کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.6 2017-12
نرخ تورم 0.4 2018-04
موازنه تجاری -228974 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6006 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1608 EUR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9332 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.6 % 2017-12
افراد بیکار 102623 2017-09
دستمزد 476 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 1.77 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 29.8 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 42.9 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 55.9 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3873 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 1654 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1577 EUR - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228974 EUR هزار 2018-03
صادرات 26441 EUR هزار 2018-03
واردات 255414 EUR هزار 2018-03
حساب جاری -7.4 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه 49.5 EUR - میلیون 2018-01
بدهی خارجی 2092 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25.4 EUR - میلیون 2018-01
حواله 55.3 EUR - میلیون 2018-01
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 14.6 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 869 EUR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1779 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 996 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 1765 EUR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 113 EUR - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2017-12
تولید الکتریسیته 1132 گیگاوات ساعت 2017-12
تولید صنعتی 3.2 % 2017-12
استخراج معدن 31.3 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5202 EUR - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 904 EUR - میلیون 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12