاخص PMI تولید 46.2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 2016-12
قیمت گازوئیل 0.75 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 83216 2018-11