جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.2 1 1.3 1.2 1.3
نرخ بیکاری 9.60 9.5 10 10 10.5 12
نرخ تورم 3.20 3 3.4 3.6 4.3 4.6
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.25 2.25
موازنه تجاری -1288249.45 -1468000 -1518000 -1615000 -1663500 -2460000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 95 95 95 92 89
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 125.11
126 127 129 130 136
بازار سهام 305942.31
283409 264063 246024 229203 172704
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60
1.2 1 1.3 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10
1.7 1.8 2 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 14.03
14.4 14.3 14.2 14.6 14.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796.00
4808 5050 5050 5130 5190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190.00
8210 8228 8245 8246 8205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 192699.00
191334 187722 196168 192818 205295
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12739.00
13953 12504 12968 14098 13572
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14592.00
12501 13267 14855 14622 15546
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16349.00
15944 16903 16643 16513 17418
تولید ناخالص داخلی از معادن 4331.00
3852 3831 4409 3932 4614
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23683.00
24583 25838 24109 23233 25231
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34096.00
33182 31737 34710 33836 36325
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20876.00
21596 20933 21252 20637 22241
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6012.00
6251 6266 6120 6075 6405
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.60
9.5 10 10 10.5 12
نرخ بیکاری جوانان 22.30
21.7 21.7 21.7 21.3 20
جمعیت 2.73
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
افراد بیکار 128500.00
128000 128000 128000 123000 120000
افراد شاغل 1206600.00
1210000 1210000 1210000 1220000 1230000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.20
3 3.4 3.6 4.3 4.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
-0.4 -0.5 -0.5 -0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.90
3.7 3.5 3.3 3.2 3.4
CPI مسکن آب و برق 236.30
237 242 248 258 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.80
214 215 218 219 238
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247.00
247 246 246 246 248
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 2.5 2.25 2.25
نرخ بهره سپرده 4.51
3.76 3.76 3.76 3.51 3.51
ذخایر ارزی 3411.78
3450 3470 3490 3500 3750
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1288249.45
-1468000 -1518000 -1615000 -1663500 -2460000
صادرات 330519.00
332000 332000 335000 336500 340000
واردات 1618768.00
1800000 1850000 1950000 2000000 2800000
حساب جاری -302.54
-400 -480 -530 -500 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4 -4 -4 -7 -6
حواله 2291.50
2303 2324 2345 2359 2552
شاخص تروریسم 0.06
0.06 0.06 0.06 0.09 0.09
ورود توریست 460012.00
311500 311500 311500 311500 311500
گردش سرمایه -183.21
-150 -150 -130 -120 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 263.66
250 265 270 280 290
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30
95 95 95 92 89
بودجه دولت -0.10
0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
مخارج نظامی 133.19
119 119 119 115 120
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 6789.74
6745 6754 6703 6684 6437
آدرس های IP 166943.00
172044 173117 174176 175227 185914
آسانی کسب و کار 70.00
77 81 86 88 86
شاخص فساد مالی 44.00
40 41 42 42 39
رتبه فساد مالی 68.00
73 71 68 68 68
شاخص رقابتی 4.25
4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
رتبه رقابتی 70.00
72 72 72 72 72
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت گازوئیل 1.02
0.95 0.89 0.84 0.79 0.55
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 26 25
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 16.5 17 17
نرخ تامین اجتماعی 18.75
18.75 18.75 18.75 19 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75
6.75 6.75 6.75 6.71 6.75
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 171.27
187 189 236 95.42 181
درجه حرارت 26.05
26.5 27.45 25.85 24.85 26.73