لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-09
نرخ بیکاری 8.5 2017-09
نرخ تورم 2.8 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -212 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 1037 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5673529 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص ملی 6722 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302666 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 252880 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265125 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 728373 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 196558 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333383 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 744739 EUR هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 543814 EUR هزار 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-09
افراد شاغل 903 هزار 2017-09
افراد بیکار 61014 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 10.3 % 2017-09
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 17261 2017-06
دستمزد 691 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 380 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.8 2017-12
تغییر اشتغال -0.7 % 2017-06
نرخ اشتغال 63.6 % 2017-09
استخدام تمام وقت 783 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 66.3 هزار 2017-03
بهره وری 127 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19 % 2017-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-09
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 99.2 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 5.3 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-11
عرضه پول M0 8478 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 10024 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 12041 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 27407 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 3550 USD - میلیون 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 16241 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 5424 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -212 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 1034 EUR - میلیون 2017-09
واردات 1246 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری -20 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2016-12
بدهی خارجی 37424 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 190000 EUR-THO 2017-06
ذخایر طلا 6.62 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2016-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 16231898 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1027065 EUR هزار 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 764231 EUR هزار 2017-09
بدهی های دولت 10300 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 771282 EUR هزار 2017-09
درخواست پناهندگی 15 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 406 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.2 2017-09
تولید صنعتی 12.9 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-09
تولید صنعتی 7.1 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 74.2 % 2017-12
ثبت خودرو 4185 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 156300 EUR هزار 2017-06
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 405 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 22.8 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.7 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 3695749 EUR هزار 2017-06
پس انداز های شخصی -2.19 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 3.59 % 2017-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2017-09
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 80.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46 mm 2015-12
درجه حرارت 2 celsius 2015-12