کنیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.8
نرخ بیکاری 11.00 11.05 10.97 10.9 10.9 10
نرخ تورم 3.73 3.9 3.1 4 4.5 10.5
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9
موازنه تجاری -101047.20 -99209 -96161 -69594 -96905 -63421
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 60 60 60 63 65
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 100.35
101 101 101 101 101
بازار سهام 3477.08
3733 3637 3543 3452 3109
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.00
13.46 14.09 14.75 15.45 18.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
0.6 0.6 0.6 0.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
5.5 5.6 5.8 5.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 70.53
71.35 73.32 75.3 88.2 92.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1144779.00
1152301 1162169 1211176 1174087 1373735
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256.00
1271858 1272477 1546009 1310849 1753508
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143.10
1150 1205 1167 1220 1232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2925.60
2944 2965 2986 3121 3152
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185309.00
275055 216953 196057 311219 222371
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69461.00
63888 64992 73490 60527 83353
تولید ناخالص داخلی از ساخت 104146.00
116494 112630 110186 120084 124975
تولید ناخالص داخلی از معادن 12136.00
11674 12556 12840 13620 14563
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42835.00
50519 42041 45319 43646 51402
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27026.00
25733 26231 28594 25162 32431
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86900.00
79871 83904 91940 75761 104280
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27279.00
31510 29187 28861 29891 32735
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.00
11.05 10.97 10.9 10.9 10
جمعیت 46.60
49.4 49.5 49.64 50.01 54.73
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500.00
63500 63500 63500 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000.00
20000 20000 20000 23100 22100
هزینه زندگی خانواده 43000.00
43000 43000 43000 44000 44000
هزینه زندگی انفرادی 24500.00
24500 24500 24500 24500 24500
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.73
3.9 3.1 4 4.5 10.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 193.18
193 189 190 199 227
تورم مواد غذایی 0.26
2.5 2 2 2.5 6.5
قیمت تولید 119.38
126 125 123 130 128
تغییر قیمت تولید کننده 1.53
5.4 4.6 3.2 5.03 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.35
0.76 0.64 0.61 0.61 0.86
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9
نرخ بهره بین بانکی 6.21
7.2 7.2 7.2 7.2 6.7
عرضه پول M1 1395.34
1388 1383 1381 1382 1382
عرضه پول M2 2547.67
2538 2513 2477 2441 2472
عرضه پول M3 3003814.30
2964029 2942377 2944562 2963428 2970135
ذخایر ارزی 9676.20
9663 9644 9623 9603 9384
نرخ بهره سپرده 7.70
7.2 7.2 7.2 7.2 6.7
ترازنامه بانک مرکزی 934656.00
947975 947975 865789 947975 903845
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -101047.20
-99209 -96161 -69594 -96905 -63421
صادرات 50992.80
48924 50572 60470 49938 77340
واردات 152040.00
148133 146733 130064 146843 140761
حساب جاری -4908.40
-4578 -4707 -4962 -5035 -4902
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-6.5 -6.5 -7 -7.7 -6
بدهی خارجی 2349.28
2358 2353 2347 2341 2264
گردش سرمایه -4625.90
-6066 -5064 -3524 -5824 -2154
حواله 210361.58
193833 193272 192765 192263 186890
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
رابطه مبادله 75.00
81.87 81.87 81.87 80.5 79.39
شاخص تروریسم 6.17
5.99 5.89 5.8 5.68 4.43
ورود توریست 83651.00
85000 83200 73402 82300 80402
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928.00
44977 50010 55044 50514 24296
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
60 60 60 63 65
بودجه دولت -7.80
-7.09 -7.26 -7.43 -7.4 -6.95
ارزش بودجه دولت -305407.20
-464288 -414864 -390936 -389531 -385094
هزینه های دولت 1484.66
2197 352 982 1572 1114
درآمدهای دولت 1071.08
493 781 750 663 900
مخارج نظامی 909.12
908 931 953 965 990
هزینه های مالی 1258015.90
464781 415646 397154 390194 385994
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 12160.37
13603 13862 14112 14353 16506
آدرس های IP 500853.00
-826474 -1003877 -1151587 -1387859 -2884853
شاخص PMI تولید 56.40
52.58 52.49 52.6 52.39 53.7
تمایلات کسب و کار MNI 59.60
59.33 59.34 60.8 59.33 62
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
آسانی کسب و کار 80.00
80 80 103 80 102
تولید خودرو 548.00
468 481 490 497 513
ثبت خودرو 23290.00
22601 24598 23578 24291 26351
تولید سیمان 495793.00
503216 501992 595547 499372 615645
شاخص رقابتی 3.98
3.92 3.92 3.92 3.85 3.9
رتبه رقابتی 91.00
93 93 93 93 93
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ وام بانکی 13.64
13.14 13.14 13.14 13.14 12.64
پس انداز های شخصی 11.00
12.38 12.63 11.1 12.66 11.7
قیمت گازوئیل 1.07
0.99 0.94 0.88 0.83 0.58
درآمد قابل تصرف شخص 7128.70
6890 7082 7274 7450 10162
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 20740.13
19826 19958 29940 20039 33560
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 69.94
86.32 30.51 67.73 39.32 57.2
درجه حرارت 26.52
24.17 23.11 24.16 25.31 24.71