لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 8.90 9.1 9 9.3 9 8.2
نرخ تورم 2.60 2.6 2.6 2.4 2.2 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -310.10 -254 -249 -252 -252 -252
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 38.1 38.1 37.6 37.6 37
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 1017.20 957 947 938 928 822
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.6 3.6 3.4 3.2 3
تولید ناخالص داخلی 27.68 29.42 36.65 30.35 30.03 48.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5018214.00 5018648 5398571 5019081 5398139 5395992
تولید ناخالص ملی 6125.00 6767 7092 6487 6977 7474
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 846592.00 1314830 1480842 901725 1088305 1446554
تولید ناخالص داخلی سرانه 14714.67 14793 14796 14793 14790 14876
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712.09 23840 23918 23924 23930 24101
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156617.00 248068 160039 157027 238556 163109
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 153707.00 329541 314877 164235 242362 314192
تولید ناخالص داخلی از ساخت 595106.00 682973 693339 618788 716481 697071
تولید ناخالص داخلی از معادن 253352.00 162633 237216 252514 187880 231063
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 249171.00 307189 334930 321265 327996 325777
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654013.00 705540 707581 708030 708129 708156
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 572685.00 578391 565362 583962 574288 579407
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 9.1 9 9.3 9 8.2
افراد شاغل 892.00 884 881 879 880 875
افراد بیکار 65554.00 63805 62941 62674 62590 62552
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 3.08 2.92 2.83 2.75 2.38
نرخ بیکاری جوانان 13.20 13.09 12.84 12.91 12.86 12.88
هزینه های کار 128.04 128 126 126 126 126
پست های خالی شغلی 15442.00 16459 16717 17044 17302 18065
دستمزد 675.00 656 670 657 657 677
حداقل دستمزد 380.00 381 380 384 386 410
جمعیت 1.95 1.95 1.95 1.93 1.93 1.89
سن بازنشستگی زنان 62.80 62.86 62.86 62.95 62.98 63.25
سن بازنشستگی مردان 62.80 62.41 62.41 62.56 62.61 61.97
تغییر اشتغال -1.90 -0.5 -0.29 -0.21 -0.15 -0.04
نرخ اشتغال 62.60 63.02 62.93 62.97 63.32 63.78
استخدام تمام وقت 782.60 785 777 782 786 780
قسمت مدت زمان اشتغال 66.30 72.75 73.89 70.25 72.9 72.16
بهره وری 112.10 126 129 115 123 129
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 68.1 68.05 68.05 68.06 68.05
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.60 2.6 2.6 2.4 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 -0.12 -0.3 -0.29 -0.31 -0.31
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.00 103 102 102 102 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 103 103 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 102.89 103 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 1.00 0.89 0.57 0.35 0.19 -0.16
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19
قیمت تولید 113.60 117 119 121 121 134
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 5.2 4.2 3.4 3.4 2.4
قیمت صادرات 116.60 117 117 117 117 117
قیمت واردات 112.70 113 113 113 113 113
CPI Housing Utilities 99.10 99.23 99.36 99.4 99.42 99.43
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.90 98.5 98.55 98.55 98.55 98.55
تورم مواد غذایی 6.60 6.76 7.04 7.19 7.26 7.35
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
عرضه پول M0 8120.40 8290 8293 8293 8293 8293
عرضه پول M1 10235.70 10318 10359 10399 10434 10609
عرضه پول M2 12200.80 12241 12229 12223 12218 12191
ذخایر ارزی 3360.00 3367 3355 3360 3359 3359
ترازنامه بانک 28736.90 28557 28572 28543 28547 28544
ترازنامه بانک مرکزی 15053.00 15005 15013 15006 15007 15007
وام به بخش خصوصی 5689.30 5644 5612 5585 5562 5462
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -310.10 -254 -249 -252 -252 -252
صادرات 920.28 885 893 890 899 898
واردات 1230.43 1148 1160 1171 1173 1170
حساب جاری -187.00 -125 -133 -143 -147 -153
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -0.7
بدهی خارجی 37244.91 37291 37629 37499 37686 37841
گردش سرمایه 243880.00 211222 245608 213924 218650 222837
ذخایر طلا 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -39.77 25.13 21.36 21.69 21.7 21.7
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 38.1 38.1 37.6 37.6 37
بودجه دولت 0.00 0.15 -0.9 0.22 0.11 0.2
ارزش بودجه دولت 67008866.00 250295 250202 250202 250202 250202
هزینه های دولت 841721.00 841953 1025984 842184 1025753 1024608
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 36.5 36.43 36.52 36.62 36.76
درآمدهای دولت 830766.00 856212 877922 873594 874483 874322
بدهی های دولت 9894.90 10171 10184 10256 10329 10579
هزینه های مالی 767877.00 831549 855683 850139 851784 851438
درخواست پناهندگی 35.00 40.49 38.95 38.29 38.01 37.8
مخارج نظامی 405.90 433 475 480 484 480
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 0.14 0.94 0.47 0.77 0.67
تولید صنعتی 7.80 8.42 1.5 8.34 8.41 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.61 0.7 0.78 0.76 0.6
تولید صنعتی 10.10 9.68 10.52 10.01 10.28 10.19
استفاده از ظرفیت 74.50 75.1 74.52 74.32 74.27 74.29
ثبت خودرو 4630.00 4294 4388 4358 4637 4688
تغییرات موجودی انبار 91627.00 -51628 41471 70393 104098 61113
شاخص رقابتی 4.45 4.42 4.42 4.41 4.4 4.43
رتبه رقابتی 49.00 47 47 50 51 51
آسانی کسب و کار 14.00 15 14 14 14 14
تولید الکتریسیته 588.00 434 502 502 490 493
شاخص فساد مالی 57.00 58 59 59 59 61
رتبه فساد مالی 44.00 43 44 44 44 44
استخراج معدن 13.50 9.42 7.66 7.02 6.81 6.71
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.40 -3.98 -4.8 -4.59 -4.65 -4.63
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.51 0.3 0.33 0.33 0.33
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 3.62 3.74 3.83 3.87 3.92
هزینه های مصرف کننده 3363202.00 3776678 3514433 3480549 3770658 3627532
پس انداز های شخصی -2.19 -3.36 -4.3 -4.26 -4.22 -3.51
تسهیلات اعتباری خریدار 493.90 497 500 502 504 518
نرخ وام بانکی 3.21 3.28 3.31 3.28 3.28 3.27
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.60 107 107 107 107 108
قیمت گازوئیل 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28
بدهی خانوار به درآمد 40.96 37.88 36.69 36.13 35.56 29.25
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 113.99 118 119 120 120 120
نرخ مالکیت مسکن 80.90 80.53 80.5 80.68 80.87 81.18
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23.27 23.12 23.13 23.14 23.12
نرخ مالیات بر فروش 21.00 20.9 20.9 21.01 21.04 21.04
نرخ تامین اجتماعی 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5