شاخص یاب

قرقیزستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 0.90 3.5 4 3.9 4.2 5.3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5
موازنه تجاری -327.40 -261 -187 -261 -261 -192
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 65 65 60 60 58
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 68.75
69.08 69.26 69.44 69.62 70.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
2.7 3.5 4.6 5.2 5.4
تولید ناخالص داخلی 7.56
7.8 7.8 8.1 8.1 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520958.60
489192 539192 544923 548048 591041
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63486.70
43191 65709 66407 66788 72027
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070.32
1098 1098 1105 1105 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3393.50
3402 3402 3484 3484 3540
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 65.10
63.8 58.5 59.1 60.7 63.3
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1250 1250 1300
جمعیت 6.14
6.22 6.22 6.34 6.34 6.53
افراد شاغل 543588.00
539000 541000 542500 541300 545000
دستمزد 17003.20
15700 21600 16700 17500 23000
دستمزد در تولید 15686.60
15800 16000 16100 16350 17400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
3.5 4 3.9 4.2 5.3
اندازه اصل تورم 2.40
3 3.2 3.1 2.8 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.1 0.4 0.5 0.6 0.8
قیمت تولید 150.00
155 153 157 157 166
تغییر قیمت تولید کننده -0.40
1.5 1 1.3 1.9 4.7
تورم مواد غذایی -4.00
-1.8 -1.2 0.5 1.5 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.40
105 105 104 105 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.10
260 267 270 268 294
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.75
4.75 4.75 4.75 4.75 4.5
عرضه پول M0 81058.30
79100 78800 80700 81300 79900
ذخایر ارزی 2192.98
2250 2270 2220 2285 2400
نرخ بهره سپرده 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M1 118143.70
117500 119000 118700 117200 121000
عرضه پول M2 146721.40
142800 143000 143300 143600 145000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -327.40
-261 -187 -261 -261 -192
صادرات 105.90
147 125 147 147 220
واردات 433.30
408 312 408 408 412
حساب جاری -417.40
-43.5 -43.5 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00
-12.5 -12.5 -11.1 -11.1 -11.8
ذخایر طلا 7.95
9.3 9.8 10.8 11.4 13.2
ورود توریست 1273.20
1285 1285 1298 1298 1300
حواله 256.50
245 260 207 222 210
شاخص تروریسم 1.99
1.64 1.64 1.52 1.52 1.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -130.30
49.8 71.1 104 52.1 -50.6
بدهی خارجی 7967.80
8199 8242 8278 8356 8600
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90
65 65 60 60 58
بودجه دولت -3.20
-2.8 -2.8 -1.7 -1.7 -1.9
درآمدهای دولت 81707929.50
103000000 150000000 35000000 74000000 161000000
بدهی های دولت 3899.00
4173 4237 4297 4302 4550
هزینه های مالی 83714359.70
109500000 171000000 38000000 75700000 160000000
مخارج نظامی 211.29
218 218 225 225 233
هزینه های دولت 8163.90
63040 93649 8539 8588 102654
ارزش بودجه دولت -3.32
-6500000 -21000000 -3000000 -1700000 1000000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -10.20
-2.7 4.7 5.1 5.7 5.3
تولید صنعتی -12.20
-1.8 4.2 4.5 4.7 5.1
سرعت اینترنت 3814.45
4185 4212 4245 4273 4365
آدرس های IP 125795.00
118743 118747 118744 117675 116929
شاخص اقتصادی مقدم -0.30
2.6 3.5 3.7 3.2 5.2
استخراج معدن -1.50
-29.4 -27.5 -29.4 -25.2 -18.4
آسانی کسب و کار 77.00
79 79 80 80 82
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 28 28 30
رتبه فساد مالی 135.00
134 134 136 136 139
تغییرات موجودی انبار 10728.30
5483 -4474 2710 2708 -2378
شاخص رقابتی 3.90
3.9 3.9 4 4 3.8
رتبه رقابتی 102.00
102 102 101 101 103
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00
3.1 4.7 5.2 4.6 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.40
28.53 33.5 33.8 34.2 37.3
هزینه های مصرف کننده 84018.90
131024 122271 87884 88388 134029
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 602.00
657 641 614 631 690
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 21.76
14.94 29.38 32.17 33.19 32.09
درجه حرارت -8.56
14.5 -3.29 -8.33 12.57 3.29