شاخص یاب

اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.4 2018-03
نرخ تورم 5.1 2018-06
نرخ بهره 5.25 2018-06
موازنه تجاری -778618 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2018-07
بازار سهام 2018 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 40.07 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2194 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 28303 د - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 JOD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 427 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 48.19 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 619 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 420 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 54.39 د - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.4 % 2018-03
جمعیت 10.11 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 33.1 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 121 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 229 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 370 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.8 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-06
عرضه پول M1 10184 د - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 33585 د - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 11132 د - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 24140 د - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 3.03 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -778618 JOD هزاران نفر 2018-04
صادرات 442073 JOD هزاران نفر 2018-04
واردات 1220691 JOD هزاران نفر 2018-04
حساب جاری -654 د - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 11453 د - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 61.9 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 810 د - میلیون 2018-03
حواله 592 د - میلیون 2017-12
ورود توریست 683 هزار 2018-06
ذخایر طلا 43.5 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176 د - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 77 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 JOD 2016-12
درآمدهای دولت 547 د - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 604 د - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -270 د - میلیون 2018-02
مخارج نظامی 1877 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -8.8 % 2018-05
سرعت اینترنت 5750 KBps 2017-03
آدرس های IP 250932 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 103 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-05
تولید صنعتی -7.4 % 2018-04
استخراج معدن -4.8 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 JOD 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 3155 2018-04
جواز ساختمان 3708 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 10.68 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12