اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 2017-06
نرخ تورم 3.5 2017-09
نرخ بهره 4.75 2017-09
موازنه تجاری -818330 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2017-10
بازار سهام 2103 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 38.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2261 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 27229 د - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582535659 JOD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8390 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79.58 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 133 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 468 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 47.4 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 610 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 437 د - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 73.25 د - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 % 2017-06
جمعیت 9.8 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 33.1 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 227 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 303 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 125 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 3 % 2017-06
CPI مسکن آب و برق 126 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -2.8 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2017-09
عرضه پول M1 10420 د - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 32700 د - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 10976 د - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 22553 د - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 3.03 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -818330 JOD هزاران نفر 2017-07
صادرات 466055 JOD هزاران نفر 2017-07
واردات 1284380 JOD هزاران نفر 2017-07
حساب جاری -952 د - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.3 % 2016-12
بدهی خارجی 10299 د - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 74.9 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 379 د - میلیون 2017-06
حواله 546 د - میلیون 2017-03
ورود توریست 731 هزار 2017-08
ذخایر طلا 40.43 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 336 د - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.86 2015-12
فروش اسلحه 20 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 3785590798 JOD 2015-12
درآمدهای دولت 654 د - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 891 د - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -78 د - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 1766 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.6 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 194 د - میلیون 2009-12
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 118 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.9 % 2017-08
تولید صنعتی -9.3 % 2017-07
استخراج معدن 2.1 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11440066275 JOD 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2636 2017-07
جواز ساختمان 2938 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 21 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.75 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 % 2016-12