کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.7 2.3 2.7 3
نرخ تورم 0.98 1.9 2.2 2.5 2.5 3.5
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.75
موازنه تجاری 1610.70 1702 1719 1752 1777 1915
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 22 22 22 22 27
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 6756.54
6439 6259 6083 5913 4712
پول 0.30
0.3 0.31 0.31 0.31 0.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.2 2.2 2.95 2.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 114.04
138 124 110 95.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40942.90
39882 40125 40368 40611 38182
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9044.80
9086 9095 9105 9114 9104
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490.30
36600 36500 36399 33475 35475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 69329.40
71497 71301 71105 66346 68345
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.7 2.7 2.3 2.7 3
جمعیت 4.40
4.27 4.33 4.38 4.44 4.37
نرخ مشارکت نیروی کار 77.80
74.75 74.74 74.73 74.72 74.76
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.98
1.9 2.2 2.5 2.5 3.5
قیمت تولید 135.20
135 135 135 135 134
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.18 0.25 0.26 0.26 0.26
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90
113 113 112 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.50
117 115 114 114 114
تورم مواد غذایی -0.19
0.49 1.37 2.07 2.94 4.13
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 3.25 3.75
عرضه پول M1 10167.40
10170 10157 10142 10127 9951
عرضه پول M2 37147.90
37344 37382 37368 37000 40600
عرضه پول M3 37147.90
37335 37366 37350 37322 36932
نرخ بهره سپرده 1.60
2.23 2.12 2 1.89 3.3
میزان رشد وام 2.80
3.03 3.57 4.12 6.5 4.8
وام به بخش خصوصی 37225.40
36891 36607 36361 36144 34516
نرخ بهره بین بانکی 1.56
1.58 1.69 1.8 1.9 2.91
نرخ بهره معکوس 1.50
1.5 1.75 2 2.5 3
ذخایر ارزی -1100.00
450 450 450 450 680
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1610.70
1702 1719 1752 1777 1915
صادرات 4088.70
4110 4063 4037 4013 3832
واردات 2478.00
2458 2459 2454 2449 2417
حساب جاری 424.00
1079 1436 1758 2038 3940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71
5.7 5.7 5.7 5.7 9.8
گردش سرمایه -2189.00
-8132 -5747 -3361 -976 -7040
حواله 4492.00
4974 4984 4994 5004 3849
ورود توریست 6941.00
6550 6600 6650 6700 6000
ذخایر طلا 78.96
78.98 78.98 78.98 78.97 78.97
تولید نفت خام 2705.00
2677 2636 2599 2564 2267
شاخص تروریسم 3.80
3.12 2.99 2.86 2.73 0
درآمد گردشگری 13148.00
13261 13239 13218 13196 12844
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.00
61.42 56.42 95.5 82.78 120
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60
22 22 22 22 27
بودجه دولت -3.62
2 2 3.79 2 4
هزینه های دولت 8688.50
8412 8439 8465 8491 8070
مخارج نظامی 6370.10
5762 6100 6437 6775 5840
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 7920.05
7933 7996 7641 7538 6331
آدرس های IP 126534.00
246604 269438 286749 301060 355680
آسانی کسب و کار 96.00
87 88 88 88 73
شاخص رقابتی 4.43
4.51 4.51 4.51 4.51 4.56
رتبه رقابتی 52.00
41 41 41 41 38
شاخص فساد مالی 41.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 75.00
61 65 69 73 65
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 15169.20
14817 15092 15366 15640 15910
نرخ وام بانکی 4.74
4.95 5.08 5.21 5.35 6.63
قیمت گازوئیل 0.28
0.27 0.27 0.27 0.26 0.24
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
19 19 19 19 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50
11.46 11.46 11.46 11.46 11.22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.21 10.21 10.21 10.21 10.07
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 39.18
18.35 6.49 0.34 13.6 9.9
درجه حرارت 13.13
15.51 29.89 34.78 20.48 25.72