ژاپن

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.25 0.5 0.5
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3 3.2 3.3 3.8
نرخ تورم 0.50 0.7 0.9 1 1.1 2
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری 153.00 497 479 250 300 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 230 231 233 234 243
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 114.72 120 121 122 123 141
بازار سهام 19069.12 19000 18800 18600 18400 15500
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 0.06 0.06 0.06 0.9 0.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.25 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.1 1.2 1.3 1.1 1.7
رشد GDP سالانه 1.30 1.6 1 1.5 0.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4123.26 4510 4510 4510 4510 5150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 522963.40 527000 527000 526000 526000 527000
تولید ناخالص ملی 544398.90 549342 550875 552575 554372 576824
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122063.80 122731 122140 122260 122176 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 44656.80 45100 45100 45100 45100 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35804.23 36000 36000 36000 36000 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6277.20 6252 6226 6201 6175 5654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28205.10 27988 28217 28445 28674 31700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111231.70 110709 110510 110312 110113 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 193.80 178 193 208 223 216
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30827 30815 30803 30791 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95137.40 96133 95605 95077 94549 97135
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24319.00 23660 23653 23646 23640 23480
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7612.40 6939 7067 7196 7324 9865
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3 3.2 3.3 3.8
افراد شاغل 64440.00 64438 64430 64436 64431 64433
افراد بیکار 2050.00 2031 2019 2028 2021 2024
قسمت مدت زمان اشتغال 6969.00 7142 7184 7226 7268 7771
استخدام تمام وقت 20974.00 20839 20843 20842 20842 20842
نرخ اشتغال 58.20 57.8 58.13 58.03 57.96 58.01
نرخ مشارکت نیروی کار 60.00 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.31 1.3 1.29 1.28 1.72
نرخ بیکاری جوانان 4.30 5.21 5.2 5.2 5.2 5.2
بهره وری 98.80 103 99.02 103 99.04 99.04
پست های خالی شغلی 921.20 921 921 921 921 921
آگهی های کار 399.15 426 413 415 416 416
دستمزد 310.04 310 539 308 672 701
دستمزد در تولید 348.75 350 556 332 808 822
رشد دستمزد 0.20 0.18 0.2 0.2 0.2 0.2
حداقل دستمزد 823.00 823 823 823 823 900
جمعیت 126.82 127 127 127 127 126
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 0.50 0.7 0.9 1 1.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 99 100 101 103 113
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80 100 100 102 103 111
اندازه اصل تورم -0.40 -0.2 0.1 0.1 0.4 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 92.90 93.21 96.07 92.81 95.87 95.61
قیمت تولید 99.70 103 103 99.64 99.65 105
قیمت صادرات 101.00 102 102 102 102 102
قیمت واردات 97.30 101 101 101 101 101
تورم مواد غذایی 3.60 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 -0.55 0.29 0.78 0.97 1
CPI حمل و نقل 98.00 98.66 98.64 98.58 98.58 98.58
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.13
عرضه پول M0 94817.40 92356 92354 92376 92370 92370
عرضه پول M1 689330.40 679353 679500 679485 679470 679462
عرضه پول M2 958732.00 961087 968003 975250 982605 1066088
عرضه پول M3 1278798.70 1291053 1299978 1307396 1313548 1340157
ترازنامه بانک مرکزی 476498.00 496688 516197 535535 554711 772916
ذخایر ارزی 1216903.00 1203460 1198811 1196500 1194872 1180773
وام به بخش خصوصی 443274.70 438800 438757 438762 438762 438761
نرخ بهره سپرده 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 246.50 -1.18 -1.35 -1.35 -1.35 -1.35
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 332.10 185 192 192 192 192
میزان رشد وام 2.60 2.47 2.52 2.55 2.56 2.59
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 243.08 243 244 245 245 254
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 153.00 497 479 250 300 410
صادرات 5956.51 5785 5765 5850 5900 6450
واردات 5804.00 5288 5286 5600 5600 6040
حساب جاری 1415.50 479 344 255 198 1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.3 2.3 3.2 3.87 2.44
بدهی خارجی 368563.00 379520 382461 385513 388592 415943
رابطه مبادله 103.80 101 101 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6090.00 12411 12036 12048 12061 12062
گردش سرمایه 10875.00 24014 23941 23980 23970 23971
درآمد گردشگری 20522000.00 17459991 17908100 18539009 19063548 27392106
ورود توریست 1875400.00 1885890 1903974 1914089 1919928 1927787
ذخایر طلا 765.22 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 2.45 1.9 2.15 2.4 2.65 0.11
تولید نفت خام 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 230 231 233 234 243
بودجه دولت -6.00 -6.61 -6.32 -6.03 -5.73 -5.66
ارزش بودجه دولت -51875.00 23263 -116033 -41217 -68656 -69641
هزینه های دولت 106087.60 107011 107392 107812 108221 113394
مخارج نظامی 46345.80 46349 46449 46548 46649 46423
درخواست پناهندگی 1046.00 1051 1052 1052 1052 1052
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 42.59 43.12 43.65 43.37 42.88
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 10.00 5 5 13.73 10 2
شاخص PMI تولید 52.40 52.3 51.6 51.3 51.4 51
شاخص PMI خدمات 52.30 52.5 51.4 51.5 52.1 50.8
تولید صنعتی 4.60 2.3 2.3 2.5 2.86 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.1 0.1 0.09 0.4 0.1
تولید صنعتی 4.62 1.62 1.62 6.59 1.2 3
استفاده از ظرفیت 101.00 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
میزان سفارشات جدید 954.08 960 960 960 960 960
سفارشات ماشین آلات -5.10 0.58 0.58 0.56 0.56 0.56
تغییرات موجودی انبار 1396.90 731 519 392 351 577
ورشکستگی 710.00 688 694 690 690 690
سود شرکت سهامی 16963.94 17166 18673 17476 18848 18441
شاخص همزمان 115.10 115 115 115 115 115
بررسی ناظران اقتصاد 51.40 49.43 48.33 47.4 46.72 44.86
تولید خودرو 730322.00 698753 696177 692299 691720 692562
ثبت خودرو 227766.00 244495 203506 249468 208368 207271
شاخص اقتصادی مقدم 102.70 101 101 101 101 101
تمایلات کسب و کار کوچک 1.00 1.25 3.05 2.51 3.32 2.82
تولید فولاد 8618.01 8739 8739 8739 8739 8739
استخراج معدن 1.83 -1.21 -1.49 -1.57 -1.61 -1.66
تولید سیمان 5176.00 5151 5126 5108 5111 5113
شاخص رقابتی 5.48 5.46 5.46 5.46 5.46 5.45
رتبه رقابتی 8.00 7 7 7 9 6
پی ام آی مرکب 52.80 51.83 51.02 50.74 50.99 50.96
آسانی کسب و کار 34.00 31.73 32.13 32.52 32.92 30.85
شاخص فساد مالی 75.00 77.7 76.38 75.05 73.73 74.96
رتبه فساد مالی 18.00 16.69 16.94 17.2 17.45 19.9
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.10 40.02 40.09 40.16 40.15 40.13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.7 0.7 0.05 1.2 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 1 1 0.16 0.5 0.9
مخارج خانوار -1.50 -0.64 -0.69 -0.72 0.5 2
هزینه های مصرف کننده 296860.10 296690 297067 297452 297847 303206
درآمد قابل تصرف شخص 351.89 404 440 407 428 422
پس انداز های شخصی 12.40 14.09 16.35 14.47 15.87 15.32
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.2
تسهیلات اعتباری خریدار 235780.00 244892 246141 247192 248260 256235
قیمت گازوئیل 1.12 1.14 1.16 1.1 1 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.90 65.96 65.92 65.92 65.92 65.92
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 6.70 0.7 0.7 0.5 0.45 1.5
سفارشات ساخت و ساز -6.00 2 2 4.58 3 2.2
شاخص مسکن 107.89 108 108 108 108 108
نرخ مالکیت مسکن 61.90 61.91 61.95 61.99 62.03 62.49
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 50.84 50.84 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.25 29.25 29.6 29.6 29.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 15.02 15.02 15.2 15.2 15.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.22 14.22 14.39 14.39 14.39