شاخص یاب

قرقیزستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.4 2.5 2.5 2.9
نرخ تورم 0.80 5 6.5 6.2 6.4 5.3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 6
موازنه تجاری -274.10 -259 -187 -259 -259 -192
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 65 65 60 60 58
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 68.05
68.51 69.01 69.5 70 72.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
2.7 3.3 4.8 5.2 5.4
تولید ناخالص داخلی 7.56
7.8 7.8 8.1 8.1 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520958.60
489192 538150 545965 548048 587063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63486.70
43191 65582 66534 66788 71542
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070.32
1098 1098 1105 1105 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3393.50
3402 3402 3484 3484 3540
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.4 2.5 2.5 2.9
افراد بیکار 61.90
62.71 58.5 62.7 62.7 62.7
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1250 1270 1300
جمعیت 6.14
6.22 6.25 6.27 6.3 6.53
افراد شاغل 538557.00
538504 538457 538448 538451 538456
دستمزد 16220.00
15700 21600 16700 16098 23000
دستمزد در تولید 15558.00
15890 16000 16403 16587 17400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.80
5 6.5 6.2 6.4 5.3
اندازه اصل تورم 3.10
3.2 3.23 3.24 3.24 3.24
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.46 0.49 0.38 0.36 0.38
قیمت تولید 153.60
155 153 157 156 166
تغییر قیمت تولید کننده 1.40
1.55 1 1.31 1.29 4.7
تورم مواد غذایی -4.60
-1.8 -1.2 0.5 1.5 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.80
105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.00
264 274 276 273 303
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.75
4.75 4.75 4.75 4.5 6
عرضه پول M0 79419.80
78361 61800 78391 79541 64900
ذخایر ارزی 2192.98
2193 3300 2193 2192 4200
نرخ بهره سپرده 2.75
2.75 2.75 2.75 2.5 4
عرضه پول M1 115084.40
114456 80000 114575 115961 84400
عرضه پول M2 142541.10
142730 91500 142870 144023 94600
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -274.10
-259 -187 -259 -259 -192
صادرات 151.40
148 125 148 148 220
واردات 426.10
407 312 407 407 412
حساب جاری 15.40
-42.76 -43.5 -44.45 -42.7 -43.87
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.00
-9 -9 -10 -10 -12.81
ذخایر طلا 7.95
9.3 9.79 10.43 10.85 13.22
ورود توریست 1273.20
1275 1300 1300 1300 1300
حواله 204.50
224 144 207 222 210
شاخص تروریسم 1.99
1.57 1.64 1.6 1.56 1.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -65.10
-49.82 -71.09 -105 -52.09 -70.65
بدهی خارجی 8157.10
8479 8573 8678 8777 9789
تولید نفت خام 1.00
1 1 1 1 1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90
65 65 60 60 58
بودجه دولت -4.60
-3.89 -3.93 -3.69 -3.46 -1.63
درآمدهای دولت 58278954.60
76269757 134000000 68769435 70050008 144000000
بدهی های دولت 4080.60
4173 4237 4297 4352 4854
هزینه های مالی 56761968.30
80555526 69013266 71401372 73051522 72146149
مخارج نظامی 211.29
229 227 230 233 244
هزینه های دولت 90482.10
63040 93468 94825 95187 101963
ارزش بودجه دولت 0.37
-4285769 63496359 -2631937 -3001514 71853851
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -18.60
-2.77 4.76 4.57 4.72 4.7
تولید صنعتی -19.30
-1.88 4.26 5.36 5.44 5.41
سرعت اینترنت 3814.45
4185 4212 4245 4273 4365
آدرس های IP 125795.00
118743 118747 118744 117675 116929
شاخص اقتصادی مقدم 0.70
2.87 4.5 4.19 4.22 6.4
استخراج معدن -35.10
-29.47 -27.53 -27.98 -28.45 -28.5
آسانی کسب و کار 77.00
73 74 75 77 80
شاخص فساد مالی 29.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 135.00
140 142 145 148 159
تغییرات موجودی انبار -7456.00
5483 -5835 3817 5934 -2378
شاخص رقابتی 3.90
3.78 3.78 3.83 3.84 3.79
رتبه رقابتی 102.00
112 112 104 101 113
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10
4.76 11.4 4.67 4.67 10.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 30.70
32.8 33.54 33.85 34.32 37.38
هزینه های مصرف کننده 118136.30
131024 122035 123807 124279 133127
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 560.00
657 641 634 631 629
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 21.76
14.94 29.38 32.17 33.19 32.09
درجه حرارت -8.56
14.5 -3.29 -8.33 12.57 3.29