شاخص یاب

کنیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8
نرخ بیکاری 11.50 11 10.5 10.5 10.5 10
نرخ تورم 5.53 6.1 6.3 6 5.5 6.5
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9.5 9
موازنه تجاری -98835.30 -69594 -97317 -98895 -97315 -63421
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 60 63 63 63 65
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 102.60
101 101 101 101 102
بازار سهام 2829.65
2853 2832 2810 2788 2703
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.60
12.85 13.13 13.41 13.7 14.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.7 1.5 1.5 1.5 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
5.8 5.9 6 6.1 6.8
تولید ناخالص داخلی 74.94
79.2 88.2 88.2 82.2 90.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1188846.00
1216860 1240687 1260177 1199586 1380182
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256.00
1546009 1547470 1548931 1313325 1753508
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169.34
1191 1220 1220 1205 1240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.03
3047 3121 3121 3085 3173
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 282020.00
197262 326743 298941 223659 223738
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65987.00
73496 64871 69946 67085 83360
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116784.00
110119 122888 123791 116182 124898
تولید ناخالص داخلی از معادن 11662.00
13166 14100 12362 12869 14933
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52033.00
45305 45661 55155 43382 51385
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26376.00
28516 26186 27959 26637 32344
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 83861.00
91985 81146 88893 86637 104330
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33307.00
28862 31415 35305 30124 32736
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.50
11 10.5 10.5 10.5 10
جمعیت 46.60
48 49 49 49 50
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00
63500 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00
20000 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00
47451 44000 47492 47505 44000
هزینه زندگی انفرادی 22300.00
21742 21493 21368 21244 21505
حداقل دستمزد 13572.00
13572 13572 15036 15515 16724
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.53
6.1 6.3 6 5.5 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192.59
194 203 205 205 218
تورم مواد غذایی 0.50
2 2.5 2.7 2.9 3.5
قیمت تولید 119.96
123 123 124 123 128
تغییر قیمت تولید کننده 0.37
3.2 3.1 3.55 2.85 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.79
-0.27 -0.46 -0.34 -0.33 0.86
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9.5 9
نرخ بهره بین بانکی 6.52
6.52 6.52 6.52 7.02 6.52
عرضه پول M1 1403.84
1447 1472 1496 1520 1731
عرضه پول M2 2685.14
2756 2805 2854 2903 3329
عرضه پول M3 3240022.82
3336118 3401654 3466927 3531912 4104560
ذخایر ارزی 12264.30
12070 12071 12075 12075 12075
نرخ بهره سپرده 7.70
7.7 7.7 7.7 8.2 7.7
ترازنامه بانک مرکزی 1023256.00
865789 1009763 1009726 1009810 903845
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -98835.30
-69594 -97317 -98895 -97315 -63421
صادرات 50986.90
60470 53171 51592 53172 77340
واردات 149822.20
130064 150488 150487 150487 140761
حساب جاری -4741.30
-4655 -4642 -4636 -4633 -4630
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-7 -7.7 -7.7 -7.7 -6
بدهی خارجی 2560.20
2736 2819 2902 2984 3684
گردش سرمایه -4817.90
-3524 -4782 -4799 -4810 -2154
حواله 266186.58
305351 327112 348260 368794 528804
ذخایر طلا 0.02
0.63 0.7 0.66 0.7 0.68
رابطه مبادله 75.00
81.87 80.5 80.5 80.5 79.39
شاخص تروریسم 6.17
6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
ورود توریست 126797.00
73402 89600 88000 88200 80402
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928.00
55044 50514 45984 41453 24296
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
60 63 63 63 65
بودجه دولت -7.80
-7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8
ارزش بودجه دولت -638832.00
-328 -175 -1.9 -131 -75.56
هزینه های دولت 710508.00
751717 752428 753138 695589 852610
درآمدهای دولت 1567.29
750 913 876 853 900
مخارج نظامی 909.12
910 908 905 903 882
هزینه های مالی 91.68
1158 1088 878 983 976
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 12160.37
14112 14353 14585 14810 16506
آدرس های IP 500853.00
-1151587 -1387859 -1612784 -1781955 -2884853
شاخص PMI تولید 54.00
53.6 53.09 52.88 52.79 53.7
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
آسانی کسب و کار 61.00
75 58 52 46 102
تولید الکتریسیته 975.78
968 967 965 965 966
تولید خودرو 498.00
448 469 460 464 463
ثبت خودرو 24232.00
23578 23179 23179 23179 26351
تولید سیمان 473861.00
595547 475730 466492 475527 615645
شاخص رقابتی 53.67
54.17 54.17 54.17 54.17 56.67
رتبه رقابتی 93.00
93 93 93 93 93
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ وام بانکی 13.22
13.22 13.22 13.22 13.72 13.22
پس انداز های شخصی 11.00
11.1 12.66 12.46 12.25 11.7
قیمت گازوئیل 1.14
1.09 1.03 0.97 0.9 0.77
درآمد قابل تصرف شخص 7128.70
7503 7583 7663 7744 8339
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 20616.83
29940 20209 20209 20209 33560
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 69.94
67.73 39.32 64.2 63.86 57.2
درجه حرارت 26.52
24.16 25.31 24.99 24.99 24.71