شاخص یاب

لائوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 8527.00
8507 8507 8507 8507 8507
بازار سهام 826.55
861 848 834 821 769
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.8 7 7 7 7.1
تولید ناخالص داخلی 16.85
17.9 20.2 20.2 20.2 20.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40
1841 1936 1936 1936 2059
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40
6622 6948 6948 6948 7244
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
جمعیت 6.86
6.96 7.07 7.07 7.07 7.15
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.06
2.6 2.1 2.3 2.5 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.73
105 106 107 108 111
تورم مواد غذایی 1.83
1.2 0.8 0.9 1.1 1.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
عرضه پول M0 8823.20
9296 9383 9469 9556 10542
عرضه پول M2 74678.20
80094 81507 82920 84332 94185
ذخایر ارزی 1016.00
938 948 917 968 941
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -416.14
-394 -409 -413 -424 -362
صادرات 1154.09
1106 1116 1139 1150 1248
واردات 1570.22
1500 1525 1552 1574 1610
حساب جاری -452.68
-503 -506 -331 -516 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.99
-8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -6.4
ذخایر طلا 0.90
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
شاخص تروریسم 1.96
2.1 1.7 1.7 1.7 1.3
درآمد گردشگری 760.80
766 765 764 764 767
ورود توریست 4535780.00
4708800 4749800 4790800 4831800 5175100
بدهی خارجی 8538.40
9285 9497 9708 9919 11379
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59
517 401 519 538 560
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03
53.3 56.7 56.7 56.7 57
بودجه دولت -5.60
-5.3 -5.1 -5.1 -5.1 -4.8
مخارج نظامی 23.48
25 27 27 27 28
درآمدهای دولت 22615.50
24520 24525 24530 24535 24688
هزینه های مالی 30426.50
31832 32159 32486 32813 35488
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 4030.57
4070 4090 5015 5036 5200
آدرس های IP 13805.00
14500 14300 14400 14600 14900
آسانی کسب و کار 154.00
144 146 146 146 143
شاخص رقابتی 49.27
49.77 49.77 49.77 49.77 52.27
رتبه رقابتی 112.00
112 112 112 112 112
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 31.96
86.74 26.73 156 149 149
درجه حرارت 21.37
21.41 20.6 24.24 23.98 24.15