ژاپن

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.3 0.3 0.18 0.5
نرخ بیکاری 3.10 3.2 3.1 3 3.2 3.8
نرخ تورم -0.50 -0.2 -0.1 0.1 0.2 1.7
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری -18.71 528 497 479 250 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 234 234 235 235 243
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 103.83 103 104 105 106 123
بازار سهام 17185.00 16600 16400 16200 16100 13400
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.3 0.3 0.18 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3
رشد GDP سالانه 0.70 1.8 1.6 1 1.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4123.26 4220 4310 4310 4310 4670
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531699.40 527000 527000 526000 526000 527000
تولید ناخالص ملی 543605.60 547329 549020 550665 552441 577322
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107744.90 106661 106962 106607 106555 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 44656.80 44880 45100 45100 45100 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35804.23 35899 36000 36000 36000 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6277.20 6271 6245 6219 6193 5760
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28205.10 28674 28880 29087 29293 31700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111231.70 110113 110235 110357 110479 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 193.80 223 219 216 213 216
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30791 30765 30739 30713 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95137.40 94549 94639 94730 94821 97135
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24319.00 23077 23082 23088 23093 22630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7612.40 7324 7511 7698 7884 9865
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.2 3.1 3 3.2 3.8
افراد شاغل 64650.00 64969 65139 65282 65423 66734
افراد بیکار 2120.00 2088 2080 2077 2075 2074
قسمت مدت زمان اشتغال 7007.00 7066 7108 7150 7192 7739
استخدام تمام وقت 20920.00 20857 20859 20862 20862 20862
نرخ اشتغال 58.40 57.67 57.9 57.97 57.87 57.9
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.45 60.53 60.6 60.66 60.87
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.28 1.29 1.3 1.31 1.72
نرخ بیکاری جوانان 4.80 5.04 5.05 5.04 5.04 5.04
بهره وری 96.10 94.11 98.41 94.08 98.51 94.16
پست های خالی شغلی 909.78 910 910 910 910 910
آگهی های کار 390.96 394 399 398 398 398
دستمزد 299.32 663 310 539 308 701
دستمزد در تولید 335.40 804 350 556 332 822
رشد دستمزد -0.10 0.76 0.63 0.66 0.74 1.15
حداقل دستمزد 780.00 810 830 830 830 900
جمعیت 126.82 127 127 127 126 126
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 61 61
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم -0.50 -0.2 -0.1 0.1 0.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70 97 99 100 101 113
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60 99 100 100 102 111
اندازه اصل تورم -0.50 -0.3 -0.2 0.1 0.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.30 96.72 93.93 96.81 94.11 97.8
قیمت تولید 98.80 104 103 103 98.53 105
قیمت صادرات 96.70 97.68 97.88 97.78 97.76 97.77
قیمت واردات 89.90 90.57 90.78 90.59 90.75 90.66
تورم مواد غذایی 0.60 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5
تغییر قیمت تولید کننده -3.20 -2.01 -0.93 -0.09 0.44 1
CPI حمل و نقل 98.60 98.8 99.14 99.08 99.03 99.04
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0 0.13
عرضه پول M0 91769.10 92816 93500 94203 94924 105451
عرضه پول M1 667780.10 677270 685640 694106 702668 823694
عرضه پول M2 943235.30 950673 954294 957859 960785 945812
عرضه پول M3 1267881.70 1277469 1288473 1299875 1311705 1522720
ترازنامه بانک مرکزی 457225.40 478285 498488 518355 538013 779441
ذخایر ارزی 1260145.00 1261426 1264159 1267204 1270286 1305726
وام به بخش خصوصی 436393.60 437039 436870 436840 436835 436831
نرخ بهره سپرده 0.40 0.35 0.36 0.36 0.37 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی 72.00 -49.29 -52.25 -52.29 -52.29 -52.29
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 317.70 189 193 193 193 193
میزان رشد وام 2.20 2.32 2.33 2.33 2.33 2.33
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 243.08 243 244 245 245 254
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -18.71 528 497 479 250 410
صادرات 5316.35 5824 5785 5765 5850 6450
واردات 5335.06 5296 5288 5286 5600 6040
حساب جاری 2008.00 479 344 255 198 1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.2 2.3 2.3 3.5 2.44
بدهی خارجی 364459.00 376080 382515 385517 389571 425474
رابطه مبادله 107.60 107 107 107 107 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1309.00 9465 9282 9262 9260 9260
گردش سرمایه 29092.00 27543 27637 27571 27582 27581
درآمد گردشگری 14807000.00 18722882 20140250 20918094 21915875 39644073
ورود توریست 2049200.00 2074924 2090791 2099311 2103914 2109324
ذخایر طلا 765.20 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 0.00 0.95 1.16 1.37 1.58 0.47
تولید نفت خام 4.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 234 234 235 235 243
بودجه دولت -6.00 -5.73 -5.72 -5.71 -5.69 -5.66
ارزش بودجه دولت -130165.00 -69670 32776 -117344 -57694 -71503
هزینه های دولت 105138.70 106067 106392 106785 107171 112008
مخارج نظامی 46345.80 46349 46449 46548 46649 46423
درخواست پناهندگی 769.00 794 794 794 794 794
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 42.59 43.12 43.65 43.37 42.88
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 6 5 5 7.72 2
شاخص PMI تولید 50.40 50.1 50.4 51.2 51.3 51
شاخص PMI خدمات 48.20 50 51 51 51.5 50.8
تولید صنعتی 4.50 2.1 2.3 2.3 2.5 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.1 0.1 0.1 0.09 0.1
تولید صنعتی 4.50 1.62 1.62 1.62 6.85 3
استفاده از ظرفیت 98.70 99.06 99.02 99.02 99.02 99.02
میزان سفارشات جدید 976.45 975 975 975 975 975
سفارشات ماشین آلات -2.20 0.36 0.65 0.62 0.61 0.61
تغییرات موجودی انبار 1363.50 419 70.21 -16.69 -85.31 8.39
ورشکستگی 650.00 717 790 698 704 703
سود شرکت سهامی 18263.88 17147 15570 17628 15178 16720
شاخص همزمان 112.00 110 109 109 109 108
بررسی ناظران اقتصاد 44.80 44.28 44.44 44.47 44.51 44.61
تولید خودرو 558449.00 597845 622109 626315 622146 621277
ثبت خودرو 269713.00 208692 248049 210138 256342 212927
شاخص اقتصادی مقدم 101.20 99.38 102 102 102 102
تمایلات کسب و کار کوچک -3.00 0.15 1.25 3.05 2.51 2.82
تولید فولاد 8917.62 8866 8868 8863 8863 8863
استخراج معدن 1.19 -0.46 -1.02 -1.3 -1.45 -1.61
تولید سیمان 4760.00 4755 4789 4755 4749 4753
شاخص رقابتی 5.48 5.46 5.46 5.46 5.46 5.45
رتبه رقابتی 8.00 7 7 7 9 6
آسانی کسب و کار 34.00 31.79 31.46 31.13 30.8 28.92
شاخص فساد مالی 75.00 73.73 72.73 71.73 70.74 74.96
رتبه فساد مالی 18.00 17.45 17.64 17.84 18.03 19.89
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.00 43.41 43.26 43.15 43.14 43.14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10 0.5 0.7 0.7 0.02 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 0.8 1 1 -1.39 0.9
مخارج خانوار -4.60 -1.02 -0.78 -0.73 -0.72 2
هزینه های مصرف کننده 307678.60 307978 308396 308814 309245 315594
درآمد قابل تصرف شخص 391.69 440 444 440 446 463
پس انداز های شخصی 15.60 24.37 7.45 20.17 11.34 14.94
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.2
تسهیلات اعتباری خریدار 235780.00 243706 244892 246141 247192 256235
قیمت گازوئیل 1.21 1.19 1.18 1.16 1.1 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.10 66.23 66.3 66.32 66.35 66.48
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 2.50 4 0.7 0.7 0.5 1.5
سفارشات ساخت و ساز 13.80 4 2 2 2.99 2.2
شاخص مسکن 107.65 108 108 108 108 108
نرخ مالکیت مسکن 61.90 62.03 62.06 62.09 62.12 62.49
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 32.26 32.26 31.12 31.12 31.12 29.74
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.25 29.25 29.25 29.25 29.25 29.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22