شاخص یاب

جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1 0.9 1.2 1.3 1.3
نرخ بیکاری 9.60 10 10 10.5 8.4 12
نرخ تورم 3.10 3.4 3.6 4.3 4.3 4.6
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
موازنه تجاری -716957.17 -1518000 -1615000 -1663500 -2162500 -2460000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 95 95 92 92 90
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 130.00
131 132 134 136 143
بازار سهام 316352.47
297187 281864 267324 253505 205086
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40
1 0.9 1.2 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.8 1.7 2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 14.77
15 15 15.8 15.8 16.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798.21
5050 5050 5200 5200 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8193.60
8220 8220 8320 8320 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 192144.00
188246 196327 195987 194328 205060
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13928.00
12565 13074 14207 14218 13655
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14568.00
13287 14865 14859 12682 15527
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16508.00
17064 16690 16838 16250 17432
تولید ناخالص داخلی از معادن 4850.00
3824 4402 4947 3901 4597
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22801.00
25850 24099 23257 24916 25171
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33319.00
31801 34718 33985 33697 36263
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20598.00
21075 21295 21010 21995 22242
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6018.00
6273 6122 6138 6340 6395
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.60
10 10 10.5 8.4 12
نرخ بیکاری جوانان 21.60
21.7 21.7 21.3 21.3 20
جمعیت 2.73
2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
افراد بیکار 128500.00
128000 128000 123000 123000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90
64.19 64.06 63.97 64.02 64.02
افراد شاغل 1206600.00
1210000 1210000 1220000 1220000 1230000
نرخ اشتغال 90.40
90.55 90.74 91.25 91.6 92.67
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.4 3.6 4.3 4.3 4.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
-0.5 -0.5 -0.2 -0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.70
3.5 3.3 3.2 3.1 3.4
CPI مسکن آب و برق 236.80
242 248 258 247 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.80
215 218 219 223 238
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247.00
253 258 259 259 282
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.00
2 2 2 2 2.5
نرخ بهره سپرده 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 4.1
عرضه پول M1 215800.32
231537 239042 246791 254325 327059
عرضه پول M2 475541.15
515406 535189 555345 575101 761740
ذخایر ارزی 3426.16
3470 3490 3500 3540 3750
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -716957.17
-1518000 -1615000 -1663500 -2162500 -2460000
صادرات 273717.50
332000 335000 336500 337500 340000
واردات 990674.67
1850000 1950000 2000000 2500000 2800000
حساب جاری -148.53
-480 -530 -500 -470 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4 -4 -7 -7 -6
حواله 2291.50
2324 2345 2359 2373 2552
شاخص تروریسم 0.06
0.06 0.06 0 0 0
ورود توریست 450011.00
465000 475000 450000 460000 500000
بدهی خارجی 14754.06
13439 12562 12339 12211 12610
گردش سرمایه -531.43
-150 -130 -120 -120 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 243.76
265 270 280 285 290
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30
95 95 92 92 90
بودجه دولت -0.10
0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
مخارج نظامی 133.19
119 119 127 127 120
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 6789.74
6754 6703 6684 6673 6437
آدرس های IP 166943.00
173117 174176 175227 176264 185914
آسانی کسب و کار 70.00
71 71 73 73 72
شاخص فساد مالی 44.00
47 47 49 49 49
رتبه فساد مالی 68.00
70 70 70 70 70
شاخص رقابتی 4.25
4.25 4.25 4.3 4.3 4.4
رتبه رقابتی 70.00
70 70 65 65 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 1.02
0.97 0.91 0.86 0.81 0.46
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 18.75
18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 171.27
189 236 95.42 180 181
درجه حرارت 26.05
27.45 25.85 24.85 26.8 26.73