شاخص یاب

کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.4 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-10
موازنه تجاری -257304 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6297 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 187 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 153 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 44.6 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 202 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66.3 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66.9 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9796 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.4 % 2018-06
افراد بیکار 96709 2018-06
دستمزد 526 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 28.5 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 40.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 55 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 99.4 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 4033 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1746 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1687 EUR - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -257304 EUR هزار 2018-09
صادرات 36687 EUR هزار 2018-09
واردات 293990 EUR هزار 2018-09
حساب جاری 93.1 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه -1.9 EUR - میلیون 2018-07
بدهی خارجی 2058 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.5 EUR - میلیون 2018-07
حواله 64.8 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 85 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 848 EUR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 1921 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 1035 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 1836 EUR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 113 EUR - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 44 2018-12
تولید الکتریسیته 1402 گیگاوات ساعت 2018-06
تولید صنعتی 0.11 % 2018-06
استخراج معدن 9.93 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5198 EUR - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 969 EUR - میلیون 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12