شاخص یاب

قرقیزستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 1.20 4 3.9 4.2 4.2 5.3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5
موازنه تجاری -260.40 -187 -256 -257 -257 -192
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 65 60 60 60 58
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 69.65
68.9 69.1 69.3 69.5 70.32
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3.2 4.6 5.2 4.8 5.4
تولید ناخالص داخلی 7.56
7.8 8.1 8.1 8.1 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520958.60
537629 544923 548048 545965 589328
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63486.70
65518 66407 66788 66534 71819
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070.32
1098 1105 1105 1105 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3393.50
3402 3484 3484 3484 3540
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
افراد بیکار 65.10
58.5 59.1 60.7 61.2 63.3
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1250 1250 1250 1300
جمعیت 6.14
6.22 6.34 6.34 6.34 6.53
افراد شاغل 543588.00
541000 542500 541300 539500 545000
دستمزد 17003.20
21600 16700 17500 19800 23000
دستمزد در تولید 15686.60
16000 16100 16350 16510 17400
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.20
4 3.9 4.2 4.2 5.3
اندازه اصل تورم 2.50
3.2 2.47 2.8 2.6 2.47
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.4 0.5 0.6 0.6 0.8
قیمت تولید 149.10
153 157 157 153 166
تغییر قیمت تولید کننده -2.10
1 1.3 1.9 2.4 4.7
تورم مواد غذایی -2.80
-1.2 0.5 1.5 1.8 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.20
105 104 105 105 106
CPI مسکن آب و برق 288.70
289 289 289 289 289
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 224.20
226 226 226 226 226
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.30
267 270 268 265 294
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.75
4.75 4.75 4.75 4.75 4.5
عرضه پول M0 83378.40
78800 80700 81300 81900 79900
ذخایر ارزی 2192.98
2270 2220 2285 2310 2400
نرخ بهره سپرده 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M1 119258.10
119000 118700 117200 119900 121000
عرضه پول M2 148248.30
143000 143300 143600 143900 145000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -260.40
-187 -256 -257 -257 -192
صادرات 95.80
125 135 134 134 220
واردات 356.20
312 391 391 391 412
حساب جاری -98.80
-43.5 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00
-12.5 -11.1 -11.1 -11.1 -11.8
ذخایر طلا 9.45
9.8 10.8 11.4 12.1 13.2
ورود توریست 1375.10
1285 1298 1298 1298 1300
حواله 279.40
260 207 222 214 210
شاخص تروریسم 1.99
1.64 1.52 1.52 1.99 1.99
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139.20
71.1 104 52.1 -38.9 -50.6
بدهی خارجی 8132.90
8242 8278 8356 8430 8600
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90
65 60 60 60 58
بودجه دولت -3.20
-2.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
درآمدهای دولت 94755909.90
150000000 35000000 74000000 103200000 161000000
بدهی های دولت 3809.20
4237 4297 4302 4357 4550
هزینه های مالی 96056152.00
171000000 38000000 75700000 115500000 160000000
مخارج نظامی 211.29
218 225 225 225 233
هزینه های دولت 8163.90
93378 8539 8588 8556 102357
ارزش بودجه دولت -2.04
-21000000 -3000000 -1700000 -12300000 1000000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 32.50
4.7 5.1 5.7 6.8 5.3
تولید صنعتی 50.20
4.2 4.5 4.7 5.4 5.1
سرعت اینترنت 3814.45
4212 4245 4273 4289 4365
آدرس های IP 125795.00
118747 118744 117675 117839 116929
شاخص اقتصادی مقدم 1.20
3.5 3.7 3.2 3.8 5.2
استخراج معدن -51.20
-27.5 -29.4 -25.2 -24.6 -18.4
آسانی کسب و کار 70.00
79 80 80 80 82
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
تغییرات موجودی انبار 10728.30
-4474 2710 2708 2708 -2378
شاخص رقابتی 53.02
53.52 53.52 53.52 53.52 56.02
رتبه رقابتی 97.00
97 97 97 97 97
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70
4.7 5.2 4.6 4.9 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.40
33.5 33.8 34.2 36.2 37.3
هزینه های مصرف کننده 84018.90
121917 87884 88388 88052 133640
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 615.00
641 615 631 644 690
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 21.76
29.38 32.17 33.19 33.19 32.09
درجه حرارت -8.56
-3.29 -8.33 12.57 5.62 3.29