اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 18.20 17.8 17.5 17.3 17 15.9
نرخ تورم 3.20 3.9 4.1 3.3 3.5 3.3
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5 5.75
موازنه تجاری -649845.00 -740180 -743745 -743812 -743799 -743805
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00 98 98 101 101 90
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 2131.49 2150 2130 2110 2090 1850
پول 0.71 0.7 0.7 0.69 0.68 0.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.2 2.4 2.4 3.1
تولید ناخالص داخلی 38.65 39.75 39.95 40.26 40.57 43.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2147.13 2264 2262 2201 2213 2228
تولید ناخالص ملی 27228.80 27974 28125 28330 28535 30439
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582535659.00 4676791569 4466634992 4510108294 4553581595 4603175997
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258.50 3247 3236 3235 3233 3229
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8389.50 8387 8365 8357 8348 8383
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104.55 101 101 101 101 101
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101.64 156 145 103 131 141
تولید ناخالص داخلی از ساخت 425.09 464 465 465 465 465
تولید ناخالص داخلی از معادن 46.85 46.55 48.93 46.86 48.16 47.89
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 312.33 312 346 313 346 346
تولید ناخالص داخلی از خدمات 600.91 624 604 612 614 615
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 407.85 440 451 414 443 455
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 53.06 66.48 66.61 66.62 66.62 66.62
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 18.20 17.8 17.5 17.3 17 15.9
جمعیت 9.80 10.01 9.99 10 10.01 10.35
نرخ اشتغال 33.10 31.24 32.03 33 31.29 31.85
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.20 3.9 4.1 3.3 3.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10 119 119 120 121 127
قیمت تولید 110.60 108 108 108 109 109
قیمت صادرات 227.10 227 227 227 227 227
قیمت واردات 303.40 386 386 386 386 386
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 -0.03 1.55 3.6 5.23 5.35
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 0.15 0.2 0.22 0.23 0.23
تورم مواد غذایی -3.30 -2.67 -0.88 0.4 1.33 3.55
قیمت مصرف کننده اصلی 125.00 126 126 127 128 135
اندازه اصل تورم 3.00 2.55 2.26 2.26 2.39 2.42
CPI Housing Utilities 126.10 126 127 127 127 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.18 121 120 120 120 120
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 5 5 5 5.75
عرضه پول M1 10527.20 10658 10789 10910 11032 12201
عرضه پول M2 32880.70 33256 33591 33922 34251 37421
ذخایر ارزی 11113.70 11083 11069 11066 11066 11066
وام به بخش خصوصی 22553.30 22781 23023 23188 23305 23571
نرخ بهره سپرده 3.03 2.71 2.75 2.83 2.9 3.74
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -649845.00 -740180 -743745 -743812 -743799 -743805
صادرات 423007.00 419606 423238 423737 423872 423881
واردات 1072852.00 1157065 1163692 1164217 1164261 1164265
حساب جاری -788.20 -688 -635 -627 -632 -646
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30 -9.5 -10 -10 -10 -8
بدهی خارجی 10299.00 10266 10199 10167 10134 9241
رابطه مبادله 74.90 59.18 59.28 59.26 59.26 59.26
گردش سرمایه 980.60 395 657 660 404 537
حواله 546.10 624 590 557 594 588
ورود توریست 638.50 700 700 700 700 700
ذخایر طلا 40.43 43.87 41.45 43.32 41.95 41.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 336.50 372 389 383 374 371
شاخص تروریسم 2.86 2.41 2.54 2.5 2.46 2.26
فروش اسلحه 20.00 21.12 28.45 41.82 55.19 35.79
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00 98 98 101 101 90
بودجه دولت -3.20 -2.66 -3.4 -2.32 -2.35 -3.7
هزینه های دولت 3785590798.00 3634507805 3595675694 3650890069 3706104445 3833900884
درآمدهای دولت 653.60 549 558 539 515 405
هزینه های مالی 891.40 696 691 684 687 686
مخارج نظامی 1766.40 1785 1811 1811 1811 1735
ارزش بودجه دولت -78.00 -81.43 -120 -81.64 -81.64 -214
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -2.60 -1.13 0.09 0.61 0.85 1.05
تغییرات موجودی انبار 193.70 212 193 186 178 158
تولید صنعتی -9.30 -2.54 -1.15 -0.67 -0.49 -0.39
استخراج معدن 2.10 10.2 6.49 5.27 4.88 4.69
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 -0.32 0.3 0.4 0.37 0.35
شاخص رقابتی 4.29 4.24 4.24 4.27 4.28 4.28
رتبه رقابتی 63.00 63 63 61 60 58
آسانی کسب و کار 118.00 112 111 113 116 110
شاخص فساد مالی 48.00 47 46 47 48 48
رتبه فساد مالی 57.00 62 66 65 65 58
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 11440066275.00 11477460444 11766737190 11842913091 11919088992 12708578800
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 3265.00 3102 3074 3090 3094 3092
جواز ساختمان 3586.00 3455 3453 3457 3457 3457
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 17.66
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.00 21.16 21.28 21.42 21.55 22.45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.75 13.8 13.94 13.98 14.02 13.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 7.28 7.32 7.35 7.39 7.61