کویت

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.6 2.6 2.7 2.7 3
نرخ تورم 1.30 2.7 3 3.3 3.5 4
نرخ بهره 2.75 2.75 3 3 3 3.75
موازنه تجاری 1625.00 1459 1379 1457 1409 1424
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20 20 22 22 27
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 6922.48 6570 6510 6440 6370 5640
پول 0.30 0.3 0.31 0.31 0.31 0.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.4 1.4 2.2 2.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 114.04 115 102 103 104 120
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40033.20 41828 41986 42423 42860 48071
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8580.00 8731 9035 9054 9073 9355
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490.30 31480 31474 35850 35928 35475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 69329.40 64755 64744 70033 70183 68345
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.6 2.6 2.7 2.7 3
جمعیت 4.40 4.44 4.49 4.52 4.55 4.76
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.30 2.7 3 3.3 3.5 4
قیمت تولید 134.80 135 135 135 135 135
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17
تورم مواد غذایی 0.80 0.75 0.72 0.72 0.72 0.72
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30 113 113 114 114 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.40 118 118 118 118 118
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 3 3 3 3.75
عرضه پول M1 10344.00 10539 10529 10532 10533 10533
عرضه پول M2 36501.50 36668 36400 36653 36653 40600
عرضه پول M3 36574.30 36683 36669 36667 36666 36667
نرخ بهره سپرده 1.60 1.78 1.65 1.7 1.76 1.94
نرخ بهره معکوس 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
میزان رشد وام 3.30 4.6 7.1 4.61 4.61 4.8
وام به بخش خصوصی 37015.40 37730 38117 38496 38862 41848
ذخایر ارزی 826.00 500 500 450 450 680
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1625.00 1459 1379 1457 1409 1424
صادرات 4165.00 4065 4079 4086 4084 4083
واردات 2539.00 2505 2540 2560 2579 2795
حساب جاری 714.00 1542 1346 1212 1166 1142
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 4 4 5.7 5.7 9.8
گردش سرمایه -2189.00 -4920 -2738 -2816 -2894 -14300
حواله 4492.00 5047 5082 5011 4940 4598
ورود توریست 6941.00 6638 6707 6668 6629 6330
ذخایر طلا 78.96 78.98 78.98 78.98 78.98 78.98
تولید نفت خام 2705.00 2703 2703 2703 2703 2703
شاخص تروریسم 4.45 1.43 1.59 1.77 1.94 0.19
درآمد گردشگری 13148.00 13526 13573 13692 13810 15352
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39.00 79.84 67.53 115 91.81 127
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20 20 22 22 27
بودجه دولت -3.62 -3 -3 2 2 4
ارزش بودجه دولت -431.90 392 -985 392 392 102
هزینه های دولت 8427.10 8831 8800 8869 8939 9795
درآمدهای دولت 961.00 1140 1070 1140 1140 1620
هزینه های مالی 1392.90 1490 1490 1490 1490 1490
مخارج نظامی 6370.10 6678 7111 6985 6859 6305
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 98.00 87 86 84 82 65
شاخص رقابتی 4.53 4.57 4.57 4.55 4.54 4.54
رتبه رقابتی 38.00 36 36 37 37 37
شاخص فساد مالی 41.00 45 45 46 46 46
رتبه فساد مالی 75.00 69 73 72 70 64
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 14179.00 14458 14654 14767 14880 16711
نرخ وام بانکی 4.58 4.54 4.54 4.54 4.55 4.55
قیمت گازوئیل 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22.38 22.82 22.83 22.83 22.37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 11.09 11.69 11.77 11.84 11.55