شاخص یاب

قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 69.7 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-06
نرخ بیکاری 2.5 2018-04
نرخ تورم 0.5 2018-12
نرخ بهره 4.75 2018-12
موازنه تجاری -168 2018-11
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.56 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-04
افراد بیکار 65.1 2018-06
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 543588 2018-06
دستمزد 16022 2018-10
دستمزد در تولید 15687 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2018-12
اندازه اصل تورم 2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257 2018-11
CPI مسکن آب و برق 296 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217 2018-11
تورم مواد غذایی -2.6 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-11
قیمت تولید 152 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2018-12
عرضه پول M0 83431 2018-09
ذخایر ارزی 2109 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 117434 2018-09
عرضه پول M2 147222 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -168 2018-11
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
صادرات 210 2018-11
واردات 378 2018-11
ذخایر طلا 10.8 2018-12
تولید نفت خام 1 2018-08
بدهی خارجی 8133 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139 2018-06
حواله 226 2018-09
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
درآمدهای دولت 119866348 2018-10
بدهی های دولت 3809 2018-06
هزینه های مالی 122464848 2018-10
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -6.01 2018-11
هزینه های دولت 11892 2018-06
مخارج نظامی 211 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 32.1 2018-11
تولید صنعتی 35 2018-11
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 6115 2018-06
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 2018-12
استخراج معدن 4.9 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.4 2018-06
هزینه های مصرف کننده 101666 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 131 2018-10