کیریباتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.17
0.15 0.17 0.2 0.2 0.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1897.80
1897 1900 1903 1892 1879
تولید ناخالص داخلی سرانه 1636.50
1647 1598 1598 1620 1650
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1402.40
4459 4274 4121 3941 3933
آدرس های IP 70.00
353 380 394 406 445
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 95.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 157.00
157 157 157 157 157
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 54.43
130 64.82 48.43 119 92.35
درجه حرارت 27.60
27.03 27.23 26.66 26.34 27.4