کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-03
نرخ بیکاری 40 2011-12
نرخ تورم 8.04 2017-08
نرخ بهره 10 2017-09
موازنه تجاری -112652 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 103 2017-09
بازار سهام 3764 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.96 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 70.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1111202 KES - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171214 KES - میلیون 2012-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2926 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286308 میلیون - KES 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 57719 میلیون - KES 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 115689 KES - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 13170 KES - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41647 KES - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23760 KES - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71918 KES - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27567 KES - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 40 % 2011-12
جمعیت 48.46 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 51240 KES / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 29349 KES / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 61600 KES / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19800 KES / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.04 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 13.57 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.61 % 2017-08
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.44 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 8.1 % 2017-08
عرضه پول M1 1382 KES - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 2496 KES - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 2957939 KES - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 11144 USD - میلیون 2017-04
نرخ بهره سپرده 8.7 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 866494 KES - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -112652 میلیون - KES 2017-07
صادرات 52922 میلیون - KES 2017-07
واردات 165573 میلیون - KES 2017-07
حساب جاری -4554 USD - میلیون 2017-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 % 2016-12
بدهی خارجی 2295 KES - میلیارد 2017-06
گردش سرمایه -5815 USD - میلیون 2017-04
حواله 152309 هزار تومان 2017-07
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 73.3 نقاط شاخص 2014-12
شاخص تروریسم 6.58 2016-12
ورود توریست 67084 2017-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 % 2016-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -714552 KES - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 2138 KES - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 1424 KES - میلیارد 2017-06
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 2138314 KES - میلیارد 2017-06
مخارج نظامی 908 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید خودرو 403 2017-05
ثبت خودرو 24582 2017-05
تولید سیمان 500109 تن 2017-06
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 96 2017-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 92 2016-12
شاخص PMI تولید 42 2017-08
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2660570 KES - میلیون 2012-12
نرخ وام بانکی 13.66 % 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 5661 KES - میلیارد 2014-12
قیمت گازوئیل 0.95 USD / لیتر 2017-06
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 21633 KSH Million 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12