کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.6 2.7 2.7 2.1 3
نرخ تورم 0.53 3 3.3 3.5 1.4 4
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3.75
موازنه تجاری 1625.00 1694 1713 1737 1765 1928
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20 22 22 23.17 27
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 6633.07 6600 6530 6460 6400 5660
پول 0.30 0.3 0.29 0.29 0.29 0.26
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.4 2.2 2.2 2.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 114.04 95.5 93.57 91.65 89.72 73.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40942.90 40611 40513 40415 40316 38934
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9044.80 9114 9141 9168 9195 9104
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490.30 31474 36708 37117 37525 35475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 69329.40 64744 71708 72506 73305 68345
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.6 2.7 2.7 2.1 3
جمعیت 4.40 4.44 4.44 4.45 4.46 4.41
نرخ مشارکت نیروی کار 74.50 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.53 3 3.3 3.5 1.4 4
قیمت تولید 134.50 134 134 134 134 134
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 0.35 0.29 0.27 0.27 0.26
تورم مواد غذایی 0.00 0.99 1.84 2.47 2.94 4.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.80 113 113 113 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.60 115 114 114 114 114
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3.75
عرضه پول M1 9967.00 9995 9977 9961 9945 9808
عرضه پول M2 35972.00 36400 35649 35607 35570 40600
عرضه پول M3 35972.00 35718 35658 35617 35581 35271
نرخ بهره سپرده 1.60 1.89 2.04 2.18 2.33 3.07
نرخ بهره معکوس 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.62 1.73 1.84 1.94 2.74
میزان رشد وام 3.10 7.1 4.31 4.85 5.36 4.8
وام به بخش خصوصی 37221.50 37631 37722 37785 37822 37465
ذخایر ارزی 826.00 500 450 450 450 680
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1625.00 1694 1713 1737 1765 1928
صادرات 4165.00 3999 3977 3950 3925 3748
واردات 2539.00 2465 2453 2452 2447 2410
حساب جاری 269.00 401 725 1083 1427 3337
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 4 5.7 5.7 19.59 9.8
گردش سرمایه -2189.00 -976 -447 81.56 610 -7251
حواله 4492.00 5004 4890 4777 4664 4087
ورود توریست 6941.00 6700 6625 6550 6475 6000
ذخایر طلا 78.96 78.98 78.98 78.98 78.98 78.98
تولید نفت خام 2700.00 2644 2606 2570 2536 2301
شاخص تروریسم 4.45 1.59 1.77 1.94 2.12 0.19
درآمد گردشگری 13148.00 13196 13255 13313 13372 13127
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5.00 74.44 73.97 96.74 105 122
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20 22 22 23.17 27
بودجه دولت -3.62 -3 2 2 0.3 4
ارزش بودجه دولت -431.90 -985 404 404 404 102
هزینه های دولت 8688.50 8491 8453 8415 8377 8070
درآمدهای دولت 961.00 1070 1038 1043 1048 1620
هزینه های مالی 1392.90 703 702 702 702 702
مخارج نظامی 6370.10 6775 6646 6516 6387 5820
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 98.00 94 94 93 92 87
شاخص رقابتی 4.43 4.51 4.51 4.51 4.51 4.55
رتبه رقابتی 52.00 41 41 41 41 35
شاخص فساد مالی 41.00 45 46 46 46 46
رتبه فساد مالی 75.00 73 72 70 69 64
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 15169.20 15640 15690 15740 15791 15978
نرخ وام بانکی 4.58 4.96 5.11 5.26 5.42 6.51
قیمت گازوئیل 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 20.35 21.43 22.5 23.57 29.75
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22.82 22.83 22.83 22.84 22.37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.42 11.41 11.39 11.37 11.16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 11.69 11.77 11.84 11.91 11.55