اردن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2017-12
نرخ تورم 4.6 2018-04
نرخ بهره 5.25 2018-04
موازنه تجاری -596600 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2018-05
بازار سهام 2110 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 38.65 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2397 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 28303 د - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 JOD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8390 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 138 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 141 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 511 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 53.5 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 383 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 611 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 463 د - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81.76 د - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 % 2017-12
جمعیت 10.11 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 33.1 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 224 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 360 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 129 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-04
عرضه پول M1 10274 د - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 33355 د - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 11475 د - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 23750 د - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 3.03 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -596600 JOD هزاران نفر 2018-03
صادرات 440300 JOD هزاران نفر 2018-03
واردات 1036900 JOD هزاران نفر 2018-03
حساب جاری -643 د - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 11453 د - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 62.3 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه -264 د - میلیون 2017-12
حواله 592 د - میلیون 2017-12
ورود توریست 642 هزار 2018-04
ذخایر طلا 43.5 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176 د - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.79 2016-12
فروش اسلحه 77 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 JOD 2016-12
درآمدهای دولت 482 د - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 639 د - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -270 د - میلیون 2018-02
مخارج نظامی 1877 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -9.7 % 2018-03
سرعت اینترنت 5750 KBps 2017-03
آدرس های IP 250932 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 103 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2018-03
تولید صنعتی -8 % 2018-02
استخراج معدن -5.4 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 JOD 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2205 2018-02
جواز ساختمان 2516 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 10.68 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12