شاخص یاب

کیریباتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981.13 1892 1892 1970 1970 1958
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708.40 1798 1798 1798 1798 1800