لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 8.1 2017-12
نرخ تورم 1.8 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -130 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-03
بازار سهام 1037 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 27.68 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6118213 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص ملی 7144 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1609233 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14715 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 171991 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 373509 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 696872 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 208545 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452779 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 869222 EUR هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 522863 EUR هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2017-12
افراد شاغل 902 هزار 2017-12
افراد بیکار 65282 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 17.9 % 2018-01
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 17271 2017-12
دستمزد 738 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 430 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.95 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2017-12
نرخ اشتغال 63.6 % 2017-09
استخدام تمام وقت 799 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 69 هزار 2017-09
بهره وری 130 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.18 % 2017-12
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-02
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-03
عرضه پول M0 9392 EUR - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 10815 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 12803 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 28293 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 3836 USD - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 17249 EUR - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 5365 EUR - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -130 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 959 EUR - میلیون 2018-01
واردات 1090 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 120 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2016-12
بدهی خارجی 37824 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 122000 EUR-THO 2017-12
ذخایر طلا 6.62 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39 EUR - میلیون 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2016-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 112744587 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 1119307 EUR هزار 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 937190 EUR هزار 2018-01
بدهی های دولت 10078 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 764385 EUR هزار 2018-01
درخواست پناهندگی 5 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 406 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 4.2 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2018-01
تولید صنعتی 9.1 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 75.8 % 2018-03
ثبت خودرو 4152 2017-12
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -19303 EUR هزار 2017-12
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 735 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن 24.3 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 3603429 EUR هزار 2017-12
پس انداز های شخصی 2.66 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 494 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 3.44 % 2018-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 108 2017-12
قیمت گازوئیل 1.5 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12