شاخص یاب

لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 7.7 2018-06
نرخ تورم 2.8 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -406 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 989 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 30.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5997093 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص ملی 7150 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1486248 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286036 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 346543 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 730513 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 166872 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 335009 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 817915 EUR هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 519403 EUR هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2018-06
افراد شاغل 910 هزار 2018-06
افراد بیکار 58888 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.5 % 2018-07
هزینه های کار 133 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 20886 2018-03
دستمزد 755 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 430 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 1.93 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 64.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 800 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 62 هزار 2018-03
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21 % 2018-06
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2018-08
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 98.6 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -0.2 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-09
عرضه پول M0 8679 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 11536 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 13666 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 21645 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 3839 USD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 17948 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 4942 EUR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -406 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 950 EUR - میلیون 2018-07
واردات 1355 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری -29 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 35568 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 576000 EUR-THO 2018-06
ذخایر طلا 6.6 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 209254626 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 1050484 EUR هزار 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
درآمدهای دولت 1145896 EUR هزار 2018-07
بدهی های دولت 9766 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 945464 EUR هزار 2018-07
درخواست پناهندگی 10 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.9 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 3.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 % 2018-07
تولید صنعتی 1.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 77.4 % 2018-09
ثبت خودرو 4945 2018-06
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -48267 EUR هزار 2018-06
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 316 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 11.4 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 3726501 EUR هزار 2018-06
پس انداز های شخصی 2.66 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 505 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.55 % 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2018-07
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 3.9 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12