لبنان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2016-12
نرخ تورم 5.1 2017-08
نرخ بهره 10 2017-07
موازنه تجاری -1403 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 146 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2017-10
بازار سهام 1148 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 47.54 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51664437 LBP - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6984 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12974 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2016-12
جمعیت 6.01 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 99.14 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.95 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 4.87 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-07
عرضه پول M0 4810 LBP - میلیارد 2017-08
عرضه پول M1 10394 LBP - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 83808 LBP - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 209422 LBP - میلیارد 2017-08
نرخ بهره سپرده 5.93 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1403 USD - میلیون 2017-07
صادرات 217 USD - میلیون 2017-07
واردات 1620 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری 368 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 % 2016-12
بدهی خارجی 29805 USD - میلیون 2017-08
گردش سرمایه 1320 USD - میلیون 2017-03
حواله 1012 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 287 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 175 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 6.07 2016-12
ورود توریست 1518 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 146 % 2016-12
بودجه دولت 0.14 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -684304 LBP - میلیون 2017-02
هزینه های دولت 6533698 LBP - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 918386 LBP - میلیون 2017-02
هزینه های مالی 1602690 LBP - میلیون 2017-02
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 101228 LBP - میلیارد 2017-08
مخارج نظامی 2239 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص همزمان 304 نقاط شاخص 2017-07
شاخص رقابتی 3.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 105 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 126 2016-12
تولید الکتریسیته 1528 گیگاوات ساعت 2017-07
شاخص PMI تولید 46 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 44444719 LBP - میلیون 2015-12
قیمت گازوئیل 0.81 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2016-12