ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 2.80 3.2 3.3 3.2 3.2 3.8
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.5 0.7 2
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری 113.64 250 300 306 303 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 252 252 252 255
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 111.99 108 107 106 105 92.85
بازار سهام 20296.45 19800 19600 19400 19200 17000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.03 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.3 1.1 1 0.9 1.7
رشد GDP سالانه 2.50 1.5 0.5 2.18 2.07 2.9
تولید ناخالص داخلی 4939.38 5350 5350 5870 5870 6660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529241.60 530196 530879 531569 531798 530547
تولید ناخالص ملی 553555.00 554166 554970 556032 556307 555718
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125445.90 125957 126454 126786 126906 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 47607.70 45100 45100 48088 48183 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38239.80 36000 36000 37889 37895 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700.10 5284 4963 5013 5062 5437
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28188.70 28820 28880 29022 29163 30429
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814.20 108307 108302 107843 107385 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 233.30 225 225 228 230 231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30803 30791 30765 30739 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201.40 52569 41345 50530 59715 85779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24766.70 24768 25014 24945 24876 24808
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424.00 8884 9223 9418 9613 11527
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.80 3.2 3.3 3.2 3.2 3.8
افراد شاغل 65450.00 65492 65648 65783 65912 66925
افراد بیکار 1900.00 1910 1922 1917 1921 1919
قسمت مدت زمان اشتغال 7141.00 7130 7125 7119 7114 7063
استخدام تمام وقت 21289.00 21214 21120 21038 20966 20590
نرخ اشتغال 59.10 58.31 58.14 58.51 58.43 58.4
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 60.55 60.54 60.54 60.54 60.54
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.29 1.28 1.29 1.3 1.72
نرخ بیکاری جوانان 4.90 4.97 4.96 4.97 5 5.19
بهره وری 101.90 104 98.32 103 98.24 98.33
پست های خالی شغلی 949.11 955 950 947 944 918
آگهی های کار 394.78 384 385 381 384 383
دستمزد 427.87 308 672 322 545 701
دستمزد در تولید 593.71 332 808 350 563 822
رشد دستمزد -0.30 0.32 0.33 0.4 0.49 1.01
حداقل دستمزد 823.00 823 823 860 860 900
جمعیت 126.86 126 126 126 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.5 0.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.1 0.01 0.01 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 101 103 100 100 113
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 102 103 100 100 111
اندازه اصل تورم 0.50 0.1 0.4 0.55 0.56 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.90 101 104 101 104 104
قیمت تولید 98.80 99.08 99.29 99.37 99.4 105
قیمت صادرات 94.60 93.44 93.59 93.63 93.61 93.61
قیمت واردات 89.90 89.26 89.28 89.32 89.3 89.3
تورم مواد غذایی 0.60 1.3 1.3 0.68 0.69 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 2.72 2.54 2.02 1.38 1
CPI Housing Utilities 99.70 99.68 99.64 99.61 99.58 99.25
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.50 98.51 98.49 98.48 98.48 98.48
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.02 -0.02 0 0.03 0.13
عرضه پول M0 96319.00 95937 95971 95911 95891 95720
عرضه پول M1 714372.90 713305 713559 713472 713240 710520
عرضه پول M2 977953.20 978474 979200 979447 979471 978145
عرضه پول M3 1305164.80 1308058 1316055 1322332 1327202 1335247
ترازنامه بانک مرکزی 511584.50 512334 516943 518819 519370 513740
ذخایر ارزی 1268006.00 1269469 1276316 1278330 1278421 1266920
وام به بخش خصوصی 448603.60 445360 445360 445360 445360 445360
نرخ بهره سپرده 0.30 0.3 0.28 0.28 0.28 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی -918.60 -202 62 -620 -20 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 381.80 181 187 187 187 187
میزان رشد وام 3.20 3.14 3 2.85 2.72 1.64
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231.10 234 235 234 233 235
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 113.64 250 300 306 303 410
صادرات 6278.04 5850 5900 6434 6420 6450
واردات 6164.40 5600 5600 6111 6109 6040
حساب جاری 2320.00 1484 1398 1287 1216 1104
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.32 3.13 3.19 3.25 2.42
بدهی خارجی 390590.00 392530 390461 390410 389551 377309
رابطه مبادله 105.20 105 105 105 106 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11811.00 11170 9066 7898 7157 5741
گردش سرمایه 8395.00 11475 9805 8871 8206 5568
درآمد گردشگری 21463000.00 18924967 16734781 18114350 17245241 17577881
ورود توریست 2477500.00 2432600 2460500 2474500 2481800 2438300
ذخایر طلا 765.22 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 2.45 2.4 2.65 2.39 2.12 0.11
تولید نفت خام 4.00 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 252 252 252 255
بودجه دولت -4.50 -4.66 -4.69 -4.66 -4.62 -4.54
ارزش بودجه دولت -99315.00 -40957 -50988 369 -100209 -58865
هزینه های دولت 106215.20 106236 106310 106446 106469 106473
مخارج نظامی 41569.00 41582 41746 41812 41879 42204
درخواست پناهندگی 971.00 983 996 987 994 991
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 38.97 38.77 38.62 38.47 37.69
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 17.00 19.15 10 21.08 21.42 2
شاخص PMI تولید 52.20 52.3 52.4 51.8 51 51
شاخص PMI خدمات 51.60 52.5 52.1 52 51.7 50.8
تولید صنعتی 4.70 2.5 2.86 4.25 4.26 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.11 0.4 0.1 0.1 0.1
تولید صنعتی 4.70 4.36 1.2 4.26 4.27 3
استفاده از ظرفیت 100.10 102 102 102 102 102
میزان سفارشات جدید 920.58 957 957 957 957 957
سفارشات ماشین آلات 8.00 -0.13 -0.26 0.26 0.26 0.25
تغییرات موجودی انبار -1247.60 -700 -251 284 588 477
ورشکستگی 639.00 700 720 751 776 961
سود شرکت سهامی 22389.97 20437 20518 19994 20635 19593
شاخص همزمان 115.60 115 113 112 111 105
بررسی ناظران اقتصاد 49.70 49.1 47.82 47.03 46.44 45.01
تولید خودرو 703187.00 661722 663555 677543 680464 677466
ثبت خودرو 196169.00 244022 234442 251044 261923 263065
شاخص اقتصادی مقدم 105.00 105 104 102 101 96.87
تمایلات کسب و کار کوچک 7.00 6.66 7.06 5.75 6.18 5.98
تولید فولاد 8730.57 8589 8615 8610 8602 8603
پی ام آی غیر توليدی 23.00 24.6 25.67 26.26 26.72 27.4
Private Investment 1.50 2.99 0.49 0.87 2.05 2.06
استخراج معدن 13.20 4.75 2.12 0.42 -0.48 -1.48
تولید سیمان 5487.00 4847 5123 5141 5103 5104
شاخص رقابتی 5.48 5.47 5.47 5.49 5.49 5.44
رتبه رقابتی 8.00 8 8 9 9 5
پی ام آی مرکب 51.90 51.21 51.02 51.28 51.32 51.28
آسانی کسب و کار 34.00 37 38 39 39 45
شاخص فساد مالی 72.00 71 70 71 71 73
رتبه فساد مالی 20.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.30 43.15 43 42.89 42.82 42.72
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.11 1.2 0.04 0.04 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 2.08 0.5 2.08 2.08 0.9
مخارج خانوار -0.20 0.41 0.5 -0.64 -0.71 2
هزینه های مصرف کننده 301186.40 301122 301589 302248 302145 301892
درآمد قابل تصرف شخص 480.88 409 433 428 429 429
پس انداز های شخصی 29.80 6.13 23.17 9.86 20.19 16.01
نرخ وام بانکی 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 61.25 61.14 61.02 60.88 60.12
تسهیلات اعتباری خریدار 330872.00 389870 410424 449077 468499 629196
قیمت گازوئیل 1.19 1.17 1.15 1.13 1.1 0.94
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
خانه های مسکونی نوساز -2.30 2.2 1.5 1.1 1.1 1.5
سفارشات ساخت و ساز 14.90 4.3 3 -1 -1 2.2
شاخص مسکن 110.63 112 113 113 113 114
نرخ مالکیت مسکن 61.90 61.98 62.02 62.04 62.06 62.03
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 54.67 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.9 30.03 29.95 29.88 29.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 16.43 16.59 16.79 16.99 18.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.43 14.47 14.49 14.5 14.6