ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 2.80 3 3.2 3.2 3.3 3.8
نرخ تورم 0.70 0.6 0.5 0.7 0.9 2
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری 285.36 300 446 443 448 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 251 250 250 247
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 112.63 112 111 110 108 95.97
بازار سهام 22266.59 20500 20300 20100 19900 17600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.2 1.1 1.3 1.7
رشد GDP سالانه 1.40 2.4 2 2.2 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4939.38 5350 5870 5870 5870 6660
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 530796.90 530879 531569 531798 531905 530547
تولید ناخالص ملی 556586.70 554970 556032 556307 556571 555718
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124609.70 126454 126786 126906 126957 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 47607.70 45100 47864 47909 47953 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38239.80 36000 38178 38163 38148 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700.10 5189 5258 5326 5395 5777
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28188.70 29512 29726 29940 30154 32982
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814.20 105310 105128 104947 104765 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 233.30 255 260 264 269 320
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30639 30593 30546 30499 29483
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201.40 41345 50530 59715 68900 85779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24766.70 24592 24531 24471 24410 23920
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424.00 9441 9661 9881 10101 11955
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.80 3 3.2 3.2 3.3 3.8
افراد شاغل 65500.00 65641 65635 65630 65627 65596
افراد بیکار 1880.00 1883 1887 1890 1894 1925
قسمت مدت زمان اشتغال 7065.00 7041 7036 7031 7026 6980
استخدام تمام وقت 21297.00 21126 21044 20971 20908 20593
نرخ اشتغال 59.40 59.52 59.45 59.53 59.52 59.65
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 61.19 61.2 61.3 61.35 61.67
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.28 1.29 1.3 1.31 1.72
نرخ بیکاری جوانان 5.10 4.97 5.02 5.04 5.06 5.22
بهره وری 103.90 99.85 99.4 98.98 98.59 95.66
پست های خالی شغلی 968.18 981 979 977 974 951
آگهی های کار 390.75 319 332 323 319 301
دستمزد 299264.00 672000 322000 545000 306000 701000
دستمزد در تولید 334.89 808 350 563 342 822
رشد دستمزد 0.90 0.66 0.67 0.74 0.8 1.13
حداقل دستمزد 823.00 823 860 860 860 900
جمعیت 126.86 126 126 126 127 124
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.70 0.6 0.5 0.7 0.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.07 0.07 0.07 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 103 100 100 100 113
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 103 100 100 100 111
اندازه اصل تورم 0.70 0.5 0.7 0.6 0.7 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.20 104 101 104 101 103
قیمت تولید 99.40 99.02 99.05 99.08 99.11 105
قیمت صادرات 97.20 96.29 96.63 96.97 97.31 100
قیمت واردات 94.10 93.57 94.11 94.65 95.19 99.26
تورم مواد غذایی 1.00 1 1 1.1 1.1 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 3 2.5 2.7 2.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.70 99.69 99.67 99.65 99.63 99.37
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 97.63 97.62 97.61 97.6 97.52
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.04 -0.02 0 0.04 0.13
عرضه پول M0 96539.50 96355 96393 96366 96346 96192
عرضه پول M1 721482.80 716961 717040 716907 716685 714282
عرضه پول M2 981902.80 980251 980609 980692 980642 979423
عرضه پول M3 1313364.30 1318746 1326424 1332520 1337281 1346197
ترازنامه بانک مرکزی 518046.10 518552 520705 521397 521381 515926
ذخایر ارزی 1260900.00 1271324 1272468 1272174 1271316 1260412
وام به بخش خصوصی 450429.20 445373 445373 445373 445373 445373
نرخ بهره سپرده 0.30 0.3 0.33 0.35 0.37 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 182.40 62 -620 -20 -180 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -105.00 184 185 185 185 185
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231.10 234 234 234 234 241
میزان رشد وام 2.80 2.75 2.57 2.43 2.31 1.4
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 285.36 300 446 443 448 410
صادرات 6693.07 5900 6499 6421 6357 6450
واردات 6407.72 5600 6032 5981 5929 6040
حساب جاری 2271.20 1595 1399 1287 1220 1108
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.7 3.76 3.82 3.87 2.66
بدهی خارجی 390590.00 390461 390410 389551 388339 377309
رابطه مبادله 103.30 105 105 105 105 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21495.00 7939 7132 6659 6342 5733
گردش سرمایه 20327.00 12823 10990 9966 9095 5841
درآمد گردشگری 15118000.00 17122251 18576971 17657632 17425237 15079082
ورود توریست 2595200.00 2308500 2335100 2351300 2359100 2313900
ذخایر طلا 765.22 765 765 765 764 762
شاخص تروریسم 2.45 2.65 2.39 2.12 1.86 0.11
تولید نفت خام 4.00 4.16 4.21 4.26 4.31 4.72
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250.40 251 251 250 250 247
بودجه دولت -4.50 -4.28 -4.26 -4.24 -4.21 -4.16
ارزش بودجه دولت -99315.00 -52411 1761 -82917 -39306 -55499
هزینه های دولت 106331.80 106310 106446 106469 106515 106473
مخارج نظامی 41569.00 41838 41905 41972 42039 42391
درخواست پناهندگی 1360.00 1335 1329 1323 1318 1270
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 38.52 38.34 38.15 37.96 37.75
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 22.00 10 21.92 18.99 15.18 2
شاخص PMI تولید 52.80 53 53.8 52.4 52.4 51
شاخص PMI خدمات 53.40 52.1 52 51.7 51.25 50.8
تولید صنعتی 2.60 2.86 0.7 0.78 1 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
تولید صنعتی 2.70 1.2 0.71 0.79 1.01 3
استفاده از ظرفیت 101.80 105 105 106 106 108
میزان سفارشات جدید 1011.40 991 991 995 998 1020
سفارشات ماشین آلات -8.10 0.12 0.33 0.29 0.26 0.26
تغییرات موجودی انبار -1247.60 -251 284 588 755 477
ورشکستگی 733.00 710 740 765 789 954
سود شرکت سهامی 22389.97 20518 19994 20635 20392 19593
شاخص همزمان 115.80 117 116 115 114 106
بررسی ناظران اقتصاد 52.20 50.68 48.94 47.9 47.12 45.21
تولید خودرو 738821.00 645077 668841 678615 678722 685867
ثبت خودرو 200547.00 240926 249852 261577 264565 263099
شاخص اقتصادی مقدم 106.60 108 107 106 104 97.65
تمایلات کسب و کار کوچک 10.00 10.03 8.87 6.39 3.53 -10.47
آدرس های IP 43689566.00 42896482 42604062 42319334 42038894 40020117
سرمایه گذاری خصوصی 1.50 -0.59 -1.13 -1.5 -1.7 -1.91
استخراج معدن -1.90 0.68 -0.44 -0.96 -1.21 -1.45
تولید فولاد 8623.07 8688 8708 8721 8729 8746
پی ام آی غیر توليدی 23.00 22.58 21.47 20.04 18.42 7.1
تولید سیمان 4980.00 5174 5312 5389 5451 5882
شاخص رقابتی 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.42
رتبه رقابتی 9.00 9 9 9 9 6
پی ام آی مرکب 53.40 52.18 51.34 51.31 51.41 51.41
آسانی کسب و کار 34.00 35 34 34 33 30
شاخص فساد مالی 72.00 71 71 71 72 73
رتبه فساد مالی 20.00 19 19 19 18 19
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.50 44.52 44.53 44.31 44.02 42.85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1.2 0 -0.01 0 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 0.5 1.98 2.03 2.08 0.9
مخارج خانوار -0.30 0.5 -0.76 -0.75 -0.73 2
هزینه های مصرف کننده 299374.40 301589 302248 302145 302283 301892
درآمد قابل تصرف شخص 358.53 434 428 429 429 429
پس انداز های شخصی 11.20 18.47 8.79 14.31 11.2 12.32
نرخ وام بانکی 1.00 1.01 1.03 1.05 1.08 1.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 53.72 52.77 52.18 51.71 50.96
تسهیلات اعتباری خریدار 330872.00 397419 417056 438070 450774 473239
قیمت گازوئیل 1.20 1.19 1.21 1.1 1.1 0.94
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
خانه های مسکونی نوساز -2.90 1.5 1.1 1.1 -0.34 1.5
سفارشات ساخت و ساز -11.60 3 -1 -1 2.25 2.2
شاخص مسکن 110.63 110 110 110 110 108
نرخ مالکیت مسکن 61.90 61.99 62 62 62.01 61.53
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 54 54 54 54 53
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.34 29.17 28.99 28.81 27.89
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 14.92 14.79 14.66 14.53 13.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.13 14.07 14.01 13.95 13.48