لبنان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7
نرخ تورم 4.68 1.9 2.2 2 2.3 2.5
نرخ بهره 10.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری -1292.24 -1500 -1500 -1305 -1800 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 141 141 141 141 142
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1507.50 1540 1550 1570 1580 1810
بازار سهام 1222.85 1190 1180 1170 1160 973
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.2 1.5 1.7 1.9 4.6
تولید ناخالص داخلی 47.10 47.03 47.44 47.85 48.26 51.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51664436.99 50952684 51159449 51366214 51572980 50972085
تولید ناخالص داخلی سرانه 7045.50 7076 6917 6758 6599 7115
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13089.01 12800 12800 12800 12800 14063
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7
جمعیت 4.65 4.59 4.63 4.67 4.71 4.94
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 4.68 1.9 2.2 2 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.47 98.47 98.42 98.44 98.43 98.43
نرخ تورم (ماهانه) -0.47 0.55 0.25 0.41 0.35 0.38
تورم مواد غذایی 0.02 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
CPI حمل و نقل 88.80 89.65 88.96 89.08 89.08 89.07
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 10.00 8 8 8 8 8
عرضه پول M0 4172.30 4374 4453 4532 4610 5523
عرضه پول M1 9862.80 10022 10213 10405 10597 12843
عرضه پول M2 81593.40 81535 81691 81786 81881 82137
عرضه پول M3 196028.00 198272 200637 202940 205201 228791
نرخ بهره سپرده 6.00 6.05 6.06 6.07 6.07 5.98
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -1292.24 -1500 -1500 -1305 -1800 -1700
صادرات 244.18 261 260 260 260 260
واردات 1536.42 1525 1556 1553 1554 1554
حساب جاری 457.20 73.54 214 146 176 166
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -20 -20 -18.64 -20 -17
بدهی خارجی 28182.40 29534 29817 30091 30358 33057
گردش سرمایه 209.90 1555 1464 1457 1461 1464
حواله 870.80 830 821 822 819 810
ذخایر طلا 286.83 287 287 287 287 287
شاخص تروریسم 6.07 6.14 6.09 6.03 5.98 5.89
ورود توریست 1355.00 1410 1540 1540 1540 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 320.56 203 205 204 205 205
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 139.00 141 141 141 141 142
بودجه دولت 5.35 2.91 1.11 -0.68 -2.48 7.07
ارزش بودجه دولت -681483.00 -387132 -360488 -371004 -367820 -368678
هزینه های دولت 6533697.60 6672239 6540639 6409039 6277440 6278255
درآمدهای دولت 835439.00 1183038 1197827 1184733 1186127 1184204
هزینه های مالی 1516922.00 1518079 1522111 1522022 1522937 1522169
مخارج نظامی 2236.10 2301 2328 2354 2346 2319
بدهی های دولت 98201.80 99525 100922 102310 103691 119710
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص PMI تولید 47.70 48.7 48.7 46.51 49.2 51
آسانی کسب و کار 126.00 121 122 123 123 119
تولید الکتریسیته 1028.00 1153 1148 1150 1149 1150
شاخص همزمان 311.20 304 304 295 305 309
شاخص رقابتی 3.84 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
رتبه رقابتی 101.00 99.72 99.72 99.72 99.72 95.07
شاخص فساد مالی 28.00 27 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 136.00 126 125 123 122 111
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
هزینه های مصرف کننده 44444718.94 41941368 42757107 43572847 44388587 43756568
قیمت گازوئیل 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2