جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 129 2017-09
بازار سهام 258738 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 14.03 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189001 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13827 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14335 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16192 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3855 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33173 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20232 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5935 USD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 % 2016-09
نرخ بیکاری جوانان 27.4 % 2016-09
جمعیت 2.8 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.51 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -856100 هزار تومان 2017-03
صادرات 305400 هزار تومان 2017-03
واردات 1161500 هزار تومان 2017-03
حساب جاری -81 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
حواله 2226 USD - میلیون 2015-12
گردش سرمایه -68.8 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.12 2015-12
ورود توریست 347614 people 2017-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 % 2015-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2014-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 119 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 4.13 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 75 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 67 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2016-12