کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2015-12
نرخ تورم 1.4 2017-06
نرخ بهره 2.75 2017-07
موازنه تجاری 1625 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6886 امتیاز 2017-08
پول 0.3 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 114 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40033 KWD - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8580 KWD - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 69329 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2015-12
جمعیت 4.4 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-06
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2017-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0.8 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2017-07
عرضه پول M1 10577 KWD - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 36574 KWD - میلیون 2017-05
عرضه پول M3 36574 KWD - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 826 KWD - میلیون 2015-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2017-08
میزان رشد وام 4.4 % 2017-05
وام به بخش خصوصی 37015 KWD - میلیون 2017-05
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1625 KWD - میلیون 2017-03
صادرات 4165 KWD - میلیون 2017-03
واردات 2539 KWD - میلیون 2017-03
حساب جاری 714 KWD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 % 2016-12
گردش سرمایه -2189 KWD - میلیون 2015-12
حواله 4492 KWD - میلیون 2015-12
ورود توریست 6941 هزار 2015-12
ذخایر طلا 78.96 تن 2017-03
تولید نفت خام 2705 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39 KWD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 4.45 2015-12
درآمد گردشگری 13148 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.62 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -432 KWD - میلیون 2015-12
هزینه های دولت 8427 KWD - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 961 KWD - میلیون 2015-12
هزینه های مالی 1393 KWD - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6370 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 4.53 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 38 2017-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 98 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 14179 KWD - میلیون 2015-12
نرخ وام بانکی 4.58 % 2017-03
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12