شاخص یاب

کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-03
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
نرخ تورم 4.28 2018-06
نرخ بهره 9.5 2018-06
موازنه تجاری -116274 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-07
بازار سهام 3315 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.85 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 74.94 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171676 KES - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308916 میلیون - KES 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61251 میلیون - KES 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116070 KES - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 13313 KES - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43131 KES - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24797 KES - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76595 KES - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29665 KES - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.5 % 2017-12
جمعیت 46.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 43000 KES / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 24500 KES / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 12927 KES / ماه 2017-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000 KES / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.28 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.89 % 2018-06
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.65 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 4.7 % 2018-06
عرضه پول M1 1417 KES - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 2585 KES - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 3055111 KES - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 11858 USD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 7.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 934656 KES - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -116274 میلیون - KES 2018-05
صادرات 55314 میلیون - KES 2018-05
واردات 171588 میلیون - KES 2018-05
حساب جاری -4827 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2017-12
بدهی خارجی 2512 KES - میلیارد 2018-03
گردش سرمایه -7054 USD - میلیون 2018-03
حواله 253734 هزار تومان 2018-05
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 75 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 56041 2018-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -413573 KES - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 1642 KES - میلیارد 2018-04
درآمدهای دولت 1199 KES - میلیارد 2018-04
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 1484656 KES - میلیارد 2018-03
مخارج نظامی 909 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 548 2018-03
ثبت خودرو 23729 2018-05
تولید سیمان 452034 تن 2018-05
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 80 2017-12
تولید الکتریسیته 926 گیگاوات ساعت 2018-05
شاخص PMI تولید 55 2018-06
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 13.49 % 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 7129 KES - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-05
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 19418 KSH - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69.94 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12