شاخص یاب

کنیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 101.22 102 102 103 103 103
بازار سهام 2870.73 2812 2790 2769 2748 2706
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.51 12.79 13.08 13.37 13.67 14.3