کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.08 2.7 2.65 2.7 2.65 3
نرخ تورم 0.60 1 1.3 1.5 1.5 3.5
نرخ بهره 3.00 3.25 3.25 3.5 3.75 4
موازنه تجاری 1937.60 1538 1544 1556 1552 1596
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 22 22 22 25 27
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 6633.44
6477 6324 6175 6029 5480
پول 0.30
0.31 0.31 0.31 0.3 0.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50
2.2 2.85 2.2 2.7 3.3
تولید ناخالص داخلی 114.04
128 115 102 119 118
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40942.90
41844 42110 42806 42048 45457
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9044.80
9244 9303 9456 9289 10042
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490.30
35338 33475 33475 36777 35475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68861.80
69133 68803 66346 69651 68345
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.08
2.7 2.65 2.7 2.65 3
جمعیت 4.40
4.39 4.46 4.52 4.56 4.75
نرخ مشارکت نیروی کار 69.00
69 69 69 69 69
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.60
1 1.3 1.5 1.5 3.5
قیمت تولید 135.20
135 135 135 135 134
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.40
113 114 115 114 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.80
120 120 120 120 127
تورم مواد غذایی -1.02
-0.12 -0.39 2.94 0.31 3
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.00
3.25 3.25 3.5 3.75 4
عرضه پول M1 10392.00
10116 10102 10052 10097 10088
عرضه پول M2 37095.00
36524 36523 37000 36523 40600
عرضه پول M3 37095.00
36705 36664 36629 36596 36237
نرخ بهره سپرده 1.60
2.1 2.1 2.35 2.6 2.85
میزان رشد وام 1.80
3.35 3.9 6.5 4.93 4.8
وام به بخش خصوصی 37365.70
37538 37232 37239 37476 37224
نرخ بهره بین بانکی 1.56
2.06 2.06 2.31 2.56 2.81
نرخ بهره معکوس 1.50
1.75 2 2.5 1.26 3
ذخایر ارزی -1100.00
450 450 450 -544 680
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1937.60
1538 1544 1556 1552 1596
صادرات 4636.00
3997 3997 3997 3997 3997
واردات 2698.50
2459 2454 2449 2445 2401
حساب جاری 1108.00
1436 1758 2038 2281 3940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97
5.7 5.7 5.7 7.2 9.8
گردش سرمایه -1645.00
-5747 -3361 -976 -447 -7040
ورود توریست 7055.00
6550 6625 6700 6675 6300
ذخایر طلا 79.00
78.97 78.97 78.97 78.97 78.97
تولید نفت خام 2700.00
2704 2703 2703 2703 2703
شاخص تروریسم 3.80
2.99 2.86 2.73 2.33 0
درآمد گردشگری 831.00
13239 13218 13196 13255 12844
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.00
19 19 19 19 19
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10
22 22 22 25 27
بودجه دولت 3.96
2 10.33 2 5.45 4
هزینه های دولت 8688.50
8880 8936 9084 8923 9646
مخارج نظامی 6692.89
6446 6958 7469 7239 7036
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 7920.05
9408 9445 9685 9921 11802
آدرس های IP 126534.00
269438 286749 301060 312227 355680
آسانی کسب و کار 96.00
96 96 96 96 96
شاخص رقابتی 4.43
4.51 4.51 4.51 4.47 4.56
رتبه رقابتی 52.00
41 41 41 45 38
شاخص فساد مالی 39.00
44 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 15169.20
15503 15602 15859 15579 16842
نرخ وام بانکی 4.75
5.25 5.25 5.5 5.75 6
قیمت گازوئیل 0.28
0.27 0.26 0.24 0.23 0.16
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 39.18
6.49 0.34 13.6 18.38 9.9
درجه حرارت 13.13
29.89 34.78 20.48 15.54 25.72