شاخص یاب

جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 1.2 1.3 0.8 1.3
نرخ بیکاری 8.40 10 10.5 7.1 6.7 12
نرخ تورم 4.30 4.1 4.2 4 3.7 3.4
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
موازنه تجاری -1037303.00 -1615000 -1663500 -2162500 -982973 -2460000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 95 92 92 92 90
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 125.95
134 135 136 136 139
بازار سهام 362563.38
176859 85351 41191 19863 1077
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
0.9 1.2 1.3 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2 2 2.2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 14.77
15 15.8 15.8 15.8 16.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798.21
5050 5200 5200 5200 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8193.60
8220 8320 8320 8320 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 194373.00
196906 195959 198649 190671 205866
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15655.00
13112 14207 15999 12727 13709
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12766.00
14909 14859 13047 13458 15588
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15932.00
16739 16800 16283 17284 17501
تولید ناخالص داخلی از معادن 5023.00
4415 4953 5134 3873 4615
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24379.00
24170 23257 24915 26183 25270
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33174.00
34821 33985 33904 32210 36405
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21872.00
21358 21011 22353 21347 22330
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6269.00
6140 6138 6407 6354 6420
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.40
10 10.5 7.1 6.7 12
نرخ بیکاری جوانان 22.40
21.7 21.3 21.3 22.86 20
جمعیت 2.73
2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
افراد بیکار 111800.00
128000 123000 123000 88928 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50
64.39 64.24 64.39 64.44 64.38
افراد شاغل 1226400.00
1210000 1220000 1220000 1238918 1230000
نرخ اشتغال 91.60
92.09 92.92 92.94 93.47 96.41
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.30
4.1 4.2 4 3.7 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
1.4 1.3 1.4 1.4 1.2
تورم مواد غذایی 4.10
3.3 3.2 3.1 4.52 3.4
CPI مسکن آب و برق 259.10
249 257 249 269 267
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215.90
219 219 222 224 234
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255.60
259 259 258 265 278
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.00
2 2 2 2 2.5
نرخ بهره سپرده 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 4.1
عرضه پول M1 230616.06
237851 245119 252426 259757 323181
عرضه پول M2 496404.49
514518 530392 545596 560639 684854
ترازنامه بانک مرکزی 668907.46
669932 671964 673690 674847 676979
ذخایر ارزی 3207.27
3490 3500 3540 3122 3750
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1037303.00
-1615000 -1663500 -2162500 -982973 -2460000
صادرات 407398.00
335000 336500 337500 407419 340000
واردات 1444701.00
1950000 2000000 2500000 1390392 2800000
حساب جاری -74.30
-530 -500 -470 -239 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4 -7 -7 -7 -6
حواله 2305.20
2346 2360 2374 2388 2471
شاخص تروریسم 0.06
0.06 0 0 30 0
ورود توریست 311861.00
475000 450000 460000 346300 500000
بدهی خارجی 13081.74
12038 12239 12417 12751 12748
گردش سرمایه -22.60
-130 -120 -120 -266 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 166.90
270 280 285 196 290
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30
95 92 92 92 90
بودجه دولت -0.10
0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
مخارج نظامی 133.19
134 132 132 132 132
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 6789.74
6703 6684 6673 6641 6437
آدرس های IP 166943.00
174176 175227 176264 177288 185914
آسانی کسب و کار 75.00
80 73 73 73 72
شاخص فساد مالی 44.00
44 44 44 44 44
رتبه فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
شاخص رقابتی 57.88
58.38 58.38 58.38 58.38 60.88
رتبه رقابتی 79.00
79 79 79 79 79
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 785968.90
824015 844463 865127 885359 1052994
قیمت گازوئیل 1.07
1.05 1.04 1.02 1 0.93
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75
18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 171.27
236 95.42 180 180 181
درجه حرارت 26.05
25.85 24.85 26.8 26.79 26.73