اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 18.00 17.5 17.3 17 16.7 15.9
نرخ تورم 3.50 4.1 3.3 3.5 4.3 3.3
نرخ بهره 4.75 5 5 5 5 5.75
موازنه تجاری -734491.00 -738885 -736762 -731560 -726826 -686853
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00 98 101 101 99.7 90
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 2103.25 2090 2070 2050 2020 1790
پول 0.71 0.7 0.7 0.69 0.68 0.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.2 2.4 2.4 3.9 3.1
تولید ناخالص داخلی 38.65 39.6 39.75 39.9 40.05 40.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2260.76 2393 2380 2408 2422 2620
تولید ناخالص ملی 27228.80 28028 28184 28339 28495 29429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582535659.00 4371688136 4373259405 4374830674 4376401942 3893816818
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258.50 3247 3245 3242 3239 3218
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8389.50 8366 8360 8354 8348 8298
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79.58 127 106 81.45 88.01 115
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 132.58 145 106 130 154 141
تولید ناخالص داخلی از ساخت 467.61 498 436 464 521 495
تولید ناخالص داخلی از معادن 47.40 42.47 41.17 40.73 40.65 41.19
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.55 375 316 317 307 362
تولید ناخالص داخلی از خدمات 610.41 607 607 606 606 601
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 437.23 444 419 433 426 432
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 73.25 79.47 56.19 70.57 82.51 78.84
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 18.00 17.5 17.3 17 16.7 15.9
جمعیت 9.80 10.02 10.04 10.05 10.07 10.05
نرخ اشتغال 33.10 31.56 31.93 31.72 31.8 32.11
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.50 4.1 3.3 3.5 4.3 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.30 120 120 120 120 120
قیمت تولید 112.10 112 112 111 110 104
قیمت صادرات 220.50 219 217 216 215 204
قیمت واردات 316.80 310 309 307 306 293
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 6.61 7.58 7.41 6.71 5.65
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -2.80 -0.48 0.76 1.61 2.18 3.32
CPI مسکن آب و برق 126.30 126 126 126 125 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.76 126 125 123 121 112
قیمت مصرف کننده اصلی 125.00 124 123 123 123 123
اندازه اصل تورم 3.00 2.26 2.26 2.39 2.48 2.42
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.75 5 5 5 5 5.75
عرضه پول M1 10403.20 10623 10623 10615 10605 10515
عرضه پول M2 32618.90 33044 33097 33115 33113 32896
ذخایر ارزی 10972.50 10902 10855 10812 10771 10415
وام به بخش خصوصی 22915.60 23098 23240 23312 23340 23057
نرخ بهره سپرده 3.03 3.04 3.17 3.3 3.43 4.61
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -734491.00 -738885 -736762 -731560 -726826 -686853
صادرات 489991.00 464995 465683 464408 462592 445352
واردات 1224482.00 1212128 1209976 1206471 1202984 1172485
حساب جاری -951.80 -642 -599 -616 -566 -394
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30 -10 -10 -10 -6.19 -8
بدهی خارجی 10299.00 9823 9612 9400 9189 6445
رابطه مبادله 69.60 73.78 74.87 75.91 76.79 80.96
گردش سرمایه 379.10 552 522 359 408 346
حواله 616.60 590 567 607 625 593
ورود توریست 609.70 700 700 700 700 700
ذخایر طلا 40.43 40.59 40.31 39.64 38.99 32.26
شاخص تروریسم 2.86 2.74 2.65 2.56 2.47 1.98
فروش اسلحه 20.00 44.05 42.31 40.57 38.83 35.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 336.50 453 489 519 549 731
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00 98 101 101 99.7 90
بودجه دولت -3.20 -3.4 -2.45 -2.5 -2.55 -3.7
هزینه های دولت 3785590798.00 3508858935 3496338862 3483818788 3471298715 3118600803
درآمدهای دولت 545.00 523 513 494 477 397
هزینه های مالی 653.70 656 669 638 627 533
مخارج نظامی 1766.40 1757 1748 1740 1731 1598
ارزش بودجه دولت -78.00 -120 -57.8 -57.75 -57.74 -214
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -2.60 0.94 1.89 2.35 2.56 2.75
سرعت اینترنت 5749.74 6292 6235 6441 6386 5829
آدرس های IP 250932.00 238244 236767 234566 232979 229050
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.90 -0.08 0.44 0.43 0.39 0.37
تولید صنعتی -2.70 -0.22 1.08 1.66 1.92 2.11
استخراج معدن -5.30 3.04 3.93 4.26 4.35 4.38
آسانی کسب و کار 103.00 113 112 112 111 109
شاخص فساد مالی 48.00 47 47 48 49 48
رتبه فساد مالی 57.00 60 59 58 57 53
شاخص رقابتی 4.30 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 65.00 60 60 60 60 61
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 11440066275.00 11689654445 11707652136 11725649827 11743647519 11886716844
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 2365.00 2163 2043 1970 1927 1862
جواز ساختمان 2621.00 2942 2943 2943 2943 2943
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 22 22 23 23 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 23 23 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.00 21.17 21.19 21.22 21.24 20.79
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.75 13.94 13.98 14.02 14.05 13.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 7.23 7.22 7.21 7.21 6.91
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 10.00 8.44 8.47 8.47 8.46 8.46