اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2017-09
نرخ تورم 3 2018-01
نرخ بهره 5 2018-01
موازنه تجاری -785900 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2018-02
بازار سهام 2229 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 38.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 27229 د - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582535659 JOD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8390 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92.5 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 159 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 523 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 39.87 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 313 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 636 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 450 د - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85.03 د - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 % 2017-09
جمعیت 9.8 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 33.1 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-01
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 213 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 336 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 128 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -1.3 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-01
عرضه پول M1 10136 د - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 32959 د - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 11978 د - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 23289 د - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.03 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -785900 JOD هزاران نفر 2017-11
صادرات 445100 JOD هزاران نفر 2017-11
واردات 1231000 JOD هزاران نفر 2017-11
حساب جاری -712 د - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.3 % 2016-12
بدهی خارجی 10299 د - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 63.5 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه 1010 د - میلیون 2017-09
حواله 618 د - میلیون 2017-09
ورود توریست 480 هزار 2017-12
ذخایر طلا 43.54 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 240 د - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 20 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 3785590798 JOD 2015-12
درآمدهای دولت 624 د - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 652 د - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -28.8 د - میلیون 2017-11
مخارج نظامی 1766 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.1 % 2017-12
سرعت اینترنت 5750 KBps 2017-03
آدرس های IP 250932 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 103 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.2 % 2017-11
تولید صنعتی -0.8 % 2017-12
استخراج معدن 13.6 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11440066275 JOD 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 4065 2017-11
جواز ساختمان 4344 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 10.68 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12