جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2017-12
نرخ بیکاری 9.6 2018-03
نرخ تورم 3.2 2018-04
نرخ بهره 2.5 2018-05
موازنه تجاری -1288249 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 125 2018-05
بازار سهام 302737 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.03 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 192699 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12739 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14592 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16349 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4331 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23683 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34096 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20876 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6012 USD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 22.3 % 2017-12
جمعیت 2.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1206600 2018-03
افراد بیکار 128500 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 236 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-05
نرخ بهره سپرده 4.51 % 2016-12
ذخایر ارزی 3412 USD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1288249 هزار تومان 2017-12
صادرات 330519 هزار تومان 2017-12
واردات 1618768 هزار تومان 2017-12
حساب جاری -303 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
حواله 2292 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه -183 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 13646 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 264 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.06 2016-12
ورود توریست 460012 مردم 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 133 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 KBps 2017-03
آدرس های IP 166943 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 70 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 171 mm 2015-12
درجه حرارت 26.05 celsius 2015-12