شاخص یاب

اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.7 2018-06
نرخ تورم 4.4 2018-09
نرخ بهره 4.5 2018-10
موازنه تجاری -708546 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2018-11
بازار سهام 1966 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.07 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5667 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 28303 د - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 JOD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 303 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 212 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1332 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 160 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 914 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1637 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 616 د - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 253 د - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.7 % 2018-06
جمعیت 10.11 میلیون 2017-12
افراد شاغل 9020 صد 2018-06
نرخ اشتغال 29 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 35.7 % 2018-06
افراد بیکار 2148 صد 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 240 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 350 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 129 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.18 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 10 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
عرضه پول M1 10223 د - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 33652 د - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 10779 د - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 24359 د - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 4.58 % 2018-08
ترازنامه بانک 50274 د - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 12815 د - میلیون 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 3.61 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -708546 JOD هزاران نفر 2018-08
صادرات 453643 JOD هزاران نفر 2018-08
واردات 1162188 JOD هزاران نفر 2018-08
حساب جاری -824 د - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 11867 د - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 68.6 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 953 د - میلیون 2018-06
حواله 601 د - میلیون 2018-06
ورود توریست 819 هزار 2018-08
ذخایر طلا 43.5 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 194 د - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 77 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 JOD 2016-12
درآمدهای دولت 532 د - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 654 د - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت 1.7 د - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 16478 د - میلیون 2018-07
مخارج نظامی 1877 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -8.8 % 2018-08
سرعت اینترنت 5750 KBps 2017-03
آدرس های IP 250932 IP 2017-03
شاخص رقابتی 59.29 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2018-08
تولید صنعتی -7.9 % 2018-06
استخراج معدن 3.5 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 JOD 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2036 2018-08
جواز ساختمان 2209 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 10.68 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12