شاخص یاب

لبنان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7
نرخ تورم 6.53 5.4 4.3 3.9 3.2 2.4
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری -1591.49 -1655 -1654 -1654 -1654 -1654
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00 145 143 143 143 142
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1508.00
1511 1514 1518 1521 1533
بازار سهام 979.50
965 958 952 945 920
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 3 3.2 2.25 1
تولید ناخالص داخلی 51.84
52.9 54.2 54.2 54.2 58.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00
65784177 65976341 66104450 67264321 68634605
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.60
7234 7400 7400 7400 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13367.60
13487 13606 13606 13606 14063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600.00
15286843 15397042 15507241 15617440 15675081
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
6.7 6.6 6.6 6.6 6.7
جمعیت 6.09
6.14 6.15 6.16 6.17 6.27
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.53
5.4 4.3 3.9 3.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.68
110 110 111 111 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.44
0.41 0.41 0.43 0.42 0.43
تورم مواد غذایی 5.30
5.3 4.8 4.4 3.9 2.9
CPI مسکن آب و برق 108.18
108 108 111 112 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.57
97.07 99.05 104 102 102
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 8
عرضه پول M0 4757.30
4908 4980 5051 5122 5754
عرضه پول M1 11295.70
11560 11772 11976 12179 13976
عرضه پول M2 79452.90
79089 78437 78070 77761 76920
عرضه پول M3 213088.00
214359 215464 216524 217547 225141
نرخ بهره سپرده 6.91
6.91 6.91 6.91 6.91 4.91
وام به بانک 40080.20
42061 44856 45295 46993 47841
نرخ بهره بین بانکی 5.00
3.93 3.79 3.77 3.77 3.77
ترازنامه بانک مرکزی 204718.00
211410 218138 224800 231402 288195
ترازنامه بانک 363483.40
373589 383243 392207 400587 455836
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1591.49
-1655 -1654 -1654 -1654 -1654
صادرات 228.57
236 235 235 235 235
واردات 1820.06
1891 1889 1889 1889 1889
حساب جاری -146.10
-299 -168 -235 -214 -218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-25.8 -25.6 -25.6 -25.6 -24
بدهی خارجی 35361.90
36382 37090 37784 38467 44105
گردش سرمایه 3492.80
2567 2644 2649 2655 2651
حواله 701.00
798 835 846 831 834
ذخایر طلا 286.80
287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 5.64
5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
ورود توریست 564453.00
1690 368700 371500 364700 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 202.80
211 211 211 211 211
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00
145 143 143 143 142
بودجه دولت -7.31
1.1 2.2 2.2 2.2 5
ارزش بودجه دولت -53077.00
-664690 -664873 -664393 -669576 -672365
هزینه های دولت 9654240.00
9914904 9943867 9963176 10137990 10344517
درآمدهای دولت 1629424.00
1330847 1317337 1316898 1315674 1316100
هزینه های مالی 1682501.00
1989384 1982210 1981290 1985250 1988465
مخارج نظامی 2368.40
2430 2418 2406 2394 2439
بدهی های دولت 109834.00
111975 113621 115261 116896 131372
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2056.08
2239 2247 2236 2244 2245
آدرس های IP 179674.00
160642 158813 156466 154308 139779
شاخص PMI تولید 46.20
46.8 47 47.3 47.5 51
آسانی کسب و کار 142.00
135 140 142 145 148
تولید الکتریسیته 1494.00
1305 1346 1338 1338 1338
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
شاخص همزمان 306.70
306 309 310 309 309
شاخص رقابتی 57.72
58.22 58.22 58.22 58.22 60.72
رتبه رقابتی 80.00
80 80 80 80 80
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00
58910979 59083066 59197790 60236476 61463592
اعتبار بخش خصوصی 83652.10
83543 83538 83539 83539 83539
قیمت گازوئیل 0.94
0.93 0.91 0.89 0.88 0.81
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00
11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 23.50
23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 56.02
70.81 105 44.84 44.84 50.15
درجه حرارت 8.19
15.35 10.29 24.39 21.33 18.04