جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-09
نرخ بیکاری 11.3 2017-09
نرخ تورم 4.4 2018-02
نرخ بهره 2.75 2018-02
موازنه تجاری -1136112 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 126 2018-03
بازار سهام 302575 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 14.03 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186004 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12376 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13149 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16788 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3797 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31454 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20741 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210 USD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 24.5 % 2017-09
جمعیت 2.8 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 248 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 239 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 5.4 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 4.51 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1136112 هزار تومان 2017-09
صادرات 317219 هزار تومان 2017-09
واردات 1453332 هزار تومان 2017-09
حساب جاری -306 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
حواله 2292 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه -44.9 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.06 2016-12
ورود توریست 263967 مردم 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 % 2016-12
بودجه دولت -0.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 119 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 KBps 2017-03
آدرس های IP 166943 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 70 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.95 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 171 mm 2015-12
درجه حرارت 26.05 celsius 2015-12