کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 2016-12
نرخ تورم 0.5 2017-12
موازنه تجاری -230573 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75 2017-09

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 6.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6006 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1450 EUR - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9332 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 % 2016-12
افراد بیکار 102623 2017-09
دستمزد 450 EUR / ماه 2017-09
جمعیت 1.77 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 28 % 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 38.7 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 52.4 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 % 2017-09
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3788 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 1730 EUR - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 1519 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -230573 EUR هزار 2017-11
صادرات 30091 EUR هزار 2017-11
واردات 260664 EUR هزار 2017-11
حساب جاری 184 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه 116 EUR - میلیون 2017-08
بدهی خارجی 2174 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.9 EUR - میلیون 2017-08
حواله 71 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75 % 2017-09
بودجه دولت -1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 14.6 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 869 EUR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1779 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 965 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1765 EUR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 52 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 146 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 40 2017-12
تولید الکتریسیته 1317 گیگاوات ساعت 2017-09
تولید صنعتی 4 % 2017-06
استخراج معدن 46.2 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5202 EUR - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 877 EUR - میلیون 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12