شاخص یاب

کوزوو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.5 2018-03
نرخ تورم 0.8 2018-06
موازنه تجاری -277818 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6297 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9796 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.5 % 2018-03
افراد بیکار 102623 2017-09
دستمزد 476 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 1.78 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 28.8 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 54 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 97.3 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 % 2018-03
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 3874 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 1628 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 1648 EUR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -277818 EUR هزار 2018-05
صادرات 32808 EUR هزار 2018-05
واردات 310625 EUR هزار 2018-05
حساب جاری -94.1 EUR - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2016-12
گردش سرمایه -47 EUR - میلیون 2018-04
بدهی خارجی 1998 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.1 EUR - میلیون 2018-04
حواله 64.3 EUR - میلیون 2018-04
شاخص تروریسم 2.55 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 85 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 848 EUR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 1921 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 1028 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1836 EUR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 113 EUR - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2017-12
تولید الکتریسیته 1658 گیگاوات ساعت 2018-03
تولید صنعتی 4.8 % 2018-03
استخراج معدن -12.15 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5198 EUR - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 948 EUR - میلیون 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12