ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.2 0.6 0.7 0.3 0.5
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.6 2.3 2.8
نرخ تورم 0.60 0.9 1.4 1.5 1.3 1.8
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
موازنه تجاری 625.98 931 732 250 657 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 251 250 252 247 246
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 109.43
108 110 112 114 122
بازار سهام 22481.09
20471 19710 18976 18270 15700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04
0.04 0.05 0.06 0.08 0.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
0.2 0.6 0.7 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90
1.7 1.8 2.1 2 1.7
رشد GDP سالانه -0.60
0.9 1.4 1.7 1.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 4940.16
5870 5870 5870 6110 6660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533079.90
539477 542752 545121 543741 563258
تولید ناخالص ملی 555521.40
565742 570400 570916 566632 589912
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127106.60
130000 130000 130000 130000 135000
تولید ناخالص داخلی سرانه 47607.70
45500 45500 45500 46000 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38239.80
38028 38111 36400 36650 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272.10
4345 4349 4388 4358 4534
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365.30
28848 28876 29135 28933 30104
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107759.60
109592 109699 110683 109915 114365
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.80
217 218 220 218 227
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26247.90
26694 26720 26960 26773 27857
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21864.70
22236 22258 22458 22302 23205
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24250.60
24663 24687 24908 24736 25737
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743.10
8892 8900 8980 8918 9279
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.4 2.4 2.6 2.3 2.8
افراد شاغل 66940.00
66560 66743 66940 67124 68476
افراد بیکار 1730.00
1664 1668 1665 1667 1666
قسمت مدت زمان اشتغال 7079.00
7197 7192 7187 7182 7127
استخدام تمام وقت 21859.00
21313 21227 21312 21291 21284
نرخ اشتغال 59.60
59.3 59.3 59.4 59.5 59.7
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20
61 61 61.1 61.2 61.5
نرخ بیکاری جوانان 3.80
4.02 4.11 4.12 4.12 4.12
بهره وری 114.70
107 111 106 110 106
پست های خالی شغلی 987.38
967 963 962 961 958
آگهی های کار 378.97
351 358 366 348 358
دستمزد 321181.00
545000 306000 689000 328000 707000
دستمزد در تولید 351076.00
563000 342000 825000 356000 846000
رشد دستمزد 2.10
0.46 0.5 0.48 0.51 0.51
حداقل دستمزد 848.00
848 848 848 870 900
جمعیت 126.71
126 127 126 127 124
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.60
0.9 1.4 1.5 1.3 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.1 0.1 0.2 0 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90
101 102 103 102 106
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90
101 101 102 102 105
اندازه اصل تورم 0.70
1.1 1.1 1 1.2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.50
105 102 105 102 105
قیمت تولید 100.40
101 102 103 103 108
قیمت صادرات 95.80
96.12 96.5 96.36 96.29 96.33
قیمت واردات 96.00
96.54 96.63 96.45 96.44 96.47
تورم مواد غذایی 0.70
2.9 3 2.7 2.3 1.9
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
2.1 3 3.2 2.9 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60
101 101 101 101 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30
99.18 99.17 101 101 104
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.03
-0.02 -0.02 -0.02 0.08 0.18
عرضه پول M0 99125.40
96275 96359 96672 96696 96637
عرضه پول M1 755343.50
735844 735926 735737 735413 731315
عرضه پول M2 1002505.00
986828 986962 986966 986840 985019
عرضه پول M3 1327549.50
1325505 1328247 1330158 1331385 1322924
ترازنامه بانک مرکزی 535051.00
538194 537362 531062 521311 526259
ذخایر ارزی 1256018.00
1259089 1257151 1255443 1253846 1237386
وام به بخش خصوصی 456623.40
452655 449592 448372 449298 450374
نرخ بهره سپرده 0.30
0.25 0.15 0.05 0.04 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 99.10
-20 -180 -120 -25.59 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 948.90
185 176 176 176 176
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40
228 227 226 227 227
میزان رشد وام 2.10
2 2.1 2.2 2.4 2.4
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 625.98
931 732 250 657 410
صادرات 6822.29
7121 7032 6200 6946 6450
واردات 6196.31
6190 6300 5950 6289 6040
حساب جاری 3122.30
2094 1136 2191 1601 1696
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02
3.5 3.5 3.5 2 2.67
بدهی خارجی 404921.00
403160 401926 402614 402231 402368
رابطه مبادله 99.80
99.56 99.87 99.89 99.84 99.85
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9283.00
7086 10966 12891 12525 11997
گردش سرمایه 45639.00
11248 21151 5107 42654 12456
درآمد گردشگری 16296000.00
18902070 18902324 18902333 18902333 18902333
ورود توریست 2900700.00
2754500 2778900 2793500 2802700 2817200
ذخایر طلا 765.20
765 765 765 765 762
شاخص تروریسم 3.60
2.5 2.2 1.91 1.5 1.33
تولید نفت خام 4.00
4.1 4.15 4.2 4.25 4.71
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00
251 250 252 247 246
بودجه دولت -4.50
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -49945.00
-53918 -54637 -54452 -54475 -54453
هزینه های دولت 106218.30
107947 108095 108413 108343 112020
مخارج نظامی 46555.98
41368 41499 41629 41646 41722
درخواست پناهندگی 1982.00
1762 1764 1766 1766 1765
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.39
39.11 38.9 38.69 38.53 37.9
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 24.00
20 18 17 20.97 2
شاخص PMI خدمات 52.50
51.7 51.3 52.5 52 50.8
شاخص PMI تولید 52.50
52.4 52.4 51.9 52 51
تولید صنعتی 2.40
2.06 1.98 3.31 1.96 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
0.11 0.02 0.7 0.02 0.1
تولید صنعتی 1.72
4.68 4.6 2.5 4.64 3
استفاده از ظرفیت 102.40
103 103 103 103 103
میزان سفارشات جدید 882.91
984 987 988 988 988
سفارشات ماشین آلات -3.90
9.5 3 -0.6 1.7 0.2
تغییرات موجودی انبار 1203.30
213 140 157 153 154
ورشکستگی 650.00
701 674 701 679 689
سود شرکت سهامی 20941.04
20794 18894 20667 19013 20183
شاخص همزمان 116.30
117 117 117 117 117
بررسی ناظران اقتصاد 49.00
49.67 49.86 49.92 49.94 49.95
تولید خودرو 810942.00
759431 729585 688575 826652 694206
ثبت خودرو 193585.00
260424 278032 229486 262323 234962
شاخص اقتصادی مقدم 104.40
103 103 103 103 103
تمایلات کسب و کار کوچک 15.00
13.97 11.37 8.51 5.54 -8.83
سرعت اینترنت 20171.96
20701 20612 20490 20442 19276
آدرس های IP 43689566.00
42319334 42038894 41765709 41503516 39432646
سرمایه گذاری خصوصی 4.30
3.52 3.38 3.43 3.41 3.42
استخراج معدن -9.50
7.71 5.82 6.11 6.09 6.13
پی ام آی غیر توليدی 23.00
23.84 23.47 23.63 23.56 23.58
تولید فولاد 8723.45
9007 8806 8893 8952 8914
تولید سیمان 4735.00
5067 4962 4959 4964 4966
شاخص رقابتی 5.49
5.48 5.48 5.48 5.48 5.48
رتبه رقابتی 9.00
8 8 8 8 8
پی ام آی مرکب 53.10
52.5 52.37 52.42 52.37 52.39
آسانی کسب و کار 34.00
34 34 33 33 27
شاخص فساد مالی 73.00
73 73 73 73 73
رتبه فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.60
43.7 43.9 44 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70
-0.03 0.06 0.8 0.06 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00
1.48 1.36 0.9 1.25 0.9
مخارج خانوار -0.70
-0.44 -0.58 0.71 -0.67 2
هزینه های مصرف کننده 299442.40
305856 304120 305735 305431 315907
درآمد قابل تصرف شخص 373.32
600 362 767 365 820
پس انداز های شخصی 50.10
45 11 50 3 48
نرخ وام بانکی 1.00
0.98 0.98 0.98 0.98 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.10
57.25 57.32 57.41 57.49 58.41
تسهیلات اعتباری خریدار 337012.00
333397 333254 333280 333275 333276
قیمت گازوئیل 1.32
1.23 1.16 1.09 1.03 0.72
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
خانه های مسکونی نوساز -8.30
1.1 -3.61 0.6 -3.53 1.5
سفارشات ساخت و ساز -4.00
-1 5.02 2.2 5 2.2
شاخص مسکن 109.01
109 110 109 110 109
نرخ مالکیت مسکن 61.70
61.74 61.77 61.8 61.82 62.11
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86
30.86 30.86 30.86 27 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95
55.95 55.95 55.95 56 56
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 8 8 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20
29.2 29.2 29.2 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75
14.27 14.27 14.27 14.38 13.89
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45
14.25 14.25 14.25 14.24 13.87
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 4.06
14.42 22.56 8.85 2.06 12.24
بارش 102.03
154 202 108 82.4 139