کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-09
نرخ بیکاری 11 2016-12
نرخ تورم 4.5 2017-12
نرخ بهره 10 2017-12
موازنه تجاری -98811 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 103 2018-01
بازار سهام 3711 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.35 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 70.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123623 KES - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171214 KES - میلیون 2012-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2926 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207970 میلیون - KES 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61678 میلیون - KES 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112663 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12232 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41481 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25517 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 82253 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28133 KES - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2016-12
جمعیت 48.46 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 43000 KES / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 24500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000 KES / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 4.68 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2017-12
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 7.9 % 2017-10
عرضه پول M1 1395 KES - میلیارد 2017-10
عرضه پول M2 2515 KES - میلیارد 2017-10
عرضه پول M3 2987868 KES - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 10332 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 8.7 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 934656 KES - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -98811 میلیون - KES 2017-10
صادرات 49089 میلیون - KES 2017-10
واردات 147900 میلیون - KES 2017-10
حساب جاری -5088 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 % 2016-12
بدهی خارجی 2310 KES - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه -5747 USD - میلیون 2017-09
حواله 175181 هزار تومان 2017-11
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 73.3 نقاط شاخص 2014-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 87440 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 % 2016-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -64586 KES - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 513 KES - میلیارد 2017-10
درآمدهای دولت 449 KES - میلیارد 2017-10
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 513313 KES - میلیارد 2017-10
مخارج نظامی 908 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 475 2017-09
ثبت خودرو 18889 2017-10
تولید سیمان 477571 تن 2017-09
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 80 2017-12
شاخص PMI تولید 53 2017-12
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2660570 KES - میلیون 2012-12
نرخ وام بانکی 13.65 % 2017-08
درآمد قابل تصرف شخص 5661 KES - میلیارد 2014-12
قیمت گازوئیل 0.98 USD / لیتر 2017-10
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 20838 KSH - میلیون 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69.94 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12