شاخص یاب

قزاقستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.9 4.9 4.9 4.7
نرخ تورم 5.30 6.1 5.9 5.1 5.2 4.7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75
موازنه تجاری 2253.80 2941 3063 3166 3208 3380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 17 20 20 20 18
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 374.72
365 367 370 372 380
بازار سهام 2226.89
2181 2160 2138 2117 2035
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.7 2.9 3.2 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 159.41
165 205 205 205 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24251.00
53475 11908 25027 25173 57394
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4293.00
12025 2243 4430 4456 12906
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857.38
10899 10935 10935 10935 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24055.59
24410 24483 24483 24483 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40
53889590 53473855 53629756 53941556 57839265
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 557311.80
2400844 244997 575146 578490 2576807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1141788.30
3003829 404835 1178326 1185176 3223985
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2858783.70
6164852 1562822 2950265 2967417 6616686
تولید ناخالص داخلی از معادن 4025773.40
7512889 1937401 4154598 4178753 8063524
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 422205.30
1081775 214560 435716 438249 1161061
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13289406.00
31621251 6764581 13714667 13794403 33938835
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1952147.10
4606551 991239 2014616 2026329 4944174
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 519618.10
1061595 321881 536246 539364 1139401
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
4.8 4.9 4.9 4.9 4.7
افراد بیکار 441.90
437 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20
2.1 2 2.1 2.2 1.9
دستمزد 160555.00
162000 164000 159750 163000 174000
حداقل دستمزد 28284.00
26500 27700 27700 27700 30000
جمعیت 17.92
18.1 18.8 18.8 18.8 19.3
هزینه زندگی خانواده 128600.00
115000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00
85000 86500 86500 86500 87000
افراد شاغل 8727.90
8540 8585 8590 8612 8650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00
145100 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 183106.00
185500 186200 199100 187500 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00
72700 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.90
4.2 4.3 4.3 4.2 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.30
6.1 5.9 5.1 5.2 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 739.90
757 769 770 775 836
اندازه اصل تورم 6.28
6.5 6.4 6.6 6.2 5.3
قیمت تولید 1174.84
1286 1287 1345 1396 1644
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.6 0.5 0.4 0.2 0.5
قیمت واردات 99.60
101 100 100 100 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60
108 105 105 102 113
تورم مواد غذایی 4.30
3.4 3.7 3.5 3.2 2.7
قیمت صادرات 99.90
100 101 101 99.8 96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.40
118 117 115 113 130
تغییر قیمت تولید کننده 22.90
27.4 24.5 23.3 20.9 7.3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.25
9.25 9.25 9.5 9.5 9.75
عرضه پول M0 2067026.00
2140000 2142000 2145000 2149000 2155000
عرضه پول M1 5122707.00
5549000 5508000 5511000 5516000 5525000
عرضه پول M2 13677123.00
15343000 15643000 15931000 16215000 17599000
عرضه پول M3 19715125.00
21170000 21380000 21480000 21530000 21680000
ذخایر ارزی 29092.00
30900 31222 31360 31470 35100
ترازنامه بانک 24133873848.00
25000000000 23300000000 22900000000 24100000000 24700000000
نرخ بهره بین بانکی 10.25
10.25 10.25 10.5 10.5 10.75
ترازنامه بانک مرکزی 8254850.00
6580000 6760000 6770000 6850000 8080000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2253.80
2941 3063 3166 3208 3380
صادرات 5082.50
5631 5784 5891 5790 5890
واردات 2828.70
2689 2721 2725 2582 2510
حساب جاری -117.90
-125 -214 -347 -191 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20
-0.3 0.2 0.2 0.2 0.7
بدهی خارجی 164422.00
166800 166500 167400 168000 165774
گردش سرمایه 405.80
-344 67.6 -644 -814 -682
ذخایر طلا 326.40
325 329 333 340 349
تولید نفت خام 1892.00
1700 1807 1825 1837 1870
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5588.33
4900 5774 5864 5858 4300
شاخص تروریسم 2.95
2.99 3.1 3.1 3.1 3.3
حواله 106.09
87.5 94.2 98.3 99.5 98
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40
17 20 20 20 18
بودجه دولت -2.80
-1.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
ارزش بودجه دولت -254603.90
-750000 -4631868 -1946830 6472081 -680000
هزینه های دولت 2366066.40
5957120 1081241 2441781 2455977 6393729
درآمدهای دولت 8304835.60
13560000 993000 3550000 8280000 17700000
بدهی های دولت 16711326.00
19170000 19350000 19890000 19100000 19120000
هزینه های مالی 8137231.70
5550781 5150711 5840484 5721856 5650722
مخارج نظامی 1183.84
1110 1400 1400 1400 1500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 7.00
6 5 13 11 10
تولید صنعتی 4.70
4.9 3.8 4.5 4.26 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80
0.8 -0.6 -1.8 -2.6 0.6
تولید صنعتی 7.60
5.9 4.2 2.5 4.7 4.5
تغییرات موجودی انبار 1219290.00
2550000 490000 1185000 2220000 2700000
سرعت اینترنت 10581.80
14600 14970 15200 15300 16000
آدرس های IP 1522517.00
1525000 1526000 1525000 1527000 1530000
شاخص اقتصادی مقدم 6.50
5.5 4.2 3.9 4 6.5
شاخص رقابتی 61.80
62.3 62.3 62.3 62.3 64.8
رتبه رقابتی 59.00
59 59 59 59 59
ثبت خودرو 4007968.00
3790000 3780000 3775000 3760000 3745000
تولید سیمان 983.60
470 527 1158 1061 620
تولید مس 39220.00
34100 33170 32140 31150 32200
آسانی کسب و کار 28.00
34 33 33 33 35
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
122 122 122 122 122
استخراج معدن 5.20
7.6 3.7 3.5 4.8 3.8
تولید فولاد 365.00
418 398 407 426 450
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00
83 79 81 83 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.70
1.6 0.5 1.5 1.8 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.60
6.3 3.8 4.1 6.2 6
هزینه های مصرف کننده 12204622.40
27831827 5960486 12595170 12668398 29871678
تسهیلات اعتباری خریدار 5096087.00
4820000 4870000 4920000 4990000 5250000
قیمت گازوئیل 0.49
0.55 0.43 0.41 0.38 0.61
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 102.10
103 104 104 104 106
میزان ساخت و ساز -1.40
2.5 -6.9 5.4 -0.8 10.1
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 37.87
20.96 16.84 21.5 21.5 21.49
درجه حرارت -3.30
-2.8 -10.24 13.91 7.99 5.34