شاخص یاب

جامائیکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-06
نرخ تورم 3.9 2018-08
نرخ بهره 2 2018-08
موازنه تجاری -716957 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 135 2018-09
بازار سهام 358629 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 14.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8194 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 192144 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13928 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14568 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16508 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4850 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22801 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33319 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20598 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6018 USD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 22.4 % 2018-06
جمعیت 2.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1217300 2018-06
نرخ اشتغال 90.3 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 % 2018-06
افراد بیکار 131100 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 248 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 668907 JMD Million 2018-07
ذخایر ارزی 3352 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 225974 JMD Million 2018-07
عرضه پول M2 496899 JMD Million 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -716957 هزار تومان 2018-03
صادرات 273718 هزار تومان 2018-03
واردات 990675 هزار تومان 2018-03
حساب جاری -149 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
حواله 2305 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -531 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 14754 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 244 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.06 2016-12
ورود توریست 320272 مردم 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
مخارج نظامی 133 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 KBps 2017-03
آدرس های IP 166943 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 70 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1 USD / لیتر 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 785969 JMD Million 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 171 mm 2015-12
درجه حرارت 26.05 celsius 2015-12