لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-06
نرخ بیکاری 8.9 2017-06
نرخ تورم 3.1 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -322 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-09
بازار سهام 993 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5673529 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص ملی 6722 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302666 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 252880 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265125 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 728373 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 196558 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333383 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 744739 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 543814 EUR هزار 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-06
افراد شاغل 892 هزار 2017-06
افراد بیکار 63717 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 12.6 % 2017-07
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 17261 2017-06
دستمزد 691 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.8 2017-12
تغییر اشتغال -0.7 % 2017-06
نرخ اشتغال 62.6 % 2017-06
استخدام تمام وقت 783 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 66.3 هزار 2017-03
بهره وری 127 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19 % 2017-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-08
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-07
CPI Housing Utilities 99.3 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.2 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 6.8 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-09
عرضه پول M0 8377 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 10135 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 12070 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 28737 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 3434 USD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 15053 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 5728 EUR - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -322 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 858 EUR - میلیون 2017-07
واردات 1180 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری -145 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
بدهی خارجی 37424 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 190000 EUR-THO 2017-06
ذخایر طلا 6.62 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2016-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 63059455 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 1027065 EUR هزار 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 839656 EUR هزار 2017-08
بدهی های دولت 9895 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 765467 EUR هزار 2017-08
درخواست پناهندگی 35 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 406 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.8 2017-08
تولید صنعتی 8.8 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2017-07
تولید صنعتی 8.2 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 74.5 % 2017-09
ثبت خودرو 4630 ماشین 2017-06
تغییرات موجودی انبار 156300 EUR هزار 2017-06
شاخص رقابتی 4.45 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 49 2017-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 14 2016-12
تولید الکتریسیته 372 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 28.6 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.8 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 3695749 EUR هزار 2017-06
پس انداز های شخصی -2.19 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 500 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 3.21 % 2017-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2017-08
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به درآمد 40.96 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 80.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12