شاخص یاب

اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.7 2018-06
نرخ تورم 5.3 2018-08
نرخ بهره 4.25 2018-06
موازنه تجاری -662994 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2018-09
بازار سهام 1995 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 40.07 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2194 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 28303 د - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 JOD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 427 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 48.19 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 619 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 420 د - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 54.39 د - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.7 % 2018-06
جمعیت 10.11 میلیون 2017-12
افراد شاغل 9020 صد 2018-06
نرخ اشتغال 29 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 35.7 % 2018-06
افراد بیکار 2148 صد 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 122 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 262 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 354 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 129 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 5.4 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 9.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-06
عرضه پول M1 10178 د - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 33505 د - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 11174 د - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 24278 د - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 4.54 % 2018-07
ترازنامه بانک 49948 د - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 12419 د - میلیون 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 3.62 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -662994 JOD هزاران نفر 2018-06
صادرات 439042 JOD هزاران نفر 2018-06
واردات 1102035 JOD هزاران نفر 2018-06
حساب جاری -654 د - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 11867 د - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 74.1 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 810 د - میلیون 2018-03
حواله 551 د - میلیون 2018-03
ورود توریست 819 هزار 2018-08
ذخایر طلا 43.5 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 200 د - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 77 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 JOD 2016-12
درآمدهای دولت 754 د - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 752 د - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -57.3 د - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 16478 د - میلیون 2018-07
مخارج نظامی 1877 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.8 % 2018-07
سرعت اینترنت 5750 KBps 2017-03
آدرس های IP 250932 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 103 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 % 2018-07
تولید صنعتی -7.9 % 2018-06
استخراج معدن 3.5 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 JOD 2016-12
نرخ وام بانکی 9.44 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1531 2018-06
جواز ساختمان 1680 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 10.68 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12