شاخص یاب

کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-06
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
نرخ تورم 5.53 2018-10
نرخ بهره 9 2018-10
موازنه تجاری -83037 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 103 2018-11
بازار سهام 2802 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.25 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 74.94 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1188846 KES - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 282020 میلیون - KES 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65987 میلیون - KES 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116784 KES - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11662 KES - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52033 KES - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26376 KES - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 83861 KES - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33307 KES - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.5 % 2017-12
جمعیت 46.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 48500 KES / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 KES / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 13572 KES / ماه 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 KES / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 KES / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.53 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.79 % 2018-10
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.37 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 4.28 % 2018-09
عرضه پول M1 1390 KES - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 2671 KES - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 3241379 KES - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 12264 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 7.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1023256 KES - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -83037 میلیون - KES 2018-09
صادرات 46759 میلیون - KES 2018-09
واردات 129796 میلیون - KES 2018-09
حساب جاری -4741 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2017-12
بدهی خارجی 2560 KES - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه -4818 USD - میلیون 2018-07
حواله 266187 هزار تومان 2018-06
ذخایر طلا 0.02 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 75 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 114989 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -638832 KES - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 710508 KES - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 1567 KES - میلیارد 2018-06
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 91.68 KES - میلیارد 2018-07
مخارج نظامی 909 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 303 2018-08
ثبت خودرو 24232 2018-07
تولید سیمان 460546 تن 2018-09
شاخص رقابتی 53.67 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2018-12
تولید الکتریسیته 932 گیگاوات ساعت 2018-09
شاخص PMI تولید 54 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 13.22 % 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 7129 KES - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2018-09
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 20617 KSH - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69.94 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12