شاخص یاب

کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.08 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3
نرخ تورم 0.30 1.3 2.5 3.3 3.6 3.5
نرخ بهره 3.00 3.25 3.25 3.25 3.5 4
موازنه تجاری 2645.00 2565 2574 2558 2539 2312
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 22 25 25 25 27
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 5101.77
6528 6476 6424 6424 6221
پول 0.30
0.31 0.3 0.3 0.3 0.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
3.2 5.3 4.2 3.7 3.9
تولید ناخالص داخلی 120.13
127 136 136 136 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9929.50
10483 10311 10347 10297 11252
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10541.90
10879 11101 10985 10932 11677
تولید ناخالص داخلی سرانه 33545.60
33675 34777 34777 34777 35000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530.50
66245 69651 69651 69651 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
3.2 -4 -1 0.7 2.5
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.08
2.2 2.1 2.1 2.1 2.3
جمعیت 4.10
4.11 4.09 4.08 4.06 3.96
نرخ مشارکت نیروی کار 69.00
68.47 68.36 68.25 68.14 67.33
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.30
1.3 2.5 3.3 3.6 3.5
قیمت تولید 136.40
135 135 135 135 134
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.03 0.06 0.07 0.08 0.09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.10
114 115 117 117 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.90
120 122 124 124 127
تورم مواد غذایی 0.37
0.9 1 0.8 1.2 3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.00
3.25 3.25 3.25 3.5 4
عرضه پول M1 10212.50
10279 10292 10280 10280 10280
عرضه پول M2 37924.90
37000 37783 37784 37784 40600
عرضه پول M3 37924.90
37800 37793 37794 37794 37794
نرخ بهره سپرده 1.60
1.85 1.85 1.85 2.1 2.6
میزان رشد وام 1.60
6.5 1.64 1.61 1.63 4.8
وام به بخش خصوصی 38007.60
38717 39038 39346 39642 41856
نرخ بهره بین بانکی 1.56
1.81 1.81 1.81 2.06 2.56
نرخ بهره معکوس 2.25
2.5 2.67 2.81 2.92 3
ترازنامه بانک 64350.40
64661 64693 64706 64721 64740
ترازنامه بانک مرکزی 10534.00
10518 10514 10509 10511 10511
ذخایر ارزی -610.00
450 -489 -483 -478 680
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2645.00
2565 2574 2558 2539 2312
صادرات 5358.00
5363 5345 5356 5361 5359
واردات 2712.00
2745 2771 2798 2822 3047
حساب جاری 2878.00
3708 3687 3425 3142 3064
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90
11 10.8 10.8 10.8 9
گردش سرمایه -6649.00
-3858 -3596 -3335 -3074 -3461
حواله 1186.00
1128 1137 1122 1126 1120
ورود توریست 7055.00
6700 6650 6600 6550 6100
ذخایر طلا 79.00
78.98 78.98 78.98 78.98 78.98
تولید نفت خام 2733.00
2750 2748 2800 2820 2900
شاخص تروریسم 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
درآمد گردشگری 643.00
701 703 705 707 711
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -8.00
-7.43 17.88 -4.69 11.15 -1.96
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
22 25 25 25 27
بودجه دولت 6.60
11.5 12 12 12 9
هزینه های دولت 9114.90
9407 9598 9498 9452 10096
مخارج نظامی 6692.89
5980 5909 5837 5766 6578
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 7920.05
9685 9921 10055 10261 11802
آدرس های IP 126534.00
132529 131690 132168 132115 132122
آسانی کسب و کار 97.00
96 96 96 96 97
شاخص رقابتی 62.14
62.64 62.64 62.64 62.64 65.14
رتبه رقابتی 54.00
54 54 54 54 54
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 15760.50
16265 16596 16422 16344 17457
نرخ وام بانکی 4.81
5.06 5.06 5.06 5.31 5.81
قیمت گازوئیل 0.28
0.26 0.24 0.23 0.21 0.18
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 39.18
13.6 18.38 10.11 10.11 9.9
درجه حرارت 13.13
20.48 15.54 36.34 32.05 25.72