قرقیزستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.4 2.4 2.9
نرخ تورم 2.00 5.5 6 6.5 6.2 5.3
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 6
موازنه تجاری -295.80 -261 -260 -187 -261 -192
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 65 65 65 60 58
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 68.10
68.83 69.37 69.91 70.46 72.68
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
5.3 5.5 5.7 4.8 5.4
تولید ناخالص داخلی 6.55
6.55 6.47 6.4 6.5 6.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520958.60
482303 483219 514151 480013 568469
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63486.70
40999 41076 52945 40804 58539
تولید ناخالص داخلی سرانه 1038.30
1039 1003 1003 1089 1095
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3292.00
3295 3327 3183 3233 3441
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.5 2.4 2.4 2.9
افراد بیکار 57.60
61.83 60.29 58.5 61.18 61.42
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1200 1250 1300
جمعیت 6.14
6.19 6.22 6.25 6.28 6.56
افراد شاغل 534847.00
536414 532676 537875 539082 536792
دستمزد 14494.00
17300 15700 21600 16700 23000
دستمزد در تولید 18303.88
12713 14602 16000 15398 17400
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.00
5.5 6 6.5 6.2 5.3
اندازه اصل تورم 3.00
2.33 2.15 2.09 2.07 2.06
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
0.54 0.52 0.54 0.54 0.54
قیمت تولید 156.20
154 159 154 153 167
تغییر قیمت تولید کننده 4.30
1.53 4.54 1 2.7 4.7
تورم مواد غذایی -2.10
2.11 2.99 3.6 3.61 3.01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.60
103 103 103 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.80
269 266 274 276 303
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 6
عرضه پول M0 84450.90
72865 64157 61800 69241 64900
ذخایر ارزی 2176.49
2082 2071 3300 2080 4200
نرخ بهره سپرده 2.75
2.43 1.35 0.27 0.56 6.49
عرضه پول M1 118144.10
111783 108250 80000 108067 84400
عرضه پول M2 142859.10
134910 130899 91500 129419 94600
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -295.80
-261 -260 -187 -261 -192
صادرات 140.90
146 145 125 144 220
واردات 436.70
407 405 312 405 412
حساب جاری 15.40
-73.9 -73.9 -73.9 -73.9 -73.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00
-9 -9 -9 -10 -15.38
ذخایر طلا 7.20
7.35 7.96 8.16 8.61 10.3
ورود توریست 1273.20
1250 1275 1300 1300 1300
حواله 161.70
111 110 144 114 210
شاخص تروریسم 1.99
1.51 1.57 1.64 1.6 1.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -65.10
181 142 196 178 249
بدهی خارجی 8157.10
8003 8003 8003 8003 8003
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90
65 65 65 60 58
بودجه دولت -4.60
-3.86 -3.89 -3.93 -3.69 -1.63
درآمدهای دولت 32374309.70
82710557 77073900 134000000 70487188 144000000
بدهی های دولت 4080.60
3920 3920 3920 3920 3920
هزینه های مالی 31336007.70
86516224 81316667 68216741 73891071 73778377
مخارج نظامی 211.29
222 218 215 215 197
هزینه های دولت 90482.10
42193 62957 94147 62539 104093
ارزش بودجه دولت -0.02
-3805667 -4242767 63070703 -3403883 70221623
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -1.30
1.22 4.17 4.76 4.84 4.83
تولید صنعتی -9.00
9.21 6.95 7.55 7.88 7.68
سرعت اینترنت 3814.45
4160 4185 4212 4245 4365
آدرس های IP 125795.00
119734 118743 118747 118744 116929
شاخص اقتصادی مقدم 1.30
3.8 4.63 4.5 5.26 6.4
استخراج معدن -34.20
90.54 64.75 64.96 70.5 68.85
آسانی کسب و کار 77.00
77 77 77 77 77
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
131 131 131 132 132
تغییرات موجودی انبار -7456.00
3580 3580 3580 3580 3580
شاخص رقابتی 3.90
3.78 3.78 3.78 3.84 3.79
رتبه رقابتی 102.00
106 106 106 106 106
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30
3.65 3.95 11.4 4 10.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 30.70
29.15 29.15 29.15 29.15 29.15
هزینه های مصرف کننده 118136.30
94765 133457 124913 132572 138110
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 612.00
805 778 751 746 649
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 21.76
49.13 14.94 29.38 32.17 32.09
درجه حرارت -8.56
9.99 14.5 -3.29 -8.33 3.29