لبنان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 7 6.8 6.8 6.8 6.7
نرخ تورم 1.03 0.1 0.2 0.7 1 2.3
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
موازنه تجاری -1200.69 -1900 -1500 -1500 -1306 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 140 141 141 141 144
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1507.40 1519 1534 1550 1565 1805
بازار سهام 1205.50 1150 1130 1120 1110 926
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.5 1.2 1.5 1.7 4.6
تولید ناخالص داخلی 47.10 48.26 48.49 48.72 48.95 51.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50991022.87 51957230 52283892 52610555 52937218 58844361
تولید ناخالص داخلی سرانه 7062.22 6599 6477 6355 6233 7115
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13117.25 12907 12800 12800 12800 14063
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 7 6.8 6.8 6.8 6.7
جمعیت 4.65 4.71 4.72 4.74 4.75 4.94
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.03 0.1 0.2 0.7 1 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.06 96.79 96.54 96.64 96.64 96.63
تورم مواد غذایی -1.08 -1.11 -1.11 -1.13 -1.13 -1.13
CPI حمل و نقل 85.88 87.4 86.62 86.9 86.83 86.84
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
عرضه پول M0 4165.30 4327 4419 4513 4609 6076
عرضه پول M1 9235.60 9660 9848 10041 10240 13279
عرضه پول M2 80371.40 81196 81395 81374 81217 74328
عرضه پول M3 190891.00 191240 191099 190916 190723 188257
نرخ بهره سپرده 6.00 6.07 6.08 6.08 6.08 5.98
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1200.69 -1900 -1500 -1500 -1306 -1700
صادرات 340.49 274 278 278 278 278
واردات 1950.84 1702 1630 1653 1650 1650
حساب جاری 352.10 -478 -450 -450 -449 -449
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -22 -20 -20 -16.72 -17
بدهی خارجی 29007.00 29579 29911 30233 30547 33929
گردش سرمایه 2974.20 1403 1475 1454 1442 1439
حواله 867.60 716 655 643 671 667
ذخایر طلا 286.83 287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 6.38 6.21 6.19 6.17 6.14 6.02
ورود توریست 1355.00 1410 1540 1540 1540 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116.97 197 198 197 198 198
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 140 141 141 141 144
بودجه دولت 5.35 -2.48 -3.2 -3.91 -4.63 7.07
ارزش بودجه دولت -254084.00 -353467 -378948 -369728 -372672 -371943
هزینه های دولت 6178281.31 6390544 6385101 6379657 6374213 6191315
درآمدهای دولت 1057360.00 1169913 1186650 1196598 1198132 1198836
هزینه های مالی 1311444.00 1498934 1544457 1544556 1549876 1549638
مخارج نظامی 2236.10 2301 2328 2354 2346 2319
بدهی های دولت 95793.00 96675 98087 99489 100884 119666
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص PMI تولید 45.10 48 48.7 48.7 44.96 51
آسانی کسب و کار 123.00 119 119 118 118 115
تولید الکتریسیته 1162.00 1102 1101 1100 1101 1100
شاخص همزمان 273.50 304 304 304 285 309
شاخص رقابتی 3.84 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
رتبه رقابتی 101.00 99.72 99.72 99.72 99.72 95.07
شاخص فساد مالی 28.00 28.6 28.63 28.66 28.69 28.67
رتبه فساد مالی 123.00 122 120 119 118 111
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
هزینه های مصرف کننده 43293298.42 42866045 42906104 42946163 42986222 43055189
قیمت گازوئیل 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2