اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 18.50 17.3 17 17.4 16.9 15.9
نرخ تورم 3.00 3.3 3.5 3.5 3.8 3.3
نرخ بهره 5.00 5 5 5.25 5.25 5.75
موازنه تجاری -785900.00 -759438 -756333 -750913 -746086 -693696
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00 101 101 97.67 101 90
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 2228.66
2115 2088 2061 2034 1833
پول 0.71
0.72 0.72 0.73 0.74 0.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.4 2.4 3.6 2.6 3.1
تولید ناخالص داخلی 38.65
39.15 39.3 39.45 39.6 40.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2482.75
2487 2467 2506 2536 2729
تولید ناخالص ملی 27228.80
27543 27704 27866 28028 29590
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582535659.00
4989952725 4783864529 4577776333 4371688136 3791435110
تولید ناخالص داخلی سرانه 3258.50
3275 3265 3256 3247 3210
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8389.50
8440 8415 8390 8366 8276
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92.50
106 81.49 91.85 123 113
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 158.57
106 130 156 144 141
تولید ناخالص داخلی از ساخت 523.12
437 464 517 494 491
تولید ناخالص داخلی از معادن 39.87
39.14 39.94 40.39 40.88 41.04
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 312.79
316 316 311 371 359
تولید ناخالص داخلی از خدمات 635.65
629 627 627 627 621
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 449.78
425 434 440 446 437
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85.03
56.09 70.59 84.29 79.53 79.47
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 18.50
17.3 17 17.4 16.9 15.9
جمعیت 9.80
10.11 10.08 10.05 10.02 9.98
نرخ اشتغال 33.10
31.93 31.72 31.8 31.84 32.21
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.00
3.3 3.5 3.5 3.8 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.70
122 122 122 122 122
قیمت تولید 114.70
115 114 113 112 104
قیمت صادرات 213.30
213 212 210 209 196
قیمت واردات 335.80
334 332 331 329 310
تغییر قیمت تولید کننده 6.30
2 1.5 2 2.5 5.58
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.36 0.33 0.32 0.31 0.31
تورم مواد غذایی -1.30
-0.67 0.59 1.47 2.07 3.32
CPI مسکن آب و برق 128.30
128 128 128 128 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.80
128 127 125 123 112
قیمت مصرف کننده اصلی 124.50
124 123 123 123 124
اندازه اصل تورم 2.30
2.01 2.33 2.57 2.59 2.45
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5.25 5.25 5.75
عرضه پول M1 10135.50
10088 10064 10051 10040 9916
عرضه پول M2 32959.30
33095 33147 33162 33157 32876
ذخایر ارزی 11978.50
12000 11959 11918 11877 11408
وام به بخش خصوصی 23289.40
23734 23929 24036 24088 23703
نرخ بهره سپرده 3.03
2.8 2.88 2.96 3.04 4.77
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -785900.00
-759438 -756333 -750913 -746086 -693696
صادرات 445100.00
445170 443467 441492 439519 417265
واردات 1231000.00
1216543 1215093 1211767 1208316 1168148
حساب جاری -712.30
-610 -622 -576 -547 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.30
-10 -10 -7.16 -10.8 -8
بدهی خارجی 10299.00
9954 9910 9867 9823 5017
رابطه مبادله 63.50
68.43 70.17 71.69 73.01 80.2
گردش سرمایه 1010.40
584 626 640 542 396
حواله 617.60
568 602 606 579 581
ورود توریست 479.70
700 700 700 700 700
ذخایر طلا 43.54
41.42 43.31 42.34 42.56 38.15
شاخص تروریسم 3.79
2.89 2.91 2.92 2.93 1.74
فروش اسلحه 20.00
12.62 23.1 33.57 44.05 36.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 240.30
297 291 309 343 592
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.00
101 101 97.67 101 90
بودجه دولت -3.20
-2.66 -2.57 -2.48 -3.2 -3.7
هزینه های دولت 3785590798.00
3747374985 3667869635 3588364285 3508858935 3044970083
درآمدهای دولت 623.60
543 521 499 482 389
هزینه های مالی 652.40
632 626 608 595 497
مخارج نظامی 1766.40
1655 1689 1723 1757 1547
ارزش بودجه دولت -28.80
-59.56 -59.11 -58.94 -235 -214
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 0.10
1.65 2.28 2.54 2.66 2.77
سرعت اینترنت 5749.74
6235 6441 6386 6320 5503
آدرس های IP 250932.00
236767 234566 232979 232108 228607
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.20
1.12 0.51 0.35 0.34 0.36
تولید صنعتی -0.80
1.12 1.77 2.01 2.1 2.17
استخراج معدن 13.60
7.89 5.46 4.74 4.56 4.5
آسانی کسب و کار 103.00
110 109 107 106 108
شاخص فساد مالی 48.00
49 48 47 47 49
رتبه فساد مالی 57.00
52 55 58 60 55
شاخص رقابتی 4.30
4.29 4.29 4.29 4.29 4.27
رتبه رقابتی 65.00
60 60 60 60 60
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 11440066275.00
10885096691 11153282609 11421468527 11689654445 11833793533
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 4065.00
2818 2463 2241 2103 1877
جواز ساختمان 4344.00
3018 2961 2952 2950 2950
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
21 21 21 21 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
22 22 22 22 21
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25
15.47 15.47 15.47 15.47 16.36
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50
7.51 7.51 7.51 7.51 7.26
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 10.68
21.67 4.28 0.33 11.63 9.69
درجه حرارت 8.92
11.26 22.84 27.55 15.9 19.82