شاخص یاب

لتونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.8 0.9 0.5 1.6 0.6
نرخ بیکاری 7.00 8.1 8 8 6.2 8.2
نرخ تورم 3.20 3.6 2.9 2.7 2.8 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -349.10 -210 -190 -310 -228 -210
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.2 37.2 37.2 37
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 941.64
961 946 932 918 863
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
0.8 0.9 0.5 1.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
2.7 3.1 2.9 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26
40 44 44 44 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5997093.00
6283647 5373523 6171009 6194997 6730892
تولید ناخالص ملی 7150.00
7337 6740 7357 7386 7859
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1486248.00
1652682 1137302 1529349 1535294 1770314
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33
15961 16200 16200 16200 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85
25617 26141 26141 26141 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286036.00
176635 186254 294331 295475 189207
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 346543.00
383594 213648 356593 357979 410896
تولید ناخالص داخلی از ساخت 730513.00
715688 607468 751698 754620 766627
تولید ناخالص داخلی از معادن 166872.00
212715 239350 171711 172379 227856
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 335009.00
465004 261869 344724 346064 498101
تولید ناخالص داخلی از خدمات 817915.00
892691 716809 841635 844906 956229
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 519403.00
536980 547386 534466 536543 575200
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
8.1 8 8 6.2 8.2
افراد شاغل 920.00
920 919 925 929 936
افراد بیکار 56726.00
56264 56072 56011 55994 55986
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
2.99 3.12 3.06 3.02 3.04
نرخ بیکاری جوانان 8.60
9.38 8.83 9.13 8.95 9.02
هزینه های کار 112.32
106 103 103 105 106
پست های خالی شغلی 24078.00
26317 27697 29154 30192 35005
دستمزد 755.00
790 770 747 747 880
حداقل دستمزد 430.00
430 480 480 480 540
جمعیت 1.93
1.93 1.91 1.91 1.91 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25
63.25 63.5 63.25 63.25 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25
63.25 63.5 63.25 63.25 63.75
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20
70.09 70.08 70.2 70.29 70.4
قسمت مدت زمان اشتغال 59.60
60.55 59.88 59.68 60.29 59.66
بهره وری 128.10
130 113 129 131 128
تغییر اشتغال -0.30
0.02 0.02 0 0 0
نرخ اشتغال 65.30
65.43 65.41 65.76 66.11 66.64
استخدام تمام وقت 813.80
817 817 824 826 831
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.20
3.6 2.9 2.7 2.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.1 0.3 0.4 0.2 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.75
107 108 109 109 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.90
108 108 109 109 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.75
105 106 108 108 110
اندازه اصل تورم 2.00
2.03 2.09 2.12 2.15 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21
1.22 1.24 1.23 1.25 1.26
قیمت تولید 119.70
124 120 122 124 134
تغییر قیمت تولید کننده 5.00
4.3 3.8 3.6 3.5 2.4
قیمت صادرات 104.90
105 105 105 105 105
قیمت واردات 99.50
99.42 99.46 99.47 99.47 99.48
CPI مسکن آب و برق 104.90
103 105 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20
106 107 110 109 111
تورم مواد غذایی 1.00
3.2 3.77 3.31 3.76 3.8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
عرضه پول M0 8842.00
8825 8820 8821 8821 8821
عرضه پول M1 11515.10
11713 11913 12099 12265 13188
عرضه پول M2 13582.20
13887 14121 14341 14540 15685
ذخایر ارزی 3873.00
3870 3870 3867 3869 3868
ترازنامه بانک 21799.00
19628 18431 17772 17216 16105
وام به بخش خصوصی 5047.30
4902 4801 4725 4665 4418
ترازنامه بانک مرکزی 18063.00
18140 18142 18142 18142 18142
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -349.10
-210 -190 -310 -228 -210
صادرات 1034.46
1040 1250 1180 1033 1380
واردات 1383.59
1250 1440 1490 1396 1590
حساب جاری -46.00
-47.09 -45.43 -45.29 -45.25 -45.27
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.9 -2.4 -2.4 -2.4 -2.7
بدهی خارجی 35568.00
34910 34588 34325 34063 32562
گردش سرمایه 576000.00
537372 571596 554821 540848 554707
ذخایر طلا 6.60
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154.00
74.23 78.66 87.15 84.8 84.58
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.2 37.2 37.2 37
بودجه دولت -0.50
0.7 0.6 0.6 0.6 0.2
ارزش بودجه دولت -18040630.00
73086 58655 63618 62733 62854
هزینه های دولت 1050484.00
1149528 895665 1080948 1085150 1231347
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38 38 38 38 38
درآمدهای دولت 846658.00
990577 959214 965749 964448 964657
بدهی های دولت 10385.80
10229 10203 10236 10216 10220
هزینه های مالی 879214.00
907274 900559 902131 901715 901802
مخارج نظامی 491.61
520 520 521 522 502
درخواست پناهندگی 10.00
19.45 20.68 21.27 21.55 21.82
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.90
3.59 3.71 3.75 3.68 3.72
تولید صنعتی -1.20
-1.15 0.53 -0.57 -0.07 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.30
0.5 0.34 0.35 0.28 0.6
تولید صنعتی 2.00
1.33 2.38 1.74 2.09 1.97
استفاده از ظرفیت 75.90
77.45 76.03 75.87 75.67 75.84
ثبت خودرو 4192.00
4261 4055 4481 4023 4142
سرعت اینترنت 16580.44
19338 19687 20043 20390 23524
آدرس های IP 878525.00
980175 994696 1009217 1023738 1154419
استخراج معدن 2.70
5.42 6.44 6.73 6.81 6.84
تغییرات موجودی انبار -48267.00
-45132 1062 -34595 65926 -21608
شاخص رقابتی 66.25
66.75 66.75 66.75 66.75 69.25
رتبه رقابتی 42.00
42 42 42 42 42
آسانی کسب و کار 19.00
17 18 18 19 19
تولید الکتریسیته 398.00
531 536 517 519 521
شاخص فساد مالی 58.00
58 58 58 58 58
رتبه فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20
-7.93 -7.88 -7.89 -7.89 -7.89
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60
1.1 2.1 1.9 1.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50
3.8 3.3 3.4 3.2 4.2
هزینه های مصرف کننده 3726501.00
3700722 3606167 3834570 3849476 3964124
پس انداز های شخصی 2.66
1.38 1.08 0.78 0.48 -0.03
تسهیلات اعتباری خریدار 515.10
520 523 527 530 549
نرخ وام بانکی 3.61
3.61 3.61 3.61 3.86 4.36
شاخص خوشبینی اقتصادی 107.20
107 107 107 107 108
قیمت گازوئیل 1.51
1.49 1.46 1.43 1.41 1.3
بدهی خانوار به درآمد 35.94
35.31 35.52 35.72 35.93 40.28
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 129.91
133 134 134 134 134
میزان ساخت و ساز 3.90
9.1 5.73 7.27 7.17 6.83
نرخ مالکیت مسکن 81.50
81.75 81.81 81.86 81.92 82.33
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40
31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09
35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09
24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 46.46
54.63 36.15 56.38 56.38 54.93
درجه حرارت 2.26
0.42 -4.62 9.08 7.58 5.47