شاخص یاب

لتونی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 984 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-09
نرخ بیکاری 7 2018-09
نرخ تورم 2.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -132 2018-11
حساب جاری 92 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.5 2017-12
اطمینان کسب و کار -0.7 2018-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 30.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6208804 2018-09
تولید ناخالص ملی 7746 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1876256 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 264587 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 461111 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 679952 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 171175 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 331071 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 911012 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 634176 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2018-09
افراد شاغل 920 2018-09
افراد بیکار 56726 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2018-11
هزینه های کار 114 2018-09
پست های خالی شغلی 22257 2018-09
دستمزد 728 2018-09
حداقل دستمزد 430 2018-12
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 65.3 2018-09
استخدام تمام وقت 819 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 64.3 2018-09
بهره وری 134 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.25 2018-09
قیمت تولید 120 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 2018-11
قیمت صادرات 106 2018-11
قیمت واردات 99.8 2018-11
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی 0.6 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-01
عرضه پول M0 9696 2018-12
عرضه پول M1 11731 2018-11
عرضه پول M2 13863 2018-11
ترازنامه بانک 21858 2018-09
ذخایر ارزی 3817 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 18095 2018-09
وام به بخش خصوصی 5091 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -132 2018-11
حساب جاری 92 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
صادرات 1168 2018-11
واردات 1301 2018-11
بدهی خارجی 36246 2018-09
گردش سرمایه 330000 2018-09
ذخایر طلا 6.6 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99 2018-11
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -128929722 2018-11
هزینه های دولت 920083 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
درآمدهای دولت 963812 2018-11
بدهی های دولت 10386 2018-06
هزینه های مالی 1120626 2018-11
درخواست پناهندگی 10 2018-06
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.7 2018-10
تولید صنعتی -0.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2018-11
تولید صنعتی 3.3 2018-10
استفاده از ظرفیت 75.9 2018-12
ثبت خودرو 4192 2018-09
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 208292 2018-09
شاخص رقابتی 66.25 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 517 2018-11
استخراج معدن 6.3 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 3926972 2018-09
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 517 2018-11
نرخ وام بانکی 3.43 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2018-09
قیمت گازوئیل 1.46 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 130 2018-09
میزان ساخت و ساز -6.5 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.5 2017-12