شاخص یاب

لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-09
نرخ بیکاری 7 2018-09
نرخ تورم 3.2 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -349 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 954 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 30.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5997093 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص ملی 7150 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1486248 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286036 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 346543 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 730513 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 166872 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 335009 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 817915 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 519403 EUR هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2018-09
افراد شاغل 920 هزار 2018-09
افراد بیکار 56726 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 8.6 % 2018-09
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 24078 2018-06
دستمزد 755 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 430 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 1.93 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 65.3 % 2018-09
استخدام تمام وقت 814 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 % 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 59.6 هزار 2018-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21 % 2018-06
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5 % 2018-09
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-11
عرضه پول M0 8842 EUR - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 11515 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 13582 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 21799 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 3873 USD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 18063 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 5047 EUR - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -349 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 1034 EUR - میلیون 2018-09
واردات 1384 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -46 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 35568 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 576000 EUR-THO 2018-06
ذخایر طلا 6.6 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154 EUR - میلیون 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -18040630 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 1050484 EUR هزار 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
درآمدهای دولت 846658 EUR هزار 2018-09
بدهی های دولت 10386 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 879214 EUR هزار 2018-09
درخواست پناهندگی 10 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.9 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -1.2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 % 2018-09
تولید صنعتی 2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 75.9 % 2018-12
ثبت خودرو 4192 2018-09
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -48267 EUR هزار 2018-06
شاخص رقابتی 66.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 398 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 2.7 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 3726501 EUR هزار 2018-06
پس انداز های شخصی 2.66 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 515 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 3.61 % 2018-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2018-09
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 35.94 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 130 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز 3.9 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12