لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 8.90 9 9.3 9 8.8 8.2
نرخ تورم 2.90 3.1 2.9 2.8 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -328.80 -312 -306 -300 -294 -253
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 38.1 37.6 37.6 37.6 37
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 1017.16 986 976 966 956 846
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.6 3.4 3.2 3.3 3
تولید ناخالص داخلی 27.68 36.65 29.37 29.05 28.72 48.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5673529.00 5851530 5219594 5593262 5435811 5625763
تولید ناخالص ملی 6722.00 6676 6439 6561 6465 6445
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302666.00 1366613 1086532 1189931 1251166 1206580
تولید ناخالص داخلی سرانه 14714.67 14800 14990 14990 14990 15570
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712.09 23697 23575 23453 23331 22199
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 252880.00 158547 157179 249328 248424 161045
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265125.00 298027 191777 246359 317433 291219
تولید ناخالص داخلی از ساخت 728373.00 687708 633226 684471 676670 669041
تولید ناخالص داخلی از معادن 196558.00 228864 250554 196285 160780 209286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333383.00 440603 253489 334102 303134 420363
تولید ناخالص داخلی از خدمات 744739.00 767590 699984 733172 785195 754039
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 543814.00 541052 553581 544787 549860 538700
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 9 9.3 9 8.8 8.2
افراد شاغل 892.00 896 900 903 905 929
افراد بیکار 61461.00 59947 61552 64440 67675 86604
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 3.94 4.12 4.27 4.47 5.54
نرخ بیکاری جوانان 10.90 13.62 13.17 13.64 14.14 16.58
هزینه های کار 128.88 128 127 125 124 112
پست های خالی شغلی 17261.00 17359 16717 15780 14590 5409
دستمزد 691.00 670 681 680 680 677
حداقل دستمزد 380.00 380 381 383 382 410
جمعیت 1.95 1.95 1.93 1.93 1.93 1.91
سن بازنشستگی زنان 62.80 62.81 62.85 62.88 62.9 62.85
سن بازنشستگی مردان 62.80 62.74 62.82 62.87 62.91 62.91
تغییر اشتغال -0.70 -0.16 -0.1 -0.07 -0.06 -0.04
نرخ اشتغال 62.60 62.06 61.67 61.36 60.75 57.14
استخدام تمام وقت 782.60 794 799 803 805 823
قسمت مدت زمان اشتغال 66.30 73.52 72.83 73.65 73.7 76.16
بهره وری 126.70 126 115 125 121 124
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 68.23 68.2 68.12 68.04 67.44
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.90 3.1 2.9 2.8 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.17 0.26 0.33 0.37 0.45
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.07 103 103 103 102 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 103 103 103 102
قیمت مصرف کننده اصلی 103.69 104 104 104 104 103
اندازه اصل تورم 1.70 1.77 1.9 2.04 2.17 3.16
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19 1.2 1.2 1.2 1.19 1.18
قیمت تولید 114.00 119 121 121 114 134
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 4.2 3.4 3.4 4.09 2.4
قیمت صادرات 118.00 119 119 119 119 117
قیمت واردات 111.90 111 111 111 111 109
CPI مسکن آب و برق 99.20 99.16 99 98.81 98.59 96.65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.70 99.74 99.57 99.41 99.25 97.86
تورم مواد غذایی 5.50 6.5 6.2 5.8 5.4 3.8
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.44 0.78 1.08 1.35 2.81
عرضه پول M0 8477.50 8464 8438 8411 8384 8146
عرضه پول M1 10305.60 10335 10328 10309 10286 10069
عرضه پول M2 12278.90 12278 12284 12272 12253 12046
ذخایر ارزی 3505.00 3466 3439 3412 3386 3180
ترازنامه بانک 28513.10 28699 28840 28968 29067 29418
ترازنامه بانک مرکزی 16024.20 16229 16198 16157 16114 15743
وام به بخش خصوصی 5714.70 5769 5806 5842 5879 6154
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -328.80 -312 -306 -300 -294 -253
صادرات 958.27 934 936 930 926 886
واردات 1287.14 1253 1245 1239 1233 1183
حساب جاری -56.00 -91.99 -93.63 -92.34 -91.08 -84.61
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
بدهی خارجی 37424.00 37550 37561 37524 37477 36282
گردش سرمایه 190000.00 145176 116275 95543 75380 -12335
ذخایر طلا 6.62 6.67 6.7 6.73 6.76 6.96
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.00 51.07 51.51 50.4 50.19 49.85
شاخص تروریسم 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.25
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 38.1 37.6 37.6 37.6 37
بودجه دولت 0.00 0.4 0.7 0.7 0.7 0.2
ارزش بودجه دولت 16231898.00 10193771 6440578 4231561 2933677 1106262
هزینه های دولت 1027065.00 1075220 850730 1025608 843930 1024524
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 35.99 35.99 35.98 35.98 35.95
درآمدهای دولت 764231.00 819417 796307 790899 779433 720568
بدهی های دولت 10300.30 10446 10563 10565 10543 9947
هزینه های مالی 771282.00 760442 745192 732972 720536 674556
درخواست پناهندگی 35.00 24.58 22.54 21.25 20.41 18.92
مخارج نظامی 405.90 463 461 459 458 396
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.20 0.38 -0.16 -0.76 -1.3 -5.1
تولید صنعتی 12.10 1.5 8.54 7.59 6.86 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.7 0.35 0.35 0.35 0.6
تولید صنعتی 12.10 8.94 7.14 5.81 4.94 3.48
استفاده از ظرفیت 74.50 74.28 73.88 73.46 73.05 69.78
ثبت خودرو 4630.00 4856 4713 4673 4460 3417
تغییرات موجودی انبار 156300.00 45512 66767 122857 40470 74201
شاخص رقابتی 4.40 4.37 4.37 4.37 4.37 4.23
رتبه رقابتی 54.00 56 56 56 56 66
آسانی کسب و کار 14.00 16 16 16 17 21
تولید الکتریسیته 405.00 518 495 487 493 492
شاخص فساد مالی 57.00 57 57 56 56 54
رتبه فساد مالی 44.00 49 50 51 53 62
استخراج معدن 20.40 8.62 7.58 7.15 7 6.93
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.70 -8.7 -9.57 -10.42 -11.19 -16.09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.38 0.4 0.37 0.37 0.37
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 6.71 7.35 7.77 8.06 8.71
هزینه های مصرف کننده 3695749.00 3557151 3463327 3562291 3599218 3533955
پس انداز های شخصی -2.19 -0.47 -0.15 0.17 0.49 0.72
تسهیلات اعتباری خریدار 505.80 512 513 513 513 508
نرخ وام بانکی 3.21 3.63 3.68 3.76 3.82 4.29
شاخص خوشبینی اقتصادی 107.40 107 107 106 106 103
قیمت گازوئیل 1.33 1.39 1.41 1.41 1.4 1.33
بدهی خانوار به درآمد 40.96 36.93 36.21 35.5 34.78 34.94
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 119.99 123 122 119 116 100
نرخ مالکیت مسکن 80.90 81.22 81.29 81.36 81.43 81.95
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15.53 15.53 15.53 15.53 16.69
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23.57 23.62 23.68 23.73 24.1
نرخ مالیات بر فروش 21.00 20.77 20.77 20.77 20.77 20.34
نرخ تامین اجتماعی 34.09 33.9 33.86 33.82 33.78 33.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 23.67 23.69 23.71 23.72 23.86
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.23 10.17 10.11 10.05 9.66