شاخص یاب

ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 109.76 110 110 111 111 112
بازار سهام 20666.07 19699 19386 19080 18780 18190
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.01 0 0 0 0 0