کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.6 2017-12
نرخ تورم 0 2018-02
موازنه تجاری -170543 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75 2017-09

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 6.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6006 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1450 EUR - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9332 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.6 % 2017-12
افراد بیکار 102623 2017-09
دستمزد 463 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 1.77 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 29.8 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 42.9 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 55.9 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3798 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 1652 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1558 EUR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -170543 EUR هزار 2018-01
صادرات 24522 EUR هزار 2018-01
واردات 195066 EUR هزار 2018-01
حساب جاری -42.2 EUR - میلیون 2017-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه -97.9 EUR - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 2174 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25.2 EUR - میلیون 2017-10
حواله 69.7 EUR - میلیون 2017-10
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75 % 2017-09
بودجه دولت -1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 14.6 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 869 EUR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1779 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 965 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1765 EUR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 52 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 146 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2017-12
تولید الکتریسیته 1317 گیگاوات ساعت 2017-09
تولید صنعتی 3.2 % 2017-12
استخراج معدن 31.3 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5202 EUR - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 890 EUR - میلیون 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12