اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.50 18 18.3 17.9 18 15.9
نرخ تورم 4.60 4.2 4.2 3.8 4 3.3
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -596600.00 -693285 -699960 -698896 -698868 -698266
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 101 101 101 95 90
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 2103.88
2181 2151 2121 2091 1978
پول 0.71
0.72 0.73 0.74 0.7 0.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2.6 2.7 2.6 2.6 3.1
تولید ناخالص داخلی 38.65
39.4 39.55 39.7 40.9 40.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2397.18
2320 2550 2457 2547 2604
تولید ناخالص ملی 28302.80
26973 27964 28495 27937 30201
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705.00
4823925307 4706264122 4795715218 4701681586 5082825097
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258.50
3268 3231 3249 3223 3215
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8389.50
8409 8387 8365 8383 8407
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 137.80
81.65 95 139 94.91 147
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 140.62
136 163 154 163 163
تولید ناخالص داخلی از ساخت 511.08
480 537 530 537 562
تولید ناخالص داخلی از معادن 53.50
48.64 40.95 52.54 40.91 55.68
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 382.80
323 321 397 321 421
تولید ناخالص داخلی از خدمات 610.88
626 653 623 652 660
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 463.39
449 462 469 461 497
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81.76
75.16 87.32 83.83 87.24 88.84
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.50
18 18.3 17.9 18 15.9
جمعیت 10.11
10.11 10.11 10.11 10.11 10.11
نرخ اشتغال 33.10
31.72 31.8 31.84 31.91 32.21
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.60
4.2 4.2 3.8 4 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.30
124 125 125 129 135
قیمت تولید 118.90
115 118 121 127 134
قیمت صادرات 224.40
224 224 224 224 224
قیمت واردات 360.20
357 359 357 359 358
تغییر قیمت تولید کننده 4.80
3.3 4.9 4 4.8 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.21 0.22 0.23 0.23 0.23
تورم مواد غذایی 1.20
2.34 2.7 2.93 3.09 3.42
CPI مسکن آب و برق 128.70
131 132 133 134 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.90
127 131 132 138 142
قیمت مصرف کننده اصلی 127.80
129 129 131 132 138
اندازه اصل تورم 2.50
3.17 2.52 2.53 2.98 2.76
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.25
5 5 5 5 5.5
عرضه پول M1 10273.50
10273 10299 10292 10298 10296
عرضه پول M2 33355.10
33616 33877 34135 34392 37067
ذخایر ارزی 11474.70
11409 11397 11394 11394 11394
وام به بخش خصوصی 23750.10
24045 24251 24403 24513 24796
نرخ بهره سپرده 3.03
2.68 2.71 2.75 2.83 3.82
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -596600.00
-693285 -699960 -698896 -698868 -698266
صادرات 440300.00
427215 425642 426219 426802 427398
واردات 1036900.00
1120500 1125601 1125694 1125670 1125664
حساب جاری -642.90
-622 -576 -547 -514 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60
-10 -10 -10.8 -9 -8
بدهی خارجی 11453.40
11453 11453 11453 11453 11453
رابطه مبادله 62.30
62.58 62.23 62.54 62.27 62.44
گردش سرمایه -263.50
695 695 695 695 695
حواله 591.60
602 606 579 574 581
ورود توریست 642.10
600 600 600 600 600
ذخایر طلا 43.50
46.16 46.01 46.56 46.91 46.87
شاخص تروریسم 3.79
2.91 2.92 2.93 2.88 1.84
فروش اسلحه 77.00
53.1 51.44 49.79 42.43 47.18
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176.20
291 309 343 366 592
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60
101 101 101 95 90
بودجه دولت -2.60
-3.03 -2.66 -3.2 -2.32 -3.7
هزینه های دولت 4254915419.00
3985000579 3887801750 3961696482 3884016159 4198875327
درآمدهای دولت 481.60
600 616 615 615 615
هزینه های مالی 639.00
724 710 713 712 712
مخارج نظامی 1877.18
1701 1732 1764 1760 1581
ارزش بودجه دولت -270.30
-124 -94.26 -97.7 -97.76 -97.77
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -9.70
-2.2 0.3 0.3 0.4 1
سرعت اینترنت 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
آدرس های IP 250932.00
208497 204154 196385 189255 145388
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90
0.78 -0.81 -0.85 -0.13 -0.08
تولید صنعتی -8.00
-1.19 -1.36 -3.26 -1.18 -1.98
استخراج معدن -5.40
44.78 30.34 18.39 23.7 30.17
آسانی کسب و کار 103.00
109 107 106 106 108
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
58 56 55 54 54
شاخص رقابتی 4.30
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 65.00
64 64 64 64 64
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00
11220888058 11525256943 11829625828 11942565356 13201697332
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 2205.00
3022 3429 3318 3302 3320
جواز ساختمان 2516.00
3710 3489 3493 3507 3502
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75
22.75 22.75 22.75 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25
15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 10.68
4.28 0.33 11.63 21.72 9.69
درجه حرارت 8.92
22.84 27.55 15.9 11.28 19.82