ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8
نرخ تورم 1.00 0.7 0.8 0.9 0.7 1
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری 358.97 314 319 333 250 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 249 250 250 251 245
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 106.17
113 115 117 119 128
بازار سهام 21720.25
23220 22526 21853 21200 16629
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06
0.11 0.13 0.17 0.21 0.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.2 1.1 1.5 1.7 1.7
رشد GDP سالانه 0.50
2 2.2 2.5 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 4940.16
5870 5870 5870 5870 6660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533671.90
534431 534830 534979 535033 533217
تولید ناخالص ملی 558614.10
559623 559931 559833 559909 557716
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127552.90
127659 127571 127489 127380 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 47607.70
47548 47638 47729 45500 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38239.80
37946 38028 38111 36400 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272.10
4679 4632 4586 4540 5311
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365.30
29340 29339 29339 29338 31618
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107759.60
105755 105862 105968 106074 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.80
243 237 232 226 269
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50
30748 30711 30675 30639 29181
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21864.70
32841 42795 52749 62703 81897
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24250.60
24469 24353 24237 24121 24029
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743.10
9314 9436 9559 9681 11329
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.80
2.8 2.8 2.9 2.9 2.8
افراد شاغل 65510.00
65500 65493 65489 65485 65447
افراد بیکار 1860.00
1861 1865 1869 1873 1915
قسمت مدت زمان اشتغال 7289.00
7264 7260 7255 7250 7189
استخدام تمام وقت 21136.00
21070 20996 20931 20874 20550
نرخ اشتغال 58.90
59.13 59.14 59.18 59.23 59.54
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50
60.84 60.9 60.99 61.1 61.64
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30
1.29 1.28 1.28 1.28 1.63
نرخ بیکاری جوانان 4.60
4.52 4.61 4.63 4.65 4.92
بهره وری 103.90
101 101 100 99.74 95.77
پست های خالی شغلی 1026.96
1036 1035 1033 1030 1002
آگهی های کار 304.44
349 346 335 333 305
دستمزد 666448.00
322000 545000 306000 689000 707000
دستمزد در تولید 814939.00
350000 563000 342000 812000 826000
رشد دستمزد 0.70
0.78 0.8 0.86 0.9 1.23
حداقل دستمزد 848.00
848 848 848 848 900
جمعیت 126.86
126 126 127 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.00
0.7 0.8 0.9 0.7 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.06 0.02 0.02 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20
101 101 101 109 113
قیمت مصرف کننده اصلی 100.70
101 101 101 107 111
اندازه اصل تورم 0.90
0.9 0.8 0.9 1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.70
102 105 102 105 104
قیمت تولید 100.30
100 100 100 100 105
قیمت صادرات 97.30
97.33 97.66 98 98.34 102
قیمت واردات 96.60
96.3 96.68 97.17 97.63 102
تورم مواد غذایی 1.80
1 1.1 1.1 1.2 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.7 4 3.6 3.2 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60
99.47 99.36 99.26 99.19 98.67
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.20
99.18 99.08 98.99 98.91 98.22
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.07
-0.06 -0.05 -0.02 0 0.13
عرضه پول M0 99257.00
98421 98590 98602 98578 98370
عرضه پول M1 736984.70
738641 739441 739533 739404 736264
عرضه پول M2 991990.00
995240 996428 996709 996716 995137
عرضه پول M3 1318240.60
1320865 1323930 1326045 1327423 1317714
ترازنامه بانک مرکزی 526703.60
528340 531246 532268 532403 525178
ذخایر ارزی 1268535.00
1270482 1272185 1272144 1271404 1257183
وام به بخش خصوصی 454911.10
445462 445462 445462 445462 445462
نرخ بهره سپرده 0.30
0.42 0.38 0.34 0.3 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی -429.50
-620 -20 -180 -120 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -973.20
145 175 175 175 175
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231.10
232 233 233 234 244
میزان رشد وام 2.40
2.25 2.09 1.97 1.85 0.85
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 358.97
314 319 333 250 410
صادرات 7302.06
7107 6983 6894 6200 6450
واردات 6943.09
6929 6870 6811 5950 6040
حساب جاری 797.20
1160 1153 1135 1126 1112
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70
3.84 3.79 3.75 3.7 2.18
بدهی خارجی 408292.00
407872 411407 410400 410476 397506
رابطه مبادله 100.70
101 101 101 101 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22663.00
12157 9303 8038 7314 5851
گردش سرمایه 18664.00
11568 9857 9158 8475 5559
درآمد گردشگری 20575000.00
19046783 16970161 17704219 16769512 13344143
ورود توریست 2521300.00
2545100 2544500 2541500 2538000 2466600
ذخایر طلا 765.22
765 765 765 765 762
شاخص تروریسم 3.60
2.79 2.5 2.2 1.91 1.33
تولید نفت خام 4.00
4.21 4.26 4.31 4.36 4.89
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40
249 250 250 251 245
بودجه دولت -4.50
-4.31 -4.3 -4.29 -4.28 -4.18
ارزش بودجه دولت -91308.00
-2928 -81146 -73936 -56973 -54586
هزینه های دولت 106030.50
106089 106057 106006 105997 105489
مخارج نظامی 41569.00
41282 41468 41653 41838 42445
درخواست پناهندگی 1360.00
1329 1323 1318 1313 1250
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47
39.02 38.86 38.69 38.52 38.29
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 25.00
24.65 22.19 18.4 12 2
شاخص PMI تولید 54.80
53.8 52.4 52.4 51.9 51
شاخص PMI خدمات 51.90
52 51.7 51.3 52.5 50.8
تولید صنعتی 4.40
3.58 2.49 1.76 3.31 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.90
0.22 0.12 0.11 0.2 0.1
تولید صنعتی 4.20
3.36 2.35 1.69 2.5 3
استفاده از ظرفیت 104.90
106 106 107 107 109
میزان سفارشات جدید 969.53
1040 1040 1039 1039 1039
سفارشات ماشین آلات -11.90
-0.28 0.21 0.35 0.26 0.25
تغییرات موجودی انبار 515.10
981 785 782 621 390
ورشکستگی 635.00
691 716 742 767 975
سود شرکت سهامی 17892.83
18504 19870 19043 18886 18210
شاخص همزمان 120.70
123 123 121 119 107
بررسی ناظران اقتصاد 49.90
48.07 47.67 46.9 46.4 45.13
تولید خودرو 688677.00
706249 705159 700196 696655 688307
ثبت خودرو 215058.00
245130 249675 252730 257282 262691
شاخص اقتصادی مقدم 107.90
108 106 105 104 97.06
تمایلات کسب و کار کوچک 15.00
16.38 15.87 13.31 9.91 -10.32
سرعت اینترنت 20171.96
20594 20701 20612 20490 19276
آدرس های IP 43689566.00
42604062 42319334 42038894 41765709 39432646
سرمایه گذاری خصوصی 4.20
1.96 0.93 0.14 -0.46 -1.5
استخراج معدن 0.10
0.37 -0.41 -0.89 -1.14 -1.4
تولید فولاد 8719.38
8732 8736 8740 8742 8747
پی ام آی غیر توليدی 23.00
22.06 20.75 19.19 17.52 5.54
تولید سیمان 5503.00
5473 5500 5559 5619 6038
شاخص رقابتی 5.49
5.49 5.49 5.49 5.49 5.4
رتبه رقابتی 9.00
9 9 9 9 7
پی ام آی مرکب 52.80
51.84 51.37 51.4 51.46 51.45
آسانی کسب و کار 34.00
34 34 34 33 27
شاخص فساد مالی 72.00
73 72 72 71 72
رتبه فساد مالی 20.00
20 20 19 19 19
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.70
44.6 44.32 44 43.72 42.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
0.03 -0.06 0 0.8 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60
2.53 2.52 2.53 0.9 0.9
مخارج خانوار -0.10
-0.58 -0.7 -0.71 0.71 2
هزینه های مصرف کننده 300399.10
300832 300394 300814 300820 300102
درآمد قابل تصرف شخص 783.05
388 436 428 429 429
پس انداز های شخصی 50.10
-0.81 18.2 9.15 14.23 12.41
نرخ وام بانکی 1.00
1.02 1.04 1.06 1.08 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40
54.1 53.79 53.41 53.23 53.19
تسهیلات اعتباری خریدار 332149.00
374147 377986 398765 397013 391099
قیمت گازوئیل 1.33
1.26 1.25 1.2 1.18 1.19
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
خانه های مسکونی نوساز -2.10
1.1 1.1 -0.5 0.6 1.5
سفارشات ساخت و ساز -8.10
-1 -1 2.45 2.2 2.2
شاخص مسکن 108.75
109 109 109 108 107
نرخ مالکیت مسکن 61.90
61.88 61.91 61.95 61.99 61.37
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86
30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95
56 56 56 56 56
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20
29 29 29 29 28
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75
14.27 14.27 14.27 14.27 13.89
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45
14.25 14.25 14.25 14.25 13.87
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 4.06
2.05 14.42 22.56 8.85 12.24
بارش 102.03
82.24 154 202 108 139