شاخص یاب

اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.40 19 17.9 18 18 18
نرخ تورم 5.10 5.4 5.8 5.5 5.5 3.3
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5.5 5.5
موازنه تجاری -778618.00 -719146 -719938 -719983 -720023 -720038
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 101 101 95 95 90
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 2018.35
2026 1995 1965 1935 1820
پول 0.71
0.73 0.74 0.7 0.7 0.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.7 2.6 2.6 1.9 3.1
تولید ناخالص داخلی 40.07
41.1 41.1 42.1 42.1 44
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2194.50
2550 2460 2252 2236 2607
تولید ناخالص ملی 28302.80
27964 29039 29039 28841 30777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705.00
5199952312 5194889067 5194889067 5159446354 5505896686
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238.30
3291 3291 3310 3310 3338
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337.49
8400 8400 8580 8580 8600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108.17
95 141 111 110 150
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 100.99
163 144 104 103 153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 427.12
537 524 438 435 556
تولید ناخالص داخلی از معادن 48.19
40.95 54.89 49.45 49.11 58.17
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.31
321 393 324 321 416
تولید ناخالص داخلی از خدمات 618.96
653 627 635 631 664
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 419.85
462 475 431 428 504
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 54.39
87.32 83.89 55.81 55.43 88.91
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.40
19 17.9 18 18 18
جمعیت 10.11
10.17 10.21 10.28 10.34 11.11
نرخ اشتغال 33.10
32.02 32.48 32.22 31.47 31.84
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.10
5.4 5.8 5.5 5.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.10
126 128 131 132 137
قیمت تولید 120.60
119 122 125 122 135
قیمت صادرات 228.70
229 229 229 229 229
قیمت واردات 369.50
369 368 369 368 368
تغییر قیمت تولید کننده 7.80
5.2 5.1 5 4.9 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.11
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تورم مواد غذایی 4.00
3.84 3.77 3.72 3.68 3.6
CPI مسکن آب و برق 130.60
133 136 136 138 146
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.68
132 135 140 144 145
قیمت مصرف کننده اصلی 128.10
129 130 131 131 137
اندازه اصل تورم 2.50
2.49 2.47 2.45 2.45 2.45
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.25
5 5 5 5.5 5.5
عرضه پول M1 10184.00
10161 10148 10152 10149 10150
عرضه پول M2 33585.30
33945 34212 34477 34740 37248
ذخایر ارزی 11132.30
11064 11050 11050 11050 11050
وام به بخش خصوصی 24140.40
24643 24911 25109 25254 25643
نرخ بهره سپرده 3.03
2.78 2.78 2.78 3.28 3.28
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -778618.00
-719146 -719938 -719983 -720023 -720038
صادرات 442073.00
440782 440183 439998 439948 439933
واردات 1220691.00
1159927 1160023 1159981 1159972 1159970
حساب جاری -654.00
-687 -691 -690 -685 -684
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60
-10 -10.8 -9 -9 -8
بدهی خارجی 11453.40
11825 12178 12272 12366 12960
رابطه مبادله 61.90
62.03 62.34 62.13 62.34 62.26
گردش سرمایه 809.70
474 268 674 356 447
حواله 591.60
620 590 573 606 593
ورود توریست 682.80
600 600 600 600 600
ذخایر طلا 43.50
44.09 43.65 43.76 43.6 43.5
شاخص تروریسم 3.79
2.89 2.92 2.86 2.8 1.79
فروش اسلحه 77.00
88.8 99.8 75.78 51.76 82.25
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176.20
160 181 172 179 179
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60
101 101 95 95 90
بودجه دولت -2.60
-2.49 -3.2 -2.62 -2.7 -3.7
هزینه های دولت 4254915419.00
4369798135 4365543220 4365543220 4335758812 4626899561
درآمدهای دولت 546.80
615 626 625 624 624
هزینه های مالی 604.10
700 706 704 705 704
مخارج نظامی 1877.18
1886 1905 1901 1898 1776
ارزش بودجه دولت -270.30
-85.19 -79.96 -79.41 -80.47 -80.3
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -8.80
0.3 0.3 0.4 -0.3 1
سرعت اینترنت 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
آدرس های IP 250932.00
204154 196385 189255 183479 145388
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
0.3 0.3 0.3 0.32 0.32
تولید صنعتی -7.40
-1.92 -1.49 -1.32 -1.26 -1.23
استخراج معدن -4.80
3.63 4.19 4.39 4.46 4.48
آسانی کسب و کار 103.00
107 106 106 107 108
شاخص فساد مالی 48.00
49 50 50 50 49
رتبه فساد مالی 59.00
59 58 58 57 60
شاخص رقابتی 4.30
4.26 4.26 4.3 4.32 4.32
رتبه رقابتی 65.00
60 60 62 63 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00
11525256943 11829625828 11942565356 12055504884 13201697332
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 3155.00
3252 3219 3247 3240 3240
جواز ساختمان 3708.00
3534 3573 3567 3568 3568
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 18.5 18 18
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75
22.75 22.75 23.75 24 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25
15.47 15.47 15.84 15.96 16.36
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50
7.63 7.63 7.63 7.63 7.78
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 10.68
0.33 11.63 21.72 8.39 9.69
درجه حرارت 8.92
27.55 15.9 11.28 27.77 19.82