شاخص یاب

لبنان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.30 6.3 6.7 6.3 6.3 6.7
نرخ تورم 6.70 8.1 8.3 8.5 8.6 8.2
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری -2100.04 -1635 -1646 -1645 -1645 -1645
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00 145 145 143 143 142
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1508.00
1511 1514 1517 1520 1532
بازار سهام 976.03
991 985 979 973 948
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 2.7 3 1.2 1
تولید ناخالص داخلی 51.84
52.9 52.9 54.2 54.2 58.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00
65784177 65784177 65976341 64823356 68634605
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.60
7234 7234 7400 7400 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13367.60
13487 13487 13606 13606 14063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600.00
15085219 15286843 15397042 15507241 15675081
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
6.3 6.7 6.3 6.3 6.7
جمعیت 6.09
6.13 6.14 6.15 6.16 6.27
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.70
8.1 8.3 8.5 8.6 8.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20
109 113 114 116 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.23
0.46 0.41 0.46 0.47 0.47
تورم مواد غذایی 5.60
5.85 5.89 5.91 5.91 5.9
CPI مسکن آب و برق 107.70
108 111 112 116 131
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.04
97.92 99.74 103 108 117
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 8
عرضه پول M0 4857.30
4956 5042 5124 5209 6022
عرضه پول M1 11455.00
11592 11821 12054 12284 14551
عرضه پول M2 80767.80
80560 80614 80526 80471 80325
عرضه پول M3 212335.00
213202 214510 215660 216765 225752
نرخ بهره سپرده 6.91
6.91 6.91 6.91 6.91 4.91
وام به بانک 36502.20
42658 51109 59442 67659 143769
نرخ بهره بین بانکی 5.00
3.85 3.72 3.7 3.7 3.7
ترازنامه بانک مرکزی 198154.00
202020 207956 213880 219750 275682
ترازنامه بانک 356244.20
363440 367187 365867 360647 316457
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2100.04
-1635 -1646 -1645 -1645 -1645
صادرات 218.06
258 258 258 258 258
واردات 2318.10
1894 1905 1903 1903 1903
حساب جاری -548.90
-140 -254 -128 -183 -172
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-19 -19 -18 -18 -17
بدهی خارجی 35677.60
35565 36263 36958 37641 43852
گردش سرمایه 3492.80
2597 2567 2644 2649 2651
حواله 701.00
807 798 835 846 834
ذخایر طلا 286.80
287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 5.64
5.08 4.83 4.91 4.98 5.92
ورود توریست 441674.00
350800 1690 345900 343600 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 202.80
212 211 211 211 211
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00
145 145 143 143 142
بودجه دولت -7.31
-6.65 1.1 -7.1 -7.73 5
ارزش بودجه دولت -53077.00
-716429 -664690 -664873 -664393 -672365
هزینه های دولت 9654240.00
9914904 9914904 9943867 9770091 10344517
درآمدهای دولت 1629424.00
1330084 1330847 1317337 1316898 1316100
هزینه های مالی 1682501.00
2046513 1989384 1982210 1981290 1988465
مخارج نظامی 2368.40
2456 2430 2418 2406 2439
بدهی های دولت 108841.00
111206 113023 114830 116629 134284
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2056.08
2220 2239 2247 2236 2245
آدرس های IP 179674.00
162650 160642 158813 156466 139779
شاخص PMI تولید 45.60
45.8 46.8 47 47.3 51
آسانی کسب و کار 133.00
134 136 136 137 143
تولید الکتریسیته 1254.00
1207 1222 1218 1220 1220
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
139 141 142 142 142
شاخص همزمان 298.00
309 306 308 308 309
شاخص رقابتی 3.84
3.86 3.86 3.76 3.73 3.81
رتبه رقابتی 105.00
108 108 113 115 113
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00
58910979 58910979 59083066 58050546 61463592
اعتبار بخش خصوصی 83704.20
83640 83577 83571 83570 83570
قیمت گازوئیل 0.93
0.95 0.9 0.85 0.8 0.63
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00
11 11 10.75 11 11
نرخ تامین اجتماعی 23.50
23.5 23.5 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 56.02
0.81 70.81 105 44.84 50.15
درجه حرارت 8.19
25.13 15.35 10.29 24.39 18.04