شاخص یاب

ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
نرخ بیکاری 2.50 2.3 2.3 2.4 2.3 2.8
نرخ تورم 1.30 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
موازنه تجاری -444.59 385 407 231 377 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 254 254 256 256 258
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 112.61
112 112 113 114 116
بازار سهام 23869.93
22553 22263 21975 21692 20594
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.13
0.11 0.12 0.13 0.14 0.21
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
1.5 2.1 2 1.9 1.7
رشد GDP سالانه 3.00
1 1.7 1.8 1.9 2.9
تولید ناخالص داخلی 4872.14
4900 4900 5110 5110 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537599.20
541632 546029 544319 547814 564196
تولید ناخالص ملی 562569.10
569306 572629 568181 573258 591682
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129862.00
129000 130000 130000 132000 135000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93
49500 49500 50100 50100 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22
40000 40000 41500 41500 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272.10
4336 4362 4358 4353 4507
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365.30
28791 28961 28933 28904 29925
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107759.60
109376 110023 109915 109807 113683
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.80
217 218 218 218 226
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26247.90
26642 26799 26773 26747 27691
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21864.70
22193 22324 22302 22280 23067
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24250.60
24614 24760 24736 24711 25584
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743.10
8874 8927 8918 8909 9224
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.3 2.3 2.4 2.3 2.8
افراد شاغل 66360.00
66614 66716 66844 66965 67793
افراد بیکار 1720.00
1671 1661 1650 1640 1600
قسمت مدت زمان اشتغال 7270.00
7290 7328 7370 7411 7823
استخدام تمام وقت 22274.00
22141 22100 22117 22120 22119
نرخ اشتغال 60.00
59.6 59.2 61.2 59.5 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50
61.3 60.8 61.5 61.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 3.80
3.72 3.73 3.73 3.73 3.73
بهره وری 99.40
103 97.97 102 98.06 98.1
پست های خالی شغلی 964.44
969 964 961 960 953
دستمزد 431722.00
306000 689000 328000 559000 707000
دستمزد در تولید 600465.00
342000 825000 356000 578000 846000
رشد دستمزد 1.50
1.68 1.83 1.97 1.95 1.97
حداقل دستمزد 848.00
848 848 870 870 900
جمعیت 126.71
127 126 127 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60
102 103 102 102 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.20
101 102 102 102 105
اندازه اصل تورم 0.90
0.9 1 1.2 1.3 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.20
102 105 102 105 105
قیمت تولید 101.70
102 103 103 104 108
قیمت صادرات 97.10
97.8 97.6 97.4 97.1 97.4
قیمت واردات 101.10
102 100 100 100 100
تورم مواد غذایی 2.10
1.3 1.6 1.7 2.6 1.9
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
3 3.2 2.9 2.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60
101 101 101 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.10
98.88 100 101 101 104
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.10
-0.1 -0.1 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.04
-0.04 -0.04 0.07 0.07 0.17
عرضه پول M0 99977.50
99100 99093 99085 99085 99086
عرضه پول M1 759410.00
771239 781759 791708 801432 892944
عرضه پول M2 1006108.00
1015087 1023450 1031517 1039438 1117938
عرضه پول M3 1337717.80
1342154 1350873 1359508 1368081 1450699
ترازنامه بانک مرکزی 550936.30
552153 564657 576210 587297 684681
ذخایر ارزی 1259300.00
1260862 1263012 1264988 1266860 1283214
وام به بخش خصوصی 458295.10
456890 456811 456779 456768 456761
نرخ بهره سپرده 0.30
0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی -1481.70
-180 -120 -57.65 -57.65 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 2312.00
219 172 172 172 172
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40
227 226 227 228 227
میزان رشد وام 2.20
2.1 2.2 2.4 2.3 2.4
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -444.59
385 407 231 377 410
صادرات 6691.56
6936 6869 6832 6811 6450
واردات 7136.16
6551 6412 6600 6434 6040
حساب جاری 2010.00
2043 1685 1940 1828 1869
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02
3.5 3.5 2 2 3.17
بدهی خارجی 426882.00
425969 431289 437044 442752 494648
رابطه مبادله 96.00
96.35 97.26 97.21 96.71 97.01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11334.00
12946 12504 12431 12411 12407
گردش سرمایه -8462.00
21151 5107 42654 12661 12456
درآمد گردشگری 17929000.00
22696816 19637051 21800078 20258010 20880579
ورود توریست 2577800.00
2512700 2722200 2728600 2732600 2739400
ذخایر طلا 765.20
765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 3.60
2.2 2.2 1.5 1.5 1.3
تولید نفت خام 4.00
3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00
254 254 256 256 258
بودجه دولت -4.50
-4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.4
ارزش بودجه دولت -113831.00
-54637 -54452 -54475 -54475 -54453
هزینه های دولت 106792.20
108106 108802 108703 108821 112423
مخارج نظامی 46555.98
46434 46566 46686 46807 47183
درخواست پناهندگی 1648.00
1603 1604 1606 1605 1605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05
39.07 38.99 38.99 38.98 38.95
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 21.00
18 17 21 20 2
شاخص PMI خدمات 51.50
51.3 52.5 52 51.3 50.8
شاخص PMI تولید 52.90
52.9 51.9 52 53 51
تولید صنعتی 2.20
-1.1 3 1.7 0.3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
0.3 0.7 0.5 -0.2 0.1
تولید صنعتی 2.40
1.12 2.5 1.8 1.8 3
استفاده از ظرفیت 99.20
102 102 102 102 102
میزان سفارشات جدید 1138.84
1044 1047 1048 1048 1048
سفارشات ماشین آلات 11.00
3 -0.6 1.7 -1.4 0.2
تغییرات موجودی انبار 443.30
507 560 417 385 446
ورشکستگی 694.00
693 702 707 706 705
سود شرکت سهامی 26401.12
22836 24598 22164 26552 25516
شاخص همزمان 116.30
116 116 115 115 115
بررسی ناظران اقتصاد 48.10
47.56 46.89 46.44 46.1 45.15
تولید خودرو 702993.00
729585 688575 826652 794641 694206
ثبت خودرو 200355.00
278032 229486 253726 273989 234962
شاخص اقتصادی مقدم 103.50
102 101 101 101 102
تمایلات کسب و کار کوچک 14.00
15 13 15 12 -4
سرعت اینترنت 20171.96
22329 22872 23231 23638 27785
آدرس های IP 43689566.00
43485442 43485720 43487420 43486465 43487808
سرمایه گذاری خصوصی 12.80
10.61 10.53 9.97 5.91 8.34
استخراج معدن -10.10
-4.83 -3.36 -2.39 -1.87 -1.32
پی ام آی غیر توليدی 24.00
23 24 24 26 21
تولید فولاد 8419.67
8312 8513 8562 8510 8510
تولید سیمان 5196.00
4903 4969 4981 4980 4979
شاخص رقابتی 5.49
5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
رتبه رقابتی 9.00
9 9 9 9 9
پی ام آی مرکب 52.00
51.78 51.55 51.51 51.52 51.53
آسانی کسب و کار 34.00
36 36 36 36 39
شاخص فساد مالی 73.00
74 74 75 75 73
رتبه فساد مالی 20.00
19 19 19 19 19
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.30
43.9 44 43.9 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
1.2 0.8 0.05 0.05 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
1.6 -0.9 1.7 2.1 0.9
مخارج خانوار 0.10
-0.39 0.71 -0.64 -0.7 2
هزینه های مصرف کننده 301316.40
303255 306096 305186 307041 316281
درآمد قابل تصرف شخص 485.33
362 767 365 610 820
پس انداز های شخصی 31.60
11 50 5 42 48
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1.1 1.1 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40
58.5 58.8 58 57.5 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 334396.00
359274 365692 371555 377149 414719
قیمت گازوئیل 1.36
1.39 1.31 1.24 1.17 0.92
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز -0.70
-2.52 0.6 -1.97 -1.94 1.5
سفارشات ساخت و ساز -9.30
-3.35 2.2 -2.7 -2.7 2.2
شاخص مسکن 112.02
112 112 115 114 118
نرخ مالکیت مسکن 61.70
61.77 61.8 61.82 61.84 62.11
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86
30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95
55.95 55.95 56 56 56
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45
14.45 14.45 14.45 14.45 14.54
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 4.06
22.56 8.85 2.06 19.56 12.24
بارش 102.03
202 108 82.4 136 139