شاخص یاب

کیریباتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.20
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981.13
2008 2005 1892 1892 1908
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708.40
1712 1712 1798 1798 1800
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1402.40
4274 4121 3941 3848 3933
آدرس های IP 70.00
208 235 280 303 266
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 95.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 157.00
173 178 180 182 190
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 54.43
64.82 48.43 119 91.74 92.35
درجه حرارت 27.60
27.23 26.66 26.34 27.48 27.4