لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 8.9 2017-06
نرخ تورم 2.6 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -310 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-08
بازار سهام 1012 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5018214 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص ملی 6125 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 846592 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156617 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 153707 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 595106 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 253352 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 249171 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654013 EUR هزار 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 572685 EUR هزار 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-06
افراد شاغل 883 هزار 2017-03
افراد بیکار 66708 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 13.2 % 2017-06
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 15442 2017-03
دستمزد 675 EUR / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.8 2017-12
تغییر اشتغال -1.9 % 2017-03
نرخ اشتغال 62.6 % 2017-06
استخدام تمام وقت 783 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 66.3 هزار 2017-03
بهره وری 112 نقاط شاخص 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.17 % 2017-03
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-06
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 113 نقاط شاخص 2017-05
CPI Housing Utilities 99.1 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 6.6 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-08
عرضه پول M0 8305 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 10236 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 12201 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 28737 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 3346 USD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 15053 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 5689 EUR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -310 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 920 EUR - میلیون 2017-06
واردات 1230 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری -187 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
بدهی خارجی 37245 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 243880 EUR-THO 2017-03
ذخایر طلا 6.62 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -39.77 EUR - میلیون 2017-04
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2016-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -98063 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 841721 EUR هزار 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 963632 EUR هزار 2017-06
بدهی های دولت 9895 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 982962 EUR هزار 2017-06
درخواست پناهندگی 50 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 406 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2017-07
تولید صنعتی 7.8 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2017-06
تولید صنعتی 10.1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 74.5 % 2017-09
ثبت خودرو 4630 ماشین 2017-06
تغییرات موجودی انبار 91627 EUR هزار 2017-03
شاخص رقابتی 4.45 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 49 2017-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 14 2016-12
تولید الکتریسیته 588 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 13.5 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.4 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 3363202 EUR هزار 2017-03
پس انداز های شخصی -2.19 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 494 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 3.21 % 2017-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2017-07
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به درآمد 40.96 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 80.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12