لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-09
نرخ بیکاری 8.5 2017-09
نرخ تورم 2.2 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -101 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 1040 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5961319 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص ملی 7045 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1554072 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 273556 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 402107 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 692525 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 163728 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315302 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 918082 EUR هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 552777 EUR هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-09
افراد شاغل 903 هزار 2017-09
افراد بیکار 63121 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 14.5 % 2017-11
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 17062 2017-09
دستمزد 669 EUR / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.8 2017-12
تغییر اشتغال -0.7 % 2017-06
نرخ اشتغال 63.6 % 2017-09
استخدام تمام وقت 795 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 64.5 هزار 2017-06
بهره وری 131 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.4 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19 % 2017-09
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-11
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 99.8 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-01
عرضه پول M0 10143 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 10587 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 12546 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 27407 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 3848 USD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 16241 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 5475 EUR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -101 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 1102 EUR - میلیون 2017-11
واردات 1203 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 74 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
بدهی خارجی 37552 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -152000 EUR-THO 2017-09
ذخایر طلا 6.62 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 58 EUR - میلیون 2017-11
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2016-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -133702762 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 878673 EUR هزار 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 814418 EUR هزار 2017-11
بدهی های دولت 10078 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 959645 EUR هزار 2017-11
درخواست پناهندگی 20 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 406 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3.6 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-11
تولید صنعتی 9.1 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 74.2 % 2017-12
ثبت خودرو 4185 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 249882 EUR هزار 2017-09
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 636 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن 24.3 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 3845967 EUR هزار 2017-09
پس انداز های شخصی -2.19 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 3.59 % 2017-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 108 2017-12
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 80.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12