شاخص یاب

کنیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 102 2019-01
بازار سهام 2850 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.51 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
نرخ تورم 5.71 2018-12
نرخ بهره 9 2018-12
موازنه تجاری -99365 2018-10
حساب جاری -4751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 74.94 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197623 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 221801 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67557 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112996 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 13155 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43575 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26233 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86083 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30808 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
جمعیت 46.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.71 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 2018-12
تورم مواد غذایی 2.54 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-12
قیمت تولید 120 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.37 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 3.48 2018-10
عرضه پول M1 1436 2018-10
عرضه پول M2 2718 2018-10
عرضه پول M3 3270565 2018-10
ذخایر ارزی 11861 2018-09
نرخ بهره سپرده 7.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1023256 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -99365 2018-10
حساب جاری -4751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2017-12
صادرات 49959 2018-10
واردات 149324 2018-10
بدهی خارجی 2605 2018-09
گردش سرمایه -5008 2018-09
حواله 219208 2018-10
ذخایر طلا 0.02 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 2014-12
رابطه مبادله 75 2017-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 90640 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -638832 2018-06
هزینه های دولت 710508 2017-12
درآمدهای دولت 370 2018-09
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 452 2018-09
مخارج نظامی 909 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 419 2018-09
ثبت خودرو 24232 2018-07
تولید سیمان 470524 2018-10
شاخص رقابتی 53.67 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2018-12
تولید الکتریسیته 969 2018-10
شاخص PMI تولید 53.6 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 12.62 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 7129 2017-12
قیمت گازوئیل 1.13 2018-10
پس انداز های شخصی 11 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 17778 2018-10