لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-03
نرخ بیکاری 8.2 2018-03
نرخ تورم 2 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -254 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 1049 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6118213 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص ملی 7144 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1609233 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 171991 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 373509 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 696872 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 208545 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452779 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 869222 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 522863 EUR هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 % 2018-03
افراد شاغل 898 هزار 2018-03
افراد بیکار 61882 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 15.2 % 2018-03
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 17271 2017-12
دستمزد 738 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 430 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2017-12
نرخ اشتغال 63.7 % 2017-12
استخدام تمام وقت 799 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 66.1 هزار 2017-12
بهره وری 130 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.18 % 2017-12
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2018-04
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 97.2 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-05
عرضه پول M0 10128 EUR - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 10838 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 12880 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 27246 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 3890 USD - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 17879 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 5379 EUR - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -254 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 966 EUR - میلیون 2018-03
واردات 1220 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -88 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 37824 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 122000 EUR-THO 2017-12
ذخایر طلا 6.6 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 239255 EUR - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 1119307 EUR هزار 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
درآمدهای دولت 995188 EUR هزار 2018-04
بدهی های دولت 10782 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 983150 EUR هزار 2018-04
درخواست پناهندگی 20 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.4 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 0.6 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 % 2018-03
تولید صنعتی 1.5 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 76.3 % 2018-06
ثبت خودرو 4211 2018-03
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -19303 EUR هزار 2017-12
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 751 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -5.9 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.6 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 3603429 EUR هزار 2017-12
پس انداز های شخصی 2.66 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 493 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 3.67 % 2018-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2018-03
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12