شاخص یاب

لبنان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.55 6.7 6.6 6.6 6.7
نرخ تورم 6.52 4.8 4.5 4.5 4.3 3.5
نرخ بهره 10.00 10 8 8 10 8
موازنه تجاری -1337.07 -1635 -1646 -1645 -1645 -1645
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148.00 145 145 143 143 142
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1505.50
1514 1524 1534 1543 1582
بازار سهام 1040.37
1020 1001 982 964 894
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 2.7 3 1.2 1
تولید ناخالص داخلی 51.84
52.9 52.9 54.2 54.2 58.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00
65784177 65784177 65976341 64823356 68634605
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.60
7234 7234 7400 7400 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13367.60
13487 13487 13606 13606 14063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600.00
15085219 15286843 15397042 15507241 15675081
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
6.55 6.7 6.6 6.6 6.7
جمعیت 6.09
6.13 6.14 6.15 6.16 6.27
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.52
4.8 4.5 4.5 4.3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.22
106 109 110 109 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.63
0.53 0.51 0.53 0.52 0.52
تورم مواد غذایی 5.97
5.98 6.01 6.02 6.02 6.02
CPI مسکن آب و برق 104.45
105 108 108 108 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.04
94.93 96.24 99.24 97.52 104
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 8 8 10 8
عرضه پول M0 4792.40
4891 4972 5050 5128 5891
عرضه پول M1 10996.00
11262 11463 11661 11858 13795
عرضه پول M2 80700.40
80786 80833 80897 80943 81077
عرضه پول M3 211104.00
213208 214451 215649 216799 226043
نرخ بهره سپرده 6.91
6.91 4.91 4.91 6.91 4.91
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1337.07
-1635 -1646 -1645 -1645 -1645
صادرات 253.86
258 258 258 258 258
واردات 1590.92
1894 1905 1903 1903 1903
حساب جاری -83.70
105 119 119 118 118
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-19 -19 -18 -18 -17
بدهی خارجی 30555.20
31004 31249 31490 31726 33830
گردش سرمایه 3492.80
2597 2567 2644 2649 2651
حواله 701.00
807 798 835 846 834
ذخایر طلا 286.80
287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 5.64
5.08 4.83 4.91 4.98 5.92
ورود توریست 1688.00
1675 1690 1675 1650 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 172.99
218 218 218 218 218
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 148.00
145 145 143 143 142
بودجه دولت 9.28
-3.29 1.1 -4.01 -4.65 5
ارزش بودجه دولت -614953.00
-613936 -637961 -630561 -631928 -630262
هزینه های دولت 9654240.00
9914904 9914904 9943867 9770091 10344517
درآمدهای دولت 994694.00
1296863 1302174 1296526 1299891 1300521
هزینه های مالی 1609647.00
1910799 1948119 1927088 1931819 1930784
مخارج نظامی 2368.40
2456 2430 2418 2406 2439
بدهی های دولت 107643.00
110577 112282 113985 115683 132345
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2056.08
2220 2239 2247 2236 2245
آدرس های IP 179674.00
162650 160642 158813 156466 139779
شاخص PMI تولید 46.00
46.36 49.5 46.29 46.28 51
آسانی کسب و کار 133.00
134 136 136 137 143
تولید الکتریسیته 1243.00
1203 1217 1214 1215 1215
شاخص همزمان 303.10
318 306 319 319 309
شاخص رقابتی 3.84
3.86 3.86 3.76 3.73 3.81
رتبه رقابتی 105.00
108 108 113 115 113
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
139 141 142 142 142
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00
58910979 58910979 59083066 58050546 61463592
قیمت گازوئیل 0.95
0.9 0.85 0.8 0.76 0.42
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00
11 11 10.75 11 11
نرخ تامین اجتماعی 23.50
23.5 23.5 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 56.02
0.81 70.81 105 44.84 50.15
درجه حرارت 8.19
25.13 15.35 10.29 24.39 18.04