شاخص یاب

قزاقستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
نرخ تورم 6.00 5.5 5.1 4.9 5.1 4.7
نرخ بهره 9.00 9 9 8.75 8.5 6.5
موازنه تجاری 2425.60 2806 2941 3063 3331 3380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 17 17 20 20 18
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 355.56
365 367 369 371 379
بازار سهام 2185.02
2209 2187 2166 2144 2061
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.4 3.5 3.7 3.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 159.41
165 165 205 205 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24251.00
34663 53372 12001 25027 56840
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2180.00
7064 12002 2261 2250 12782
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857.38
10899 10899 10935 10935 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24055.59
24410 24410 24483 24483 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40
47769660 53785656 53889590 53629756 57281078
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 233697.30
1594883 2383606 242344 241176 2538512
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 392042.70
1986053 2988713 406548 404588 3182944
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1501518.20
4107766 6014636 1557074 1549567 6405515
تولید ناخالص داخلی از معادن 1818996.00
4984675 7165681 1886299 1877204 7631364
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 214115.10
834669 1079689 222037 220967 1149856
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6448630.70
20025048 30898308 6687230 6654987 32906327
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 955423.00
2733379 4418167 990774 985997 4705295
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276433.60
639999 904299 286662 285279 963067
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
افراد بیکار 442.50
435 437 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20
2.26 2.1 2 2.1 1.9
دستمزد 158618.00
158900 162000 164000 159750 174000
حداقل دستمزد 28284.00
26500 26500 27700 27700 30000
جمعیت 17.92
18.1 18.1 18.8 18.8 19.3
هزینه زندگی خانواده 113900.00
115000 115000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 83600.00
85000 85000 86500 86500 87000
افراد شاغل 8637.50
8600 8540 8585 8590 8650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100.00
145100 145100 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 177361.00
164900 165500 166200 179100 190000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900.00
72700 72700 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.90
4.1 4.2 4.3 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.00
5.5 5.1 4.9 5.1 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 734.20
733 750 762 770 826
اندازه اصل تورم 6.07
6.4 6.5 6.4 6.6 5.3
قیمت تولید 1129.03
1168 1286 1287 1345 1644
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.4 0.6 0.5 0.4 0.5
قیمت واردات 99.60
99.8 101 100 100 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60
110 108 105 105 113
تورم مواد غذایی 4.70
3.6 3.4 3.7 3.5 2.7
قیمت صادرات 99.90
101 100 101 101 96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.80
116 117 116 115 129
تغییر قیمت تولید کننده 24.60
25.3 27.4 24.5 23.3 7.3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 8.75 8.5 6.5
عرضه پول M0 2103425.00
2136995 2140370 2140025 2139969 2139968
عرضه پول M1 5520420.00
5654354 5549810 5508983 5511286 5516176
عرضه پول M2 14696593.00
14995523 15343197 15643399 15931470 18669518
عرضه پول M3 20251145.00
20727674 21179149 21383245 21489039 21581550
ذخایر ارزی 30779.00
30480 30900 31222 31360 35100
ترازنامه بانک 24266997922.00
23900000000 25000000000 23300000000 22900000000 24700000000
نرخ بهره بین بانکی 10.00
10 10 9.75 9.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 8374994.00
6730000 6580000 6760000 6770000 8080000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2425.60
2806 2941 3063 3331 3380
صادرات 5137.70
5607 5631 5784 5891 5890
واردات 2712.10
2801 2689 2721 2560 2510
حساب جاری -95.20
-67 -125 -214 -347 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20
-1.8 -1.8 -1 -1 -0.5
بدهی خارجی 166645.00
167000 166800 166500 167400 165774
گردش سرمایه -23.50
-138 -344 67.6 -644 -682
ذخایر طلا 314.30
320 325 329 333 349
تولید نفت خام 1870.00
1805 1700 1807 1825 1870
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6681.95
5882 4900 5774 5864 4300
شاخص تروریسم 2.95
2.99 2.99 3.1 3.1 3.3
حواله 77.00
81.6 87.5 94.2 98.3 98
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40
17 17 20 20 18
بودجه دولت -2.80
-1.1 -1.1 -1.7 -1.7 -1.5
ارزش بودجه دولت -315304.60
-1028969 -750000 -725365 -725365 -680000
هزینه های دولت 1050768.80
4114227 5945631 1089647 1084393 6332025
درآمدهای دولت 6248704.00
7550000 13560000 993000 3550000 17700000
بدهی های دولت 16928971.00
18000000 19170000 19350000 19890000 19120000
مخارج نظامی 1183.84
1144 1110 1200 1207 1500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 9.00
10 6 5 13 10
تولید صنعتی 1.90
4.2 5.9 3.8 4.5 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.20
0.6 0.8 -0.6 -1.8 0.6
تولید صنعتی -13.20
3.7 5.9 4.2 2.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 461010.00
2150000 2550000 490000 1185000 2700000
سرعت اینترنت 10581.80
11300 14600 14970 15200 16000
آدرس های IP 1522517.00
1524000 1525000 1526000 1525000 1530000
شاخص اقتصادی مقدم 2.10
4.9 5.5 4.2 3.9 6.5
شاخص رقابتی 4.35
4.35 4.35 4.33 4.33 4.4
رتبه رقابتی 57.00
57 57 58 58 58
ثبت خودرو 3927727.00
3800000 3790000 3780000 3775000 3745000
تولید سیمان 1214.80
1035 470 527 1158 620
تولید مس 38659.00
33600 34100 33170 32140 32200
آسانی کسب و کار 36.00
34 34 33 33 35
شاخص فساد مالی 31.00
30 30 32 32 33
رتبه فساد مالی 122.00
123 123 122 122 121
استخراج معدن 1.00
4.3 7.6 3.7 3.5 3.8
تولید فولاد 390.00
399 418 398 407 450
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00
82 83 79 81 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.30
3.4 1.6 0.5 1.5 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.60
3.1 6.3 3.8 4.1 6
هزینه های مصرف کننده 5792503.20
17646908 27778150 6006826 5977863 29583396
تسهیلات اعتباری خریدار 4939706.00
4780000 4820000 4870000 4920000 5250000
قیمت گازوئیل 0.49
0.5 0.47 0.44 0.42 0.33
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 102.10
104 103 104 104 106
میزان ساخت و ساز -6.90
-9.5 2.5 -6.9 5.4 10.1
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 37.87
21.44 20.96 16.84 21.5 21.49
درجه حرارت -3.30
19.48 -2.8 -10.24 13.91 5.34