شاخص یاب

کوزوو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 26.50 29 28.5 27 27 24
نرخ تورم 0.80 2.1 2.2 1.5 1.6 2.6
موازنه تجاری -277818.00 -214500 -268500 -231600 -216500 -266600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 16.1 16.1 18.8 18.8 19.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
2.7 2.4 3.7 3.7 2
تولید ناخالص داخلی 7.13
6.8 6.8 7.1 7.1 7.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6296.90
6125 6448 6267 6530 6702
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827.20
1745 1871 1785 1895 1945
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068.21
4100 4100 4190 4190 4260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9795.83
9800 9800 10200 10200 10700
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 26.50
29 28.5 27 27 24
افراد بیکار 102623.00
102695 102695 102695 102695 102695
دستمزد 476.00
460 468 465 477 480
جمعیت 1.78
1.73 1.73 1.81 1.82 1.71
نرخ بیکاری جوانان 54.00
55.38 56.34 55.53 55.76 56.11
نرخ مشارکت نیروی کار 39.20
37.09 37.66 37.42 37.58 37.51
نرخ اشتغال 28.80
29.03 29.17 28.87 28.86 28.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.80
2.1 2.2 1.5 1.6 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30
103 104 104 104 109
قیمت تولید 114.40
117 118 118 120 124
قیمت واردات 116.00
116 116 116 116 116
تغییر قیمت تولید کننده 0.20
2.5 2.6 3 3.38 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.02 0.01 0.01 0.03 0.02
تورم مواد غذایی 0.90
1.17 1.19 1.18 1.18 1.18
CPI مسکن آب و برق 97.30
100 102 101 99.82 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10
103 103 104 107 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ترازنامه بانک 3873.67
3951 4005 4059 4113 4652
وام به بخش خصوصی 1648.30
1693 1724 1755 1786 2066
ترازنامه بانک مرکزی 1627.86
1612 1618 1619 1618 1618
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -277818.00
-214500 -268500 -231600 -216500 -266600
صادرات 32808.00
35700 30600 33600 42400 34900
واردات 310625.00
250200 299100 265200 258900 301500
حساب جاری -94.10
-75.42 -72.34 -73.42 -73.59 -73.39
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30
-8.6 -8.6 -7.2 -7.2 -6.1
گردش سرمایه -47.00
-45.19 -52.22 -55.92 -55.5 -53.98
حواله 64.30
72.56 73.49 73.76 73.85 73.88
شاخص تروریسم 2.55
2.2 2.22 2.26 2.31 2.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.10
28.3 30.81 30.17 30.69 30.55
بدهی خارجی 1998.30
1923 1910 1840 1824 1648
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63
16.1 16.1 18.8 18.8 19.6
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -1.61 -1.7 -0.6
ارزش بودجه دولت 85.00
36.81 56.52 50.01 56.51 140
هزینه های دولت 847.70
849 868 869 879 902
درآمدهای دولت 1921.20
1865 1892 1895 1899 1902
بدهی های دولت 1028.47
1083 1110 1136 1161 1389
هزینه های مالی 1836.20
1828 1848 1845 1842 1762
مخارج نظامی 55.70
54.31 55.3 54.73 54.17 41.84
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 113.10
154 165 156 147 164
تولید صنعتی 4.80
-4.35 -1.31 -3.8 -1.99 -1.21
استخراج معدن -12.15
39.26 16.57 27.37 22.38 20.52
شاخص فساد مالی 39.00
39 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 85.00
84 83 82 81 80
آسانی کسب و کار 40.00
54.99 54.29 54.79 55.29 56.61
تولید الکتریسیته 1657.50
1424 1685 1538 1585 1709
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 5198.00
5365 5323 5490 5390 5532
تسهیلات اعتباری خریدار 948.40
982 1006 1029 1053 1278
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10