شاخص یاب

کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.08 2.15 2.7 2.1 2.1 3
نرخ تورم 0.90 1.3 1.5 1.8 1.5 3.5
نرخ بهره 3.00 3.25 3.25 3.5 3.5 4
موازنه تجاری 2310.00 2160 2096 2131 2108 1867
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 22 22 25 25 27
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 5147.66
6580 6528 6476 6424 6221
پول 0.30
0.31 0.31 0.3 0.3 0.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
2.5 3.2 2.7 2.5 3.4
تولید ناخالص داخلی 120.13
127 127 136 136 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10043.30
10086 10483 10314 10294 11230
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9044.80
9271 9334 9289 9271 9999
تولید ناخالص داخلی سرانه 33545.60
33675 33675 34777 34777 35000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530.50
66245 66245 69651 69651 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10
2.5 3.2 -4 -1 2.5
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.08
2.15 2.7 2.1 2.1 3
جمعیت 4.10
4.11 4.11 4.09 4.08 3.96
نرخ مشارکت نیروی کار 69.00
68.62 68.47 68.36 68.25 67.33
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
1.3 1.5 1.8 1.5 3.5
قیمت تولید 135.90
135 135 135 135 134
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.17 0.14 0.13 0.12 0.12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.20
114 115 114 115 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.90
120 120 121 122 127
تورم مواد غذایی 1.40
0.39 0.9 1 0.8 3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.00
3.25 3.25 3.5 3.5 4
عرضه پول M1 10673.60
10936 10938 10944 10944 10944
عرضه پول M2 38036.00
38316 37000 38319 38318 40600
عرضه پول M3 38036.00
38297 38300 38298 38297 38297
نرخ بهره سپرده 1.60
1.85 1.85 2.1 2.1 2.6
میزان رشد وام 2.40
0.4 6.5 0.38 0.38 4.8
وام به بخش خصوصی 38131.70
37378 37406 37435 37461 37560
نرخ بهره بین بانکی 1.56
1.81 1.81 2.06 2.06 2.56
نرخ بهره معکوس 2.00
2 2.5 2.19 2.26 3
ذخایر ارزی -610.00
450 450 -489 -483 680
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2310.00
2160 2096 2131 2108 1867
صادرات 4936.00
4847 4848 4862 4864 4861
واردات 2626.00
2687 2711 2730 2756 2994
حساب جاری 1680.00
2098 2033 1888 1726 1678
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97
5.7 5.7 7.2 7.2 9.8
گردش سرمایه -6649.00
-3240 -3858 -3596 -3335 -3461
حواله 1029.00
989 1000 990 989 992
ورود توریست 7055.00
6725 6700 6650 6600 6100
ذخایر طلا 79.00
78.97 78.97 78.97 78.97 78.97
تولید نفت خام 2800.00
2707 2708 2708 2708 2708
شاخص تروریسم 3.80
2.86 2.73 2.33 1.93 0
درآمد گردشگری 831.00
832 833 833 833 833
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1.00
36.56 24.34 35.78 29.56 37.72
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
22 22 25 25 27
بودجه دولت 3.96
1.11 2 -2.61 -4.01 4
هزینه های دولت 8688.50
8906 8967 8923 8906 9605
مخارج نظامی 6692.89
6194 5980 5909 5837 6578
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 7920.05
9445 9685 9921 10055 11802
آدرس های IP 126534.00
131580 132529 131690 132168 132122
آسانی کسب و کار 96.00
91 91 89 88 76
شاخص رقابتی 4.43
4.51 4.51 4.48 4.47 4.56
رتبه رقابتی 52.00
42 42 50 53 53
شاخص فساد مالی 39.00
42 41 41 41 42
رتبه فساد مالی 85.00
77 76 73 71 71
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 15169.20
15548 15655 15579 15548 16770
نرخ وام بانکی 4.85
5.1 5.1 5.35 5.35 5.85
قیمت گازوئیل 0.28
0.29 0.27 0.25 0.24 0.19
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.1 10.1 10.69 10.89 10.81
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 39.18
0.34 13.6 18.38 10.11 9.9
درجه حرارت 13.13
34.78 20.48 15.54 36.34 25.72