جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 127 2017-08
بازار سهام 265260 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 14.03 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189001 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13827 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14335 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16192 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3855 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33173 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20232 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5935 USD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 % 2016-09
نرخ بیکاری جوانان 27.4 % 2016-09
جمعیت 2.79 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 4.9 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -723200 هزار تومان 2016-06
صادرات 342000 هزار تومان 2016-06
واردات 1065500 هزار تومان 2016-06
حساب جاری 6 USD - میلیون 2016-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
حواله 2226 USD - میلیون 2015-12
گردش سرمایه -6 USD - میلیون 2016-06
شاخص تروریسم 0.12 2015-12
ورود توریست 262461 people 2016-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128 % 2015-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2014-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 119 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 4.13 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 75 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 67 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2016-12