لبنان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 7 6.8 6.8 6.8 6.7
نرخ تورم 1.13 0.5 0.2 0.7 1 2.3
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
موازنه تجاری -1193.95 -1900 -1500 -1500 -1328 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 140 141 141 141 142
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1505.60 1521 1536 1551 1566 1807
بازار سهام 1231.11 1210 1190 1180 1170 975
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.5 1.2 1.5 1.7 4.6
تولید ناخالص داخلی 47.10 48.26 48.49 48.72 48.95 51.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50991022.87 51957230 52283892 52610555 52937218 58844361
تولید ناخالص داخلی سرانه 7062.22 6599 6477 6355 6233 7115
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13117.25 12907 12800 12800 12800 14063
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 7 6.8 6.8 6.8 6.7
جمعیت 4.65 4.71 4.72 4.74 4.75 4.94
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.13 0.5 0.2 0.7 1 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.94 97.36 96.91 97.06 97.09 97.07
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 0.26 0.58 0.36 0.48 0.44
تورم مواد غذایی -1.61 -1.6 -1.57 -1.59 -1.59 -1.59
CPI حمل و نقل 87.04 87.6 86.76 87.05 86.98 86.99
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
عرضه پول M0 4229.70 4321 4417 4516 4617 6151
عرضه پول M1 9811.50 9626 9869 10118 10373 14339
عرضه پول M2 81397.50 82913 83886 84504 84828 79209
عرضه پول M3 193180.00 196374 196673 196591 196410 193718
نرخ بهره سپرده 6.00 6.07 6.08 6.08 6.08 5.98
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1193.95 -1900 -1500 -1500 -1328 -1700
صادرات 254.33 264 267 267 267 267
واردات 1448.28 1679 1577 1601 1596 1597
حساب جاری 1787.80 -478 -450 -450 -449 -449
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -22 -20 -20 -16.72 -17
بدهی خارجی 29088.00 29549 29878 30197 30507 33856
گردش سرمایه 2974.20 1403 1475 1454 1442 1439
حواله 873.30 827 815 810 812 800
ذخایر طلا 286.83 287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 6.07 5.98 5.97 5.96 5.95 5.89
ورود توریست 1355.00 1410 1540 1540 1540 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 171.19 200 202 201 202 202
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 140 141 141 141 142
بودجه دولت 5.35 -2.48 -3.2 -3.91 -4.63 7.07
ارزش بودجه دولت -254084.00 -353467 -378948 -369728 -372672 -371943
هزینه های دولت 6178281.31 6390544 6385101 6379657 6374213 6191315
درآمدهای دولت 1057360.00 1169913 1186650 1196598 1198132 1198836
هزینه های مالی 1311444.00 1498934 1544457 1544556 1549876 1549638
مخارج نظامی 2236.10 2301 2328 2354 2346 2319
بدهی های دولت 96618.00 98484 99964 101430 102887 121187
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص PMI تولید 46.90 48 48.7 48.7 45.6 51
آسانی کسب و کار 126.00 120 122 123 123 119
تولید الکتریسیته 1190.00 1121 1133 1128 1130 1130
شاخص همزمان 284.60 304 304 304 286 309
شاخص رقابتی 3.84 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
رتبه رقابتی 101.00 99.72 99.72 99.72 99.72 95.07
شاخص فساد مالی 28.00 28.6 28.63 28.66 28.69 28.67
رتبه فساد مالی 123.00 122 120 119 118 111
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
هزینه های مصرف کننده 43293298.42 42866045 42906104 42946163 42986222 43055189
قیمت گازوئیل 0.71 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2