شاخص یاب

کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 2.2 2 1.8 1.9 2
تولید ناخالص داخلی 7.13 7.1 7.1 7.1 7.1 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6296.90 6366 6360 6354 6417 6545
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827.20 1847 1845 1844 1862 1899
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068.21 4190 4190 4190 4190 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9795.83 10200 10200 10200 10200 10700