شاخص یاب

جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-06
نرخ بیکاری 8.4 2018-09
نرخ تورم 4.3 2018-09
نرخ بهره 2 2018-11
موازنه تجاری -1037303 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 125 2018-11
بازار سهام 363327 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 14.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8194 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 194373 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15655 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12766 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15932 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5023 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24379 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33174 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21872 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6269 USD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 22.4 % 2018-06
جمعیت 2.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1226400 2018-09
نرخ اشتغال 91.6 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 % 2018-06
افراد بیکار 111800 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.3 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 259 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 216 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 4.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 668907 JMD Million 2018-07
ذخایر ارزی 3207 USD - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 230616 JMD Million 2018-09
عرضه پول M2 496404 JMD Million 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1037303 هزار تومان 2018-06
صادرات 407398 هزار تومان 2018-06
واردات 1444701 هزار تومان 2018-06
حساب جاری -74.3 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
حواله 2305 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -22.6 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 13082 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.06 2016-12
ورود توریست 311861 مردم 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 133 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 KBps 2017-03
آدرس های IP 166943 IP 2017-03
شاخص رقابتی 57.88 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 785969 JMD Million 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 171 mm 2015-12
درجه حرارت 26.05 celsius 2015-12