شاخص یاب

کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.4 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-08
موازنه تجاری -276522 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6297 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 117 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 76.5 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 43.6 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 188 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 154 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42.3 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74.2 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9796 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.4 % 2018-06
افراد بیکار 96709 2018-06
دستمزد 526 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 28.5 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 40.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 55 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 98.4 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3953 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 1746 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1688 EUR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -276522 EUR هزار 2018-08
صادرات 30486 EUR هزار 2018-08
واردات 307008 EUR هزار 2018-08
حساب جاری -109 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه -63.8 EUR - میلیون 2018-05
بدهی خارجی 1998 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.4 EUR - میلیون 2018-07
حواله 73.1 EUR - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 85 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 848 EUR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 1921 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 1035 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 1836 EUR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 113 EUR - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2017-12
تولید الکتریسیته 1402 گیگاوات ساعت 2018-06
تولید صنعتی 4.8 % 2018-03
استخراج معدن -12.15 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5198 EUR - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 968 EUR - میلیون 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12