شاخص یاب

لائوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 899.77
850 811 774 738 612
پول 8431.00
8398 8398 8398 8398 8398
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
7.17 7.1 7.07 7.05 6.9
تولید ناخالص داخلی 16.85
17.9 17.9 20.2 20.2 20.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40
1841 1841 1936 1936 2059
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40
6622 6622 6948 6948 7244
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.70
0.77 1.5 0.8 0.8 1.7
جمعیت 6.86
6.93 6.96 6.99 7.02 7.29
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.97
1 1.5 1.8 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.88
104 104 105 106 107
تورم مواد غذایی 0.97
2 2.5 3 2.76 3.2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4 4 5 5 5
ذخایر ارزی 1016.00
926 938 968 917 941
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -416.14
-442 -357 -374 -374 -149
صادرات 1154.09
1145 1186 1201 1219 1448
واردات 1570.22
1586 1580 1575 1593 1597
حساب جاری -452.68
-497 -485 -506 -501 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-7 -7 -5 -5 -3
ذخایر طلا 0.90
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
شاخص تروریسم 1.96
2.54 2.9 2.98 3.07 2.54
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59
439 517 441 519 510
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.68
45 45 46 46 47
بودجه دولت -5.90
-6.59 -7.01 -7.4 -7.8 -5.42
مخارج نظامی 23.48
24.01 23.64 23.62 23.6 23.94
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4030.57
4026 4021 4022 4023 4022
آدرس های IP 13805.00
14004 14008 14013 14012 14011
آسانی کسب و کار 141.00
147 148 150 152 163
شاخص رقابتی 3.91
3.97 3.97 3.99 3.99 3.97
رتبه رقابتی 98.00
88 88 87 86 89
شاخص فساد مالی 29.00
29 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 135.00
136 141 140 139 138
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
5.78 5.78 6.05 6.14 6.12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.28 5.28 5.33 5.35 5.32
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 31.96
293 86.74 26.73 156 149
درجه حرارت 21.37
26.13 21.41 20.6 24.24 24.15