لبنان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 5.8 2018-04
نرخ بهره 10 2018-04
موازنه تجاری -1386 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1505 2018-05
بازار سهام 1123 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 47.54 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 LBP - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6984 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12974 USD 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 LBP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
جمعیت 6.01 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.46 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.94 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-04
عرضه پول M0 4569 LBP - میلیارد 2018-01
عرضه پول M1 10299 LBP - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 79764 LBP - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 208793 LBP - میلیارد 2018-01
نرخ بهره سپرده 6.91 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1386 USD - میلیون 2018-03
صادرات 283 USD - میلیون 2018-03
واردات 1669 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -83.7 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2017-12
بدهی خارجی 30598 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 3493 USD - میلیون 2017-12
حواله 701 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 287 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
ورود توریست 1688 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
بودجه دولت 9.28 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -528243 LBP - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 9654240 LBP - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1842755 LBP - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 2370998 LBP - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 107131 LBP - میلیارد 2018-03
مخارج نظامی 2368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 KBps 2017-03
آدرس های IP 179674 IP 2017-03
شاخص همزمان 309 نقاط شاخص 2018-01
شاخص رقابتی 3.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 133 2017-12
تولید الکتریسیته 1142 گیگاوات ساعت 2018-02
شاخص PMI تولید 46.2 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 LBP - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.02 mm 2015-12
درجه حرارت 8.19 celsius 2015-12