شاخص یاب

اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.70 18.9 17.9 18 18 18
نرخ تورم 5.30 5.5 5.6 5.5 5.4 3.8
نرخ بهره 4.25 5.25 5.25 5.5 4.5 5.5
موازنه تجاری -662994.00 -700986 -703418 -703455 -703425 -703418
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 101 101 95 95 90
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.71
0.73 0.74 0.7 0.7 0.85
بازار سهام 1995.05
1976 1965 1955 1945 1904
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.7 2.6 2.6 1.9 3.1
تولید ناخالص داخلی 40.07
41.1 41.1 42.1 42.1 44
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2194.50
2550 2460 2252 2236 2607
تولید ناخالص ملی 28302.80
27964 29039 29039 28841 30777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705.00
5199952312 5194889067 5194889067 5159446354 5505896686
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238.30
3291 3291 3310 3310 3338
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337.49
8400 8400 8580 8580 8600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108.17
95 141 111 110 150
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 100.99
163 144 104 103 153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 427.12
537 524 438 435 556
تولید ناخالص داخلی از معادن 48.19
40.95 54.89 49.45 49.11 58.17
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.31
321 393 324 321 416
تولید ناخالص داخلی از خدمات 618.96
653 627 635 631 664
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 419.85
462 475 431 428 504
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 54.39
87.32 83.89 55.81 55.43 88.91
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.70
18.9 17.9 18 18 18
جمعیت 10.11
10.17 10.21 10.28 10.34 11.11
نرخ اشتغال 29.00
29.9 29.18 29.24 29.21 29.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.30
5.5 5.6 5.5 5.4 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.50
127 128 131 132 139
قیمت تولید 121.70
121 125 126 129 139
قیمت صادرات 262.30
229 229 229 229 229
قیمت واردات 354.10
369 368 369 368 368
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تورم مواد غذایی 5.40
3.84 3.77 3.72 3.68 3.6
قیمت مصرف کننده اصلی 129.00
129 130 131 132 137
اندازه اصل تورم 2.40
2.48 2.47 2.46 2.46 2.46
CPI مسکن آب و برق 131.30
133 135 136 138 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.89
133 135 140 144 147
تغییر قیمت تولید کننده 9.90
7.4 7.5 6 5.9 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
5.25 5.25 5.5 4.5 5.5
عرضه پول M1 10177.90
10251 10249 10254 10252 10253
عرضه پول M2 33504.90
33820 34070 34317 34563 36903
ذخایر ارزی 11173.90
10735 10688 10684 10684 10684
وام به بخش خصوصی 24278.40
24668 24947 25153 25306 25715
نرخ بهره سپرده 4.54
5.54 5.54 5.79 4.79 5.79
نرخ بهره بین بانکی 3.62
3.61 3.55 3.49 3.44 3.28
ترازنامه بانک مرکزی 12418.70
12352 12303 12323 12307 12313
ترازنامه بانک 49947.70
50329 50670 51008 51341 54440
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -662994.00
-700986 -703418 -703455 -703425 -703418
صادرات 439041.60
441225 441949 442146 442191 442200
واردات 1102035.10
1142212 1145368 1145601 1145617 1145618
حساب جاری -654.00
-687 -691 -690 -685 -684
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60
-10 -10.8 -9 -9 -8
بدهی خارجی 11867.20
11825 12178 12272 12366 12960
رابطه مبادله 74.10
62.03 62.34 62.13 62.34 62.26
گردش سرمایه 809.70
474 268 674 356 447
حواله 550.70
615 583 557 593 579
ورود توریست 818.60
700 600 600 600 600
ذخایر طلا 43.50
44.09 43.65 43.76 43.6 43.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199.90
159 163 166 178 179
شاخص تروریسم 3.79
2.89 2.92 2.86 2.8 1.79
فروش اسلحه 77.00
88.8 99.8 75.78 51.76 82.25
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60
101 101 95 95 90
بودجه دولت -2.60
-2.49 -3.2 -2.62 -2.7 -3.7
هزینه های دولت 4254915419.00
4369798135 4365543220 4365543220 4335758812 4626899561
درآمدهای دولت 753.80
592 613 609 607 607
هزینه های مالی 752.10
701 695 695 695 695
مخارج نظامی 1877.18
1886 1905 1901 1898 1776
ارزش بودجه دولت -57.30
-109 -84.75 -86.04 -88.11 -87.73
بدهی های دولت 16478.00
16514 16639 16760 16878 17900
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -4.80
0.9 0.5 0.4 0.3 1
سرعت اینترنت 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
آدرس های IP 250932.00
204154 196385 189255 183479 145388
تولید صنعتی -7.90
-4.06 -2.75 -2.31 -2.16 -2.07
استخراج معدن 3.50
4.27 4.36 4.37 4.37 4.37
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.70
0.28 0.32 0.32 0.32 0.32
آسانی کسب و کار 103.00
107 106 106 107 108
شاخص رقابتی 4.30
4.26 4.26 4.3 4.32 4.32
رتبه رقابتی 65.00
60 60 62 63 60
شاخص فساد مالی 48.00
49 50 50 50 49
رتبه فساد مالی 59.00
59 58 58 57 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00
11525256943 11829625828 11942565356 12055504884 13201697332
نرخ وام بانکی 9.44
9.55 9.72 9.87 10 10.81
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1531.00
3012 3014 2934 2951 2951
جواز ساختمان 1680.00
3272 3220 3224 3224 3224
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 18.5 18 18
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75
22.75 22.75 23.75 24 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25
15.47 15.47 15.84 15.96 16.36
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50
7.63 7.63 7.63 7.63 7.78
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 10.68
0.33 11.63 21.72 8.39 9.69
درجه حرارت 8.92
27.55 15.9 11.28 27.77 19.82