شاخص یاب

جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1 0.9 1.2 1.3 1.3
نرخ بیکاری 9.70 10 10 10.5 8.4 12
نرخ تورم 3.90 3.5 3.9 4 4.2 4.1
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
موازنه تجاری -716957.17 -1518000 -1615000 -1663500 -2162500 -2460000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 95 95 92 92 90
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 134.98
137 137 138 139 142
بازار سهام 359819.38
325231 320913 316628 312442 296164
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40
1 0.9 1.2 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.8 1.7 2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 14.77
15 15 15.8 15.8 16.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798.21
5050 5050 5200 5200 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8193.60
8220 8220 8320 8320 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 192144.00
188246 196327 195987 194328 205060
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13928.00
12565 13074 14207 14218 13655
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14568.00
13287 14865 14859 12682 15527
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16508.00
17064 16690 16838 16250 17432
تولید ناخالص داخلی از معادن 4850.00
3824 4402 4947 3901 4597
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22801.00
25850 24099 23257 24916 25171
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33319.00
31801 34718 33985 33697 36263
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20598.00
21075 21295 21010 21995 22242
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6018.00
6273 6122 6138 6340 6395
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
10 10 10.5 8.4 12
نرخ بیکاری جوانان 22.40
21.7 21.7 21.3 21.3 20
جمعیت 2.73
2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
افراد بیکار 131100.00
128000 128000 123000 123000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50
64.62 64.39 64.24 64.39 64.38
افراد شاغل 1217300.00
1210000 1210000 1220000 1220000 1230000
نرخ اشتغال 90.30
90.55 90.74 91.25 91.6 92.67
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.90
3.5 3.9 4 4.2 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
1.3 1.4 1.3 1.4 1.2
تورم مواد غذایی 3.60
3.5 3.3 3.2 3.1 3.4
CPI مسکن آب و برق 247.70
243 248 257 250 270
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215.30
216 218 218 222 237
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252.80
254 258 258 258 281
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.00
2 2 2 2 2.5
نرخ بهره سپرده 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 4.1
عرضه پول M1 225973.63
228729 234843 242144 248907 315450
عرضه پول M2 496899.21
506280 523749 541842 559332 723562
ترازنامه بانک مرکزی 668907.46
664188 669932 671964 673690 676979
ذخایر ارزی 3351.99
3470 3490 3500 3540 3750
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -716957.17
-1518000 -1615000 -1663500 -2162500 -2460000
صادرات 273717.50
332000 335000 336500 337500 340000
واردات 990674.67
1850000 1950000 2000000 2500000 2800000
حساب جاری -148.53
-480 -530 -500 -470 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4 -4 -7 -7 -6
حواله 2305.20
2346 2346 2360 2374 2471
شاخص تروریسم 0.06
0.06 0.06 0 0 0
ورود توریست 320272.00
465000 475000 450000 460000 500000
بدهی خارجی 14754.06
13430 12599 12299 12236 12635
گردش سرمایه -531.43
-150 -130 -120 -120 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 243.76
265 270 280 285 290
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30
95 95 92 92 90
بودجه دولت -0.10
0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
مخارج نظامی 133.19
119 119 127 127 120
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 6789.74
6754 6703 6684 6673 6437
آدرس های IP 166943.00
173117 174176 175227 176264 185914
آسانی کسب و کار 70.00
71 71 73 73 72
شاخص فساد مالی 44.00
47 47 49 49 49
رتبه فساد مالی 68.00
70 70 70 70 70
شاخص رقابتی 4.25
4.25 4.25 4.3 4.3 4.4
رتبه رقابتی 70.00
70 70 65 65 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 785968.90
799510 824015 844463 865127 1052994
قیمت گازوئیل 1.00
1.02 0.96 0.91 0.86 0.68
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 18.75
18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 171.27
189 236 95.42 180 181
درجه حرارت 26.05
27.45 25.85 24.85 26.8 26.73