لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 8.10 9.3 9 8.8 8.7 8.2
نرخ تورم 2.00 2.9 2.8 2.5 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -238.10 -189 -186 -184 -182 -163
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.6 37.6 37.6 37
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 1019.92
990 956 924 893 680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.7 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3.4 3.2 3.3 3.3 3
تولید ناخالص داخلی 27.68
25.8 27.1 28.4 40.58 48.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5961319.00
5293268 5581555 5770421 5928384 5713263
تولید ناخالص ملی 7045.00
6835 6796 6814 6863 6746
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1554072.00
1148067 1209233 1386211 1401462 1258717
تولید ناخالص داخلی سرانه 14714.67
14990 14990 14990 14990 15570
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712.09
23412 23507 23602 23697 21603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 273556.00
153207 251708 270728 167271 173427
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 402107.00
185621 251896 373348 325314 318878
تولید ناخالص داخلی از ساخت 692525.00
635837 685158 682436 688148 672853
تولید ناخالص داخلی از معادن 163728.00
250108 196492 164945 222303 206273
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315302.00
253653 334043 312477 433699 414754
تولید ناخالص داخلی از خدمات 918082.00
698876 744630 855158 827678 796928
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 552777.00
552624 544372 549025 542212 535272
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.10
9.3 9 8.8 8.7 8.2
افراد شاغل 902.00
909 913 916 919 949
افراد بیکار 65136.00
68323 72250 75427 78061 91236
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40
3.67 3.82 4.02 4.2 5.57
نرخ بیکاری جوانان 14.20
14.78 15.15 15.35 15.71 18.17
هزینه های کار 128.26
125 123 122 120 106
پست های خالی شغلی 17062.00
15356 14203 12835 11441 4697
دستمزد 669.00
671 671 670 672 677
حداقل دستمزد 430.00
430 430 430 430 540
جمعیت 1.95
1.93 1.93 1.93 1.93 1.91
سن بازنشستگی زنان 62.80
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.80
63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 69.30
69.02 69 68.92 68.84 68.09
قسمت مدت زمان اشتغال 69.00
69.28 69.44 69.97 70.29 73.89
بهره وری 131.40
116 124 128 128 126
تغییر اشتغال 0.50
0.03 0 -0.01 -0.01 -0.03
نرخ اشتغال 63.60
62.93 62.72 62.29 61.61 57.78
استخدام تمام وقت 799.10
807 810 813 815 828
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.00
2.9 2.8 2.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.12 0.16 0.16 0.16 0.16
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.49
103 103 103 103 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70
104 104 103 103 102
قیمت مصرف کننده اصلی 103.11
103 103 103 103 102
اندازه اصل تورم 1.40
1.38 1.49 1.63 1.77 3.12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19
1.19 1.18 1.18 1.17 1.16
قیمت تولید 115.10
121 121 117 124 134
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.4 3.4 4.1 2.6 2.4
قیمت صادرات 117.80
118 118 118 117 116
قیمت واردات 113.60
114 114 114 114 112
CPI مسکن آب و برق 101.20
102 103 103 103 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30
103 103 103 103 101
تورم مواد غذایی 1.90
4.2 3.8 3.4 3.2 3.8
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.28 0.66 0.96 1.23 2.97
عرضه پول M0 9928.90
10026 10017 9990 9963 9649
عرضه پول M1 10762.80
10980 11030 11029 11011 10722
عرضه پول M2 12728.50
13024 13144 13183 13187 12897
ذخایر ارزی 3721.00
3679 3655 3622 3592 3280
ترازنامه بانک 28274.50
28741 28918 29000 29087 29400
وام به بخش خصوصی 5398.00
5368 5348 5342 5348 5812
ترازنامه بانک مرکزی 17248.60
17490 17464 17425 17382 16874
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -238.10
-189 -186 -184 -182 -163
صادرات 951.86
992 969 969 964 910
واردات 1190.01
1191 1186 1180 1174 1108
حساب جاری -37.00
2.74 -7.43 -14.85 -20.58 -54.67
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
بدهی خارجی 37552.00
37690 37687 37658 37596 35895
گردش سرمایه -152000.00
-89055 -98404 -86168 -79403 -46588
ذخایر طلا 6.62
6.64 6.67 6.69 6.72 6.89
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.00
61.64 55.77 53.71 52.41 51.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.6 37.6 37.6 37
بودجه دولت 0.00
0.7 0.7 0.7 0.7 0.2
ارزش بودجه دولت -250375920.00
-82920374 186501812 85097382 -162866391 -16129086
هزینه های دولت 878673.00
846840 1008539 870466 1047424 1004609
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30
36.15 36.1 36.04 35.99 35.9
درآمدهای دولت 964018.00
841955 863161 841858 836050 742843
بدهی های دولت 10077.60
10102 9986 9944 9878 9184
هزینه های مالی 1302285.00
986810 963071 915752 882097 700999
مخارج نظامی 405.90
343 383 423 463 360
درخواست پناهندگی 15.00
16.94 17.42 17.69 17.86 18.12
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.00
-2.46 -3.2 -3.59 -4.02 -6.69
تولید صنعتی 5.50
4.57 4.47 4.46 4.46 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30
0.43 0.35 0.34 0.5 0.6
تولید صنعتی 9.10
6.39 5.4 4.66 4.17 3.4
استفاده از ظرفیت 75.80
73.85 75.13 74.91 74.63 70.3
ثبت خودرو 4152.00
3785 3754 3515 3506 3311
سرعت اینترنت 16580.44
15752 15631 15472 15305 13832
آدرس های IP 878525.00
926123 940820 953225 952594 949886
استخراج معدن 24.30
11.1 8.29 7.47 7.24 7.15
تغییرات موجودی انبار 249882.00
85634 104589 165683 117367 86887
شاخص رقابتی 4.40
4.37 4.37 4.37 4.37 4.22
رتبه رقابتی 54.00
56 56 56 56 63
آسانی کسب و کار 19.00
18 19 20 20 23
تولید الکتریسیته 741.00
455 477 509 498 497
شاخص فساد مالی 57.00
55 55 56 57 54
رتبه فساد مالی 44.00
45 46 48 49 62
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.50
-10.15 -11 -11.73 -12.43 -17.69
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.44 0.36 0.37 0.37 0.37
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
7.36 7.93 8.23 8.4 8.74
هزینه های مصرف کننده 3845967.00
3513505 3534917 3667691 3650147 3565528
پس انداز های شخصی 2.66
2.48 2.18 1.88 1.59 0.35
تسهیلات اعتباری خریدار 490.50
480 476 474 474 475
نرخ وام بانکی 3.97
3.9 3.93 4.01 4.07 4.57
شاخص خوشبینی اقتصادی 108.40
108 107 107 107 104
قیمت گازوئیل 1.51
1.63 1.69 1.7 1.69 1.58
بدهی خانوار به درآمد 37.56
36.01 35.9 35.79 35.68 39.78
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 120.49
119 116 113 109 104
نرخ مالکیت مسکن 81.50
81.36 81.49 81.62 81.75 82.33
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
16 16 16 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
21 21 21 21 20
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 34.09
34 34 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59
23.64 23.64 23.64 23.64 23.73
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.33 10.33 10.33 10.33 10.07
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 46.46
36.08 50.58 73.65 54.63 54.93
درجه حرارت 2.26
-4.61 10.42 15.21 0.42 5.47