شاخص یاب

ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
نرخ بیکاری 2.20 2.3 2.3 2 2 2.8
نرخ تورم 0.70 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
موازنه تجاری 721.41 385 407 231 377 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 254 254 256 256 258
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 111.39
112 114 116 118 125
بازار سهام 22697.88
20905 20123 19369 18646 16010
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04
0.04 0.05 0.06 0.08 0.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10
1.8 2.1 2 1.3 1.7
رشد GDP سالانه -0.60
1 1.7 1.8 1.9 2.9
تولید ناخالص داخلی 4872.14
4900 4900 5110 5110 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533911.30
542955 545944 544590 540852 564109
تولید ناخالص ملی 556369.20
570604 571743 567497 563602 590766
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127504.00
130000 130000 130000 129000 135000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93
49500 49500 50100 50100 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22
40000 40000 41500 41500 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272.10
4349 4362 4358 4328 4507
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365.30
28876 28961 28933 28734 29925
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107759.60
109699 110023 109915 109160 113683
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.80
218 218 218 217 226
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26247.90
26720 26799 26773 26589 27691
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21864.70
22258 22324 22302 22149 23067
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24250.60
24687 24760 24736 24566 25584
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743.10
8900 8927 8918 8857 9224
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.20
2.3 2.3 2 2 2.8
افراد شاغل 66730.00
67207 67484 67733 67970 69744
افراد بیکار 1510.00
1479 1438 1402 1372 1240
قسمت مدت زمان اشتغال 7252.00
7302 7344 7385 7426 7835
استخدام تمام وقت 22309.00
22007 21999 22018 22018 22017
نرخ اشتغال 60.30
59.6 59.2 61.2 59.5 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70
61.3 60.8 61.5 61.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 3.40
3.59 3.59 3.57 3.57 3.57
بهره وری 96.70
107 102 106 102 102
پست های خالی شغلی 963.53
974 976 976 976 977
دستمزد 309902.00
306000 689000 328000 559000 707000
دستمزد در تولید 329384.00
342000 825000 356000 578000 846000
رشد دستمزد 2.10
1.28 1.43 1.52 1.49 1.49
حداقل دستمزد 848.00
848 848 870 870 900
جمعیت 126.71
127 126 127 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.70
1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.1 0.2 0 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90
102 103 102 102 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00
101 102 102 102 105
اندازه اصل تورم 0.80
0.9 1 1.2 1.3 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.50
102 105 102 105 105
قیمت تولید 101.30
102 103 103 104 108
قیمت صادرات 97.20
97.49 97.09 97.06 97.15 97.13
قیمت واردات 100.60
102 100 100 100 100
تورم مواد غذایی 0.40
1.3 1.6 1.7 2.6 1.9
تغییر قیمت تولید کننده 2.80
3 3.2 2.9 2.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60
101 101 101 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.60
98.88 100 101 101 104
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.10
-0.1 -0.1 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.04
-0.04 -0.04 0.06 0.06 0.16
عرضه پول M0 99060.80
99100 99093 99085 99085 99086
عرضه پول M1 759469.40
771239 781759 791708 801432 892944
عرضه پول M2 1007170.90
1015087 1023450 1031517 1039438 1117938
عرضه پول M3 1333208.50
1342154 1350873 1359508 1368081 1450699
ترازنامه بانک مرکزی 537016.80
548190 558999 569345 579345 666211
ذخایر ارزی 1258700.00
1258130 1259319 1260842 1262410 1276527
وام به بخش خصوصی 456475.70
456890 456811 456779 456768 456761
نرخ بهره سپرده 0.30
0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 601.40
-180 -120 -32.17 -32.17 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -5.60
176 175 175 175 175
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40
227 226 227 228 227
میزان رشد وام 2.20
2.1 2.2 2.4 2.3 2.4
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 721.41
385 407 231 377 410
صادرات 7052.39
6936 6869 6832 6811 6450
واردات 6330.98
6551 6412 6600 6434 6040
حساب جاری 1938.30
2043 1685 1940 1828 1869
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02
3.5 3.5 2 2 3.17
بدهی خارجی 413448.00
425969 431289 437044 442752 494648
رابطه مبادله 96.60
96.02 96.77 96.85 96.74 96.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5651.00
12946 12504 12431 12411 12407
گردش سرمایه 33063.00
21151 5107 42654 12661 12456
درآمد گردشگری 23582000.00
21431738 18904556 20676755 19435991 19933778
ورود توریست 2704500.00
2723600 2735600 2743500 2748500 2756900
ذخایر طلا 765.20
765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 3.60
2.2 2.2 1.5 1.5 1.3
تولید نفت خام 4.00
3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00
254 254 256 256 258
بودجه دولت -4.50
-4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.4
ارزش بودجه دولت 53517.00
-54637 -54452 -54475 -54475 -54453
هزینه های دولت 106654.00
108397 108775 108787 108041 112394
مخارج نظامی 46555.98
46434 46566 46686 46807 47183
درخواست پناهندگی 1648.00
1603 1604 1606 1605 1605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05
39.07 38.99 38.99 38.98 38.95
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 21.00
18 17 21 20 2
شاخص PMI خدمات 51.40
51.3 52.5 52 51.3 50.8
شاخص PMI تولید 53.00
52.4 51.9 52 53 51
تولید صنعتی 4.20
4.66 3.31 4.68 4.69 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
0.02 0.7 0.02 0.02 0.1
تولید صنعتی 4.32
4.8 2.5 4.83 4.84 3
استفاده از ظرفیت 102.00
102 102 102 102 102
میزان سفارشات جدید 1121.84
1044 1047 1048 1048 1048
سفارشات ماشین آلات -3.70
3 -0.6 1.7 -1.4 0.2
تغییرات موجودی انبار 455.70
507 560 417 385 446
ورشکستگی 690.00
693 702 707 706 705
سود شرکت سهامی 20165.23
18863 21169 20007 21978 21172
شاخص همزمان 116.10
116 116 116 116 116
بررسی ناظران اقتصاد 48.10
47.56 46.89 46.44 46.1 45.15
تولید خودرو 667610.00
729585 688575 826652 794641 694206
ثبت خودرو 252477.00
278032 229486 253361 273989 234962
شاخص اقتصادی مقدم 106.90
108 108 108 108 108
تمایلات کسب و کار کوچک 14.00
15 13 15 12 -4
سرعت اینترنت 20171.96
22329 22872 23231 23638 27785
آدرس های IP 43689566.00
43485442 43485720 43487420 43486465 43487808
سرمایه گذاری خصوصی 3.40
3.16 3.33 3.63 3.29 3.61
استخراج معدن -6.80
-3.27 -2.29 -1.8 -1.55 -1.29
پی ام آی غیر توليدی 24.00
23 24 24 26 21
تولید فولاد 9093.15
8892 8994 9046 9008 9006
تولید سیمان 4825.00
4980 4972 4976 4978 4978
شاخص رقابتی 5.49
5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
رتبه رقابتی 9.00
9 9 9 9 9
پی ام آی مرکب 52.10
51.6 51.49 51.51 51.52 51.52
آسانی کسب و کار 34.00
36 36 36 36 39
شاخص فساد مالی 73.00
74 74 75 75 73
رتبه فساد مالی 20.00
19 19 19 19 19
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.70
43.9 44 43.9 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.70
0.13 0.8 0.04 0.04 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60
1.6 -0.9 1.7 2.1 0.9
مخارج خانوار -3.90
-0.91 0.71 -0.72 -0.72 2
هزینه های مصرف کننده 299481.10
304125 306031 305471 303374 316213
درآمد قابل تصرف شخص 324.45
362 767 365 610 820
پس انداز های شخصی -1.10
11 50 5 42 48
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1.1 1.1 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40
57.48 57.53 57.55 57.56 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 342789.00
359274 365692 371555 377149 414719
قیمت گازوئیل 1.38
1.31 1.23 1.17 1.1 0.62
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 1.30
-1.55 0.6 -1.22 -1.24 1.5
سفارشات ساخت و ساز -18.70
-0.84 2.2 -0.58 -0.58 2.2
شاخص مسکن 114.02
114 113 114 113 113
نرخ مالکیت مسکن 61.70
61.77 61.8 61.82 61.84 62.11
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86
30.86 30.86 27 27 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95
55.95 55.95 56 56 56
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 8 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45
14.45 14.45 14.45 14.45 14.54
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 4.06
22.56 8.85 2.06 19.56 12.24
بارش 102.03
202 108 82.4 136 139