شاخص یاب

قزاقستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.9 4.8 4.8 4.8
نرخ تورم 5.90 5.6 5.1 4.9 5.2 4.7
نرخ بهره 9.00 9 9 8.75 8.5 6.5
موازنه تجاری 2368.30 2806 1300 3063 3287 1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 21 21 20 20 18
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 342.68
348 354 359 364 387
بازار سهام 2399.96
2316 2243 2172 2103 1850
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.4 3.2 3.6 4.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 159.41
165 165 205 205 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11572.51
34663 53217 11989 12059 56786
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2180.00
7064 11967 2258 2272 12770
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857.38
10899 10899 10935 10935 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24055.59
24410 24410 24483 24483 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40
47769660 53629756 53837623 54149424 57226381
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 233697.30
1594883 2376697 242110 243513 2536088
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 392042.70
1986053 2980050 406156 408508 3179904
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1501518.20
4107766 5997202 1555573 1564582 6399398
تولید ناخالص داخلی از معادن 1818996.00
4984675 7144911 1884480 1895394 7624077
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 214115.10
834669 1076559 221823 223108 1148758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6448630.70
20025048 30808747 6680781 6719473 32874905
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 955423.00
2733379 4405361 989818 995551 4700802
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276433.60
639999 901677 286385 288044 962148
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.80
4.7 4.9 4.8 4.8 4.8
افراد بیکار 437.00
438 439 438 438 438
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.2 2.11 2.01 2.06 1.97
دستمزد 152013.00
153837 167000 170000 153923 184000
حداقل دستمزد 24459.00
25459 25459 27700 26492 30000
جمعیت 17.92
18.07 18.8 18.18 18.22 19.7
هزینه زندگی خانواده 113900.00
115000 115000 118000 113900 118000
هزینه زندگی انفرادی 83600.00
83600 83600 83600 83600 83600
افراد شاغل 8538.90
8635 8700 8585 8651 8900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100.00
145100 145100 145100 117578 148100
دستمزد در تولید 172254.00
164983 195000 172254 179107 210000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900.00
72700 72700 72700 67136 73700
نرخ بیکاری جوانان 4.10
4.14 4.17 4.2 4.25 4.3
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.90
5.6 5.1 4.9 5.2 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 732.20
733 750 762 770 829
اندازه اصل تورم 6.37
6.44 6.5 6.46 6.47 5.3
قیمت تولید 1091.06
1047 1109 1120 1175 1311
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.6 0.8 0.6 0.59 0.5
قیمت واردات 99.60
100 101 100 100 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60
109 128 105 104 143
تورم مواد غذایی 3.80
5.1 5 5 4.75 5.1
قیمت صادرات 99.90
101 100 101 101 96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.60
116 117 116 115 129
تغییر قیمت تولید کننده 22.20
12.3 9.9 8.3 7.7 7.3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 8.75 8.5 6.5
عرضه پول M0 1940652.00
1965836 1966421 1966416 1966415 1966415
عرضه پول M1 5044409.00
5096285 5081571 5075241 5075767 5076661
عرضه پول M2 13591199.00
13886524 14103966 14316182 14525899 16530728
عرضه پول M3 18836925.00
18879592 18904475 18914740 18919313 18923535
ذخایر ارزی 30563.00
30481 34054 30623 30627 36154
ترازنامه بانک 23507207068.00
23357116974 27000000000 23337165105 23335840653 31000000000
نرخ بهره بین بانکی 10.00
10 10 9.75 9.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 6702883.00
6736845 7580000 6768420 6770420 9080000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2368.30
2806 1300 3063 3287 1000
صادرات 5008.30
5607 5631 5784 5891 5890
واردات 2720.00
2801 2689 2721 2604 2510
حساب جاری -95.20
67 125 214 347 586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20
-1.8 -1.8 -1 -1 -0.5
بدهی خارجی 166645.00
167157 166860 166524 166424 165775
گردش سرمایه -23.50
-138 -1795 67.66 -645 -682
ذخایر طلا 314.30
320 326 332 336 349
تولید نفت خام 1805.00
1779 1700 1784 1783 1700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6681.95
5882 3900 5775 5865 4300
شاخص تروریسم 2.95
3.2 3.58 3.26 2.95 2.37
حواله 77.00
77 81.66 77 81.66 81.66
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40
21 21 20 20 18
بودجه دولت -1.60
-1.1 -1.1 -1.34 -1.43 -1.5
ارزش بودجه دولت -137915.40
-1028969 -750000 -725365 -725365 -680000
هزینه های دولت 1050768.80
4114227 5928397 1088596 1094901 6325979
درآمدهای دولت 4357618.10
5608239 15000000 5352596 5359324 21000000
بدهی های دولت 17790933.00
15152200 15829400 19020908 19064736 18505800
مخارج نظامی 1183.84
1144 3000 1117 1108 3500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 9.00
10 6 5 11 10
تولید صنعتی 4.20
4.2 5.9 3.8 4.5 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50
0.6 0.77 0.65 0.68 0.68
تولید صنعتی 3.50
3.71 7.9 4.19 4.29 4.5
تغییرات موجودی انبار 461010.00
1371693 2130000 1372908 1372910 2260000
سرعت اینترنت 10581.80
14319 14614 14975 15222 14824
آدرس های IP 1522517.00
1524544 1525390 1526366 1526634 1530076
شاخص اقتصادی مقدم 5.30
4.9 5.5 4.2 3.9 6.5
شاخص رقابتی 4.35
4.33 4.48 4.29 4.28 5.1
رتبه رقابتی 57.00
61 50 59 59 47
ثبت خودرو 3837946.00
3838639 3860000 3839024 3839021 3890000
تولید سیمان 1163.10
693 570 502 774 620
تولید مس 31862.00
34242 38100 34121 34113 42200
آسانی کسب و کار 36.00
32 30 31 32 39
شاخص فساد مالی 31.00
29 31 28 28 33
رتبه فساد مالی 122.00
123 129 122 122 127
استخراج معدن 4.80
4.38 7.6 3.71 3.55 3.8
تولید فولاد 435.00
399 520 399 399 570
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.00
80.42 85 79.47 79.41 90
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.70
3.48 0.17 1.69 1.54 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70
3.1 6.3 3.8 4.1 6
هزینه های مصرف کننده 5792503.20
17646908 27697633 6001033 6035788 29555147
تسهیلات اعتباری خریدار 4744183.00
4977501 4127175 5201218 5274849 4262094
قیمت گازوئیل 0.52
0.49 0.46 0.44 0.41 0.23
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 102.90
104 104 104 104 110
میزان ساخت و ساز 3.10
9.53 8 6.39 5.46 10.1
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 10.75 10 31
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
12.68 31 10.58 9.89 31
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 37.87
21.44 20.96 16.84 21.5 21.49
درجه حرارت -3.30
19.48 -2.8 -10.24 13.91 5.34