کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 27.50 25.2 25.2 25.2 25.2 24
نرخ تورم -0.20 2 2.2 2.1 2.2 2.6
موازنه تجاری -267835.00 -234510 -228757 -220418 -213104 -167504
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75 16.1 16.1 16.1 16.1 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
3 2.9 2.7 2.4 2
تولید ناخالص داخلی 6.65
6.6 6.6 6.6 6.78 7.45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6005.60
6009 6062 6116 6170 6539
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1450.00
1378 1387 1396 1405 1327
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890.07
4100 4100 4100 4100 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9331.69
9225 9360 9496 9631 10367
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 27.50
25.2 25.2 25.2 25.2 24
افراد بیکار 102623.00
113797 118988 124005 128854 175841
دستمزد 463.00
461 460 459 458 444
جمعیت 1.77
1.73 1.73 1.73 1.73 1.71
نرخ بیکاری جوانان 52.40
56.51 56.58 56.65 56.72 56.51
نرخ مشارکت نیروی کار 38.70
39.42 39.37 39.31 39.25 39.15
نرخ اشتغال 28.00
27.34 26.93 26.51 26.1 26.72
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.20
2 2.2 2.1 2.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00
102 102 102 101 99.25
قیمت تولید 114.30
123 123 114 127 137
قیمت واردات 115.00
116 115 115 115 111
تغییر قیمت تولید کننده 5.60
2.9 2.9 0.93 2.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
تورم مواد غذایی 0.50
0.25 0.84 1.65 2.28 2.96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00
101 99.94 99.48 99.27 99.3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ترازنامه بانک 3877.46
3909 3919 3920 3919 3881
وام به بخش خصوصی 1558.50
1594 1603 1606 1606 1582
ترازنامه بانک مرکزی 1682.06
1660 1661 1657 1653 1606
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -267835.00
-234510 -228757 -220418 -213104 -167504
صادرات 29481.00
29970 29277 28686 28155 23512
واردات 297316.00
267380 261448 252978 245514 194256
حساب جاری -42.20
-38.27 -34.18 -58.74 -68.41 -121
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30
-8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -6.1
گردش سرمایه 44.30
-15.68 -15.77 -24.24 -27.3 -31.81
حواله 69.70
73.6 75.9 78.16 80.39 105
شاخص تروریسم 2.55
2.17 2.19 2.2 2.22 2.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25.20
33.51 38.14 42.1 45.95 85.23
بدهی خارجی 2173.50
2241 2247 2249 2253 2091
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.75
16.1 16.1 16.1 16.1 19.6
بودجه دولت -1.00
-1 -1 -1 -1 -0.6
ارزش بودجه دولت 14.60
50.62 34.06 17.51 0.96 17.87
هزینه های دولت 869.10
846 850 854 858 823
درآمدهای دولت 1779.30
1644 1685 1726 1767 1720
بدهی های دولت 965.36
996 1005 1010 1011 857
هزینه های مالی 1764.70
1629 1668 1707 1746 1622
مخارج نظامی 52.00
51.55 51.21 50.87 50.53 25.19
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار 146.50
143 141 139 137 136
تولید صنعتی 4.00
7.09 7.44 -6.32 -2.21 -0.71
استخراج معدن 46.20
12.1 -6.16 10.36 11.6 8.13
شاخص فساد مالی 36.00
33 34 34 35 33
رتبه فساد مالی 95.00
103 102 102 102 107
آسانی کسب و کار 40.00
56.39 55.69 54.99 54.29 56.61
تولید الکتریسیته 1316.80
1584 1592 1424 1685 1709
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5202.10
5284 5383 5482 5581 6037
تسهیلات اعتباری خریدار 890.50
905 910 913 913 893
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10