شاخص یاب

اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.70 17.9 18 18 17.9 18
نرخ تورم 4.00 4.2 2.5 2.2 2.2 2.5
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4.75 4.75 4.5
موازنه تجاری -708545.50 -743595 -743195 -744860 -745700 -746325
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 98 95 95 95 90
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 0.71
0.74 0.7 0.7 0.7 0.85
بازار سهام 1965.55
1971 1961 1952 1942 1904
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.4 2.5 2.3 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 40.07
41.1 42.1 42.1 42.1 44
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5667.00
6061 5525 5797 5797 6375
تولید ناخالص ملی 28302.80
28982 29010 28954 28954 30479
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705.00
5184762578 5189825823 5179699333 5179699333 5452555565
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238.30
3291 3310 3310 3310 3338
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337.49
8400 8580 8580 8580 8600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 303.17
521 409 310 310 548
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 211.50
230 165 216 216 241
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1332.50
1462 1223 1363 1363 1538
تولید ناخالص داخلی از معادن 160.16
183 165 164 164 193
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 913.60
1122 925 935 935 1180
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1636.71
1627 1652 1674 1674 1711
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 616.42
648 588 631 631 681
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 252.66
283 188 258 258 297
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.70
17.9 18 18 17.9 18
جمعیت 10.11
10.21 10.28 10.34 10.41 11.11
نرخ مشارکت نیروی کار 35.70
36.66 36.99 37.25 37.45 38.08
افراد شاغل 9020.00
9029 9040 9079 9066 9083
نرخ اشتغال 29.00
29.18 29.24 29.21 29.48 29.2
افراد بیکار 2148.00
2168 2186 2187 2182 2177
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.00
4.2 2.5 2.2 2.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.10
126 127 128 128 132
قیمت تولید 123.00
125 126 129 130 139
قیمت صادرات 239.90
244 244 244 244 244
قیمت واردات 349.90
351 352 351 352 351
نرخ تورم (ماهانه) -0.13
0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
تورم مواد غذایی 2.40
2.4 1.7 1.5 1.3 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239.60
240 241 241 242 243
قیمت مصرف کننده اصلی 129.30
130 131 132 132 137
اندازه اصل تورم 2.40
2.41 2.44 2.45 2.45 2.45
CPI مسکن آب و برق 131.10
134 132 133 134 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.89
133 136 140 141 140
تغییر قیمت تولید کننده 10.00
7.5 6 5.9 5.8 5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.25 4.25 4.75 4.75 4.5
عرضه پول M1 9950.50
9882 9840 9841 9834 9835
عرضه پول M2 33390.90
33576 33757 33937 34114 35627
ذخایر ارزی 10779.30
10661 10654 10652 10652 10652
وام به بخش خصوصی 24429.30
24578 24687 24766 24823 24966
نرخ بهره سپرده 4.57
4.33 4.33 4.83 4.83 4.58
نرخ بهره بین بانکی 3.65
3.59 3.53 3.48 3.43 3.3
ترازنامه بانک مرکزی 12815.00
12901 12942 12915 12935 12926
ترازنامه بانک 50274.00
50690 51036 51376 51711 54537
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -708545.50
-743595 -743195 -744860 -745700 -746325
صادرات 453642.90
476044 472854 470909 470024 469392
واردات 1162188.40
1217173 1216049 1215769 1215724 1215718
حساب جاری -823.50
-744 -708 -712 -713 -720
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60
-9.5 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
بدهی خارجی 11867.20
12669 12932 13195 13457 15413
رابطه مبادله 68.60
69.4 69.36 69.5 69.39 69.45
گردش سرمایه 952.80
503 740 641 550 598
حواله 600.70
584 557 594 611 580
ورود توریست 818.60
600 600 600 600 600
ذخایر طلا 43.50
43.13 43.03 42.87 42.81 42.78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 193.80
227 239 246 241 238
شاخص تروریسم 3.79
3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
فروش اسلحه 77.00
99.8 75.78 51.76 27.73 82.25
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85
98 95 95 95 90
بودجه دولت -2.60
-3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
هزینه های دولت 4254915419.00
4357033389 4361288304 4352778474 4352778474 4582074164
درآمدهای دولت 600.80
603 610 610 610 610
هزینه های مالی 602.90
693 679 681 681 681
مخارج نظامی 1877.18
1905 1901 1898 1894 1776
ارزش بودجه دولت 1.70
-80.53 -69.15 -70.58 -70.95 -70.86
بدهی های دولت 16478.00
16706 16836 16962 17085 18059
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -8.80
0.5 0.4 0.3 0.3 1
سرعت اینترنت 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
آدرس های IP 250932.00
196385 189255 183479 179217 145388
تولید صنعتی -7.90
-2.75 -2.31 -2.16 -2.1 -2.07
استخراج معدن 3.50
4.36 4.37 4.37 4.37 4.37
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.51 0.44 0.36 0.34 0.34
آسانی کسب و کار 104.00
105 105 106 106 107
شاخص رقابتی 59.29
59.79 59.79 59.79 59.79 62.29
رتبه رقابتی 73.00
73 73 73 73 73
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00
11829625828 11942565356 12055504884 12055504884 13201697332
نرخ وام بانکی 9.45
9.61 9.73 9.84 9.94 10.49
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 2036.00
2998 2881 2879 2887 2885
جواز ساختمان 2209.00
3127 3140 3140 3140 3140
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75
22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25
15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 10.68
11.63 21.72 8.39 8.39 9.69
درجه حرارت 8.92
15.9 11.28 27.77 23.4 19.82