لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6
نرخ بیکاری 8.20 8.6 8.2 8.1 8 8.2
نرخ تورم 2.00 2.1 2.4 2.5 2.6 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -253.80 -350 -330 -210 -190 -210
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.6 37.6 37.2 37
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 1049.21
1006 970 935 901 779
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
0.8 0.8 0.8 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
3.6 3.2 3.3 3.5 3
تولید ناخالص داخلی 27.68
28.2 29.5 40.58 44.14 48.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6118213.00
5793977 6056819 6320114 5181834 6718028
تولید ناخالص ملی 7144.00
6843 7158 7380 6339 7844
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1609233.00
1301036 1578968 1662338 933162 1766998
تولید ناخالص داخلی سرانه 14714.67
14990 14990 14990 15120 15570
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712.09
23761 23840 23918 24101 24130
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 171991.00
257437 277938 177667 162105 188853
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 373509.00
269903 408549 385835 159093 410127
تولید ناخالص داخلی از ساخت 696872.00
741498 703619 719869 615959 765192
تولید ناخالص داخلی از معادن 208545.00
200100 166351 215427 262230 228990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452779.00
339391 320353 467721 257902 497168
تولید ناخالص داخلی از خدمات 869222.00
758159 932790 897906 676931 954439
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 522863.00
553614 561632 540117 592753 574123
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
8.6 8.2 8.1 8 8.2
افراد شاغل 898.00
902 907 906 905 910
افراد بیکار 61882.00
68972 69548 67853 66020 67333
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60
3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
نرخ بیکاری جوانان 15.20
17.34 17.18 17.08 17.03 16.96
هزینه های کار 132.25
130 129 130 129 130
پست های خالی شغلی 17271.00
17271 17057 17270 17058 17269
دستمزد 738.00
740 720 790 770 880
حداقل دستمزد 430.00
430 430 430 480 540
جمعیت 1.95
1.93 1.93 1.95 1.95 1.95
سن بازنشستگی زنان 63.25
63.25 63.25 63.25 63.5 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25
63.25 63.25 63.25 63.5 63.75
نرخ مشارکت نیروی کار 69.30
69.1 69.03 68.95 68.88 68.2
قسمت مدت زمان اشتغال 66.10
67.68 68.44 68.61 69.08 72.57
بهره وری 129.70
130 130 130 130 130
تغییر اشتغال 0.90
0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
نرخ اشتغال 63.70
64.06 64.43 64.49 64.51 65.02
استخدام تمام وقت 799.00
807 810 812 814 827
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.00
2.1 2.4 2.5 2.6 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.35
106 105 106 107 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50
106 105 106 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.97
106 106 105 106 109
اندازه اصل تورم 1.80
1.86 1.9 1.92 1.94 1.98
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.18
1.17 1.18 1.17 1.18 1.18
قیمت تولید 116.70
117 119 117 119 123
تغییر قیمت تولید کننده 4.00
3.4 4.11 2.6 2.5 2.4
قیمت صادرات 103.20
99.81 98.58 98.23 98.05 97.94
قیمت واردات 97.20
94.05 91.39 89.41 88.18 85.59
CPI مسکن آب و برق 101.80
101 101 102 103 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10
102 102 105 106 110
تورم مواد غذایی 0.30
0.8 0.7 3.2 3.77 3.8
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
عرضه پول M0 10128.20
10093 10113 10117 10117 10117
عرضه پول M1 10838.40
11331 11550 11745 11917 12898
عرضه پول M2 12879.90
13358 13411 13532 13503 13597
ذخایر ارزی 3890.00
3721 3668 3633 3610 3563
ترازنامه بانک 27245.50
27149 27081 26996 26961 26896
وام به بخش خصوصی 5379.40
5287 5239 5199 5166 5020
ترازنامه بانک مرکزی 17879.10
18726 19355 19981 20597 26839
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -253.80
-350 -330 -210 -190 -210
صادرات 966.24
1010 1150 1040 1250 1380
واردات 1220.00
1360 1480 1250 1440 1590
حساب جاری -88.00
52.03 40.09 29.25 19.76 -35.81
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.2 -1.2 -1.2 -1 -0.7
بدهی خارجی 37824.00
37600 37599 37599 37599 37599
گردش سرمایه 122000.00
87224 29524 70060 41582 53575
ذخایر طلا 6.60
6.62 6.64 6.67 6.69 6.91
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45.00
53.39 60.33 63.22 61.52 62.34
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.6 37.6 37.2 37
بودجه دولت -0.50
0.7 0.7 0.7 0.22 0.2
ارزش بودجه دولت 239255.00
12204 -13298 -7154 -8303 -7872
هزینه های دولت 1119307.00
1031051 892749 1156244 859111 1229041
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
36.56 36.5 36.43 36.52 36.63
درآمدهای دولت 995188.00
942587 906994 916431 913600 914286
بدهی های دولت 10782.30
10189 10189 10189 10189 10189
هزینه های مالی 983150.00
930383 920293 922884 921903 922157
مخارج نظامی 491.61
391 433 475 480 471
درخواست پناهندگی 20.00
15.17 24.9 28.95 27.35 23.09
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.40
1.36 1.89 1.84 1.75 1.82
تولید صنعتی 0.60
8.76 6.98 7.48 8.38 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60
1.24 0.78 0.5 -0.04 0.6
تولید صنعتی 1.50
8.72 8.72 8.72 8.72 8.72
استفاده از ظرفیت 76.30
74.01 75.15 74.43 74.88 74.7
ثبت خودرو 4211.00
4294 4314 4308 4310 4309
سرعت اینترنت 16580.44
18651 19012 19338 19687 23524
آدرس های IP 878525.00
951133 965654 980175 994696 1154419
استخراج معدن -5.90
8.29 7.47 7.24 7.18 7.15
تغییرات موجودی انبار -19303.00
74664 150458 106406 132010 122575
شاخص رقابتی 4.40
4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
رتبه رقابتی 54.00
51 51 51 51 51
آسانی کسب و کار 19.00
19 19 19 19 19
تولید الکتریسیته 751.00
524 549 583 571 570
شاخص فساد مالی 58.00
58 58 58 58 58
رتبه فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.60
-9.61 -9.49 -9.54 -9.52 -9.53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30
0.07 0.28 0.23 0.24 0.24
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50
3.65 4.93 4.98 4.42 4.59
هزینه های مصرف کننده 3603429.00
3659286 3907579 3722342 3470486 3956701
پس انداز های شخصی 2.66
2.18 1.88 1.59 1.38 0.35
تسهیلات اعتباری خریدار 492.80
488 487 486 486 480
نرخ وام بانکی 3.67
3.67 3.67 3.67 3.92 4.42
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.80
108 107 106 106 106
قیمت گازوئیل 1.48
1.3 1.23 1.16 1.09 0.76
بدهی خانوار به درآمد 37.56
35.9 35.79 35.68 35.49 39.78
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 119.90
120 120 120 120 120
نرخ مالکیت مسکن 81.50
81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 34.09
34.09 34.09 34.09 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59
23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 46.46
50.58 73.65 54.63 36.15 54.93
درجه حرارت 2.26
10.42 15.21 0.42 -4.62 5.47