قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-04
نرخ تورم 3.6 2017-07
نرخ بهره 5 2017-07
موازنه تجاری -215 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 68.64 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 458027 سوم - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29797 سوم - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1038 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3292 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-04
افراد بیکار 60.3 هزار 2017-04
حداقل دستمزد 1140 KGS / ماه 2017-12
جمعیت 6.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 535394 2017-05
دستمزد 16441 KGS / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 14498 KGS / ماه 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2017-07
اندازه اصل تورم 1.4 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 5 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 نقاط شاخص 2017-03
نرخ تورم (ماهانه) -1 % 2017-07
قیمت تولید 150 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-07
عرضه پول M0 76589 سوم - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 2060 USD - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 2.3 % 2016-12
عرضه پول M1 94981 سوم - میلیون 2017-03
عرضه پول M2 115841 سوم - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -215 USD - میلیون 2017-06
صادرات 147 USD - میلیون 2017-06
واردات 362 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -98.8 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.6 % 2016-12
ذخایر طلا 4.88 تن 2017-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 7914 سوم - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 92.8 USD - میلیون 2016-12
حواله 191 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.45 2015-12
ورود توریست 1265 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 69847486 KGS هزار 2017-06
بدهی های دولت 3743 USD - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 73840017 KGS هزار 2017-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -5.57 KGS Billion 2017-06
هزینه های دولت 15742 سوم - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 212 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 32.9 % 2017-07
تولید صنعتی 31.5 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 1680 سوم - میلیون 2016-06
شاخص رقابتی 3.75 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 111 2017-12
رتبه رقابتی 108 2015-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 75 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.9 % 2017-07
استخراج معدن 93.7 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2016-12
هزینه های مصرف کننده 92791 سوم - میلیون 2016-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 576 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12