کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 27.50 26.4 25.2 25.2 25.2 24
نرخ تورم 1.70 1.9 2 2.2 2.1 2.6
موازنه تجاری -264710.00 -234467 -223745 -215597 -208072 -169272
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.02 15.5 16.1 16.1 16.1 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3.2 3 2.9 2.7 2
تولید ناخالص داخلی 6.65 6.57 6.37 6.15 5.92 7.45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6005.60 6170 6224 6279 6333 6515
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1450.00 1405 1414 1422 1431 1225
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890.07 4010 4100 4100 4100 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9331.69 9631 9685 9738 9792 10222
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 27.50 26.4 25.2 25.2 25.2 24
افراد بیکار 108385.00 128396 134052 139490 144718 183591
دستمزد 449.00 443 441 440 439 427
جمعیت 1.77 1.75 1.73 1.73 1.73 1.71
نرخ بیکاری جوانان 52.40 56.72 56.67 56.61 56.55 56.51
نرخ مشارکت نیروی کار 38.70 39.25 39.22 39.19 39.16 39.15
نرخ اشتغال 28.00 26.1 26.38 26.66 26.94 26.95
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.70 1.9 2 2.2 2.1 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60 102 101 101 101 99.22
قیمت تولید 113.80 121 123 123 112 137
قیمت واردات 114.10 113 113 113 113 110
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 3.6 2.9 2.9 0.58 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.12 0.14 0.13 0.13 0.13
تورم مواد غذایی 1.30 1.66 2.19 2.6 2.86 3.05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30 100 99.38 98.79 98.78 99.26
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ترازنامه بانک 3818.46 3878 3893 3896 3894 3863
وام به بخش خصوصی 1499.40 1492 1488 1485 1482 1462
ترازنامه بانک مرکزی 1715.55 1716 1712 1708 1704 1666
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -264710.00 -234467 -223745 -215597 -208072 -169272
صادرات 32592.00 33192 32422 31718 31104 26596
واردات 297303.00 270333 260115 251568 243639 198791
حساب جاری 77.50 -26.15 -43.76 -56.45 -71.07 -118
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -9.2 -8.6 -8.6 -8.6 -6.1
گردش سرمایه 45.10 -19.93 -18.1 -25.81 -27.84 -31.96
حواله 60.00 64.14 66.57 68.97 71.34 91.1
شاخص تروریسم 2.21 2.33 2.34 2.34 2.35 2.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.70 31.1 35.14 39.32 43.41 75.85
بدهی خارجی 2045.00 2092 2086 2078 2071 1930
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.02 15.5 16.1 16.1 16.1 19.6
بودجه دولت -1.30 -1.2 -1 -1 -1 -0.6
ارزش بودجه دولت 14.60 0.96 -18.95 -38.87 -58.78 0.29
هزینه های دولت 869.10 858 856 853 851 831
درآمدهای دولت 1779.30 1767 1783 1799 1815 1748
بدهی های دولت 942.70 1054 1084 1110 1131 1159
هزینه های مالی 1764.70 1746 1746 1747 1747 1668
مخارج نظامی 52.00 50.53 49.28 48.03 46.78 31.36
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار 146.50 137 144 151 158 136
تولید صنعتی 3.20 9.75 9.02 4.83 -7.5 4.05
استخراج معدن 54.10 24.59 -2.49 -2.34 16.77 7.52
شاخص فساد مالی 36.00 35 34 34 33 32
رتبه فساد مالی 95.00 102 103 105 107 107
آسانی کسب و کار 60.00 63.88 63.51 63.14 62.77 62.75
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5202.10 5581 5605 5630 5654 6089
تسهیلات اعتباری خریدار 871.80 889 894 897 898 883
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 17.78 17.41 17.22 17.03 16.2
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10