شاخص یاب

کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 29.40 28.5 27 27 27.5 24
نرخ تورم 1.50 2.2 1.7 1.7 1.7 2.6
موازنه تجاری -257304.00 -268500 -231600 -216500 -245224 -266600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 16.1 18.8 18.8 18.8 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
2.5 2.2 2 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 7.13
6.8 7.1 7.1 7.1 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6296.90
6454 6435 6423 6152 6708
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827.20
1873 1867 1864 1752 1947
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068.21
4100 4190 4190 4190 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9795.83
9800 10200 10200 10200 10700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 186.60
159 154 156 155 155
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 153.20
108 108 108 108 108
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181.40
159 159 159 159 159
تولید ناخالص داخلی از معادن 44.60
33.94 41.05 41.46 36.22 36.93
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 201.80
202 191 201 194 200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179.30
187 187 187 187 187
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66.30
47.28 42.7 65.12 71.9 48.56
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66.90
61.47 72.55 69.15 66.72 76.39
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 29.40
28.5 27 27 27.5 24
افراد بیکار 96709.00
96571 96571 96571 96571 96571
دستمزد 526.00
468 465 477 477 480
جمعیت 1.78
1.78 1.81 1.81 1.81 1.8
نرخ مشارکت نیروی کار 40.40
41.66 40.75 41.22 40.98 41.29
نرخ بیکاری جوانان 55.00
57.41 56.47 57.34 57.57 55.14
نرخ اشتغال 28.50
28.61 28.42 28.32 28.28 28.29
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.50
2.2 1.7 1.7 1.7 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30
104 104 104 105 109
قیمت تولید 115.70
127 118 119 120 137
قیمت واردات 117.00
118 118 118 119 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
2.6 3 2.9 2.7 2.3
تورم مواد غذایی 2.10
2.4 2.5 2.3 2.4 3
CPI مسکن آب و برق 99.40
101 100 99.69 99.76 99.95
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00
103 104 107 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ترازنامه بانک 4033.26
4084 4138 4193 4248 4741
وام به بخش خصوصی 1686.80
1728 1758 1789 1818 2068
ترازنامه بانک مرکزی 1745.66
1757 1760 1759 1758 1758
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -257304.00
-268500 -231600 -216500 -245224 -266600
صادرات 36687.00
30600 33600 42400 32196 34900
واردات 293990.00
299100 265200 258900 277420 301500
حساب جاری 93.10
-20.28 16.12 -10 7.45 0.23
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30
-7 -6.5 -6.5 -6.5 -6.6
گردش سرمایه -1.90
-37.32 -23.05 -33.64 -28.24 -30.37
حواله 64.80
42.25 39.07 37.93 37.54 37.33
شاخص تروریسم 2.55
2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.50
23.63 24.21 24.23 24.29 24.28
بدهی خارجی 2058.32
2073 2051 2097 2085 2111
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63
16.1 18.8 18.8 18.8 19.6
بودجه دولت -0.90
-1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
ارزش بودجه دولت 85.00
56.52 50.01 56.51 63.03 140
هزینه های دولت 847.70
869 866 865 853 903
درآمدهای دولت 1921.20
1892 1895 1899 1902 1902
بدهی های دولت 1035.12
1080 1100 1121 1140 1294
هزینه های مالی 1836.20
1848 1845 1842 1839 1762
مخارج نظامی 55.70
55.3 54.73 54.17 53.6 41.84
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 113.10
165 156 147 137 164
تولید صنعتی 0.11
-2.54 -3.79 -1.95 3.55 -0.9
استخراج معدن 9.93
17.13 25.97 22.72 7.06 19.31
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
آسانی کسب و کار 44.00
40 42 43 44 44
تولید الکتریسیته 1402.50
1685 1474 1485 1328 1709
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 5198.00
5328 5312 5302 5389 5538
تسهیلات اعتباری خریدار 969.40
998 1020 1042 1064 1256
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10