کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
نرخ بیکاری 11 2016-12
نرخ تورم 3.73 2018-04
نرخ بهره 9.5 2018-04
موازنه تجاری -101047 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-05
بازار سهام 3365 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.15 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 70.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1144779 KES - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2926 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185309 میلیون - KES 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69461 میلیون - KES 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 104146 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 12136 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42835 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27026 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86900 KES - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27279 KES - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2016-12
جمعیت 46.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 43000 KES / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 24500 KES / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 12927 KES / ماه 2017-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000 KES / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.73 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.26 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.35 % 2018-04
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.53 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 6.21 % 2018-01
عرضه پول M1 1395 KES - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 2548 KES - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 3003814 KES - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 9676 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 7.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 934656 KES - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -101047 میلیون - KES 2018-03
صادرات 50993 میلیون - KES 2018-03
واردات 152040 میلیون - KES 2018-03
حساب جاری -4908 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2017-12
بدهی خارجی 2349 KES - میلیارد 2017-12
گردش سرمایه -4626 USD - میلیون 2018-01
حواله 222223 هزار تومان 2018-03
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 75 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 83651 2018-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -305407 KES - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 1485 KES - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 1071 KES - میلیارد 2018-03
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 1258016 KES - میلیارد 2018-02
مخارج نظامی 909 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 548 2018-03
ثبت خودرو 23290 2018-03
تولید سیمان 495793 تن 2018-03
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 80 2017-12
تولید الکتریسیته 914 گیگاوات ساعت 2018-03
شاخص PMI تولید 56.4 2018-04
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 13.64 % 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 7129 KES - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-03
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 20740 KSH - میلیون 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69.94 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12