جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 127.12 130 131 133 134 148
بازار سهام 266239.22 235000 232000 230000 227000 201000
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 0.9 1.3 1.4 1.4 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 1.8 1.9 2.3 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 14.03 14.28 14.17 14.22 14.27 14.63
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796.00 5010 5010 4832 4835 5190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190.00 8550 8550 8254 8262 8246
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189001.00 185036 190183 189091 189608 189294
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13827.00 12696 12789 13681 14022 13032
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14335.00 13052 14495 14326 12581 14373
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16192.00 16518 16553 16529 16337 17115
تولید ناخالص داخلی از معادن 3855.00 3859 3834 3848 3844 3844
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33173.00 31408 33951 33176 32827 33904
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20232.00 20619 20671 20367 20968 20643
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5935.00 6053 5977 5979 6071 6002
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.90 12.6 12.7 12.5 12.5 12
نرخ بیکاری جوانان 27.40 28.46 28.83 28.08 28.72 28.76
جمعیت 2.79 2.8 2.8 2.8 2.8 2.83
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 4.50 4.7 4.9 4.9 4.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.46 0.43 0.42 0.42 0.42
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 242.70 240 241 241 241 245
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5.25 5.75
نرخ بهره سپرده 4.90 5.17 5.34 5.24 5.14 5.25
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -723200.00 -780600 -786492 -791568 -796068 -818029
صادرات 342000.00 338500 339376 337987 337251 337756
واردات 1065500.00 1150575 1113035 1142248 1137393 1133880
حساب جاری 6.00 -32.43 -32.43 -32.43 -32.43 -32.43
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -5.2 -5.2 -4 -4 -6
حواله 2226.00 2307 2321 2353 2385 2784
شاخص تروریسم 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
ورود توریست 262461.00 310515 310474 310454 310457 310457
گردش سرمایه -6.00 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.40 130 130 127 127 138
بودجه دولت -0.70 -3.57 -3.87 -3.87 -3.87 -1.75
مخارج نظامی 118.80 119 119 119 119 119
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 67.00 66 66 69 73 91
شاخص رقابتی 4.13 3.98 3.98 4.13 4.17 4.24
رتبه رقابتی 75.00 80 80 75 74 68
شاخص فساد مالی 39.00 40 40 40 40 39
رتبه فساد مالی 83.00 82 85 84 83 80
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
قیمت گازوئیل 0.91 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26.13 26.13 26.12 26.1 25.94
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.61 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75