شاخص یاب

کنیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.7 1.7 1.5 1.5 1.8
نرخ بیکاری 11.50 11 11 10.5 10.5 10
نرخ تورم 4.04 4.5 4.9 5 5.3 6.5
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری -99822.00 -102802 -69594 -102716 -104315 -63421
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 60 60 63 63 65
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 100.85
101 101 101 101 102
بازار سهام 2873.03
3227 3201 3176 3150 3051
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.50
13.44 13.74 14.04 14.35 15.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.7 1.7 1.5 1.5 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70
5.6 5.8 5.9 6 6.8
تولید ناخالص داخلی 74.94
78.32 79.2 88.2 88.2 90.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171676.00
1162673 1216849 1240805 1185997 1380170
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256.00
1272477 1546009 1547470 1312087 1753508
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169.34
1205 1191 1220 1220 1240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.03
3032 3047 3121 3121 3173
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308916.00
216787 197322 327142 283102 223806
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61251.00
64992 73490 64865 65909 83353
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116070.00
112597 110154 122918 120145 124938
تولید ناخالص داخلی از معادن 13313.00
12468 13165 14098 11945 14932
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43131.00
42041 45319 45676 52117 51402
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24797.00
26231 28594 26260 26547 32431
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76595.00
83904 91940 81114 82397 104280
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29665.00
29187 28861 31415 32507 32735
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.50
11 11 10.5 10.5 10
جمعیت 46.60
48 48 49 49 50
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500.00
63500 63500 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000.00
20000 20000 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 43000.00
43000 43000 44000 43000 44000
هزینه زندگی انفرادی 24500.00
24500 24500 24500 24500 24500
حداقل دستمزد 13572.00
13572 13572 13572 15036 16724
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.04
4.5 4.9 5 5.3 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192.18
192 192 200 204 216
تورم مواد غذایی -1.15
1 2 2.5 2.7 3.5
قیمت تولید 120.20
123 123 123 124 128
تغییر قیمت تولید کننده 0.65
3.1 3.2 3.1 3.03 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.31
0.53 0.58 0.58 0.58 0.86
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 9
نرخ بهره بین بانکی 4.75
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
عرضه پول M1 1445.86
1463 1493 1523 1552 1838
عرضه پول M2 2691.51
2712 2763 2814 2864 3353
عرضه پول M3 3258992.00
3339517 3417250 3492033 3566143 4290999
ذخایر ارزی 11926.10
11279 11366 11382 11371 11373
نرخ بهره سپرده 7.70
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
ترازنامه بانک مرکزی 864543.00
876842 865789 876881 876881 903845
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -99822.00
-102802 -69594 -102716 -104315 -63421
صادرات 52885.00
53830 60470 53653 52052 77340
واردات 152707.00
156632 130064 156369 156366 140761
حساب جاری -4873.60
-4837 -4828 -4824 -4822 -4820
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-6.5 -7 -7.7 -7.7 -6
بدهی خارجی 2512.43
2727 2824 2921 3016 3930
گردش سرمایه -5228.10
-5064 -3524 -5185 -5180 -2154
حواله 266186.58
264063 280036 295688 310906 441119
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
رابطه مبادله 75.00
81.87 81.87 80.5 80.5 79.39
شاخص تروریسم 6.17
5.89 5.8 5.68 5.57 4.43
ورود توریست 76608.00
77800 73402 76900 76900 80402
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928.00
50010 55044 50514 45984 24296
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
60 60 63 63 65
بودجه دولت -7.80
-8.28 -8.56 -8.74 -8.91 -9.68
ارزش بودجه دولت -638832.00
-1084494 -1083872 -1240497 -1192399 -1169925
هزینه های دولت 710508.00
673955 751717 752428 694934 852610
درآمدهای دولت 1567.29
798 750 913 876 900
مخارج نظامی 909.12
924 910 908 905 882
هزینه های مالی 2206.12
1085291 997937 1241410 1193276 1170825
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 12160.37
13862 14112 14353 14585 16506
آدرس های IP 500853.00
-1003877 -1151587 -1387859 -1612784 -2884853
شاخص PMI تولید 54.60
54.3 53.6 53.1 52.91 53.7
تمایلات کسب و کار MNI 59.60
60.27 60.8 60.28 60.28 62
شاخص فساد مالی 28.00
27 28 28 27 28
رتبه فساد مالی 143.00
146 146 146 145 145
آسانی کسب و کار 80.00
75 75 73 72 102
تولید الکتریسیته 955.20
910 915 914 913 914
تولید خودرو 425.00
477 455 464 461 462
ثبت خودرو 24232.00
23166 23578 23179 23179 26351
تولید سیمان 454322.00
467443 595547 467660 457964 615645
شاخص رقابتی 3.98
3.93 3.93 3.88 3.87 3.95
رتبه رقابتی 91.00
94 94 92 91 91
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ وام بانکی 13.49
13.49 13.49 13.49 13.49 13.49
پس انداز های شخصی 11.00
12.63 11.1 12.66 12.46 11.7
قیمت گازوئیل 1.13
1.15 1.09 1.03 0.97 0.77
درآمد قابل تصرف شخص 7128.70
7452 7503 7583 7663 8339
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 20616.83
20253 29940 20209 20209 33560
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 69.94
30.51 67.73 39.32 64.2 57.2
درجه حرارت 26.52
23.11 24.16 25.31 24.99 24.71