شاخص یاب

کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 5236.58 6476 6424 6322 6322 6221
پول 0.30 0.3 0.3 0.35 0.35 0.36