قزاقستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.90 5.1 4.9 5.3 4.9 5.3
نرخ تورم 6.50 5.9 5.6 5.1 4.9 4.7
نرخ بهره 9.25 9 8.75 8.5 8 6.5
موازنه تجاری 2281.50 1100 1731 1300 1823 1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 21 21 21 20 18
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 328.71
324 329 334 338 358
بازار سهام 2502.03
2342 2270 2200 2133 1883
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.3 3.4 3.2 3.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 133.66
195 143 195 205 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11572.51
21281 34663 53320 10573 57283
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11596.00
3898 7064 11133 2078 11961
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570.50
10630 10837 10706 10869 10929
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23419.90
23552 23637 23722 24083 24215
تولید ناخالص ملی 51966817.40
46955571 46978668 49770042 47856342 53469449
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2285344.60
530763 1594883 2363046 222133 2538692
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2882529.20
1064769 1986053 2980535 378849 3202078
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5794667.80
2603010 4107766 5991687 1385514 6437049
تولید ناخالص داخلی از معادن 6857123.20
3292257 4984675 7090265 1590147 7617285
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1079573.00
419816 834669 1116278 217962 1199251
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29385664.90
12387507 20025048 30384778 6154048 32643278
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4128405.90
1799453 2733379 4268772 935509 4586070
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 989451.00
492368 740164 1023092 298512 1099139
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
5.1 4.9 5.3 4.9 5.3
افراد بیکار 436.80
435 437 438 438 438
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.08 2.2 2.11 2.01 1.97
دستمزد 152013.00
150000 155134 167000 170000 184000
حداقل دستمزد 24459.00
25459 25459 25459 27700 30000
جمعیت 17.92
18.8 18.07 18.8 18.18 19.7
هزینه زندگی خانواده 113900.00
115000 115000 115000 118000 118000
هزینه زندگی انفرادی 83600.00
83600 83600 83600 83600 83600
افراد شاغل 8538.90
8700 8635 8700 8585 8900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100.00
145100 145100 145100 148100 148100
دستمزد در تولید 172254.00
165000 164983 195000 171177 210000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900.00
72700 72700 72700 72700 73700
نرخ بیکاری جوانان 4.10
4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.50
5.9 5.6 5.1 4.9 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 729.30
732 733 750 762 829
اندازه اصل تورم 6.24
6.8 6.19 6.5 6.61 5.3
قیمت تولید 1032.94
1027 1044 1120 1137 1331
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.6 0.6 0.8 0.6 0.5
قیمت واردات 100.20
99.8 101 101 101 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60
120 106 128 106 143
تورم مواد غذایی 5.10
5.5 5.1 5 5 5.1
قیمت صادرات 101.30
102 102 100 101 96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.00
114 116 117 116 129
تغییر قیمت تولید کننده 15.80
15 12 11 10 10
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.25
9 8.75 8.5 8 6.5
عرضه پول M0 1810244.00
1766135 1766561 1766848 1766868 1766865
عرضه پول M1 4807409.00
4840999 4849357 4851063 4849943 4849353
عرضه پول M2 13351482.00
13465962 13648863 13843171 14038567 16091796
عرضه پول M3 18631041.00
18249540 18059695 17962552 17912090 17856581
ذخایر ارزی 31791.00
33650 31686 34054 31573 36154
ترازنامه بانک 23768636918.00
27000000000 24358527188 27000000000 24365233085 31000000000
نرخ بهره بین بانکی 10.25
10 9.75 9.5 9 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 6338617.00
728000 7284900 7580000 7239135 9080000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 2281.50
1100 1731 1300 1823 1000
صادرات 5004.50
3600 4228 4600 4273 5100
واردات 2723.00
2500 2497 3300 2450 4100
حساب جاری -95.20
-200 -1328 800 -1210 1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00
-1.8 -1.8 -1.8 -1 -0.5
بدهی خارجی 167485.00
168156 168690 168518 168549 169551
گردش سرمایه 1202.50
775 -4343 407 -4002 -945
ذخایر طلا 303.00
309 313 317 321 324
تولید نفت خام 1847.00
1700 1816 1700 1811 1700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4883.47
5500 5105 3900 5105 4300
شاخص تروریسم 2.95
2.82 3.2 3.58 3.26 2.37
حواله 100.24
82.3 85.27 88.84 86.13 76.75
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40
21 21 21 20 18
بودجه دولت -1.60
-1.1 -1.1 -1.1 -1.51 -1.5
ارزش بودجه دولت -86402.40
-620000 -1028969 -750000 -725365 -680000
هزینه های دولت 5744570.70
2754914 4114227 5886146 1279702 6323663
درآمدهای دولت 2652773.70
4900000 2590854 15000000 2431362 21000000
بدهی های دولت 17790933.00
14949200 15152200 15829400 15485262 18505800
مخارج نظامی 1183.84
3000 1500 3000 1295 3500
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.00
9 8.03 8 8.03 9
تولید صنعتی 4.50
5.3 4.9 4.8 4.6 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.20
-0.22 0.32 0.18 -0.24 -0.13
تولید صنعتی 4.90
6.8 4.91 7.9 4.64 4.5
تغییرات موجودی انبار 2481680.00
1640000 1875702 2130000 921233 2260000
سرعت اینترنت 10581.80
13821 14319 14614 14975 14824
آدرس های IP 1522517.00
1523188 1524544 1525390 1526366 1530076
شاخص اقتصادی مقدم 4.40
4.4 5 5.5 5.2 4.7
شاخص رقابتی 4.35
4.48 4.38 4.48 4.38 5.1
رتبه رقابتی 57.00
50 55 50 55 47
ثبت خودرو 3839450.00
3950000 3841978 3860000 3842189 3890000
تولید سیمان 685.10
1110 681 570 540 620
تولید مس 33389.00
37000 34597 38100 35130 42200
آسانی کسب و کار 36.00
36 36 36 36 36
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 33
رتبه فساد مالی 122.00
129 117 129 113 127
استخراج معدن 4.40
4.2 9.78 7.6 9.83 3.8
تولید فولاد 350.00
430 353 520 353 570
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.00
77 77.62 85 77.62 90
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
-3.81 -7.83 3.22 5.19 2.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10
6.45 6.25 6.19 6.19 6.21
هزینه های مصرف کننده 26838792.00
11123538 17646908 26451383 5427403 28417514
تسهیلات اعتباری خریدار 4574472.00
4090344 4570653 4127175 4584060 4262094
قیمت گازوئیل 0.54
0.53 0.5 0.47 0.44 0.31
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 102.00
103 98.86 104 99.98 110
میزان ساخت و ساز 18.50
8.7 7.64 8 7.62 10.1
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 15 31
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
31 11 31 11 31
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 37.87
24.89 21.44 20.96 16.84 21.49
درجه حرارت -3.30
14.38 19.48 -2.8 -10.24 5.34