کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 30.60 29 29 28.5 27 24
نرخ تورم 0.40 2.2 2.1 2.2 2.6 2.6
موازنه تجاری -244786.00 -217200 -214500 -268500 -231600 -266600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 16.1 16.1 16.1 18.8 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
2.9 2.7 2.4 3.9 2
تولید ناخالص داخلی 6.65
6.6 6.6 6.78 7.02 7.45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6005.60
6093 6087 6334 6240 6584
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1608.20
1471 1470 1529 1507 1590
تولید ناخالص داخلی سرانه 3890.07
4100 4100 4100 4190 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9331.69
9360 9496 9631 10222 10367
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 30.60
29 29 28.5 27 24
افراد بیکار 102623.00
102258 102258 102258 102258 102258
دستمزد 476.00
465 460 468 465 480
جمعیت 1.77
1.73 1.73 1.73 1.84 1.71
نرخ بیکاری جوانان 55.90
53.36 53.36 53.36 53.36 53.36
نرخ مشارکت نیروی کار 42.90
42.56 42.55 42.54 42.46 42.48
نرخ اشتغال 29.80
28.09 27.38 26.81 26.49 27.52
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.40
2.2 2.1 2.2 2.6 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40
103 103 104 105 109
قیمت تولید 115.50
116 117 118 119 124
قیمت واردات 116.00
116 116 117 117 117
تغییر قیمت تولید کننده 1.60
1.8 2.5 2.6 3 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
تورم مواد غذایی 0.30
0.41 0.43 0.43 0.43 0.43
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.50
101 103 103 103 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ترازنامه بانک 3872.91
3923 3927 3927 3925 3890
وام به بخش خصوصی 1577.10
1621 1645 1670 1694 1936
ترازنامه بانک مرکزی 1654.39
1650 1642 1638 1640 1641
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -244786.00
-217200 -214500 -268500 -231600 -266600
صادرات 25535.00
40200 35700 30600 33600 34900
واردات 270321.00
257400 250200 299100 265200 301500
حساب جاری -7.40
-10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30
-8.6 -8.6 -8.6 -7.2 -6.1
گردش سرمایه 49.50
40.8 29.95 28.74 -23.07 -12.03
حواله 55.30
75.9 78.16 80.39 82.58 105
شاخص تروریسم 2.55
2.19 2.2 2.22 2.26 2.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25.40
28.06 27.24 27.71 27.51 27.58
بدهی خارجی 2091.60
2174 2174 2174 2174 2174
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63
16.1 16.1 16.1 18.8 19.6
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -1 -0.59 -0.6
ارزش بودجه دولت 14.60
15.21 12.17 108 34.4 407
هزینه های دولت 869.10
882 881 917 903 953
درآمدهای دولت 1779.30
1683 1719 1756 1781 2030
بدهی های دولت 996.42
1040 1064 1087 1110 1326
هزینه های مالی 1764.70
1668 1707 1746 1746 1622
مخارج نظامی 55.70
51.74 52.21 52.68 52.29 53.74
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار 113.10
141 139 137 144 136
تولید صنعتی 3.20
-1.45 -7.32 -4.88 -2.73 0.35
استخراج معدن 31.30
3.12 10.93 6.39 7.33 10.17
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
آسانی کسب و کار 40.00
40 40 40 40 40
تولید الکتریسیته 1131.60
1592 1424 1685 1458 1709
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 5202.10
5278 5272 5487 5405 5703
تسهیلات اعتباری خریدار 903.60
910 913 913 913 893
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10