شاخص یاب

لائوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8493.00
8482 8482 8482 8482 8482
بازار سهام 880.30
863 850 837 824 774
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.8 6.8 7 7 7.1
تولید ناخالص داخلی 16.85
17.9 17.9 20.2 20.2 20.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40
1841 1841 1936 1936 2059
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40
6622 6622 6948 6948 7244
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
جمعیت 6.86
6.96 6.96 7.07 7.07 7.15
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.97
1.9 2 1.8 2.1 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.88
105 104 105 106 110
تورم مواد غذایی 0.97
1 1.2 0.8 0.9 1.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ذخایر ارزی 1016.00
926 938 948 917 941
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -416.14
-442 -394 -409 -413 -362
صادرات 1154.09
1045 1106 1116 1139 1248
واردات 1570.22
1486 1500 1525 1552 1610
حساب جاری -452.68
-497 -503 -506 -331 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.99
-8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -6.4
ذخایر طلا 0.90
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
شاخص تروریسم 1.96
2.1 2.1 1.7 1.7 1.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59
439 517 401 519 560
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03
53.3 53.3 56.7 56.7 57
بودجه دولت -5.60
-5.3 -5.3 -5.1 -5.1 -4.8
مخارج نظامی 23.48
25 25 27 27 28
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4030.57
4050 4070 4090 5015 5200
آدرس های IP 13805.00
14200 14500 14300 14400 14900
آسانی کسب و کار 141.00
144 144 146 146 143
شاخص رقابتی 3.91
3.97 3.97 3.99 3.99 3.97
رتبه رقابتی 98.00
98 98 96 96 93
شاخص فساد مالی 29.00
28 28 29 29 30
رتبه فساد مالی 135.00
137 137 138 138 140
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00
6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 31.96
293 86.74 26.73 156 149
درجه حرارت 21.37
26.13 21.41 20.6 24.24 24.15