شاخص یاب

لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.8 0.9 0.9 0.6
نرخ بیکاری 7.70 8.2 8.1 8 8 8.2
نرخ تورم 2.80 3.4 3.6 2.9 2.7 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -405.60 -330 -210 -190 -310 -210
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.6 37.2 37.2 37
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 989.36
969 955 940 926 872
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.8 0.8 0.9 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
3.7 3.7 3.1 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26
40 40 44 44 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5997093.00
6074394 6344832 5373523 6194997 6711639
تولید ناخالص ملی 7150.00
7175 7408 6740 7386 7837
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1486248.00
1582853 1668775 1137302 1535294 1765250
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33
15961 15961 16200 16200 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85
25617 25617 26141 26141 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286036.00
288749 178355 186254 295475 188666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 346543.00
409554 387329 213648 357979 409721
تولید ناخالص داخلی از ساخت 730513.00
705351 722656 607468 754620 764434
تولید ناخالص داخلی از معادن 166872.00
167314 214787 239350 172379 227204
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 335009.00
321141 469532 261869 346064 496676
تولید ناخالص داخلی از خدمات 817915.00
926160 901383 716809 844906 953494
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 519403.00
560844 542209 547386 536543 573555
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
8.2 8.1 8 8 8.2
افراد شاغل 909.60
916 915 914 919 927
افراد بیکار 58051.00
57810 57481 57385 57355 57342
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
2.86 2.81 2.9 2.8 2.69
نرخ بیکاری جوانان 9.50
9.12 8.92 8.88 8.87 8.87
هزینه های کار 112.32
133 133 133 133 133
پست های خالی شغلی 24078.00
24115 24853 26077 27193 31443
دستمزد 755.00
720 790 770 747 880
حداقل دستمزد 430.00
430 430 480 480 540
جمعیت 1.93
1.93 1.93 1.91 1.91 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25
63.25 63.25 63.5 63 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25
63.25 63.25 63.5 63 63.75
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
69.48 69.48 69.48 69.51 69.58
قسمت مدت زمان اشتغال 62.00
64.13 63.01 62.48 63.1 62.76
بهره وری 128.10
132 130 113 129 128
تغییر اشتغال -0.30
0.11 0.02 0.02 0 0
نرخ اشتغال 64.40
65.06 65.08 65.07 65.41 66.06
استخدام تمام وقت 799.70
807 807 807 809 813
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
3.4 3.6 2.9 2.7 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.2 0.1 0.3 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.78
107 107 108 109 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50
106 108 108 109 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.31
106 105 106 108 110
اندازه اصل تورم 1.70
2.03 2.1 2.15 2.19 2.28
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21
1.23 1.22 1.24 1.23 1.26
قیمت تولید 120.20
119 119 120 122 126
تغییر قیمت تولید کننده 5.70
4.5 4.3 3.8 3.6 2.4
قیمت صادرات 104.80
105 105 105 106 106
قیمت واردات 98.60
97.36 96.76 96.31 96.02 95.44
CPI مسکن آب و برق 104.20
103 103 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.30
103 106 107 110 111
تورم مواد غذایی -0.20
0.7 3.2 3.77 3.31 3.8
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.17 0.17 0.92
عرضه پول M0 8679.00
8521 8535 8527 8528 8528
عرضه پول M1 11536.00
11700 11908 12172 12404 13818
عرضه پول M2 13665.70
13782 14092 14394 14670 16419
ذخایر ارزی 3839.00
3847 3847 3849 3848 3848
ترازنامه بانک 21645.30
20086 18187 16353 14997 10190
وام به بخش خصوصی 4941.80
4800 4452 4167 3932 2892
ترازنامه بانک مرکزی 17948.50
17929 17927 17923 17925 17924
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -405.60
-330 -210 -190 -310 -210
صادرات 949.75
1150 1040 1250 1180 1380
واردات 1355.42
1480 1250 1440 1490 1590
حساب جاری -29.00
-23.79 -20.16 -21.07 -20.96 -20.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.2 -1.2 -1 -1 -0.7
بدهی خارجی 35568.00
35381 34910 34588 34325 32562
گردش سرمایه 576000.00
473301 537372 571596 554821 554707
ذخایر طلا 6.60
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.00
47.32 47.93 47.84 47.86 47.85
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.6 37.2 37.2 37
بودجه دولت -0.50
0.7 0.7 -2.37 -2.34 0.2
ارزش بودجه دولت 209254626.00
117834 115605 117465 116334 116631
هزینه های دولت 1050484.00
895183 1160721 895665 1085150 1227825
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38.24 38.7 38.62 38.54 37.98
درآمدهای دولت 1145896.00
1033043 1024353 1027659 1026361 1026711
بدهی های دولت 9766.10
9929 9836 9768 9739 9521
هزینه های مالی 945464.00
915209 909742 910194 910027 910080
مخارج نظامی 491.61
510 520 520 521 502
درخواست پناهندگی 10.00
23.01 23.81 24.15 24.31 24.43
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.90
4.29 3.59 3.71 3.75 3.72
تولید صنعتی 3.60
0.7 2.13 2.52 2.46 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70
0.2 0.5 0.22 0.22 0.6
تولید صنعتی 1.20
1.17 0.43 0.86 0.63 0.71
استفاده از ظرفیت 77.40
76.38 76.56 76.4 76.36 76.32
ثبت خودرو 4945.00
4280 4367 4309 4477 4477
سرعت اینترنت 16580.44
19012 19338 19687 20043 23524
آدرس های IP 878525.00
965654 980175 994696 1009217 1154419
استخراج معدن 11.40
9.57 7.59 7.09 6.96 6.89
تغییرات موجودی انبار -48267.00
108552 -45132 1062 -34595 -21608
شاخص رقابتی 4.40
4.37 4.37 4.31 4.29 4.22
رتبه رقابتی 54.00
56 56 61 63 63
آسانی کسب و کار 19.00
17 17 17 17 18
تولید الکتریسیته 316.00
514 589 557 548 555
شاخص فساد مالی 58.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 40.00
42 41 42 43 43
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20
-7.72 -7.93 -7.88 -7.89 -7.89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.9 1.1 2.1 1.9 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30
4.5 3.8 3.3 3.4 4.2
هزینه های مصرف کننده 3726501.00
3917108 3736756 3606167 3849476 3952785
پس انداز های شخصی 2.66
1.73 1.38 1.08 0.78 -0.03
تسهیلات اعتباری خریدار 505.30
508 510 513 515 528
نرخ وام بانکی 3.55
3.55 3.55 3.55 3.55 4.3
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.90
105 105 105 105 105
قیمت گازوئیل 1.51
1.54 1.45 1.37 1.3 1.02
بدهی خانوار به درآمد 37.56
36.52 37.05 36.63 36.21 33.04
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 128.65
139 141 143 144 146
نرخ مالکیت مسکن 81.50
81.62 81.75 81.81 81.86 82.33
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40
31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09
35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09
24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 46.46
73.65 54.63 36.15 56.38 54.93
درجه حرارت 2.26
15.21 0.42 -4.62 9.08 5.47