ژاپن

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.3 0.3 0.25 0.5
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.1 3 3.2 3.8
نرخ تورم 0.10 -0.2 -0.1 0.1 0.2 1.7
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری 496.17 528 497 479 250 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 234 234 235 235 243
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 114.41 111 112 113 114 132
بازار سهام 18954.51 17700 17500 17300 17100 14300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.3 0.3 0.25 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3
رشد GDP سالانه 1.30 1.8 1.6 1 1.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4123.26 4220 4310 4310 4310 4670
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 522963.40 527000 527000 526000 526000 527000
تولید ناخالص ملی 544398.90 547849 549504 551031 552785 577365
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122063.80 123000 123000 123000 123000 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 44656.80 44880 45100 45100 45100 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35804.23 35899 36000 36000 36000 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6277.20 6175 6148 6120 6093 5654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28205.10 28674 28880 29087 29293 31700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111231.70 110113 110235 110357 110479 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 193.80 223 219 216 213 216
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30791 30765 30739 30713 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95137.40 94549 94639 94730 94821 97135
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24319.00 23107 23112 23116 23121 22660
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7612.40 7324 7511 7698 7884 9865
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.1 3 3.2 3.8
افراد شاغل 64550.00 64683 64776 64875 64972 65878
افراد بیکار 1970.00 1983 1999 1986 1995 1991
قسمت مدت زمان اشتغال 7012.00 7058 7099 7141 7183 7727
استخدام تمام وقت 20893.00 20857 20860 20863 20862 20862
نرخ اشتغال 58.60 58.06 57.88 58.13 58.1 58.06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40 60.25 60.24 60.24 60.24 60.24
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.28 1.29 1.3 1.31 1.72
نرخ بیکاری جوانان 5.30 5.18 5.21 5.2 5.2 5.2
بهره وری 97.90 95.3 99.85 95.63 100 95.75
پست های خالی شغلی 917.55 917 917 917 917 917
آگهی های کار 491.35 401 435 420 425 424
دستمزد 295.71 663 310 539 308 701
دستمزد در تولید 327.46 804 350 556 332 822
رشد دستمزد 0.10 0.61 0.39 0.48 0.56 1.04
حداقل دستمزد 780.00 810 830 830 830 900
جمعیت 126.82 127 127 127 126 126
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 61 61
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.10 -0.2 -0.1 0.1 0.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 97 99 100 101 113
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80 99 100 100 102 111
اندازه اصل تورم -0.40 -0.3 -0.2 0.1 0.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 92.90 96.01 93.21 96.07 92.81 95.61
قیمت تولید 98.70 104 103 103 98.46 105
قیمت صادرات 98.00 98.9 98.99 98.78 98.77 98.8
قیمت واردات 92.20 94.17 94.34 94.29 94.32 94.31
تورم مواد غذایی 2.30 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5
تغییر قیمت تولید کننده -2.70 -1.83 -0.69 0.14 0.65 1
CPI حمل و نقل 97.90 98.34 98.78 98.74 98.67 98.68
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 0.13
عرضه پول M0 92182.90 92437 93126 93834 94559 105154
عرضه پول M1 672982.80 676233 684775 693410 702139 825378
عرضه پول M2 945101.00 950266 953742 957093 959928 944364
عرضه پول M3 1271018.20 1278380 1289228 1300450 1312072 1515702
ترازنامه بانک مرکزی 463392.20 477005 496691 516199 535536 772871
ذخایر ارزی 1219300.00 1216443 1203460 1198811 1196500 1180773
وام به بخش خصوصی 438246.70 438448 438346 438318 438323 438320
نرخ بهره سپرده 0.40 0.35 0.36 0.36 0.37 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 400.10 86.86 9.94 8.78 8.76 8.76
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -887.60 29.39 197 198 198 198
میزان رشد وام 2.40 2.39 2.47 2.52 2.55 2.59
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 243.08 243 244 245 245 254
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 496.17 528 497 479 250 410
صادرات 5869.90 5824 5785 5765 5850 6450
واردات 5373.73 5296 5288 5286 5600 6040
حساب جاری 1719.90 479 344 255 198 1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.2 2.3 2.3 3.5 2.44
بدهی خارجی 364459.00 376080 382515 385517 389571 425474
رابطه مبادله 106.30 105 105 105 105 105
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44889.00 12263 11862 11686 11749 11762
گردش سرمایه 6648.00 22770 24014 23941 23980 23971
درآمد گردشگری 15218000.00 16256704 16671711 17418062 18155340 30863070
ورود توریست 2135900.00 1970597 2000712 2017227 2026423 2037848
ذخایر طلا 765.22 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 2.45 2.65 2.39 2.12 1.86 0.11
تولید نفت خام 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 234 234 235 235 243
بودجه دولت -6.00 -5.73 -5.72 -5.71 -5.69 -5.66
ارزش بودجه دولت -130165.00 -69670 32776 -117344 -57694 -71503
هزینه های دولت 106087.60 106695 107011 107392 107812 113394
مخارج نظامی 46345.80 46349 46449 46548 46649 46423
درخواست پناهندگی 1046.00 1050 1051 1052 1052 1052
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 42.59 43.12 43.65 43.37 42.88
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 6 5 5 7.72 2
شاخص PMI تولید 51.30 51.3 50.4 51.2 51.3 51
شاخص PMI خدمات 51.80 50 51 51 51.5 50.8
تولید صنعتی -1.30 2.1 2.3 2.3 2.5 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.1 0.1 0.1 0.09 0.1
تولید صنعتی 1.37 1.62 1.62 1.62 8.68 3
استفاده از ظرفیت 96.70 96.52 96.59 96.59 96.59 96.59
میزان سفارشات جدید 948.07 964 964 964 964 964
سفارشات ماشین آلات -3.30 0.11 0.58 0.52 0.51 0.51
تغییرات موجودی انبار 1396.90 1396 731 519 392 577
ورشکستگی 683.00 660 732 642 616 648
سود شرکت سهامی 18263.88 17147 15570 17628 15178 16720
شاخص همزمان 113.90 115 116 116 116 116
بررسی ناظران اقتصاد 52.50 52.21 49.43 48.33 47.4 44.86
تولید خودرو 721364.00 644895 654538 667473 668898 666106
ثبت خودرو 209836.00 208903 243917 203073 249130 206949
شاخص اقتصادی مقدم 101.00 99.38 102 102 102 102
تمایلات کسب و کار کوچک -3.00 0.15 1.25 3.05 2.51 2.82
تولید فولاد 9061.94 8898 8894 8860 8854 8859
استخراج معدن 3.07 0.07 -0.71 -1.13 -1.36 -1.6
تولید سیمان 5349.00 4951 5053 5047 5028 5030
شاخص رقابتی 5.48 5.46 5.46 5.46 5.46 5.45
رتبه رقابتی 8.00 7 7 7 9 6
پی ام آی مرکب 52.00 51.83 51.02 50.74 50.99 50.96
آسانی کسب و کار 34.00 31.33 32.13 32.52 32.92 30.85
شاخص فساد مالی 75.00 73.73 72.73 71.73 70.74 74.96
رتبه فساد مالی 18.00 17.45 17.65 17.84 18.04 19.9
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.90 40.81 40.02 40.09 40.16 40.13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 0.5 0.7 0.7 0.03 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.10 0.8 1 1 -0.91 0.9
مخارج خانوار -0.40 -0.85 -0.69 -0.71 -0.74 2
هزینه های مصرف کننده 296860.10 296339 296690 297067 297452 303206
درآمد قابل تصرف شخص 347.54 426 426 417 425 441
پس انداز های شخصی 7.60 22.07 8.67 19.34 12.09 15.05
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.2
تسهیلات اعتباری خریدار 235780.00 243706 244892 246141 247192 256235
قیمت گازوئیل 1.10 1.19 1.18 1.16 1.1 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.10 66.23 66.3 66.32 66.35 66.48
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 13.70 4 0.7 0.7 0.5 1.5
سفارشات ساخت و ساز 15.20 4 2 2 7.01 2.2
شاخص مسکن 106.65 106 107 106 106 106
نرخ مالکیت مسکن 61.90 62.03 62.06 62.09 62.12 62.49
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 32.26 32.26 31.12 31.12 32.26 29.74
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 50.84 50.84 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.25 29.25 29.25 29.6 29.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 15.02 15.02 15.02 15.2 15.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.22 14.22 14.22 14.39 14.39