کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 2016-12
نرخ تورم 1.7 2017-09
موازنه تجاری -264710 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.02 2017-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6006 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1450 EUR - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9332 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 % 2016-12
افراد بیکار 108385 2017-03
دستمزد 449 EUR / ماه 2017-03
جمعیت 1.77 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 28 % 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 38.7 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 52.4 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 % 2017-06
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3818 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 1716 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 1499 EUR - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -264710 EUR هزار 2017-08
صادرات 32592 EUR هزار 2017-08
واردات 297303 EUR هزار 2017-08
حساب جاری 77.5 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه 45.1 EUR - میلیون 2017-07
بدهی خارجی 2045 EUR - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.7 EUR - میلیون 2017-07
حواله 60 EUR - میلیون 2017-07
شاخص تروریسم 2.21 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.02 % 2017-03
بودجه دولت -1.3 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 14.6 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 869 EUR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1779 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 943 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 1765 EUR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 52 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 146 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 60 2016-12
تولید صنعتی 3.2 % 2017-03
استخراج معدن 54.1 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5202 EUR - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 872 EUR - میلیون 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12