لبنان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.7 6.77 6.7 6.82 6.7
نرخ تورم 5.80 5 4.8 4.5 4.5 3.5
نرخ بهره 10.00 10 10 8 8 8
موازنه تجاری -1386.33 -1969 -1679 -1728 -1695 -1706
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148.00 145 145 145 143 142
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1505.00
1520 1529 1539 1549 1589
بازار سهام 1122.81
1160 1135 1110 1086 994
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 2.7 2.7 3 1
تولید ناخالص داخلی 47.54
47.75 47.67 47.6 46.1 45.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00
65784177 65784177 66507803 65976341 69389586
تولید ناخالص داخلی سرانه 6983.70
6991 6323 6323 6819 7115
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12974.20
12987 13104 13070 13606 14063
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
6.7 6.77 6.7 6.82 6.7
جمعیت 6.01
6.08 6.1 6.11 6.14 6.47
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.80
5 4.8 4.5 4.5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.56
105 106 109 110 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.54
0.52 0.53 0.53 0.54 0.54
تورم مواد غذایی 3.94
3.95 3.97 3.97 3.97 3.97
CPI مسکن آب و برق 103.65
103 105 108 108 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.46
93.5 94.93 96.24 99.24 104
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 8 8 8
عرضه پول M0 4569.30
4651 4644 4644 4642 4623
عرضه پول M1 10298.90
10326 10293 10261 10235 10245
عرضه پول M2 79763.50
81659 82037 82478 81865 82158
عرضه پول M3 208793.00
207184 207611 207718 207576 207616
نرخ بهره سپرده 6.91
6.14 6.11 6.09 6.15 7.04
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1386.33
-1969 -1679 -1728 -1695 -1706
صادرات 282.87
267 219 227 263 250
واردات 1669.20
2235 1898 1963 1958 1956
حساب جاری 236.90
-290 209 -143 -185 -78.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-19 -19 -19 -18 -17
بدهی خارجی 30380.80
30539 30520 30500 30479 30250
گردش سرمایه 3492.80
2652 2597 2567 2644 2651
حواله 701.00
876 807 798 835 834
ذخایر طلا 286.80
287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 5.64
5.33 5.08 4.83 4.91 5.92
ورود توریست 1688.00
1550 1575 1690 1575 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 172.99
178 178 178 178 178
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148.00
145 145 145 143 142
بودجه دولت 9.28
1.1 -4.04 1.1 -5.35 5
ارزش بودجه دولت -528243.00
-696418 -681877 -694109 -689738 -690016
هزینه های دولت 9654240.00
9914904 9914904 10023968 9943867 10458307
درآمدهای دولت 1842755.00
1359855 1287873 1295946 1294085 1297031
هزینه های مالی 2370998.00
2056273 1969750 1994349 1983824 1987047
مخارج نظامی 2368.40
2176 2199 2221 2203 1987
بدهی های دولت 104500.00
102911 102534 102302 102157 101924
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2056.08
2249 2220 2239 2247 2245
آدرس های IP 179674.00
165968 162650 160642 158813 139779
شاخص PMI تولید 46.20
46.3 46.44 49.5 46.53 51
آسانی کسب و کار 133.00
130 130 131 131 125
تولید الکتریسیته 1254.00
1187 1446 1229 1370 1291
شاخص همزمان 309.40
308 308 306 308 309
شاخص رقابتی 3.84
3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
رتبه رقابتی 105.00
102 102 102 93 100
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
130 131 132 133 122
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00
45644726 45644726 46146818 45778061 48146360
قیمت گازوئیل 0.89
0.8 0.75 0.71 0.67 0.47
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00
11 11 11 10 11
نرخ تامین اجتماعی 23.50
23.5 23.5 23.5 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 56.02
19.36 0.81 70.81 105 50.15
درجه حرارت 8.19
19.87 25.13 15.35 10.29 18.04