شاخص یاب

کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 29.40 29 28.5 27 27 24
نرخ تورم 1.50 1.2 2.2 1.5 1.6 2.6
موازنه تجاری -276522.00 -214500 -268500 -231600 -216500 -266600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 16.1 16.1 18.8 18.8 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.1 2.5 2.2 2 2
تولید ناخالص داخلی 7.13
6.8 6.8 7.1 7.1 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6296.90
6137 6454 6176 6423 6708
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827.20
1748 1873 1759 1864 1947
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068.21
4100 4100 4190 4190 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9795.83
9800 9800 10200 10200 10700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 117.40
152 156 155 155 155
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 76.50
123 103 83.67 144 97.51
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108.50
154 155 155 155 155
تولید ناخالص داخلی از معادن 43.60
31.7 35.38 39.06 35.57 35.65
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 188.50
191 199 190 193 195
تولید ناخالص داخلی از خدمات 153.70
187 187 188 188 188
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42.30
54.84 54.86 54.86 54.86 54.86
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74.20
62.54 61.16 72.86 70.62 76.02
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 29.40
29 28.5 27 27 24
افراد بیکار 96709.00
96558 96571 96571 96571 96571
دستمزد 526.00
460 468 465 477 480
جمعیت 1.78
1.78 1.78 1.81 1.81 1.8
نرخ مشارکت نیروی کار 40.40
37.09 37.66 37.42 37.58 37.51
نرخ بیکاری جوانان 55.00
55.38 56.34 55.53 55.76 56.11
نرخ اشتغال 28.50
29.03 29.17 28.87 28.86 28.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.2 2.2 1.5 1.6 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.00
103 104 104 104 109
قیمت تولید 115.70
117 118 118 119 124
قیمت واردات 117.00
118 118 118 118 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.02 0.01 0.01 0.03 0.02
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
2.5 2.6 3 2.9 2.3
تورم مواد غذایی 2.00
1.17 1.19 1.18 1.18 1.18
CPI مسکن آب و برق 98.40
100 102 101 99.82 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30
103 103 104 107 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ترازنامه بانک 3953.14
3977 4032 4086 4139 4676
وام به بخش خصوصی 1687.80
1693 1724 1755 1786 2066
ترازنامه بانک مرکزی 1746.44
1665 1675 1673 1671 1672
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -276522.00
-214500 -268500 -231600 -216500 -266600
صادرات 30486.00
35700 30600 33600 42400 34900
واردات 307008.00
250200 299100 265200 258900 301500
حساب جاری -108.70
-78.65 -83.69 -80.25 -83.18 -81.98
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30
-8.6 -8.6 -7.2 -7.2 -6.1
گردش سرمایه -63.80
-43.14 -39.08 -46.72 -43.12 -43.1
حواله 73.10
87.19 90.66 91.91 92.36 92.63
شاخص تروریسم 2.55
2.2 2.22 2.26 2.31 2.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.40
28.3 30.81 30.17 30.69 30.55
بدهی خارجی 1998.29
1923 1910 1840 1824 1648
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63
16.1 16.1 18.8 18.8 19.6
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -1.61 -1.7 -0.6
ارزش بودجه دولت 85.00
36.81 56.52 50.01 56.51 140
هزینه های دولت 847.70
851 869 856 865 903
درآمدهای دولت 1921.20
1865 1892 1895 1899 1902
بدهی های دولت 1035.12
1083 1110 1136 1161 1389
هزینه های مالی 1836.20
1828 1848 1845 1842 1762
مخارج نظامی 55.70
54.31 55.3 54.73 54.17 41.84
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 113.10
154 165 156 147 164
تولید صنعتی 4.80
-4.35 -1.31 -3.8 -1.99 -1.21
استخراج معدن -12.15
39.26 16.57 27.37 22.38 20.52
شاخص فساد مالی 39.00
39 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 85.00
84 83 82 81 80
آسانی کسب و کار 40.00
54.99 54.29 54.79 55.29 56.61
تولید الکتریسیته 1402.50
1424 1685 1474 1485 1709
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 5198.00
5376 5328 5410 5302 5538
تسهیلات اعتباری خریدار 967.80
982 1006 1029 1053 1278
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10