جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.6 0.7 0.8 0.8 1
نرخ بیکاری 11.30 12.5 12.5 11.6 11.7 12
نرخ تورم 4.80 4.5 4.6 4.4 4.6 4.2
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری -1136112.00 -679322 -653353 -836325 -819665 -746271
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.80 127 127 127 130 138
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 125.31
125 127 129 130 137
بازار سهام 291493.09
267356 245392 225204 206707 104077
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
0.6 0.7 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
1.1 1.3 1.6 1.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 14.03
14.1 14 13.9 13.8 13.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796.00
4761 4776 4790 5050 5190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190.00
8171 8189 8207 8226 8133
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186004.00
189032 188861 187018 187260 186854
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12376.00
13224 13350 12568 12299 12325
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13149.00
14184 12778 13095 14337 13911
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16788.00
16431 16000 16480 16438 16360
تولید ناخالص داخلی از معادن 3797.00
4000 4100 4195 4286 5095
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31454.00
37000 37000 38000 38000 39000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20741.00
20526 20935 20833 20685 20718
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6210.00
6060 6133 6143 6101 6093
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.30
12.5 12.5 11.6 11.7 12
نرخ بیکاری جوانان 24.50
26.37 27.55 27.77 27.4 28.73
جمعیت 2.80
2.8 2.79 2.79 2.79 2.79
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.80
4.5 4.6 4.4 4.6 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.43 0.6 0.62 0.62 0.62
تورم مواد غذایی 6.20
6.5 6 6.2 6.5 5.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.80
209 209 208 207 200
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 248.60
242 242 242 243 244
CPI مسکن آب و برق 239.80
240 240 239 238 227
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.00
3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 4.51
6.16 5.73 5.29 4.85 8.42
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1136112.00
-679322 -653353 -836325 -819665 -746271
صادرات 317219.00
333096 343484 348855 353479 384755
واردات 1453332.00
1409467 1387625 1378491 1370248 1279974
حساب جاری -49.30
-79.73 -71.43 -81.39 -79.97 -77.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70
-4 -4 -4 -4 -6
حواله 2291.50
2249 2272 2295 2318 2230
شاخص تروریسم 0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.02
ورود توریست 263967.00
254000 243600 237600 233700 225800
گردش سرمایه -44.90
44.59 43.65 42.51 41.59 40.31
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.80
127 127 127 130 138
بودجه دولت -0.20
-2.19 -2.39 -2.6 -2.8 -3.89
مخارج نظامی 118.80
119 119 119 119 120
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 6789.74
6730 6745 6754 6703 6437
آدرس های IP 166943.00
168069 167635 167115 166528 158962
آسانی کسب و کار 70.00
73 77 81 86 86
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 38 38 36
رتبه فساد مالی 83.00
72 76 79 82 74
شاخص رقابتی 4.25
4.17 4.17 4.17 4.17 4.54
رتبه رقابتی 70.00
73 73 73 73 71
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.99
0.99 0.98 0.98 0.97 0.9
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
27 27 27 27 25
نرخ مالیات بر فروش 16.50
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 18.75
18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 171.27
95.23 187 189 236 181
درجه حرارت 26.05
24.8 26.5 27.45 25.85 26.73