شاخص یاب

اردن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2019-01
بازار سهام 1917 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
نرخ بیکاری 18.6 2018-09
نرخ تورم 3.7 2018-12
نرخ بهره 4.75 2018-12
موازنه تجاری -774900 2018-10
حساب جاری -535 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 40.07 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5667 2018-06
تولید ناخالص ملی 28303 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 351 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 252 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1490 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 136 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 904 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1681 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 631 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 294 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.6 2018-09
جمعیت 10.11 2017-12
افراد شاغل 9066 2018-09
نرخ اشتغال 29.9 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 36.8 2018-09
افراد بیکار 2147 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2018-12
قیمت تولید 125 2018-11
قیمت صادرات 235 2018-10
قیمت واردات 328 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2018-12
اندازه اصل تورم 1.7 2018-12
CPI مسکن آب و برق 131 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2018-12
تورم مواد غذایی 5 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.69 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 3.86 2018-11
عرضه پول M1 9760 2018-11
عرضه پول M2 33206 2018-11
ذخایر ارزی 11047 2018-11
وام به بخش خصوصی 24730 2018-11
نرخ بهره سپرده 4.67 2018-11
ترازنامه بانک 50226 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 12620 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -774900 2018-10
حساب جاری -535 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 2017-12
صادرات 465564 2018-10
واردات 1240464 2018-10
بدهی خارجی 11867 2017-12
رابطه مبادله 71.6 2018-10
گردش سرمایه 700 2018-09
حواله 601 2018-06
ورود توریست 574 2018-11
ذخایر طلا 43.5 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 194 2018-06
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 77 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 2016-12
درآمدهای دولت 624 2018-10
هزینه های مالی 700 2018-10
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت 1.7 2018-07
بدهی های دولت 16762 2018-09
مخارج نظامی 1877 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -5.6 2018-11
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 59.29 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2018-09
تولید صنعتی -6.7 2018-10
استخراج معدن -5 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 2016-12
نرخ وام بانکی 9.51 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2298 2018-10
جواز ساختمان 2533 2018-10