لائوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 923.06
887 842 799 758 615
پول 8314.00
8280 8280 8280 8280 8280
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
7.1 7.17 7.1 7.07 6.9
تولید ناخالص داخلی 15.90
16.3 16.7 17.1 20.2 20.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1642.70
1686 1901 1729 1987 2071
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5734.60
5889 5963 6038 6948 7249
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 0.70
1.5 1.47 1.5 1.47 1.7
جمعیت 6.76
6.8 6.82 6.84 6.87 7.23
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.75
0.8 1 1.5 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.03
103 104 104 104 107
تورم مواد غذایی -1.74
1.9 2 2.5 3 3.2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.25
4 4 4 5 5
ذخایر ارزی 1016.00
959 959 959 959 959
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -416.14
-208 -208 -208 -208 -208
صادرات 1154.09
1038 1038 1038 1038 1038
واردات 1570.22
1246 1246 1246 1246 1246
حساب جاری -452.68
-398 -398 -398 -398 -398
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-7 -7 -7 -5 -3
ذخایر طلا 0.88
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
شاخص تروریسم 1.96
2.19 2.54 2.9 2.98 2.54
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59
468 468 468 468 468
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.68
45 45 45 46 47
بودجه دولت -5.90
-6.41 -6.81 -7.21 -7.61 -5.19
مخارج نظامی 23.48
23.98 23.79 23.6 23.6 24.28
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 4030.57
3683 3614 3536 3466 2829
آدرس های IP 13805.00
14003 14004 14008 14013 14011
آسانی کسب و کار 141.00
141 141 141 141 141
شاخص رقابتی 3.91
3.97 3.97 3.97 3.99 3.97
رتبه رقابتی 98.00
88 88 88 86 89
شاخص فساد مالی 29.00
28 27 27 27 22
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
5.82 5.82 5.82 6.06 5.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 31.96
175 293 86.74 26.73 149
درجه حرارت 21.37
26.37 26.13 21.41 20.6 24.15