ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5
نرخ بیکاری 2.80 3.2 3.3 3.2 3.2 3.8
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.5 0.7 2
نرخ بهره -0.10 -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 418.77 250 300 306 303 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 252 252 252 255
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 109.28 114 115 117 118 130
بازار سهام 19394.72 19800 19600 19400 19200 17000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.3 1.1 1 0.9 1.7
رشد GDP سالانه 4.00 1.5 0.5 1.44 0.98 2.9
تولید ناخالص داخلی 4939.38 5350 5350 5870 5870 6660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531530.60 531641 533815 533887 535153 536101
تولید ناخالص ملی 555798.60 550855 551864 552851 553850 563928
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127143.10 127942 128826 129480 130122 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 47607.70 45100 45100 48088 48183 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38239.80 36000 36000 37889 37895 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700.10 5284 4963 5013 5062 5437
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28188.70 28820 28880 29022 29163 30429
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814.20 108307 108302 107843 107385 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 233.30 225 225 228 230 231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30803 30791 30765 30739 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201.40 52569 41345 50530 59715 85779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24766.70 24768 25014 24945 24876 24808
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424.00 8884 9223 9418 9613 11527
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.80 3.2 3.3 3.2 3.2 3.8
افراد شاغل 65310.00 65332 65315 65328 65318 65322
افراد بیکار 1890.00 1895 1904 1900 1903 1902
قسمت مدت زمان اشتغال 7133.00 7146 7189 7230 7270 7678
استخدام تمام وقت 21263.00 21161 21147 21156 21157 21157
نرخ اشتغال 59.30 58.58 58.16 58.55 58.54 58.47
نرخ مشارکت نیروی کار 61.00 61.1 61.11 61.11 61.11 61.11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.29 1.28 1.29 1.3 1.72
نرخ بیکاری جوانان 5.00 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
بهره وری 101.40 102 97.37 102 97.36 97.44
پست های خالی شغلی 961.54 966 973 979 985 1006
آگهی های کار 362.56 384 384 380 383 382
دستمزد 526.04 308 672 322 545 701
دستمزد در تولید 557.72 332 808 350 563 822
رشد دستمزد -0.40 0.19 0.12 0.15 0.13 0.13
حداقل دستمزد 823.00 823 823 860 860 900
جمعیت 126.86 126 126 126 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.5 0.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.1 0.01 0.01 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 101 103 100 100 113
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 102 103 100 100 111
اندازه اصل تورم 0.40 0.1 0.4 0.43 0.43 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.90 101 104 101 104 104
قیمت تولید 98.80 99.08 99.29 99.37 99.4 105
قیمت صادرات 95.00 93.44 93.59 93.63 93.61 93.61
قیمت واردات 91.10 89.26 89.28 89.32 89.3 89.3
تورم مواد غذایی 0.80 1.3 1.3 0.83 0.83 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.72 2.54 2.02 1.38 1
CPI Housing Utilities 99.70 99.66 99.62 99.59 99.55 99.19
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.30 98.24 98.23 98.23 98.24 98.24
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 0.13
عرضه پول M0 95945.50 95030 95021 95036 95032 95032
عرضه پول M1 714971.60 716389 717214 717488 717543 717556
عرضه پول M2 978484.70 986734 996598 1005781 1014690 1100958
عرضه پول M3 1301853.50 1307578 1316919 1326133 1335277 1423422
ترازنامه بانک مرکزی 505560.20 515557 530997 546550 561952 705858
ذخایر ارزی 1260040.00 1256416 1260016 1262865 1265485 1288454
وام به بخش خصوصی 449217.70 446791 446777 446771 446766 446762
نرخ بهره سپرده 0.30 0.3 0.28 0.28 0.28 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی -302.50 -9.78 -1.51 -1.43 -1.43 -1.43
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -145.50 199 191 191 191 191
میزان رشد وام 3.30 3.37 3.47 3.52 3.55 3.61
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231.10 234 235 234 233 235
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 418.77 250 300 306 303 410
صادرات 6494.89 5850 5900 6434 6420 6450
واردات 6076.12 5600 5600 6111 6109 6040
حساب جاری 934.60 2001 1578 1857 1728 1766
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.32 3.13 3.19 3.25 2.42
بدهی خارجی 387147.00 400208 410844 415188 420746 474042
رابطه مبادله 104.30 105 105 105 106 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14614.00 13696 13741 13835 13864 13872
گردش سرمایه 13292.00 17789 17807 17809 17813 17812
درآمد گردشگری 21463000.00 18924967 16734781 18114350 17245241 17577881
ورود توریست 2681500.00 2365761 2379864 2388333 2393257 2399730
ذخایر طلا 765.22 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 2.45 2.4 2.65 2.39 2.12 0.11
تولید نفت خام 4.00 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 252 252 252 255
بودجه دولت -4.50 -4.66 -4.69 -4.66 -4.62 -4.54
ارزش بودجه دولت 17171.00 -40957 -50988 369 -100209 -58865
هزینه های دولت 106143.10 106477 106795 107152 107518 111542
مخارج نظامی 41569.00 41582 41746 41812 41879 42204
درخواست پناهندگی 971.00 983 996 987 994 991
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 38.97 38.77 38.62 38.47 37.69
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 17.00 19.15 10 21.08 21.42 2
شاخص PMI تولید 52.10 52.3 52.4 51.8 51 51
شاخص PMI خدمات 52.00 52.5 52.1 52 51.7 50.8
تولید صنعتی 5.50 2.5 2.86 5.98 5.98 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20 0.19 0.4 0.09 0.09 0.1
تولید صنعتی 6.71 7.02 1.2 7.11 7.11 3
استفاده از ظرفیت 101.90 102 102 102 102 102
میزان سفارشات جدید 966.13 957 957 957 957 957
سفارشات ماشین آلات -1.90 -0.83 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
تغییرات موجودی انبار -876.40 -533 -30.82 367 618 488
ورشکستگی 714.00 711 727 736 732 731
سود شرکت سهامی 20131.44 19545 21667 20749 21670 21442
شاخص همزمان 117.20 118 118 118 119 119
بررسی ناظران اقتصاد 49.70 48.5 47.6 46.93 46.42 45.04
تولید خودرو 740349.00 663679 670977 687389 689437 685936
ثبت خودرو 241127.00 261973 189792 232427 200233 203418
شاخص اقتصادی مقدم 106.30 107 108 108 108 108
تمایلات کسب و کار کوچک 7.00 6.66 7.06 5.75 6.18 5.98
تولید فولاد 8390.94 8564 8591 8588 8580 8581
پی ام آی غیر توليدی 23.00 24.6 25.67 26.26 26.72 27.4
Private Investment 4.50 6.59 4.03 3.82 3.26 4.32
استخراج معدن 7.46 1.01 -0.3 -0.9 -1.21 -1.55
تولید سیمان 4851.00 4794 4845 4859 4855 4854
شاخص رقابتی 5.48 5.47 5.47 5.49 5.49 5.44
رتبه رقابتی 8.00 8 8 9 9 5
پی ام آی مرکب 51.80 51.13 51.09 51.31 51.34 51.31
آسانی کسب و کار 34.00 37 38 39 39 45
شاخص فساد مالی 72.00 71 70 71 71 73
رتبه فساد مالی 20.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.80 44 44.16 44.14 44.13 44.14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.12 1.2 0.03 0.04 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2.15 0.5 2.15 2.15 0.9
مخارج خانوار 2.30 0.42 0.5 -0.67 -0.73 2
هزینه های مصرف کننده 301474.10 301378 301896 302789 303078 307843
درآمد قابل تصرف شخص 593.99 392 454 402 438 427
پس انداز های شخصی 42.10 7.19 20.84 11.16 19.13 15.85
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.50 61.25 61.14 61.02 60.88 60.12
تسهیلات اعتباری خریدار 334522.00 389870 410424 449077 468499 629196
قیمت گازوئیل 1.19 1.17 1.15 1.13 1.1 0.94
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
خانه های مسکونی نوساز 1.70 2.2 1.5 1.1 1.1 1.5
سفارشات ساخت و ساز 2.30 4.3 3 -1 -1 2.2
شاخص مسکن 110.63 112 113 113 113 114
نرخ مالکیت مسکن 61.90 61.98 62.02 62.04 62.06 62.03
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 54.67 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.9 30.03 29.95 29.88 29.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 16.43 16.59 16.79 16.99 18.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.43 14.47 14.49 14.5 14.6