کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-09
نرخ بیکاری 11 2016-12
نرخ تورم 4.46 2018-02
نرخ بهره 9.5 2018-03
موازنه تجاری -92500 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-03
بازار سهام 3851 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 70.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123623 KES - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1236835 KES - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2926 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207970 میلیون - KES 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61678 میلیون - KES 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112663 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12232 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41481 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25517 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 82253 KES - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28133 KES - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2016-12
جمعیت 48.46 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 43000 KES / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 24500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000 KES / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.46 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 188 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.83 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 % 2018-02
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 7.7 % 2017-12
عرضه پول M1 1397 KES - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 2538 KES - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 3028141 KES - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 9646 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 8.7 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 934656 KES - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -92500 میلیون - KES 2017-12
صادرات 49310 میلیون - KES 2017-12
واردات 141810 میلیون - KES 2017-12
حساب جاری -5095 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2017-12
بدهی خارجی 2349 KES - میلیارد 2017-12
گردش سرمایه -5048 USD - میلیون 2017-12
حواله 203820 هزار تومان 2017-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 79 نقاط شاخص 2016-12
شاخص تروریسم 6.17 2016-12
ورود توریست 105862 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 % 2016-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -207063 KES - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 928 KES - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 721 KES - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 928079 KES - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 908 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 377 2017-11
ثبت خودرو 23264 2017-12
تولید سیمان 502809 تن 2017-12
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 80 2017-12
شاخص PMI تولید 54.7 2018-02
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 13.64 % 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 6559 KES - میلیارد 2016-12
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2017-12
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 18809 KSH - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69.94 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12