شاخص یاب

کیریباتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.20
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981.13
2005 1892 1892 1970 1908
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708.40
1712 1798 1798 1798 1800
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1402.40
4121 3941 3848 3829 3933
آدرس های IP 70.00
235 280 303 294 266
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 95.00
95 95 95 95 95
آسانی کسب و کار 158.00
172 170 170 169 176
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 54.43
48.43 119 91.74 91.74 92.35
درجه حرارت 27.60
26.66 26.34 27.48 27.48 27.4